Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


287

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5a se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ ; obdobně Česká národní banka postupuje, pokud Komise Evropských společenství tak rozhodne v případě aplikace postupu podle § 26bb“.

2. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je povinna vyžádat si“ nahrazují slovy „musí mít“.

3. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Účastníkem řízení o udělení předchozího souhlasu je pouze žádající banka; účastníky tohoto řízení jsou rovněž druhá smluvní strana při dispozici s podnikem nebo jeho částí podle písmene a), další zúčastněné akciové společnosti při fúzi nebo rozdělení anebo přejímající společník při převodu jmění podle písmene b).“.

4. V § 16 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Banka může převést svůj podnik pouze na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky; to platí i pro nájem podniku banky.

(5) Banka může převést svůj podnik také na akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika, pokud tato akciová společnost splňuje požadavek minimální výše základního kapitálu podle § 4 odst. 1 (dále jen „banka zvláštního určení“). Banka zvláštního určení splňuje podmínky pro udělení licence podle § 4 odst. 5, pokud Česká národní banka udělí předchozí souhlas k uzavření smlouvy o převodu podniku na banku zvláštního určení; v tomto případě jí Česká národní banka udělí licenci v rozsahu činností povolených bance, která na ni svůj podnik převádí. Banka zvláštního určení nesmí vykonávat činnosti uvedené v licenci přede dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu podniku, přičemž smlouva o převodu podniku může nabýt účinnosti nejdříve dnem udělení licence bance zvláštního určení.

(6) Dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu podniku se banka, která podnik převedla, zrušuje a vstupuje do likvidace.“.

5. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „a to“ nahrazují slovy „případně aby odstranila nedostatek v činnosti“.

6. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „a operace“ nahrazují slovy „ , převody finančních prostředků nebo jiné transakce“.

7. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 6 se za slovo „přijme“ vkládají slova „přísnější pravidla likvidity,“.

8. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   požadovat zvýšení likvidních prostředků banky nebo pobočky zahraniční banky alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou.“.

9. V § 26 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo v opatření obecné povahy podle § 26bb“.

10. V § 26 odst. 3 písm. d) se slova „provádění obchodů bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem, který“ nahrazují slovy „provedení nebo rozhodnutí o provedení obchodu nebo obchodů, převodu nebo převodů finančních prostředků nebo jiné transakce či transakcí bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem, který ohrožuje nebo“.

11. Za § 26b se vkládají nové § 26ba a 26bb, které znějí:

㤠26ba

(1) Pokud výše kapitálu banky klesne pod hranici stanovenou v § 12a a banka, za účelem splnění kapitálových požadavků stanovených tímto zákonem a právním předpisem vydaným na jeho základě, zvyšuje svůj základní kapitál,

a)   je dán důležitý zájem společnosti pro omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií; § 29 odst. 2 věta druhá tím není dotčen,
b)   emisní kurs musí být pro všechny upisovatele stejný,
c)   lze upsat nové akcie, i když akcionáři dosud nesplatili emisní kurs dříve upsaných akcií; nové akcie však nemůže upsat akcionář, který nesplatil emisní kurs dříve upsaných akcií,
d)   přednostní právo na upisování nových akcií není samostatně převoditelné,
e)   banka uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady,
f)   představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 7 dní ode dne přijetí tohoto usnesení,
g)   lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
h)   lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode dne uplynutí lhůty podle písmene g) nebo ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bylo-li přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií vyloučeno,
i)   upisovatel musí ve lhůtě pro upsání nových akcií splatit jejich emisní kurs, jinak je jeho upsání neúčinné,
j)   emisní kurs nových akcií musí být splacen v penězích anebo nepeněžitým vkladem v podobě peněžité pohledávky vůči bance.

(2) V pozvánce na valnou hromadu svolanou za účelem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu banky v případě podle odstavce 1 se uvedou důvody zvolení tohoto postupu a jeho odchylky od postupu zvýšení základního kapitálu podle obchodního zákoníku; nesplnění této povinnosti však nezpůsobuje neplatnost následného rozhodnutí valné hromady.

§ 26bb

(1) Je-li ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému, Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, pokud je to pro odstranění tohoto ohrožení účelné. Česká národní banka vydá opatření obecné povahy i tehdy, pokud již stabilita bankovního nebo finančního systému byla narušena, je-li to pro zmírnění následků tohoto narušení účelné.

(2) Česká národní banka opatřením obecné povahy bankám, pobočkám zahraničních bank, skupině druhově určených bank nebo skupině druhově určených poboček zahraničních bank

a)   stanoví dočasnou výjimku z dodržování povinností stanovených v § 4, 5, 11 až 24 nebo v § 26f anebo z pravidel stanovených na základě tohoto zákona,
b)   dočasně zakáže nebo omezí některé povolené činnosti anebo provedení některých obchodů, převodů finančních prostředků nebo jiných transakcí, nebo
c)   odchylně od tohoto zákona nebo právního předpisu vydaného na jeho základě, stanoví lhůty a periodicitu pro plnění informačních povinností banky nebo pobočky zahraniční banky.

(3) Opatření obecné povahy může nabýt účinnosti před provedením řízení o tomto opatření podle správního řádu. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

(4) Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou pouze banky a pobočky zahraničních bank. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka lhůty stanovené správním řádem pro zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, pro oznámení jeho veřejného projednání a pro podání připomínek nebo námitek k návrhu opatření obecné povahy zkrátit až na 3 dny.“.

12. V § 28 odst. 1 se věta první zrušuje.

13. V § 28 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Česká národní banka může odvolat správce nebo zástupce správce a jmenovat nového.“.

14. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Osoba, která byla vedoucím zaměstnancem banky ke dni zavedení nucené správy, nebo kdykoliv v období 2 let předcházejících tomuto dni, je povinna na vyžádání poskytnout správci součinnost. Za porušení této povinnosti jí Česká národní banka může uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč, a to i opakovaně.“.

15. V § 29 odst. 1 se slova „ , který svolává valnou hromadu a má právo se jí zúčastnit“ zrušují.

16. V § 29 odstavec 2 zní:

„(2) Valná hromada banky se nekoná a o věcech v působnosti valné hromady rozhoduje správce. Pokud správce rozhoduje o zvýšení základního kapitálu banky, může vyloučit přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií jen pokud banka nesplnila ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě požadující zvýšení kapitálu banky.“.

17. V § 29 odst. 3 větě první se slovo „správce“ nahrazuje slovy „banka v nucené správě“.

18. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Banka v nucené správě může částečně nebo úplně pozastavit, a to nejvýše na dobu 6 měsíců, plnění vůči osobám se zvláštním vztahem k bance z právních titulů vzniklých před zavedením nucené správy. Tuto lhůtu může banka v nucené správě prodloužit pouze v případě plnění z právních titulů, které v této lhůtě správce napadl pro neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost u soudu nebo jiného příslušného orgánu. V takovém případě lze tuto lhůtu prodloužit, a to i opakovaně, až do dne, kdy rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu ve věci nabude právní moci.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

19. Za § 29 se vkládají nové § 29a až 29c, které včetně poznámky pod čarou č. 6i znějí:

㤠29a

K uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde k převzetí dluhů6i) banky v nucené správě jinou bankou nebo pobočkou zahraniční banky,

a)   se nevyžaduje souhlas věřitelů,
b)   je třeba předchozí souhlas České národní banky; Česká národní banka souhlas udělí pouze za předpokladu, že osoba přebírající dluhy zabezpečí řádné a plynulé pokračování klientských vztahů souvisejících s převzatými dluhy.

§ 29b

(1) Prodává-li banka v nucené správě podnik banky, kupní cena musí být stanovena jako výsledek ocenění podniku a souvisejících práv a závazků, vypracovaného podle stavu ke dni nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku (dále jen „ocenění“).

(2) Ocenění musí být zpracováno nestranně, úplně, bez zbytečného odkladu od zadání ocenění, s odbornou péčí a v souladu s obecně uznávanými způsoby oceňování podniků a jiného majetku.

(3) Při ocenění se nepřihlíží ke státním zárukám nebo jiným plošným zajištěním závazků banky v nucené správě, poskytnutým třetími osobami za účelem zachování její bezpečnosti a stability. Stejně tak se nepřihlíží k pojištění pohledávek z vkladů podle tohoto zákona a záručnímu systému vztahujícímu se na majetek zákazníků obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jakékoliv úvěry poskytnuté Českou republikou nebo Českou národní bankou se považují pro účely ocenění za splatné.

(4) Ke kupní ceně se přičte úrok obvyklý za dobu ode dne nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku do dne splatnosti kupní ceny. Pokud výsledkem ocenění není kladná hodnota, poskytne se prodávajícímu kupní cena ve výši 1 Kč. 

(5) Banka v nucené správě, kupující a další osoby, které mají u sebe věci a dokumentaci nebo disponují informacemi potřebnými k řádnému vypracování ocenění, jsou povinni je za tím účelem osobě, která vypracuje ocenění podniku banky (dále jen „oceňovatel“), poskytnout. Za porušení této povinnosti může Česká národní banka uložit povinné osobě, která není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, pokutu do výše 1 000 000 Kč, a to i opakovaně.

§ 29c

(1) Oceňovatele jmenuje Česká národní banka. Účastníky řízení o jmenování oceňovatele jsou osoba, která má být jmenována oceňovatelem, banka v nucené správě a nabyvatel podniku.

(2) Oceňovatelem může být jmenována osoba, která má zkušenosti a znalosti v oblasti oceňování podniků finančních institucí, má dostatečné předpoklady pro vypracování řádného a nezávislého ocenění podniku banky v nucené správě a se svým jmenováním souhlasí.

(3) Oceňovatelem nesmí být osoba, která má zvláštní vztah k bance, která je nebo v posledních 5 letech byla auditorem banky nebo která neskýtá záruky nestrannosti ocenění.

(4) Osoba, která má být jmenována oceňovatelem, je povinna upozornit Českou národní banku bez zbytečného odkladu na skutečnosti, které by podle jejího názoru mohly vést k pochybnostem o její nestrannosti. Tuto povinnost má též oceňovatel, zjistí-li tyto skutečnosti v průběhu výkonu funkce.

(5) Česká národní banka stanoví odměnu oceňovatele nebo způsob jejího určení, jakož i její splatnost. Odměna oceňovatele je nákladem spojeným s výkonem nucené správy podle § 27 odst. 2 a zahrnuje též nutné výdaje oceňovatele. Pokud majetek banky nepostačuje k uhrazení odměny nebo její části, poskytne oceňovateli odměnu nebo tuto její část Česká národní banka, které tím vzniká nárok vůči bance v nucené správě na její uhrazení.

(6) Česká národní banka může oceňovatele odvolat, pokud oceňovatel porušuje závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, a jmenovat oceňovatele nového. Ze stejného důvodu může Česká národní banka snížit odměnu oceňovatele. Ze závažných důvodů může Česká národní banka oceňovatele odvolat též na jeho žádost. Podaný rozklad nemá odkladný účinek.

(7) Odvolaný oceňovatel je povinen poskytnout nově jmenovanému oceňovateli veškerou součinnost ke splnění jeho úkolu. Za porušení této povinnosti mu Česká národní banka může uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč, a to i opakovaně.

(8) Ustanovení § 29b a 29c se použijí při prodeji části podniku obdobně.


6i) § 531 odst. 1 občanského zákoníku.“.

20. V § 30 odst. 1 se za slovo „bankovního“ vkládají slova „nebo finančního“.

21. V § 30 odst. 1 se slova „a akcionáři neučinili potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků“ zrušují.

22. V § 30 odst. 2 větě první se za slovo „vklady“ vkládají slova „a o případném omezení plnění vůči osobám se zvláštním vztahem k bance podle § 29 odst. 3 a 4“.

23. V § 33 odst. 2 se slova „odnětím licence bance“ nahrazují slovy „zánikem licence banky“.

24. V § 34 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Česká národní banka nemusí v tomto případě licenci odejmout, jde-li o banku v nucené správě nebo o banku zvláštního určení.“.

25. V § 38d se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   použití postupu podle § 26bb vůči pobočce uvedené v § 5a odst. 1.“.

26. V § 38e se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   použití postupu podle § 26bb vůči pobočce uvedené v § 5a odst. 1,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.
 Klaus v. r.
  Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.