Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


283

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 18 odst. 4, § 19 odst. 8, § 25 odst. 2, § 72 odst. 3 a § 76 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb. a vyhlášky č. 388/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „70/156/EHS, 74/150/EHS a 92/61/EHS“ nahrazují slovy „70/156/EHS, 74/150/EHS, 92/61/EHS, 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „České republiky“ nahrazují slovy „členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

3. V § 7 odst. 4 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

4. V § 8 odst. 3 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

5. V § 10 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Vozidla kategorií M, N, O, L a T musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS, 89/173/EHS nebo 93/34/EHS.“.

6. V § 10 odst. 1 se za slova „předpisů musí být“ vkládají slova „ , s výjimkou vozidel kategorie T,“.

7. V § 10 odst. 2 se za slova „zvláštní vozidla“ vkládají slova „ , s výjimkou vozidel kategorie T,“.

8. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou

a)   u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,
b)   u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.

(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.

(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, OT1, OT2, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.“.

9. V § 12 odst. 2 se za slova „Policií České republiky“ vkládají slova „nebo obecní policií“.

10. V § 15 odst. 2 písm. a) se za slova „18,00 t,“ vkládají slova „jedná-li se o vozidlo kategorie M3 ………………. 19,00 t“.

11. V § 15 odstavec 11 zní:

„(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“.

12. V § 16 odst. 1 písm. c) bodě 10 se číslo „40,00“ nahrazuje číslem „65,00“.

13. V § 18 odst. 3 se za slova „svítící nápis“ vkládá slovo „ , například“.

14. V § 18 odst. 3 se ve větě páté slova „ „STOP“, „POLICIE STOP“, „POZOR KOLONA“ nebo „STOP KOLONA“………“ nahrazují slovy „na vozidlech policie České republiky“.

15. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).“.

16. V § 21 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „U pneumatik pro osobní automobily kategorie M1 se hlavními dezénovými drážkami rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení TWI.“.

17. V § 21 odstavec 7 zní:

„(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 nebo předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.“.

18. V § 21 odst. 13 se věta poslední nahrazuje větou „Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.“.

19. V § 22 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen v případě, že vyznačení obrysů neplní požadavky § 23, nebo je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení.“.

20. V § 22 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo směrnicí 78/933/EHS“.

21. V § 23 odst. 2 se slova „ČSN 01 8020 a“ zrušují.

22. V § 24 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,“.

23. § 27 a 28 včetně nadpisů znějí:

㤠27
Technické požadavky na konstrukci
typu vozidel kategorií T, O?T
(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T a OT jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla podle odstavce 1 platí, že

a)   každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,
b)    homologace typu vozidla jako celku podle směrnic 74/150/EHS nebo 2003/37/ES nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie T a O?T jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 28
Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií S?S, S?P
a pracovních strojů nesených
(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SPT a pracovních strojů nesených SN jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na stroje kategorií SS, SPT a SN vyráběné v malé sérii nebo jednotlivě vyrobené jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

24. V § 32 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,“.

25. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova „M1 a N1“ nahrazují slovy „M a N“.

26. V § 32 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N.“.

27. V § 32 odst. 3 se slova „kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie“ nahrazují slovy „kategorií T a“.

28. V § 32 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie O?T, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně.“.

29. V § 32 odstavec 5 zní:

„(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít ve výbavě minimálně jednu náhradní pojistku.“.

30. V § 32 odst. 6 větě třetí se slova „s charakteristickým označením“ zrušují.

31. V § 32 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy6).


6) ČSN EN 3 - 4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.“.

32. V § 32 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 7b zní:

„(11) Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu7b).


7b) § 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.“.

33. V § 37 odst. 1 písm. b) a c) se slova „a OT4“ nahrazují slovy „ , OT4 a S“.

34. V příloze č. 1 bodu 1 písm. a) se položka „124 Jednotná ustanovení pro výrobu obnovených pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel“ nahrazuje položkou „124 Jednotná ustanovení pro homologaci kol pro osobní vozidla“ a položka „126 Jednotná ustanovení pro schvalování přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla“ se nahrazuje položkou „126 Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla“.

35. V příloze č. 1 bodu 1 písm. b) se na konci tabulky doplňují položky, které znějí:

Příloha

36. V příloze č. 1 bod 2 zní:

Příloha

37. V příloze č. 1 bodu 5 tabulky se řádek s předmětem „Obrysové značení s vratným odrazem“ zrušuje.

38. V příloze č. 1 bodu 6 se na konci prvního odstavce doplňuje věta „Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1, a to i v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s ustanovením tohoto odstavce.“.

39. V příloze č. 1 bodu 8 písm. a) se věta poslední zrušuje.

40. V příloze č. 1 bodu 8 písm. b) se věta první nahrazuje větou „u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily kategoriií M a N se systémem 12 V) podle mezinárodní normy ISO 11446 nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V) podle mezinárodní normy ISO 12098.“.

41. V příloze č. 1 bodu 18 se slova „N a O“ nahrazují slovy „a N“.

42. V příloze č. 1 bodu 31 se za slovo „tabulky“ vkládají slova „nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla“.

43. V příloze č. 2 bodu 2 se v tabulce ve sloupci „Předpis EHK“ na řádku bodu 10.5 za číslo „81“ vkládá čárka a číslo „46)“ včetně odkazu.

44. Příloha č. 3 zní:

Příloha

45. V příloze č. 4 body 3 až 6 znějí:

Příloha

46. V příloze č. 4 bod 20 zní:
„20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553.“.

47. V příloze č. 4 body 22 až 25 znějí:

Příloha

48. V příloze č. 4 bod 34 zní:

Příloha

49. V příloze č. 4 bod 38 zní:

Příloha

50. V příloze č. 4 body 42 až 50 znějí:

Příloha

51. V příloze č. 4 body 54 a 55 znějí:

Příloha

52. V příloze č. 5 bod 12 zní:

Příloha

53. V příloze č. 5 bod 16 zní:

Příloha

54. V příloze č. 5 bod 26 zní:

Příloha

55. Příloha č. 8 zní:

Příloha

56. V příloze č. 13 body 7 až 9 znějí:

Příloha

57. Příloha č. 14 zní:

Příloha

58. V příloze č. 18 bodu 5 části E) se na konci odstavce definujícího kategorii T1 doplňuje věta „Do doby přijetí všech jednotlivých směrnic podle přílohy II směrnice 2003/37/ES lze do kategorie T1 řadit i traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1, pokud budou splněny požadavky podle bodu 15 přílohy č. 3 k této vyhlášce.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:
Ing. Slamečka, MBA v. r.

E-shop

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění celního zákona, zákona o Celní správě ČR a zákona o působnosti celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Dále zde najdete platné texty všech příslušných nařízení vlády, vyhlášek a sdělení. Celkem 12 aktuálních textů ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Podnikání včera, dnes a zítra

Podnikání včera, dnes a zítra

Aleš Zuzaňák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Přemýšlíte o podnikání nebo začínáte podnikat? Víte, jaké musíte mít vlastnosti a co vás čeká? Víte, jak a kde hledat vhodný podnikatelský nápad? Víte, jak se oblékat při žádosti investora o vstup do svého startupu? Víte, jak vyhledávat zákazníky a vést prodejní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.