Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 240/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 72, ze dne 31. 7. 2009

240

VYHLÁŠKA

ze dne 20. července 2009,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb., vyhlášky č. 236/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 142/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a)   břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost překračuje únosnost dopravní cesty a k jehož přepravě je třeba přijmout opatření podle § 159 odst. 1 písm. j),
b)   břemeno nadměrných rozměrů předmět, při jehož přepravě nebo manipulaci nelze dodržet mezery na dopravní cestě stanovené touto vyhláškou,
c)   dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochu vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení, například táhlo, řetěz,
d)   důlní dílo prostor v zemské kůře, například rýha, lom, vytvořený hornickou činností nebo vyhledáváním, průzkumem a dobýváním ložisek nevyhrazených nerostů. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt,
e)   důlní požár nežádoucí a nekontrolované hoření; za důlní požár se považuje i proces samovznícení, a to od takového stadia, kdy jeho zplodiny jsou schopny ohrozit zdraví nebo životy osob nebo kdy teplota hořlavé hmoty by mohla být příčinou výbuchu,
f)   lom povrchové důlní dílo určené k dobývání nerostů,
g)   mimořádnou událost závažný pracovní úraz, závažná událost, závažná provozní nehoda a nebezpečný stav,
h)   návěští zákaz, výstraha, příkaz nebo informace vyjádřená zvukem, světlem, značkou, nápisem nebo návěštním znakem podle jeho polohy, pohybu nebo barvy,
i)   ochranné zařízení technické nebo jiné zařízení bránící vzniku úrazů, provozních nehod nebo poruch technických zařízení,
j)   ochrannou vzdálenost od zdroje ohrožení vzdálenost mezi ochranným zařízením a zdrojem ohrožujícím život nebo zdraví osob, rotující, pohybující se nebo horké části strojů, části elektrických zařízení pod napětím apod., nebo vzdálenost, kterou je třeba zachovat od místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, nebezpečí pádu hmot nebo předmětů, nebezpečí průvalu vod a bahnin nebo zvodněných hornin nebo jiné nebezpečí,
k)   otevřený oheň záměrné a kontrolované hoření; za otevřený oheň se považuje i takový vývin tepelné energie nebo jiskření, který je důsledkem záměrně vyvolaných fyzikálních nebo chemických procesů nebo pochodů a mohl by být příčinou vzniku požáru nebo výbuchu,
l)   podstatnou změnu na velkostroji rekonstrukce, modernizace nebo generální oprava velkostroje mající za následek změny výkonových nebo technických parametrů, které mohou ovlivnit bezpečnost nebo technickou úroveň velkostroje, zejména změna dosahových parametrů, změna hlavních ocelových nosných konstrukcí, změna ochranných a bezpečnostních zařízení, změna pohonu zdvihu, výsuvu a pojezdu, změna elektrotechnického zařízení včetně signalizačního a dorozumívacího zařízení,
m)   používání strojů nebo zařízení činnost spojená se spouštěním, provozem, zastavováním, dopravou, seřizováním, manipulací a údržbou strojů nebo zařízení,
n)   pracoviště prostor určený pracovníku k výkonu pracovní činnosti včetně technických zařízení v tomto prostoru, která souvisejí s určenou pracovní činností,
o)   práci spojenou se zvýšeným nebezpečím práce prováděná dle této vyhlášky, při které hrozí pracovníku zvýšené nebezpečí úrazu, například práce v místech, kde hrozí nebezpečí pádu osob, nebezpečí pádu hmot nebo předmětů, nebezpečí průvalu vod a bahnin nebo zvodněných hornin nebo jiné nebezpečí, dále práce, při které je nařízen stálý dozor, a práce, o které tak rozhodne organizace,
p)   provozovnu obestavěný nebo jinak ohraničený prostor, v němž je zabudováno strojní nebo elektrické zařízení nebo který je určen k odstavování mobilních strojů,
r)   provozně zabezpečovací systém soubor měřicích a kontrolních prvků včetně nutných ovládacích, případně jiných částí zařízení, které nepřetržitě nebo ve stanovených intervalech kontrolují bezpečný provoz daného zařízení a zajišťují jeho vypnutí za předem určených podmínek nebo za stavu, kdy by mohlo dojít k poškození daného zařízení v důsledku překročení, případně podkročení stanovených hodnot,
s)   rýhu zářez do zemské kůry, jehož délka přesahuje jeho hloubku a šířku,
t)   stálý dozor nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště, při němž pracovník určený organizací se nesmí od pracovníků vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem,
u)   údržbu zařízení činnost směřující k udržování zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Údržbou zařízení jsou i předepsané prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy zařízení, jakož i montáž a demontáž částí zařízení v rozsahu potřebném k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav zařízení,
v)   velkostroj kolesové rypadlo, korečkové rypadlo, kolesový nakladač, skládkový stroj a zakladač, jejichž teoretická výkonnost je větší než 630 m3 . hod.-1 sypaných hmot.“.

2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Otvory, prohlubně, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo zasypány, anebo k nim musí být zamezen přístup. Poklopy a kryty musí mít potřebnou nosnost a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit.“.

3. V § 4a se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) V lomech, kde provádějí pracovní činnost také pracovníci jiných organizací, musí být umístěny informační tabule s označením objektů a s vyznačením cest pro jízdu a chůzi.“.

4. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem schvaluje provozní dokumentaci závodní lomu nebo závodní.“.

5. V § 6 odst. 2 se za slovo „návody“ vkládají slova „k použití5b)“.

Poznámka pod čarou č. 5b zní:


5b) Bod 1.7.4 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

Bod 1.0.6 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.“.

6. V § 6 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Při prohlídce podle odstavce 5 se též zjišťuje, zda krycí plechy nebo mřížové rošty podlah plošin jsou zajištěny proti nahodilému posunutí, překlopení a šikmé poloze a zda krycí plechy nebo mřížové rošty jsou nášlapně pevné. U plošin se vnější vady zjišťují vizuálně a poklepem. U plošin, které mají svařovanou konstrukci, se při vizuální prohlídce zjišťuje poklepem také stav svarů jejich nosných částí na vnější vady. Při zjištění vnějších vad svarů se provede jejich kontrola pomocí defektoskopie, např. kapilární metodou, zda svary nevykazují trhliny.

(7) Povrch plechů musí být rýhovaný nebo jinak zdrsněný. Stav opotřebení krycích plechů a mřížových roštů musí být pravidelně kontrolován.“.

7. V § 18a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vypracování havarijního plánu a jeho změn se účastní příslušná báňská záchranná stanice, pokud její zajištění bylo pro dané pracoviště nařízeno11a).“.
Poznámka pod čarou č. 11a zní:


11a)  § 7 odst. 1 a 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12, 13 a 13a zní:

㤠19
Postup organizace při mimořádných událostech

(1) Hlásí se závažné pracovní úrazy

a)   smrtelný úraz,
b)   úraz životu nebezpečný, kterým je úraz s následnou ztrátou orgánu, anatomickou nebo funkční, životu nebezpečné poškození zdraví včetně průmyslových otrav a úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nastal v důsledku porušení bezpečnostních předpisů, který zároveň nasvědčuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci,
c)   hromadný úraz, kterým je úraz, při kterém byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob.

(2) Hlásí se závažné události, závažné provozní nehody a nebezpečné stavy, a to

a)   na podstavnících pro jízdu na laně a na lanovkách,
b)   skluzy zemin a sesuvy skalních stěn, výrony plynů, průvaly vod a bahnin nebo zvodněných hornin, při nichž došlo k
1.  ohrožení života a zdraví osob,
2.  ohrožení bezpečnosti provozu včetně provozovaných zařízení,
3.  ohrožení veřejných a jiných právem chráněných zájmů, nebo
4.  vynucené změně technologie provozu a způsobu vedení důlních děl,
c)   propadnutí osob, strojů nebo zařízení do podzemního důlního díla nebo jiného podzemního prostoru,
d)   nežádoucí únik škodlivého nebo nebezpečného plynu z potrubí,
e)   hledání pohřešované osoby,
f)   úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti organizace,
g)   únik radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ztráta radioaktivního zářiče a prokazatelná netěsnost uzavřeného zářiče,
h)   požár podzemního důlního díla a jiných podzemních prostor ústících na povrch a nebo požár na povrchu v okruhu 60 m od průniku provozovaných podzemních důlních děl s povrchem,
i)   vloupání do skladu výbušnin,
j)   odcizení a nalezení výbušnin.

(3) Dále se hlásí závažná událost, závažná provozní nehoda a nebezpečný stav, pokud k nim dojde při

a)   nakládání s výbušninami, včetně úrazů a přiotrávení zplodinami vznikajícími během výbuchu, nebo
b)   používání vyhrazených technických zařízení včetně úrazů elektrickým proudem13a).

(4) Mimořádné události uvedené v odstavcích 1 až 3 je organizace, kromě povinností uložených zvláštním předpisem12), povinna bezodkladně ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu13).

(5) Mimořádné události je organizace povinna vyhodnocovat a evidovat.


12) § 6 odst. 3 písm. b) až d) zákona č. 61/1988 Sb.
Vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení.
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
§ 105 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
13) Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb.
13a) Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.
Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. § 20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13b) zní:

㤠20
Zachování stavu místa mimořádné události

(1) Na místě, kde došlo k mimořádné události, se nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo nerozhodl jinak, kromě případů, kdy jde o záchranu postižených, případně o další záchranné práce nebo bezpečnost provozu. Změny nutné z jiných závažných důvodů mohou být provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.

(2) O místě mimořádné události podle odstavce 1 pořídí organizace dokumentaci, zejména náčrtek, plánek, fotografie13b).


13b)  Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem.“.

10. V § 21 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 13c zní:

„d)   kniha mimořádných událostí, která je zároveň knihou úrazů podle zvláštních právních předpisů13c),

13c) § 105 odstavec 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
§ 1 nařízení vlády č. 494/2001 Sb.“.

11. § 32 včetně nadpisu zní:

㤠32
Technologický postup

(1) Pro povrchové dobývání, pro dobývání a těžbu z vody plovoucími stroji, pro těžbu rozvalu shora a pro rozlom bloků hornin musí být vypracován technologický postup.

(2) Technologický postup pro povrchové dobývání musí určit alespoň

a)   rozměry řezů a šířek pracovních plošin a způsob dobývání a nakládání,
b)   předstih paty posledního skrývkového řezu před prvním dobývacím řezem,
c)   postup při očišťování a jiných úpravách řezu,
d)   vymezení součinnosti při současném provádění prací na pracovních plošinách,
e)   opatření při změně báňskogeologických podmínek dobývání a při nepříznivých klimatických podmínkách,
f)   způsob ověřování nezavalených podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor,
g)   opatření pro práce v závalových polích s možným výskytem nezavalených podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor,
h)   opatření a postup při přemisťování dobývacích a nakládacích strojů,
i)   způsob odstavení a zajištění strojů v době odstávek,
j)   sklon a způsob úpravy závěrných svahů,
k)   rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti,
l)   nejmenší přípustnou vzdálenost strojů a zařízení od horní hrany nižšího řezu,
m)   případná další opatření, která vyžadují podmínky pracoviště.

(3) Technologický postup pro dobývání a těžbu z vody plovoucími stroji musí splňovat požadavky odstavce 2 písm. c), e), h), i) až m) a dále určit

a)   způsob kontroly hloubky a reliéfu dna,
b)   způsob zaměřování vytěžených ploch a vydobytých prostor ve lhůtách podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využívání ložiska,
c)   bezpečné vzdálenosti plovoucího stroje od břehu.

(4) Technologický postup pro těžbu rozvalu shora musí splňovat požadavky odstavce 2 a dále určit

a)   způsob vytváření a šířku pracovní plošiny a vytvoření nájezdu na rozval,
b)   předstih paty rozvalu vzhledem k součinnosti s přepravním prostředkem,
c)   nejvyšší dovolený sklon nájezdu,
d)   způsob přemisťování nakládacího stroje na rozval,
e)   přípustný hloubkový dosah a vzdálenost nakládacího stroje od horní hrany rozvalu.

(5) Technologický postup pro rozlom bloků hornin musí splňovat požadavky odstavce 2 písm. a), d), h), i) až m) a dále určit

a)   zabezpečení bloku horniny proti jeho sesutí nebo nežádoucímu pohybu,
b)   způsob zajištění prostoru ohroženého pádem částí rozpojeného bloku proti vstupu osob, s výjimkou pracovníka provádějícího vlastní rozlom bloku,
c)   způsob provedení prohlídky místa rozlomu a opatření zajišťující bezpečnost práce a provozu, jako je odstranění nestabilní části rozlomeného bloku, jeho zajištění proti nežádoucímu pohybu apod. Prohlídku provede předák.“.

12. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Technologický postup může být nahrazen projektem technických prací podle zvláštního předpisu21a), pokud tento splňuje požadavky odstavce 2.“.

Poznámka pod čarou č. 21a zní:


21a)  § 2 písm. b) vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
§ 5 odst. 2 vyhlášky č. 369/2004 Sb.“.

13. V § 61 odst. 2 se za slovo „vod“ vkládají slova „vycházející z průměrného denního přítoku za dobu nejméně 5 let, u nově projektovaných lomů z hydrogeologického průzkumu a z průměrné hodnoty denních dešťových srážek za období posledních 5 let,“.

14. V § 64 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   způsob upevnění plováků, kotvení plovoucí části čerpací stanice, uchycení přívodů a potrubí a způsob manipulace s plovoucí částí čerpací stanice.“.

15. V § 64 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „pokud čerpací stanice není provozována v automatickém režimu s dálkovou kontrolou. V tomto případě určí organizace v provozním řádu způsob a četnost kontrol.“.

16. V § 69 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 23a zní:

„(2) Dokumentace zařízení musí řešit zajištění bezpečného provozu23a) a údržby zařízení a musí také obsahovat nejvýše přípustné provozní hodnoty zařízení.


23a)  § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.“.

17. V § 69 odstavec 5 zní:

„(5) Pro všechny části zařízení, které neumožňují ruční manipulaci a mají se přepravovat, musí být v dokumentaci udána jejich hmotnost. U částí, které mají být zdvihány zdvihacím zařízením a které nejsou konstrukčně připraveny pro připevnění vázacího nebo zdvihacího prostředku, musí být určeno vázací schéma.“.

18. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li automatické, dálkově ovládané nebo programově řízené zařízení vybaveno záznamovým zařízením, musí být údaje o provozu a stavech zařízení uchovávány nejméně po dobu 72 hodin.“.

19. V § 79 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 22a zní:

„(3) Před prvním uvedením do provozu nového velkostroje, velkostroje po provedené podstatné změně22a) a po ukončení montáže, rekonstrukce, modernizace a generální opravě velkostroje je organizace povinna oznámit to obvodnímu báňskému úřadu.


22a) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.“.

20. V § 80 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Části zařízení, které je možno čistit a mazat za chodu, vyznačí organizace v provozní dokumentaci, včetně vyznačení místa a určení nářadí a pomůcek k provádění těchto činností.“.

21. V § 81 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Po ukončení těchto prací a po odjištění zařízení zkontroluje pracovník, určený provozní dokumentací, správnou funkci zařízení.“.

22. § 106 včetně nadpisu zní:

㤠106
Používání velkostroje

Před prvním uvedením nového velkostroje do provozu nebo před uvedením velkostroje po provedené podstatné změně do provozu musí být provedena kontrola velkostroje obvodním báňským úřadem.“.

23. V § 107 odstavec 2 zní:

„(2) Po skončení montáže, rekonstrukce, modernizace, generální opravy nebo po provedení podstatné změny na velkostroji musí být provedeno jeho přezkoušení a o výsledcích vyhotoveny záznamy.“.

24. V § 109 odst. 2, § 110 odst. 1 písm. f), § 111 odst. 2, § 112 odst. 1 písm. g) a v § 116 písm. f) se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „osvědčení“.

25. § 115 se zrušuje.

26. V § 118 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Velkostroj musí být vybaven anemometrem pro měření rychlosti větru s dálkovým přenosem naměřených údajů do kabiny řidiče nebo dispečinku organizace.“.

27. V § 119 odstavec 2 zní:

„(2) Na velkostroji, který je provozován nebo přemisťován v místech dřívějšího hlubinného dobývání nebo tam, kde hrozí jeho propadnutí, musí být žebřík, konopné lano a sebezáchranné přístroje. Pracovníci musí být zaškoleni v používání těchto přístrojů. Délku a druh žebříku, délku a průměr lana a počet sebezáchranných přístrojů určí závodní lomu.“.

28. V § 123 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Stroj musí být vybaven 2 podkládacími klíny proti ujetí, pokud není zajištěn proti ujetí svou konstrukcí.

(8) Na rypadle a nakladači, které jsou provozovány nebo se přemisťují v místech dřívějšího hlubinného dobývání nebo tam, kde hrozí jejich propadnutí, musí být žebřík, konopné lano a sebezáchranné přístroje. Pracovníci musí být zaškoleni v používání těchto přístrojů. Délku a druh žebříku, délku a průměr lana a počet sebezáchranných přístrojů určí závodní lomu.“.

29. V § 134 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Mezi kompresorem a vzdušníkem, pokud není kompresor přímo spojen se vzdušníkem, nebo mezi kompresorem a tlakovzdušným rozvodem musí být uzavírací armatura.

(3) Mezi uzavírací armaturou a pístovým nebo šroubovým kompresorem musí být pojistný ventil a u turbokompresoru a rotačního kompresoru zpětná klapka a přepouštěcí ventil, pokud soustrojí není řešeno jako kompaktní.“.

30. V § 147 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 53a zní:

„(1) Cesty pro chůzi včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp, musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný a bezpečný přístup a aby nedocházelo k ohrožení osob zdržujících se na nich nebo v jejich blízkosti. Cesty pro chůzi musí být označeny53a).


53a) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004  Sb.“.

Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7.

31. V § 148 odstavec 2 zní:

„(2) Mosty, rampy, ochozy a lešení musí být zkontrolovány v určených lhůtách, přičemž lhůty pro kontrolu a odpovědnou osobu stanoví organizace. Lešení musí prohlédnout předák určený k prohlídkám pracoviště, a to vždy před prvním použitím lešení po nepracovní směně.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

2. Oprávnění vydaná podle § 109 až 112 a § 116 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za osvědčení podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

Předseda:
Ing. Pěgřímek v. r.

E-shop

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Advokát a jeho klient

Advokát a jeho klient

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer, a. s.

Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky a další profese pracující s lidmi. Pro ně jsou typické asymetrie vztahu, zákonitosti vývoje a jeho dynamika, syndrom vyhoření, ...

Cena: 645 KčKOUPIT

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.