Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


366

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „(dále jen „zápis“)“ vkládají slova „a k vkládání“ a za slova „do evidence“ slova „ , jakož i k odstranění údajů z evidence,“.

2. V § 1 odst. 3 se za slova „§ 125 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) a b)“.

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo „soudu“ vkládají slova „nebo exekutora“.

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠2a

Do evidence se v elektronické podobě vzniklé autorizovanou konverzí dokumentu1) vkládají dražební vyhlášky podle § 125 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, rozhodnutí, kterými jsou tyto vyhlášky měněny, oznámení dražebního roku podle § 125 odst. 1 písm. d) exekučního řádu a jeho změny.


1)  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Zápis údajů z rozhodnutí podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo b) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí, a zápis ostatních údajů do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl. Údaje podle § 125 odst. 1 písm. c) nebo d) exekučního řádu se do evidence vkládají do 3 pracovních dnů od vydání dražební vyhlášky nebo oznámení dražebního roku.“.

6. V § 3 odst. 2 se slovo „vymaže“ nahrazuje slovem „odstraní“.

7. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zápisy“ vkládají slova „a vkládání“ a za slovo „evidence“ slova „a odstraňování z evidence“.

8. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Komoře náleží odměna za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence, stanoví-li tak exekuční řád. Výše odměny v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů, činí

do 1 000. poskytnutého údaje 60 Kč,  
od 1 001. poskytnutého údaje do10 000. poskytnutého údaje 30 Kč,  
od 10 001. poskytnutého údaje do1 000 000. poskytnutého údaje 15 Kč,  
od 1 000 001. poskytnutého údaje 6 Kč.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro výpočet odměny podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 329/2008 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nezapočítávají elektronické údaje poskytnuté z centrální evidence exekucí žadateli do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Exekutor vloží do evidence nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje podle § 2a, jestliže dražební vyhláška nebo oznámení dražebního roku byly vydány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a dražební jednání bylo nařízeno nebo dražební rok byl oznámen na den následující po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.

Ministryně:
JUDr. Kovářová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ...

Cena: 141 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.