Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


285

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5d písmena d) a e) znějí:

„d) poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz,
e)   vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),“.

2. V § 20b se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

3. V § 20b odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2 se vztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se vztahuje“.

4. V § 20c odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Jestliže banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území České republiky nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (dále jen „opravné zúčtování“).

(2) Podnět podle odstavce 1 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce.“.

5. V § 20c odst. 3 se slova „chybu v zúčtování“ nahrazují slovy „nesprávné provedení platební transakce“.

6. V § 38 odst. 9 se za slova „odstavců 1 až 8“ vkládají slova „a odstavce 11“.

7. V § 38 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.“.

8. V § 38a odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „(dále jen „registr“)“.

9. V § 38a odst. 2 větě druhé se slova „této databázi“ nahrazují slovem „registru“, za slova „zahraničních bank“ se vkládají slova „ , Česká národní banka pro účely dohledu nad finančním trhem“ a slova „ , za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky“ se zrušují.

10. V § 38a odst. 2 větě třetí slova „této databáze“ se nahrazují slovy „registru a z registru za podmínek stanovených zákonem“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „a povinnosti mlčenlivosti“.

11. V § 38a odst. 2 větě poslední se slova „informační databáze“ nahrazují slovem „registru“.

12. V § 38a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Česká národní banka je oprávněna na základě vzájemnosti umožnit přístup k informacím v registru podle odstavce 2 též centrálním bankám a jiným institucím členských států, které vytvářejí informační databáze srovnatelné s registrem za předpokladu, že podmínky přístupu k těmto údajům a způsob jejich ochrany v příslušném členském státě jsou na alespoň srovnatelné úrovni, jaká je požadována tímto zákonem. Požadavek srovnatelnosti je splněn i tehdy, pokud má k údajům v zahraniční databázi přístup širší okruh osob.

(4) Případy, ve kterých lze požadovat informace podle odstavců 2 a 3, a bližší podmínky jejich poskytování stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

13. V § 38a odstavec 5 zní:

„(5) Klient má právo, za úhradu věcných nákladů, na výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru.“.

14. V § 41f se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámek pod čarou č. 13 a 14 znějí:

„(7) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13), oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně bance; v takovém případě nemají povinnost stanovenou v odstavci 2 větě první a v odstavci 5 větě druhé. Při určení skutečného vlastníka podle odstavce 5 se vychází z evidence platební instituce nebo poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.

(8) Odstavec 7 platí obdobně pro obchodníka s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu14).


13) § 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
14) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. II

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 13b odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Jestliže družstevní záložna, banka nebo pobočka zahraniční banky na území České republiky nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je družstevní záložna, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět družstevní záložny, banky nebo pobočky zahraniční banky, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji družstevní záložně, bance nebo pobočce zahraniční banky, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je družstevní záložna oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (dále jen „opravné zúčtování“).

(2) Podnět podle odstavce 1 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce.“.

2. V § 13b odst. 3 se slova „chybu v zúčtování“ nahrazují slovy „nesprávné provedení platební transakce“.

3. V § 25b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 není ani předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České národní bance

Čl. III

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 44 odst. 1 písm. a) se slova „a jinými osobami, které vydávají elektronické peníze, podle zvláštních právních předpisů9a)“ nahrazují slovy „vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu“.

2. Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

3. V § 44 odst. 1 písm. e) se za slovo „povolení“ vkládají slova „nebo registraci“.

4. V § 44 odst. 2 písm. a) se za slovo „povolení“ vkládá slovo „ , registrací“.

5. V § 44a odst. 1 se slova „ , s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu9g)“ včetně poznámky pod čarou č. 9g zrušují.

6. V § 44a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nad platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu vykonává Česká národní banka tento dohled pouze v rozsahu poskytování platebních služeb, služeb souvisejících s poskytováním platebních služeb a vydávání elektronických peněz.“.

7. § 46e se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11d a 11e zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna devizového zákona

Čl. IV

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„k) devizovým místem

1.  banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v tuzemsku, pobočka zahraniční banky, platební instituce, pobočka zahraniční platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, které jsou v rozsahu bankovní licence nebo povolení podle zvláštního právního předpisu3) oprávněny provádět platební styk ve vztahu k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezhotovostní obchody s cizí měnou,
2.  osoba oprávněná vykonávat směnárenskou činnost na základě registrace, nebo
3.  osoba oprávněná k poskytování platebních služeb ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence,

3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.  586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

2. V § 1 se písmena l) a n) zrušují.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

3. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) *žadatel dosáhl věku 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a bezúhonný,“.

4. V § 3 se odstavce 5 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

6. § 3a až § 3c se zrušují.

7. V § 3d se nadpis zrušuje.

8. V § 3d se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

9. V § 3d odst. 2 větě první se slova „vzdělání získaného praxí“ nahrazují slovy „dostatečné praxe“, slova „nebo licencovanou“ a slova „podle právního řádu České republiky“ se zrušují.

10. V § 3d odst. 2 větě třetí se slova „nebo licencovanou“ zrušují.

11. V § 3d odstavec 3 zní:

„(3) Česká národní banka vede seznam udělených registrací ke směnárenské činnosti a zveřejňuje jej i způsobem umožňujícím dálkový přístup; seznam obsahuje tyto údaje:

a)   číslo registrace a dobu, na kterou se uděluje,
b)   u podnikající fyzické osoby její jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo,
c)   u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo.“.

12. Nadpis nad § 3e se zrušuje.

13. V § 3e písm. a) se slova „změně podstatných údajů uvedených v žádosti o registraci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis“ nahrazují slovy „každé změně údajů uvedených v žádosti o registraci nebo v jejích přílohách“.

14. § 3f a 3g se zrušují.

15. V § 3h odstavec 1 zní:

„(1) Devizové místo, které není bankou, pobočkou zahraniční banky, spořitelním a úvěrním družstvem, platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce nebo poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, může provádět směnárenskou činnost pouze v provozovnách, které byly k tomuto účelu předem zaevidovány Českou národní bankou; za provozovnu se pro účely tohoto zákona považují také směnárenské automaty.“.

16. V § 3h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo licencované“ zrušují.

17. V § 3h odst. 3 větě poslední se slova „nebo licencovanou“ zrušují.

18. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

19. V § 8 odst. 4 se slova „devizovými licencemi“ zrušují.

20. V § 22 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

21. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „ , odejmout devizovou licenci“ zrušují.

22. V § 22 odst. 2 se slova „ , devizové licenci“ zrušují.

23. V § 22 odst. 5 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

24. § 23 se zrušuje.

25. § 24 zní:

㤠24
Zrušení registrace

(1) Česká národní banka může zrušit registraci, pokud

a)   byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
b)   došlo k podstatné změně skutečností, na jejichž základě byla provedena, zejména pokud devizové místo již nesplňuje podmínky provedení registrace stanovené v § 3 odst. 4 a 6, nebo
c)   držitel registrace opakovaně nebo závažným způsobem porušuje devizové předpisy.

(2) Česká národní banka zruší registraci na žádost jejího držitele.“.

26. V § 24a se slova „nebo devizová licence“ zrušují.

27. V § 25 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).

28. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „písm. c) až f)“ nahrazují slovy „písm. b) až e)“.

29. V § 25 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

30. V § 25 odst. 3 písm. c) se slova „písm. h), i) nebo j)“ nahrazují slovy „písm. g), h) nebo i)“.

31. V § 25 odst. 3 písm. d) se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

32. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „či bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytuje peněžní služby“ zrušují.

33. V § 26 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

34. V § 26 odst. 3 písm. b) se slova „nebo 4“ zrušují.

35. V § 26 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

36. V § 27 odstavec 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

37. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „c), d) nebo e)“ nahrazují slovy „b), c) nebo d)“.

38. V § 27 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

39. V § 27 odst. 2 písm. c) se slova „g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „f), g) nebo h)“.

40. V § 27 odst. 2 písm. d se slova „písm. f)“ nahrazuje slovy „písm. e)“.

41. § 30 zní:

㤠30

Rozklad podaný proti rozhodnutí podle § 22 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nemá odkladný účinek.“.

42. V § 30a písmeno a) zní:

„a)  vzory tiskopisů žádosti o registraci ke směnárenské činnosti a obsah jejich příloh,“.

43. V § 30a se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

Čl. V
Přechodné ustanovení

Žádost o udělení devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou nebo k poskytování peněžních služeb, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k činnosti platební instituce podle zákona upravujícího platební styk, ledaže s tím žadatel do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vysloví nesouhlas. V řízení o žádosti se dále postupuje podle zákona upravujícího platební styk.

ČÁST PÁTÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. VI

Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2a se na samostatném řádku doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES.“.

2. V § 54a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ustanovení § 54b odst. 2, § 54b odst. 3 písm. a) a b), § 54b odst. 4 písm. b), c), f) a g) a § 54b odst. 5 písm. a) se nepoužijí při uzavírání smluv o platebních službách podle zákona upravujícího platební styk.“.

3. V § 567 odst. 2 se slova „peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb“ nahrazují slovy „poskytovatele platebních služeb“ a slova „věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti“ se nahrazují slovy „poskytovatele platebních služeb věřitele“.

4. V § 567 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plní-li dlužník peněžitý dluh poštovním poukazem, je dluh splněn připsáním částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak.“.


ČÁST ŠESTÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. VII

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:

1. § 339 zní:

㤠339

Peněžitý závazek lze též plnit na účet věřitele, vedený u poskytovatele platebních služeb, nebo poštovním poukazem, jestliže to není v rozporu s platebními podmínkami sjednanými mezi stranami.“.

2. V § 708 odst. 1 se slova „vklady a platby a uskutečňovat z něho výplaty a platby“ nahrazují slovy „peněžní prostředky, vyplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj či na něj provádět jiné platební transakce“.

3. V § 708 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) § 708 odst. 2, § 709 odst. 1 a 2, § 710 až 714 a § 715 odst. 1 až 3 se nepoužijí pro smlouvu o běžném účtu, která je smlouvou o platebních službách podle zákona upravujícího platební styk.“.

4. V § 715 odst. 4 se za slovo „odkladu“ vkládají slova „v souladu se zákonem o platebním styku“.

5. V § 715a odst. 1 větě druhé se slova „přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách a platbách z účtu,“ nahrazují slovy „provádění platebních transakcí“.

6. V § 715a odst. 2 se slova „výplaty a platby z účtu, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách pokračovat“ nahrazují slovy „platební transakce z účtu, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti v nich nemá banka pokračovat“.

7. V § 715a odst. 4 se slovo „prokázáno“ nahrazuje slovy „hodnověrně doloženo“.

8. V § 716 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) § 716 odst. 2, § 716a, § 717 odst. 1 a § 718 se nepoužijí pro smlouvu o vkladovém účtu, která je smlouvou o platebních službách podle zákona upravujícího platební styk.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. VIII

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) K rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje především o to, aby byl spor vyřešen smírně.“.

2. V § 3 odst. 1 se slova „převádějící instituce“ nahrazují slovy „poskytovatel platebních služeb“.

3. V § 3 odst. 2 se slovo „klient“ nahrazuje slovy „uživatel platebních služeb“.

4. V § 9 písmeno d) zní:

„d)  ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.“.

5. V § 19 odst. 1 se slova „zahájení své činnosti“ nahrazují slovy „ , od něhož je oprávněna vykonávat svou činnost,“ a slovo „sídlo“ se nahrazuje slovy „název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání“.

Čl. IX
Přechodné ustanovení

Instituce, která dosud nebyla povinna splnit informační povinnost stanovenou v § 19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna splnit informační povinnost stanovenou v § 19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. X

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 86/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 9 se slova „ , s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu26)“ včetně poznámky pod čarou zrušují.

2. V § 23 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Nad platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu vykonává Česká národní banka tento dozor pouze v rozsahu poskytování platebních služeb, služeb souvisejících s poskytováním platebních služeb a vydávání elektronických peněz26).“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:


26)  Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XI

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„4. vydavatel elektronických peněz malého rozsahu3),

3) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 zní:

„5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu3),“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 se slova „nebo k bezhotovostním obchodům s cizí měnou“ zrušují.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 11 zní:

„11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky,“.

5. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „skutečným majitelem“ nahrazují slovy „ovládající osobou“.

6. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „finanční instituce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 10 a 11“ nahrazují slovy „osoby oprávněné ke směnárenské činnosti podle devizového zákona, držitele poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní služby, platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poskytování platebních služeb, při nichž dochází k převodům peněžních prostředků, kdy plátce ani příjemce nevyužívají účet u poskytovatele platebních služeb plátce, a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk“.

7. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)  zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou zahraniční osoby oprávněné ke směnárenské činnosti, zahraniční platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poukazování peněz, nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb s obdobným postavením, jako má poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, jestliže působí na území státu, který jí ukládá srovnatelným způsobem povinnost identifikace, kontroly klienta a uchování záznamů, podléhá v tomto státu zákonné povinné profesní registraci a je nad ním vykonáván dohled, zahrnující kontrolu plnění těchto povinností, včetně možnosti kontroly jednotlivých obchodů a kontroly na místě.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o poštovních službách

Čl. XII

V § 18 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., se za slovo „písemnosti“ vkládají slova „nebo dodání peněžní částky poukázané poštovním poukazem“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. XIII

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 11 až 13b zní:„a) *činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), provozování platebních systémů11a), směnárenská činnost11d), činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků12), penzijních fondů12a), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b),


11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
13b) Zákon č. 256/2004 Sb.“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna insolvenčního zákona

Čl. XIV

V § 35 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zvláštního insolvenčního správce ustanoví soud pro výplatu nároku uživatelů platebních služeb postupem stanoveným zákonem upravujícím platební styk.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna exekučního řádu

Čl. XV

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 4 se slova „a spořitelní a úvěrní družstva“ nahrazují slovy „ , spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu“ a za slova „účtů povinného“ se vkládají slova „nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech7a)“.
Poznámka pod čarou č. 7a zní:


7a)  § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 7a až 7j se označují jako poznámky pod čarou č. 7b až 7k, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 49 odst. 1 písm. b) se za slova „čísla účtu“ vkládají slova „nebo jiného jedinečného identifikátoru7a)“.

3. V § 50 odst. 1 se za slova „číslo účtu“ vkládají slova „nebo jiný jedinečný identifikátor7a)“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. XVI

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. § 260 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 77 a 77a zní:

„(2) Na žádost účastníka, kterému rozhodnutí přiznává právo na zaplacení peněžité částky, dotáže se soud toho, komu je zaplacení peněžité částky uloženo, zda a od koho pobírá mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u které banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva77), instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce nebo poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“) má své účty a jaká jsou čísla těchto účtů nebo jiné jedinečné identifikátory77a).


77) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
77a) § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

2. V § 260e odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňuji slova „nebo jiné jedinečné identifikátory77a)“.

3. V § 261 odst. 1 větě čtvrté se za slova „číslo účtu“ vkládají slova „nebo jiný jedinečný identifikátor77a)“.

4. Za § 267a se vkládá nový § 267b, který včetně poznámky pod čarou č. 79a zní:

㤠267b

Výkonu rozhodnutí na majetek platební instituce, zahraniční platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nepodléhají prostředky, které uživatelé platebních služeb těmto osobám svěřili k provedení platební transakce, ani aktiva, jež tyto osoby za svěřené prostředky nabyly79a).


79a) § 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XVII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 122/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 59 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)  na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb,“.

2. V § 59 odst. 3 písm. b) se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.

3. V § 61 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)  u platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, nebo
b)   u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.“.

4. V § 61 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25c zní:

„(3) Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden příslušný účet správce daně, je povinen poskytnout správci daně informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb správce daně a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru25c).


25c) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

5. V § 61 odst. 4 se slova „bance, která“ nahrazují slovy „poskytovateli platebních služeb, který“.

6. V § 61 odst. 5 se slova „banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo“ nahrazují slovy „poskytovatel platebních služeb“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XVIII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Pojistné podle odstavce 1 se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.“.

2. V § 17 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 38a znějí:

„(1) Pojistné se platí v české měně

a)   na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb,
b)   vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

(2) Za den platby pojistného se považuje

a)   v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny,
b)   v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

(3) Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden účet příslušné zdravotní pojišťovny, je povinen poskytnout zdravotní pojišťovně informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb příslušné zdravotní pojišťovny a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru38a).


38a) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

3. V § 17 odst. 4 se slova „bance, která“ nahrazují slovy „poskytovateli platebních služeb, který“.

4. V § 17 odst. 5 se slova „banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo“ nahrazují slovy „poskytovatel platebních služeb“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XIX

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“.

2. V § 17 odst. 2 větě poslední se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce měsíce června následujícího kalendářního roku“.

3. V § 19 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„(1) Pojistné se platí v české měně

a)   na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb, nebo
b)   vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné; v jednom kalendářním dni však lze zaplatit nejvýše částku 5 000 Kč. 

(2) Za den platby pojistného se považuje

a)   v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
b)   v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

(3) Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, je povinen poskytnout okresní správě sociálního zabezpečení informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru26).


26) § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

4. V § 19 odst. 4 se slova „bance, která“ nahrazují slovy „poskytovateli platebních služeb, který“.

5. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání
na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

Čl. XX

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, se část pátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku),
ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

Čl. XXI

V zákoně č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. XXII

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část třináctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením
kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry
a na instituce elektronických peněz

Čl. XXIII

V zákoně č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XXIV

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část dvacátá první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. XXV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009 s výjimkou ustanovení čl. XVIII a XIX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.


v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.