Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


293

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 23/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slovo „úhrady“ nahrazuje slovem „dorovnávání“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „úvěrů“ vkládají slova „a úvěrů na investice“.

3. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „českých právnických osob“ zrušují.

4. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slovo „vývozců“ vkládají slova „a investorů“.

5. V § 1 odst. 3 písm. a) se za slova „úvěrů vývozci“ vkládají slova „ , zahraniční společnosti“.

6. V § 1 odstavec 4 zní:

„(4) Dorovnáváním úrokových rozdílů se pro účely tohoto zákona rozumí dorovnávání rozdílu mezi úroky stanovenými pevnými úrokovými sazbami u vývozních úvěrů poskytovaných bankou vývozce v souladu s právem Evropských společenství a mezinárodními pravidly upravujícími státem podporované vývozní úvěry (dále jen „mezinárodní pravidla“) se splatností alespoň dva roky a náklady banky vývozce na obstarání zdrojů na tyto úvěry na finančních trzích na úrovni sazeb mezibankovního trhu navýšené o stanovenou odměnu pro banku vývozce. Úrokové rozdíly se dorovnávají převodem tohoto rozdílu bance vývozce ze státního rozpočtu nebo přebytku bankou vývozce do státního rozpočtu.“.

7. V § 2 písm. a) se slova „související s investicí“ nahrazují slovy „na investici“.

8. V § 2 písm. f) se za slovo „financování“ vkládají slova „vývoje nebo“.

9. V § 2 písm. k) se za slovo „zákoníku,“ vkládají slova „nebo zahraniční společností,“.

10. V § 2 písmeno l) zní:

„l)   investorem osoba, která vynakládá investici, a to buď právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společnost,“.

11. V § 2 písm. n) se slovo „její“ nahrazuje slovem „jeho“.

12. V § 2 písm. o) se slova „přičemž jejich výše nesmí překročit výši hotovostní platby placené dovozcem vývozci v souladu se smlouvou o vývozu,“ zrušují.

13. V § 2 písm. x) se slovo „vyváženo“ nahrazuje slovem „dodáváno“.

14. V § 2 písmena aa) a bb) znějí:

„aa)   výrobcem osoba, která vyrábí zboží nebo poskytuje služby určené pro následný vývoz, a to buď fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, a která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společnost,
bb)   vývozcem osoba, která uskutečňuje vývoz, a to buď fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, a která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, nebo zahraniční společnost,“.

15. V § 2 písmeno ee) zní:

„ee)   zahraniční osobou fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky,“.

16. V § 2 se na konci písmene hh) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ii) a jj), která znějí:

„ii)   zahraniční společností právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku, ovládá tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti,
jj)   úvěrem na investici úvěr na pořízení investice nebo úvěr na činnost zahraniční společnosti poskytnutý bankou investora.“.

17. V nadpisu § 3 se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a úhrady úrokových rozdílů“ se zrušují.

18. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „v níž má exportní pojišťovna nejméně 30% podíl na základním kapitálu,“ zrušují.

19. V § 4 odst. 8 úvodní části ustanovení a v § 6 odst. 15 úvodní části ustanovení se slovo „pololetně“ nahrazuje slovy „jednou ročně“.

20. V nadpisu § 6 se slova „a úhrada úrokových rozdílů“ zrušují.

21. V § 6 se odstavce 4 až 11 zrušují.
Dosavadní odstavce 12 až 16 se označují jako odstavce 4 až 8.

22. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Dorovnávání úrokových rozdílů

(1) Podmínkou dorovnávání úrokových rozdílů je

a)   soulad vývozního úvěru s mezinárodními pravidly,
b)   sjednání pevné úrokové sazby vývozního úvěru,
c)   poskytnutí vývozního úvěru v eurech či amerických dolarech,
d)   pojištění vývozních úvěrových rizik exportní pojišťovnou,
e)   skutečnost, že vývozcem není zahraniční společnost.

(2) Žádost o zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů spojených s tímto vývozním úvěrem předkládá banka vývozce k rozhodnutí Ministerstvu financí. V žádosti o zařazení do systému dorovnávání úrokových rozdílů je banka vývozce povinna uvést kromě obecných náležitostí také

a)   identifikační údaje6) vývozce, dovozce a zahraniční osoby, které je vývozní úvěr poskytován,
b)   předmět a hodnotu vývozu,
c)   základní údaje smlouvy o vývozním úvěru, zejména hodnotu vývozního úvěru a časové rozložení jeho čerpání a splácení,
d)   sjednanou pevnou úrokovou sazbu a
e)   prohlášení, že vývozní úvěr je v souladu s mezinárodními pravidly.

(3) S žádostí o zařazení do systému dorovnávání úrokových rozdílů předkládá banka vývozce vyjádření exportní pojišťovny k možnosti pojištění vývozního úvěru. Ministerstvo financí může vyzvat banku vývozce k doložení návrhu smlouvy o vývozním úvěru a dalších údajů nutných k posouzení podmínek dorovnávání úrokových rozdílů. Banka vývozce je jediným účastníkem řízení.

(4) Na zařazení vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů není právní nárok. V případě jeho zařazení do systému dorovnávání úrokových rozdílů budou úrokové rozdíly dorovnávány mezi Ministerstvem financí a bankou vývozce po celou dobu trvání zařazení tohoto vývozního úvěru do systému dorovnávání úrokových rozdílů.

(5) Banka vývozce zašle bez zbytečného odkladu Ministerstvu financí originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o vývozním úvěru. Dorovnávání úrokových rozdílů je bance vývozce uhrazováno Ministerstvem financí ode dne prvního čerpání vývozního úvěru, který banka vývozce oznámí Ministerstvu financí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne prvního čerpání vývozního úvěru.

(6) Banka vývozce předkládá Ministerstvu financí žádost o dorovnání úrokových rozdílů, nebo oznámení o převodu přebytku úrokových rozdílů, po uplynutí 6 měsíců ode dne prvního čerpání vývozního úvěru, nebo po dočerpání vývozního úvěru a v období splácení v pravidelných šestiměsíčních intervalech od prvního dne doby splácení vývozního úvěru až do úplného splacení vývozního úvěru. V případě vzniku přebytku úrokových rozdílů je banka vývozce povinna tento přebytek převést na příjmový účet státního rozpočtu vždy do 15 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o převodu přebytku úrokových rozdílů.

(7) V případě vzniku nároku banky vývozce na dorovnání úrokových rozdílů Ministerstvo financí provede úhradu úrokových rozdílů do 15 pracovních dnů od doručení žádosti o dorovnání úrokových rozdílů.

(8) Ministerstvo financí provádí kontrolu dodržování podmínek a povinností stanovených tímto zákonem. V případě porušení těchto podmínek nebo povinností může Ministerstvo financí rozhodnout o lhůtě pro vyřazení ze systému dorovnávání úrokových rozdílů a o vrácení prostředků uhrazených ze státního rozpočtu po odpočtu přebytků úrokových rozdílů převedených bankou vývozce do státního rozpočtu a současně stanovit úroky z této částky v obvyklé výši.

(9) V případě, že banka vývozce nedodrží lhůtu pro převod přebytku úrokových rozdílů podle odstavce 6 nebo lhůtu pro vrácení prostředků uhrazených ze státního rozpočtu podle odstavce 8, je povinna uhradit penále ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však do výše dlužné částky.

(10) Způsob výpočtu dorovnávání úrokových rozdílů a odměnu banky vývozce v závislosti na výši vývozního úvěru stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
   Fischer v. r.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.