Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


426

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 znějí:

„(2) Členy ústřední znalecké komise a územní znalecké komise (dále jen „komise“) jsou

a)   lékař, zubní lékař nebo farmaceut určený
1.  Ministerstvem zdravotnictví, pokud jde o ústřední znaleckou komisi,
2.  krajským úřadem, pokud jde o územní znaleckou komisi,
b)   podle povahy projednávaného případu
1.  nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech3), kterých se případ týká, popřípadě další lékaři se specializovanou způsobilostí z oborů příbuzných,
2.  nejméně 2 zubní lékaři nebo nejméně 2 zubní lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech, kterých se případ týká, nebo
3.  nejméně 2 farmaceuti nebo nejméně 2 farmaceuti se specializovanou způsobilostí v oborech, kterých se případ týká,
c)   lékař se specializovanou způsobilostí v oborech soudního lékařství nebo patologie, jde-li o šetření okolností úmrtí v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí,
d)   zástupce navržený příslušnou profesní organizací zřízenou zákonem4).

(3) Vyžaduje-li to povaha případu, je dalším členem komise zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné nebo specializované způsobilosti5) v oboru, kterého se případ týká.

(4) Komise k jednání přizve

a)   právníka s praxí v oblasti zdravotnictví, a je-li to třeba, i jiného odborného pracovníka5),
b)   odborníka pro technická zařízení, jestliže při výkonu zdravotní péče bylo použito technické zařízení a je-li podezření, že je příčinná souvislost mezi případem a použitím technického zařízení.

3) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Jednání komise je neveřejné. Pokud je to třeba k posouzení projednávaného případu, komise může přizvat k podání informace

a)   osobu, která podala návrh na posouzení případu; jestliže tato osoba požádá o možnost podat informaci, komise ji přizve vždy,
b)   zdravotnického pracovníka,
1.  proti kterému návrh na posouzení případu směřuje nebo který poskytl zdravotní péči, o níž je v návrhu vyslovena pochybnost,
2.  který je vedoucím zaměstnancem zdravotnického zařízení, v němž k případu došlo.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 3 odst. 6 se slova „písm. a) a b)“ zrušují.

4. V § 4 odstavce 1 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 8a znějí:

„(1) Činnost komise a její jednání řídí předseda, kterým je u ústřední znalecké komise lékař, zubní lékař nebo farmaceut uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1, a u územní znalecké komise lékař, zubní lékař nebo farmaceut uvedený v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2. Předseda komise určí z členů komise odborného zpravodaje, který vypracuje zpravodajský posudek. Zpravodajský posudek obsahuje souhrn podstatných údajů ze zdravotnické dokumentace, popis poskytnuté zdravotní péče a závěr, zda v projednávaném případu byl při poskytování zdravotní péče dodržen správný postup. Jestliže správný postup nebyl dodržen, jsou součástí popisu poskytnuté zdravotní péče údaje o nesprávném postupu. Došlo-li k újmě na zdraví nebo k poškození zdraví s následkem smrti, vyjádří se odborný zpravodaj k tomu, zda mezi nedodržením správného postupu a újmou na zdraví, popřípadě smrtí je příčinná souvislost.

(2) Komise projedná případ za účasti nejméně nadpoloviční většiny jejích členů, přičemž jeden z nich musí být vždy zdravotnický pracovník podle § 3 odst. 2 písm. b), a dále za účasti přizvaných osob uvedených v § 3 odst. 4. Nemůže-li se některý člen komise jednání zúčastnit, vychází se ze závěru jeho písemného vyjádření podle odstavce 5.

(3) Předseda komise si vždy vyžádá písemné vyjádření zdravotnického zařízení, v němž k posuzovanému případu došlo. Je-li to k objasnění projednávaného případu potřebné, požádá o písemné vyjádření také toho, z jehož podnětu byla komise ustavena, nebo toho, jehož se tento případ týká.

(4) Podkladem pro činnost komise jsou především údaje ze zdravotnické dokumentace8a) týkající se případu a písemná vyjádření včetně návrhu na posouzení případu.

(5) Členové komise se předem seznámí s případem, posoudí předložené údaje a podklady. Každý člen komise nejpozději v den jednání předloží předsedovi komise písemné vyjádření, v němž učiní na základě současných poznatků lékařské vědy závěr, zda v projednávaném případu byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. Došlo-li k újmě na zdraví nebo k poškození zdraví s následkem smrti, vyjádří se členové komise k tomu, zda mezi nedodržením správného postupu a újmou na zdraví, popřípadě smrtí je příčinná souvislost.


8a) § 67b odst. 10 písm. h) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č.  260/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.“.

5. V § 4 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Komise na jednání učiní na základě shodného vyjádření většiny všech členů závěr o tom, zda v projednávaném případu byl nebo nebyl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup. Došlo-li k újmě na zdraví nebo k poškození zdraví s následkem smrti, učiní komise závěr, zda je nebo není dána příčinná souvislost mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví nebo poškozením zdraví s následkem smrti.

(7) Pokud není možné na základě předložených podkladů a informací zjištěných komisí učinit závěr podle odstavce 6, jednání komise se odročí, a to do doby obdržení dalších potřebných podkladů a informací a seznámení se s nimi.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.

6. V § 4 odst. 8 v úvodní části ustanovení se slova „O jednání komise“ nahrazují slovy „Na základě projednání případu komisí“.

7. V § 4 odst. 8 písm. b) bodu 1 se slova „zdravotnických služeb“ nahrazují slovy „zdravotní péče“.

8. V § 4 odst. 9 se slovo „a“ nahrazuje slovy „ , který předá“.

9. V § 5 odst. 1 se slova „(§ 4 odst. 6)“ zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Jestliže byla pro posouzení případu ustavena komise podle § 3 odst.  6 vyhlášky č. 221/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, posuzování se dokončí podle vyhlášky č. 221/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministryně:
Jurásková v. r.

E-shop

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovaký, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na ... pokračování

Cena: 760 KčKOUPIT

Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky

Financování zdravotnických systémů v kontextu české zdravotní politiky

Jan Mertl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předkládaná publikace se věnuje financování zdravotnictví, tedy odvětví, které má už odedávna zásadní civilizační význam. Důležitost tématu podtrhuje fakt, že výdaje na zdravotnictví jsou v současnosti ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.