Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


264

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009

o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 97/2009 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje náležitosti bezpečnostní dokumentace tunelu nad 500 m (dále jen „tunel“), bezpečnostní požadavky na tunel, vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu, vymezení činnosti pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu tunelu a požadavky na její odbornou kvalifikaci a praxi.

§ 2
Bezpečnostní dokumentace

(1) Bezpečnostní dokumentací se pro účely tohoto nařízení rozumí písemně formulovaný soubor preventivních a bezpečnostních opatření potřebných k zajištění bezpečnosti uživatelů tunelu s ohledem na povahu trasy tunelu, uspořádání stavby tunelu a jejího okolí, povahu provozu na pozemních komunikacích, jejichž součástí tunel je, na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a s ohledem na oblast působnosti zásahu složek integrovaného záchranného systému. V bezpečnostní dokumentaci je dále uveden a vyhodnocován rozsah a provedení stavebních úprav tunelu a jeho technického vybavení.

(2) Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování, přikládaná navrhovatelem k žádosti o zahájení územního řízení a stavebního řízení pro stavbu tunelů2), obsahuje zejména

a)   popis plánované stavby a příjezdu k ní, včetně plánů nezbytných k pochopení projektu stavby a předpokládané organizace provozu,
b)   prognózu intenzity dopravy, která stanoví a odůvodní očekávané podmínky dopravy nebezpečných nákladů, včetně analýzy rizik; analýza rizik pro tunel zahrnuje veškeré konstrukční faktory a podmínky provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost, zejména charakteristiky provozu na pozemních komunikacích, délku tunelu, prostorové uspořádání tunelu a prognózu počtu těžkých nákladních vozidel za den,
c)   zvláštní hodnocení rizikových situací, zejména nejsložitější varianty takové situace, popisující možné mimořádné události, které jednoznačně ovlivňují bezpečnost uživatelů komunikací v tunelech, ke kterým může dojít během provozování tunelu, a povahu a rozsah jejich možných následků; zvláštní hodnocení určuje a odůvodňuje opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí a jejich následků,
d)   stanovení intervalů pravidelných bezpečnostních prohlídek tunelu, které nejsou delší než 6 let, a
e)   odborné stanovisko k celkové bezpečnosti tunelu zpracované autorizovaným inženýrem, kterému byla udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární bezpečnost staveb3).

(3) Bezpečnostní dokumentace zpracovávaná příslušným silničním správním úřadem4) při uvedení tunelu do provozu a aktualizovaná v době provozu tunelu obsahuje, kromě dokumentace požadované ve fázi projektování,

a)   popis organizačních opatření, personálního a materiálního zabezpečení a pravidla stanovená správcem tunelu pro zajištění provozování a údržby tunelu,
b)   plán řešení mimořádných událostí5), který je obsahem operativně taktické studie a je sestaven ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a v kterém se zohlední i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
c)   popis systému nepřetržitého zaznamenávání získaných zkušeností, na základě kterého lze zaznamenávat a analyzovat závažné mimořádné události,
d)   zprávy o mimořádných událostech, které se v tunelu vyskytly, a jejich analýzy a
e)   seznam provedených taktických a prověřovacích cvičení integrovaného záchranného systému a analýzu poznatků z nich vyplývajících.

§ 3
Bezpečnostní požadavky na tunel

Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v příloze č. 1 a v technické normě upravující bezpečnostní požadavky na tunely6). Pokud má být v případě konkrétního opatření použito odlišného postupu, než jaký vyplývá z požadavků technické normy podle věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci připojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému byla udělena autorizace pro obory dopravní stavby a požární bezpečnost staveb3), prokazující, že nesplněním požadavků technické normy u konkrétního opatření nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu tunelu, zejména, že zvolené řešení umožňuje bezpečnou evakuaci osob a zvířat v případě ohrožení požárem nebo při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

§ 4
Vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu

Vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 5
Pověřená osoba

(1) Pověřená osoba

a)   zajišťuje koordinaci opatření k zajištění bezpečného provozu tunelu se složkami integrovaného záchranného systému a podílí se na přípravě provozních plánů,
b)   účastní se plánovaní, provádění a vyhodnocování činností v případech mimořádných událostí,
c)   podílí se na vypracování bezpečnostní dokumentace a určení stavebních opatření, technického vybavení a podmínek provozování tunelů,
d)   spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému při přípravě a organizaci taktických a prověřovacích cvičení prováděných v pravidelných nejvýše čtyřletých intervalech,
e)   účastní se hodnocení každé významné mimořádné události.

(2) Pověřená osoba musí splňovat tyto požadavky:

a)   má 3 roky praxe v oboru dopravních staveb a má ukončené vysokoškolské vzdělání získané absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií7), nebo
b)   má 5 let praxe v oboru dopravních staveb a má ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání skupiny 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie nebo skupiny 23 Strojírenství a strojírenská výroba, nebo
c)   má 7 let praxe v oboru dopravních staveb a získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v odpovídajících skupinách oborů vzdělání8).

(3) Splnění podmínek podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která na území České republiky hodlá dočasně nebo příležitostně vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1 a splňuje kvalifikační požadavky stanovené jiným členským státem Evropské unie k výkonu činnosti podle odstavce 1.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Předseda vlády:
v z. PhDr. Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Ministr dopravy:
Ing. Slamečka, MBA v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.
2)   § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
3)   § 5 odst. 3 písm. b) a j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 224/2003 Sb.
4)   § 12a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
5)   § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
6)   ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací.
7)   Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Strakoš - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání. Přestože je zákon účinný od 1. 7. ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu. Publikace: •přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, •poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.