Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


289

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Čl. I

Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

„c)   spotřebitelským balením nádoby nebo jiné obaly o objemu do 6 l včetně opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo provozovatele daňového skladu2a), který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně podle zákona o spotřebních daních2b), nebo prodejce, a určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,

2a) § 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2b) § 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 písm. p) se za slovo „distribuce,“ vkládají slova „přeprava, převzetí, držení,“.

3. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která znějí:

„r)   nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím padělkem výroba, uvádění do oběhu, prodej, přeprava, doprava, skladování, distribuce, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz,
s)   neznačeným lihem líh ve spotřebitelském balení
   1.  neznačeném kontrolní páskou nebo značeném poškozenou kontrolní páskou, popřípadě s nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost jeho obsahu,
   2.  značeném kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem,
   3.  značeném kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která zajistila značení kontrolní páskou,
   4.  značeném kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu nebo kontrolní páskou určenou pro jinou úroveň obsahu etanolu, nebo
   5.  značeném kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení lehce odstranit.“.

4. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Povinnost značit líh má výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu2a), který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně2b), a to v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu.“.

5. V § 4 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)   ve spotřebitelském balení o objemu 0,1 l a menším,
b)   osvobozen od spotřební daně10) nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně2b),“.

6. V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

7. V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo „ředitelstvím“ nahrazuje slovem „úřadem“.

8. V § 4 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

9. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Líh, který byl celním úřadem propuštěn k vývozu, nesmí být značen kontrolní páskou.“.

10. V § 5 odst. 3 se slovo „objednávku“ nahrazuje slovy „a na její žádost o přidělení kontrolních pásek“.

11. V § 5 odst. 5 písm. a) se za slovo „rozměry“ vkládá slovo „ , náležitosti“.

12. V § 5 odst. 5 písm. b) se čárka za slovem „odběru“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a zúčtování“ se zrušují.

13. V § 7 odst. 1 se za slova „§ 3“ vkládají slova „odst. 2“.

14. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lhůty uvedené ve větě první neplatí, požádal-li navrhovatel současně o vydání povolení k provozování daňového skladu nebo o povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; v takovém případě rozhodne celní ředitelství nejpozději do 90 dnů ode dne doručení návrhu.“.

15. V § 7 odst. 11 se slova „nebo penále“ zrušují.

16. V § 8 písm. f) se slovo „pravomocného“ zrušuje.

17. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   registrovaná osoba po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo
d)   registrovaná osoba přestala být držitelem povolení k provozování daňového skladu nebo přestala být držitelem povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně z jiného členského státu, vydávaných podle zákona o spotřebních daních.“.

18. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V takovém případě současně stanoví podmínky a způsob dopravy neznačeného lihu na místo značení.“.

19. V § 11 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Žádost o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba podá celnímu úřadu příslušnému podle místa, kde má být značení lihu provedeno. V žádosti o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba navrhne termín jejich převzetí; žádost musí být podána nejméně 2 týdny před tímto termínem.

(2) Celní úřad potvrdí přijetí žádosti o přidělení kontrolních pásek nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jejího doručení a současně potvrdí navržený termín převzetí kontrolních pásek, popřípadě stanoví jiný vhodný termín. Neodpovídá-li požadované množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby lihu registrovanou osobou, celní úřad žádost nepotvrdí a vyzve registrovanou osobu, aby předložila podklady, jimiž prokáže, že požadované množství kontrolních pásek odpovídá reálnému odhadu objemu výroby lihu v následujících 9 měsících. Pokud registrovaná osoba uvedenou skutečnost neprokáže, celní úřad vydá rozhodnutí, jímž žádost o přidělení kontrolních pásek zamítne. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přidělení kontrolních pásek nemá odkladný účinek.“.

20. V § 11 odstavec 4 zní:

„(4) Registrované osobě, která si neodebere vyžádané kontrolní pásky ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, celní úřad uloží povinnost uhradit kromě hodnoty kontrolních pásek též náklady spojené s jejich likvidací. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

21. V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba, která si odebere kontrolní pásky po stanoveném termínu, je povinna uhradit náklady, které celnímu úřadu vzniknou v souvislosti s uskladněním těchto kontrolních pásek; náklady nepřesahující 100 Kč celní úřad k úhradě neuloží. Neodebrané kontrolní pásky celní úřad zlikviduje a o likvidaci pořídí záznam.“.

22. V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek stanoví prováděcí právní předpis.“.

23. V § 12 odst. 1 větě první se slova „zakoupila a“ zrušují.

24. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Držitel je povinen zajistit, aby spotřebitelská balení lihu, která byla kontrolní páskou označena zahraničním dodavatelem, byla nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy je převzal, dovezena na daňové území České republiky.“.

25. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   vést evidenci odebraných, použitých, vrácených, zničených a vyvezených kontrolních pásek a uchovávat tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci provedeny, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny,“.

26. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „následující pracovní den po jejím ukončení“ nahrazují slovy „nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zahájení; držitel je povinen uchovávat záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla inventura provedena,“.

27. V § 14 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   oznámit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, jejich ztrátu nebo zničení v množství vyšším než 0,1 % z jedné uskutečněné objednávky s uvedením důvodů, a to nejpozději první pracovní den po takovém zjištění.“.

28. V § 14 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

29. V § 15 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Držitel je povinen vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po takovém zjištění.

(2) Držitel je povinen nespotřebované kontrolní pásky vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, nejpozději do 9 měsíců ode dne jejich odebrání.“.

30. V § 15 odst. 3 se za slova „celnímu úřadu“ vkládají slova „ , u kterého byly kontrolní pásky odebrány,“ a věta druhá se zrušuje.

31. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Vrácené kontrolní pásky celní úřad zlikviduje a o likvidaci pořídí záznam.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

32. § 16 zní:

㤠16

(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají celní ředitelství a celní úřady.

(2) Celní ředitelství a celní úřady jsou oprávněny zajistit neznačený líh, kontrolní pásky, se kterými je neoprávněně nakládáno, nebo jejich padělky a odebrat vzorky lihu. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěný neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky nebo vzorky lihu celnímu ředitelství nebo celnímu úřadu vydat a uhradit náklady spojené s jejich zajištěním, přepravou a uskladněním; odmítne-li takové vydání, celní ředitelství nebo celní úřad neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky nebo vzorky lihu odejme.

(3) Zjistí-li územní finanční orgány, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Policie České republiky při výkonu své působnosti neznačený líh, kontrolní pásky, se kterými je neoprávněně nakládáno, nebo jejich padělky, tyto orgány mohou neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky zajistit; osoba, která neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky drží, je povinna tyto úkony bezúplatně strpět a uhradit náklady spojené s jejich zajištěním, přepravou a uskladněním.“.

33. V § 17 odst. 1 se slova „nebo padělky kontrolních pásek“ nahrazují slovy „kontrolní pásky nebo jejich padělky“.

34. V § 18 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   předložit líh, kontrolní pásky a jejich padělky, se kterými nakládá,“.

35. V § 18 odst. 5 větě první se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „mohou“, slovo „oprávněni“ se zrušuje a na konci věty první se doplňují slova „ , kontrolované osoby jsou povinny uvedené zásahy bezúplatně strpět“ a věta třetí se zrušuje.

36. V § 18 odst. 7 písm. f) se za slova „celního úřadu“ vkládají slova „nebo celního ředitelství“.

37. V § 18 se odstavce 11 a 12 zrušují.

38. Hlava VI včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní:

„HLAVA VI
SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 19
Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo kontrolními páskami,
b)   nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c)   v rozporu s § 4 odst. 2 vyveze líh, který je značen kontrolní páskou.

(2) Výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 3 neznačí líh kontrolní páskou,
b)   nepodá návrh na registraci podle § 7 odst. 2 nebo v návrhu na registraci uvede nesprávné údaje anebo v rozporu s § 7 odst. 15 neoznámí změnu údajů v registraci, nebo
c)   v rozporu s § 10 značí líh na jiném místě, než je povoleno, nebo nedodrží podmínky nebo způsob dopravy neznačeného lihu na místo jeho značení.

(3) Držitel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   umístí kontrolní pásku na spotřebitelském balení v rozporu s § 6,
b)   prodá nebo předá kontrolní pásky v rozporu s § 12,
c)   v rozporu s § 12 odst. 2 nezajistí, aby spotřebitelská balení lihu, která byla kontrolní páskou označena zahraničním dodavatelem, byla dovezena na daňové území České republiky,
d)   nezajistí ochranu kontrolních pásek podle § 14 písm. a),
e)   nevede nebo neuchovává evidenci kontrolních pásek podle § 14 písm. b),
f)   neprovede inventuru kontrolních pásek nebo neoznámí výsledek inventury podle § 14 písm. c),
g)   v rozporu s § 14 písm. d) neoznámí ztrátu nebo zničení kontrolních pásek, nebo
h)   v rozporu s § 15 nevrátí kontrolní pásky.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   5 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. b),
b)   1 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a), c), d) nebo h),
c)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. e), f) nebo g).

§ 20
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo kontrolními páskami, nebo
b)   nakládá s padělky kontrolních pásek.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

§ 21
Propadnutí věci

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli správního deliktu a byla

a)   ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, nebo
b)   byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(2) Celní úřad uloží propadnutí věci vždy, pokud věcí uvedenou v odstavci 1 jsou neznačený líh nebo kontrolní páska včetně kontrolní pásky padělané.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát17).

§ 22
Zabrání věci

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 21 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže

a)   náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b)   nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.

(2) Celní úřad rozhodne o zabrání věci podle odstavce 1, nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedených v § 21 odst. 2.

(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od spáchání správního deliktu uplynulo 6 let.

(4) Vlastníkem zabrané věci se stává stát17).

§ 23
Zničení propadlé nebo zabrané věci

(1) Neznačený líh, jehož vlastníkem se stal podle § 21 nebo § 22 stát, celní úřad nebo celní ředitelství prodá k přepracování v dražbě. Nelze-li tento neznačený líh s ohledem na jeho vlastnosti přepracovat, celní úřad jej zničí pod úředním dohledem.

(2) Kontrolní páska nebo její padělek se zničí pod úředním dohledem.

(3) Náklady související se zničením neznačeného lihu, kontrolní pásky nebo jejího padělku předepíše celní úřad rozhodnutím pachateli správního deliktu se splatností 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Nepřesáhne-li výše nákladů 100 Kč, celní úřad náklady nepředepíše.

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 24

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad, v jehož územním obvodu vyšel správní delikt najevo. Tento celní úřad může postoupit věc k projednání celnímu úřadu příslušnému podle zvláštního právního předpisu.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby18) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.


17) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

39. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

40. V § 32 se slova „ , § 11 odst. 5 a § 29 odst. 2 písm. c)“ nahrazují slovy „a § 11 odst. 6“.

41. Za § 32 se vkládá článek II, který zní:

„Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh ve spotřebitelském balení s obsahem menším než 0,2 l, který není označen kontrolní páskou, jej mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejdéle do 30. června 2009.

2. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh v nádobách nebo jiných obalech s obsahem nad 6 l, který je označen kontrolní páskou, jej mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejpozději do 30. června 2009.

3. Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně dokončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 157/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

V § 7 odstavec 7 zní:

„(7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 11 nebo 12 ve výši

a)   80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a) a písm. b) z příjmů ze živností řemeslných,
b)   60 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b), s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, a odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d).

Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. III se použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009.


ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.
 Klaus v. r.
  Fischer v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony -  aktualizované vydání červen 2022

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2022

Meritum - Daň z příjmů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2022

Daňová evidence podnikatelů 2022

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2021 i 2022. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2022. Podrobněji ke ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2022

Zcela legální daňové triky 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2022

Daňové a nedaňové náklady 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.