Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


234

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 122 odst. 17, § 125 odst. 7 písm. a) a d) až g), § 126 odst. 6 a § 127 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro

a)   požadavky na kvalitu vnitřní informace,
b)   odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,
c)   vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci (dále jen „seznam“), včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny v tomto seznamu, a strukturu, formu a způsob zasílání tohoto seznamu České národní bance,
d)   oznamování transakcí s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem finančního nástroje podle § 124 odst. 1 zákona (dále jen „emitent finančního nástroje“) nebo s investičními nástroji, jejichž hodnota se vztahuje k těmto akciím nebo zatímním listům2), České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona (dále jen „manažerské transakce“), včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,
e)   posuzování manipulace s trhem a
f)   oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance.

(2) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství3) a stanoví

a)   obsah oznámení podílu na hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona a formu a způsob jeho zasílání České národní bance,
b)   formu a způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace4),
c)   strukturu, formu a způsob zasílání povinně uveřejňované informace České národní bance a
d)   rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací, které je emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona, emitent finančního nástroje, jiná osoba, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír bez souhlasu emitenta4) (dále jen „jiná povinná osoba“), povinen uchovávat.

ČÁST DRUHÁ
OCHRANA PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ TRHU

§ 2
Požadavky na kvalitu vnitřní informace

(1) Pro účely stanovení požadavků na kvalitu vnitřní informace je informace přesná, jestliže

a)   je jejím obsahem souhrn okolností nebo událost, které nastaly, nebo které lze v budoucnu důvodně očekávat, a
b)   je natolik určitá, že na jejím základě lze učinit závěr o možném vlivu okolností nebo události podle písmene a) na kurz, jinou cenu nebo výnos příslušného finančního nástroje nebo nástroje, jehož hodnota se od tohoto finančního nástroje odvozuje (dále jen „odvozený nástroj“).

(2) Pro účely stanovení požadavků na kvalitu vnitřní informace je informace, která by mohla poté, co se stane veřejně známou, významně ovlivnit kurz, jinou cenu nebo výnos finančního nástroje nebo odvozeného nástroje, taková informace, o které lze předpokládat, že by ji rozumný investor vzal v úvahu při investičním rozhodování.

(3) Za vnitřní informaci ve vztahu k investičnímu nástroji podle § 3 odst. 1 písm. g) až i) zákona (dále jen „komoditní derivát“) se považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká komoditního derivátu, není veřejně známá, a o které mohou účastníci regulovaného trhu, na kterém se s takovým derivátem obchoduje, v souladu s tržními postupy uznávanými na tomto trhu, očekávat, že jim bude sdělena. Takovou informací je zejména informace, která

a)   je účastníkům regulovaného trhu v obdobných případech obvykle k dispozici, nebo
b)   je uveřejňována podle této vyhlášky nebo jiných právních předpisů, pravidel organizátora regulovaného trhu, smluvních závazků nebo zvyklostí vztahujících se k regulovanému trhu, na kterém se obchoduje s takovým komoditním derivátem, nebo trhu, na kterém se obchoduje s podkladovou komoditou takového komoditního derivátu.

§ 3
Pravidla odkladu uveřejnění vnitřní informace

(1) Závažným důvodem, pro který emitent finančního nástroje může odložit uveřejnění vnitřní informace, je zejména

a)   probíhající jednání a s nimi související skutečnosti, pokud by výsledek nebo řádný průběh těchto jednání mohl být uveřejněním vnitřní informace nepříznivě ovlivněn, zejména jde-li o jednání vedená za účelem dlouhodobého finančního ozdravení emitenta finančního nástroje, jehož finanční situace je závažně a bezprostředně ohrožena, nebo
b)   rozhodnutí učiněná nebo smlouvy sjednané vedoucí osobou5) a osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 zákona, k jejichž účinnosti je třeba schválení jiným orgánem emitenta finančního nástroje, jestliže by uveřejnění vnitřní informace před tímto schválením spolu se současným prohlášením, že rozhodnutí či smlouva dosud schváleny nebyly, ohrozilo správné posouzení vnitřní informace ze strany investorů.

(2) Emitent finančního nástroje může odložit uveřejnění vnitřní informace pouze v případě, že přijme opatření, která mu umožní uveřejnit vnitřní informaci neprodleně poté, co přestane být schopen nadále zabezpečovat její důvěrnost, a zajistí kontrolu přístupu k takové informaci alespoň tím, že

a)   zavede účinná opatření k zabránění v přístupu k vnitřní informaci jiným osobám, než které vnitřní informaci nezbytně potřebují k řádnému výkonu svých funkcí v rámci emitenta finančního nástroje, a
b)   podnikne opatření nezbytná k tomu, aby každá osoba s přístupem k vnitřní informaci byla prokazatelně poučena o povinnostech plynoucích z této vyhlášky nebo jiných právních předpisů ve vztahu k vnitřní informaci a o sankcích spojených se zneužitím či neoprávněným šířením vnitřní informace.

(3) Přestane-li být plněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2 nebo byla-li porušena důvěrnost vnitřní informace, je emitent finančního nástroje povinen vnitřní informaci uveřejnit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

§ 4
Osoby vedené v seznamu

V seznamu se uvedou všechny osoby, které mají přístup k vnitřní informaci týkající se přímo nebo nepřímo emitenta finančního nástroje a

a)   jsou orgány nebo členy orgánů emitenta finančního nástroje,
b)   jsou zaměstnanci emitenta finančního nástroje,
c)   vykonávají pro emitenta finančního nástroje činnost na základě smlouvy, zejména osoby poskytující emitentovi poradenské či právní služby, nebo
d)   jsou zaměstnanci nebo jinými osobami, které mají u osoby podle písmene c) přístup k vnitřní informaci.

§ 5
Pravidla vedení seznamu

(1) Emitent finančního nástroje vede seznam ke každé jednotlivé vnitřní informaci zvlášť v rozsahu stanoveném elektronickým formulářem podle § 12 odst. 2.

(2) Emitent finančního nástroje zajistí bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu,

a)   dojde-li ke změně údajů vykazovaných v elektronickém formuláři podle § 12 odst. 2 kterékoliv osoby uvedené na seznamu, nebo
b)   má-li být na seznam doplněna další osoba.

(3) Seznam vede emitent finančního nástroje v elektronické podobě.

(4) Seznam uchovává emitent finančního nástroje alespoň po dobu 5 let od jeho vytvoření, pokud byl seznam aktualizován, alespoň po dobu 5 let od jeho poslední aktualizace.

(5) Emitent finančního nástroje zajistí, aby osoby uvedené v seznamu byly seznámeny s povinnostmi stanovenými touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy pro nakládání s vnitřními informacemi a sankcemi, které jiné právní předpisy spojují se zneužitím nebo neoprávněným rozšiřováním vnitřních informací.

§ 6
Manažerské transakce

(1) Osoba uvedená v § 125 odst. 5 zákona plní oznamovací povinnost, jestliže součet hodnot transakcí v kalendářním roce dosáhne alespoň částky odpovídající 5 000 EUR, a to ohledně všech transakcí uskutečněných v kalendářním roce.

(2) Pro účely posouzení, zda je splněna podmínka uvedená v odstavci 1, se sčítají hodnoty všech transakcí provedených v tomtéž kalendářním roce na účet osob uvedených v § 125 odst. 5 zákona.

(3) Hodnotou transakce podle odstavce 1 se rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni uskutečnění transakce; v případě investičních nástrojů, jejichž hodnota se vztahuje k akciím nebo zatímním listům, se hodnotou rozumí tržní hodnota těchto akcií nebo zatímních listů.

§ 7
Pravidla pro posuzování manipulace s trhem

Při posuzování, zda došlo k manipulaci s trhem podle § 126 odst. 1 zákona, se vezme v úvahu zejména

a)   zda podíl podaných pokynů k obchodům nebo uskutečněných obchodů na celkovém denním objemu obchodování s předmětným finančním nástrojem na příslušném regulovaném trhu je významný, zejména pokud vede k významné změně kurzu či jiné ceny tohoto finančního nástroje,
b)   rozsah, v jakém podané pokyny k obchodům nebo uskutečněné obchody osob s významnou kupní nebo prodejní pozicí vedou k významným změnám kurzu či jiné ceny finančního nástroje, majetkové hodnoty, k níž se vztahuje hodnota finančního nástroje, nebo od něj odvozeného nástroje,
c)   zda uskutečněný obchod vedl ke změně skutečného vlastníka finančního nástroje,
d)   zda podané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody obsahují změny pozice, zejména koupě nebo prodej, v krátkém časovém období a zda rozsah takových pokynů nebo obchodů odpovídá významnému podílu na celkovém denním objemu obchodování s předmětným finančním nástrojem na příslušném regulovaném trhu a zda vede k významné změně kurzu či jiné ceny tohoto finančního nástroje,
e)   zda se podané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody soustřeďují v krátkém časovém úseku během obchodního dne a zda vedou ke změně kurzu či jiné ceny předmětného finančního nástroje, jejíž tendence se následně obrátí,
f)   rozsah, v jakém podané pokyny mění nejlepší vyhlášené nabídkové nebo poptávkové ceny předmětného finančního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu nebo mění účastníkům regulovaného trhu přístupný seznam pokynů, a v jakém jsou takové pokyny následně před provedením zrušeny,
g)   rozsah, v jakém jsou podávány pokyny k obchodu nebo uskutečňovány obchody v době, kdy se stanovují referenční ceny nebo vypořádací ceny, a v jakém vedou k významné změně kurzu či jiné ceny finančního nástroje, která má vliv na takové stanovení cen,
h)   zda podání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje šíření nepravdivých, klamavých či zavádějících informací osobou, která podala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou,
i)   zda podání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje vytvoření nebo šíření chybných, klamavých nebo zjevně materiálním zájmem ovlivněných investičních doporučení podle § 125 odst. 6 zákona osobou, která podala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou, nebo
j)   zda postup nebo obchod nesplňoval podmínky pro uznání tržního postupu podle § 126 odst. 8 zákona.

§ 8
Posuzování podezření ze zneužití trhu

Při posuzování, zda se jedná o využití vnitřní informace nebo manipulaci s trhem pro účely plnění oznamovací povinnosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona, osoba uvedená v § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona zhodnotí, zda konkrétní okolnosti obchodu rozumně odůvodňují podezření na využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem; přitom hodnotí skutečnosti, které jsou jí při její činnosti běžně dostupné. Při podezření na manipulaci s trhem vychází zejména z hodnocení faktorů podle § 7.

ČÁST TŘETÍ
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ

Hlava I
Forma a struktura zasílaných informací

§ 9
Zprávy emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona

(1) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona v elektronické podobě se skládají vždy ze dvou částí, kterými jsou

a)   dokument obsahující všechny náležitosti zprávy stanovené jinými právními předpisy6) ve formátu Portable Document Format (přípona pdf), který je zasílán prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky, a
b)   vyplněný elektronický formulář finančních údajů určený pro příslušný typ informační povinnosti, jehož strukturu Česká národní banka uveřejní nejpozději tři měsíce před termínem plnění informační povinnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 zákona je zasílána jako dokument ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 10
Další informační povinnosti emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona

Informace o změně práv podle § 119b odst. 1 zákona, informace o změně práv podle § 119b odst. 2 zákona, informace o nové emisi investičních cenných papírů, přijaté půjčce nebo úvěru nebo obdobném závazku, jakož i o potenciálním závazku podle § 119b odst. 3 zákona, souhrnný dokument o uveřejněných údajích za předcházejících 12 měsíců podle § 120 odst. 7 zákona, informace související s valnou hromadou nebo obdobným shromážděním vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi podle § 120a odst. 2 a 3 zákona a informace související se schůzí vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky podle § 120b odst. 1 zákona jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 3, 4, 5 a 6 této vyhlášky.

§ 11
Informační povinnosti související s hlasovacími právy emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) zákona

Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, informace o nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta podle § 122 odst. 15 zákona a informace o celkovém počtu hlasovacích práv a výši základního kapitálu podle § 122 odst. 16 zákona jsou zasílány prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 7, 8 a 9 této vyhlášky.

§ 12
Vnitřní informace, oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace a seznam

(1) Vnitřní informace podle § 125 odst. 1 zákona a oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace podle § 125 odst. 2 zákona jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) prostřednictvím elektronického formuláře určeného pro příslušný typ informační povinnosti, jehož struktura je uvedena v přílohách č. 10 a 11 této vyhlášky.

(2) Seznam je zasílán prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 12 této vyhlášky.

§ 13
Manažerské transakce

Oznámení o transakci podle § 125 odst. 5 zákona je zasíláno prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 13 této vyhlášky.

§ 14
Podezření ze zneužití trhu

Oznámení o podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona je zasíláno prostřednictvím elektronického formuláře, jehož struktura je uvedena v příloze č. 14 této vyhlášky.

Hlava II
Způsob zasílání informací

§ 15
Standardní způsob zasílání informací

(1) Vyplněný elektronický formulář určený pro příslušný typ informační povinnosti podle § 9 až 14 zasílá emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona, emitent finančního nástroje, jiná povinná osoba, oznamovatel podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, oznamovatel podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona, oznamovatel manažerské transakce podle § 125 odst. 5 zákona nebo oznamovatel manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona (dále jen „vykazující osoba“) České národní bance prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů.

(2) Pokud velikost dokumentu, v němž je uvedena výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona, neumožňuje zasílání způsobem podle odstavce 1, zašle emitent uvedený v § 118 odst. 1 zákona, emitent uvedený v § 121a zákona nebo jiná povinná osoba České národní bance informaci na technickém nosiči dat.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být podepsána kontaktní osobou (§ 18), pokud

a)   je zasílána emitentem uvedeným v § 118 odst. 1 zákona, emitentem uvedeným v § 121a zákona, emitentem finančního nástroje (dále jen „emitent“) nebo jinou povinnou osobou,
b)   je zasílána oznamovatelem podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona, oznamovatelem podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona, oznamovatelem manažerské transakce podle § 125 odst. 5 zákona nebo oznamovatelem manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona (dále jen „oznamovatel“), který je fyzickou osobou a svoji informační povinnost neplní osobně, nebo
c)   je zasílána oznamovatelem, který je právnickou osobou a svoji informační povinnost neplní prostřednictvím osoby, která jedná jejím jménem a je k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu7).

(4) V případech, na které se nevztahuje odstavec 3, musí být informace podle této vyhlášky podepsána oznamovatelem. Pokud je tento oznamovatel právnickou osobou, musí být informace podle této vyhlášky podepsána osobou, která jedná jejím jménem a je k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu7).

(5) Podpis kontaktní osoby (§ 18) a oznamovatele podle odstavce 4 musí mít formu zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)8); to neplatí v případě oznámení podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona a oznámení manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona.

(6) Vykazující osoba opatří informaci podle odstavců 1 a 2 jedinečnou identifikací.

§ 16
Alternativní způsoby zasílání některých informací

(1) Oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 zákona může být zasláno bez uznávaného elektronického podpisu, pokud oznamovatel podílu na hlasovacích právech zašle současně oznámení také

a)   v listinné podobě na formuláři opatřeném svým úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřeným podpisem kontaktní osoby (§ 18), nebo
b)   prostřednictvím své datové schránky9) nebo datové schránky kontaktní osoby (§ 18).

(2) Oznámení transakce podle § 125 odst. 5 zákona může být zasláno bez uznávaného elektronického podpisu, pokud oznamovatel manažerské transakce zašle současně oznámení také

a)   v listinné podobě na formuláři opatřeném svým úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřeným podpisem kontaktní osoby (§ 18), nebo
b)   prostřednictvím své datové schránky nebo datové schránky kontaktní osoby (§ 18).

(3) Nelze-li z technických důvodů oznámení podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona zaslat elektronicky, může být oznámeno

a)   faxem na formuláři s označením příslušného typu podezření ze zneužití trhu opatřeném podpisem oznamovatele podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona nebo kontaktní osoby (§ 18) na faxové číslo, které Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   v listinné podobě na formuláři s označením příslušného typu podezření ze zneužití trhu opatřeném podpisem oznamovatele podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona nebo kontaktní osoby (§ 18), nebo
c)   výjimečně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, telefonicky České národní bance na telefonní číslo, které Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; oznamovatel podezření z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo oznamovatel manipulace s trhem podle § 126 odst. 5 zákona poté oznámí podezření, jakmile to okolnosti dovolí, nejdéle však do 5 dnů od zjištění, jedním ze způsobů podle písmen a) a b) nebo podle § 15 odst. 1, 3, 5 a 6.

§ 17
Oprava zaslaných informací

(1) Jestliže vykazující osoba zjistí, že zaslaná informace obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, zašle České národní bance neprodleně opravenou informaci s tím, že postupuje způsobem uvedeným v § 15 nebo v případě oznamovatele v § 16; v opravené informaci uvede obsah a důvody oprav.

(2) Vykazující osoba opatří opravenou informaci podle odstavce 1 také jedinečnou identifikací informace původní.

§ 18
Kontaktní osoba

(1) Vykazující osoba, která informace zasílá prostřednictvím kontaktní osoby10), sdělí České národní bance

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení kontaktní osoby,
b)   adresu pracoviště, telefonní, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,
c)   údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby.

(2) Vykazující osoba sdělí České národní bance bez zbytečného odkladu také každou změnu údajů podle odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ
FORMA A ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

§ 19
Forma povinně uveřejňované informace

(1) Emitent nebo jiná povinná osoba uveřejní povinně uveřejňovanou informaci v podobě datového souboru vhodného ke stažení, ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

(2) Emitent nebo jiná povinná osoba odliší povinně uveřejňovanou informaci od jiných povinně uveřejňovaných informací a od svých obchodních a propagačních sdělení tak, aby s nimi nemohla být zaměněna.

(3) Emitent finančního nástroje nebo jiná povinná osoba zajistí, aby uveřejňovaná vnitřní informace byla ve formě podle odstavců 1 a 2 přístupná alespoň po dobu 5 let od uveřejnění, případně po dobu, kdy je finanční nástroj přijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, je-li tato doba kratší než 5 let.

§ 20
Způsob uveřejňování povinně uveřejňované informace

(1) Povinně uveřejňovanou informaci uveřejňuje emitent nebo jiná povinná osoba způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění, a to způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby internetové stránky byly veřejnosti bez omezení bezplatně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup a aby je bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu emitenta.

(2) Současně emitent nebo jiná povinná osoba zajistí uveřejnění povinně uveřejňované informace v úplném znění prostřednictvím finančního internetového portálu, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu a je hromadně a pravidelně navštěvován (dále jen „internetový portál“), nebo agentury, která se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu (dále jen „agentura“); seznam internetových portálů a agentur uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě uveřejňování výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy podle § 118 odst. 1 zákona, pololetní zprávy a konsolidované pololetní zprávy podle § 119 odst. 1 zákona a zprávy statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 postačuje uveřejnění prostřednictvím internetového portálu nebo agentury hypertextovým odkazem na internetové stránky emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona, emitenta uvedeného v § 121a zákona nebo jiné povinné osoby, na kterých je povinně uveřejňovaná informace v úplném znění uveřejněna.

(3) Při plnění povinnosti podle odstavce 2 emitent nebo jiná povinná osoba uvede kromě povinně uveřejňované informace

a)   označení, že se jedná o povinně uveřejňovanou informaci,
b)   údaje o osobě11) emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona, emitenta uvedeného v § 121a zákona nebo emitenta finančního nástroje,
c)   označení, o jakou povinně uveřejňovanou informaci se jedná, a
d)   datum a čas, kdy emitent nebo jiná povinná osoba povinně uveřejňovanou informaci správci internetového portálu nebo agentuře zaslali.

(4) Emitent nebo jiná povinná osoba zasílá správci internetového portálu nebo agentuře povinně uveřejňovanou informaci způsobem, který je bezpečný, minimalizuje riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu a poskytuje jistotu, pokud jde o zdroj povinně uveřejňované informace. Emitent nebo jiná povinná osoba dále zajistí co nejrychlejší nápravu jakéhokoli selhání nebo přerušení zasílání povinně uveřejňované informace. Emitent nebo jiná povinná osoba neodpovídá za systémové chyby ani nedostatky internetového portálu nebo agentury, jimž byla povinně uveřejňovaná informace zaslána.

(5) Jestliže emitent nebo jiná povinná osoba zjistí, že uveřejněná povinně uveřejňovaná informace obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, uveřejní neprodleně opravenou povinně uveřejňovanou informaci stejným způsobem, jakým byla uveřejněna původní povinně uveřejňovaná informace; v opravené povinně uveřejňované informaci uvede obsah a důvody oprav. Emitent nebo jiná povinná osoba opatří opravenou povinně uveřejňovanou informaci také jedinečnou identifikací informace původní.

(6) Pokud emitent nebo jiná povinná osoba uveřejňuje povinně uveřejňovanou informaci také v jiném členském státě Evropské unie podle právních předpisů tohoto jiného členského státu, zajistí, aby uveřejnění proběhlo současně.

ČÁST PÁTÁ
ROZSAH PODSTATNÝCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POVINNĚ UVEŘEJŇOVANOU INFORMACÍ

§ 21
Rozsah podstatných údajů souvisejících s povinně uveřejňovanou informací

Podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací jsou

a)   údaje o fyzické osobě12), která povinně uveřejňovanou informaci zaslala k uveřejnění správci internetového portálu nebo agentuře,
b)   podrobnosti o zajištění bezpečného zaslání podle § 20 odst. 4,
c)   datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána správci internetového portálu nebo agentuře,
d)   obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo správce internetového portálu nebo agentury, bylo-li přiděleno, a
e)   datum, čas a důvod případného informačního omezení, které emitent nebo jiná povinná osoba spojili s povinně uveřejňovanou informací.

ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22
Přechodná ustanovení

(1) Informační povinnost vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky plní vykazující osoba způsobem stanoveným dosavadními právními předpisy. Seznam osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vytvořený podle dosavadních právních předpisů uchovává emitent finančního nástroje alespoň po dobu 5 let od jeho vytvoření a od každé jeho aktualizace.

(2) Do dne, který Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky jako den, od něhož bude postupovat podle § 127a odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona, jsou informace zasílány elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky do datové schránky České národní banky ode dne jejího zřízení13) tak, že se v položce zprávy elektronické pošty „Předmět“ nebo datové zprávy „Věc“ uvede typ informační povinnosti, s tím, že

a)   dokument podle § 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 této vyhlášky a informace podle § 10, § 12 odst. 1 a § 14 této vyhlášky jsou zasílány ve formátu Portable Document Format (přípona pdf),
b)   elektronický formulář finančních údajů určený pro příslušný typ informační povinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) této vyhlášky a informace podle § 12 odst. 2, § 11 a 13 této vyhlášky jsou zasílány ve formátu Excel Worksheet (přípona xls).

(3) Odstavcem 2 nejsou dotčeny § 15 odst. 2 a § 16 této vyhlášky.

§ 23
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu).
Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí.
2)   § 3 odst. 1 písm. d) a f) a odst. 2 písm. c) až e) zákona č.  256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
3)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
4)   § 127 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2009 Sb.
5)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č.  230/2008 Sb.
6)   Například zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Například obchodní zákoník.
8)   § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 2 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
10)   § 2 písm. d) vyhlášky č. 605/2004 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 234/2008 Sb.
11)   § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
12)   § 2 odst. 1 písm. j) bod 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
13)   § 31 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

E-shop

Rozpočtová skladba v roce 2022

Rozpočtová skladba v roce 2022

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Publikace Rozpočtová skladba v roce 2022 obsahuje zejména novou vyhlášku o rozpočtové skladbě a pokyn k ní včetně příloh, které představují vlastní rozpočtovou skladbu. Využití publikace Kniha je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, ...

Cena: 629 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Luboš Mazanec - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně ...

Cena: 655 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.