Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


220

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. § 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 1f znějí:

㤠2

(1) Obchodem s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   vývoz vojenského materiálu z území České republiky do zahraničí, včetně vývozu do jiných členských států Evropské unie,
b)   dovoz vojenského materiálu na území České republiky ze zahraničí, včetně dovozu z jiných členských států Evropské unie,
c)   nákup vojenského materiálu od zahraniční osoby, prodej vojenského materiálu zahraniční osobě1), jakož i plnění dalších závazků vůči zahraniční osobě a přijímání dalších plnění od zahraniční osoby, jejichž předmětem je vojenský materiál.

(2) Obchodem s vojenským materiálem se rozumí rovněž

a)   zprostředkování činností uvedených v odstavci 1,
b)   nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho následný prodej do jiného než členského státu Evropské unie.

(3) Za obchod s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona považuje také písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy podle odstavců 1 a 2.

§ 3

(1) Tento zákon se nevztahuje na

a)   vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem mimo území České republiky při působení ozbrojených sil České republiky, bezpečnostních sborů1a) nebo základních složek integrovaného záchranného systému České republiky1b) podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, včetně zpětného dovozu,
b)   dovoz nebo nakládání s vojenským materiálem na území České republiky v souvislosti s působením ozbrojených nebo záchranných složek jiných států, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací na území České republiky podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, včetně zpětného vývozu,
c)   vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem mimo území České republiky za účelem poskytování humanitární pomoci nebo zapojení do mezinárodních humanitárních záchranných operací, včetně zpětného dovozu, rozhodne-li o tom vláda, a to za podmínek vládou stanovených,
d)   dovoz nebo nakládání s vojenským materiálem na území České republiky za účelem přijímání humanitární pomoci, včetně zpětného vývozu, rozhodne-li o tom vláda, a to za podmínek vládou stanovených.

(2) Tento zákon se dále nevztahuje na poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu v rámci studijních programů akreditovaných podle zvláštního právního předpisu1c), které jsou uskutečňovány vojenskou vysokou školou.

§ 4

Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být

a)   zbraně hromadného ničení, kterými se rozumí jaderné, chemické a biologické zbraně1d),
b)   zboží, na které se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů nebo vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, zakazujících použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min a nařizujících jejich zničení1e) a zakazujících nebo omezujících použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mohou mít nerozlišující účinky1f), pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

1) § 21 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1c) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
1d) Například Smlouva o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená pod č. 61/1974  Sb., Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. s., zákon č. 19/1997  Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
1e) Zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb.
1f) Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, vyhlášená pod č. 21/1999 Sb.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „především“ nahrazuje slovy „nebo přizpůsobené“ a slova „ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostních sborech a službách“ se nahrazují slovy „ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech“.

3. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   stroje, zařízení, investiční celky, technologie, programové vybavení, technická dokumentace nebo návody vyrobené, upravené, vybavené, zkonstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a).“.

4. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

5. V § 5 odst. 2 se slova „odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavci 1“.

6. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie“.

7. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou

a)   Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky, dodržování závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
b)   Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
c)   Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky.

(3) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 2 ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu žádosti; závazné stanovisko musí obsahovat souhlas nebo nesouhlas dotčeného orgánu s vydáním povolení.“.

8. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „jmění“ nahrazuje slovem „kapitál“, slovo „tvořeno“ se nahrazuje slovem „tvořen“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , s výjimkou vkladů od zahraničních osob se sídlem nebo bydlištěm v některém z členských států Evropské unie“.

9. V § 7 odst. 1 písm. b) bodech 2 a 3 se slova „České republiky“ nahrazují slovy „členského státu Evropské unie“.

10. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

11. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „firma nebo název“.

12. V § 9 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo členů statutárního orgánu právnické osoby a prokuristy, je-li prokura udělena, s uvedením způsobu, jakým jednají jejím jménem, jakož i jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo členů dozorčí rady, je-li zřízena; u občanů jiného členského státu Evropské unie se uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a další údaje, které jsou způsobilé danou osobu jednoznačně identifikovat,“.

13. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „§ 5 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 3“.

14. V § 9 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(2) Žádost o povolení musí být doložena

a)   smlouvou nebo listinou o zřízení nebo založení právnické osoby notářským zápisem nebo smlouvou nebo listinou s úředně ověřenými podpisy zakladatelů či zřizovatelů, pokud právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku,
b)   příslušnými doklady v případě, že se údaje uvedené v žádosti liší od údajů zapsaných v obchodním rejstříku,
c)   osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu3),
d)   dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle zvláštního zákona2a), u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena.

3) § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.“.

15. V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 10 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „firmu nebo název“.

17. V § 10 písmeno b) zní:

„b)   vymezení vojenského materiálu, který je předmětem obchodu,“.

18. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení, je povinna písemně oznámit a doložit ministerstvu změnu každého údaje obsaženého v žádosti o vydání povolení nebo dokladech připojených k žádosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.“.

19. V § 11 odst. 1 se slova „zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů České republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politických nebo obchodních zájmů České republiky nebo veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

20. V § 11 odst. 2 se slova „a po dobu jednoho roku“ nahrazují slovem „nebo“ a za slovo „anebo“ se vkládá slovo „od“.

21. V § 12a odst. 1 se za slova „bezpečnosti České republiky“ vkládají slova „ , nebo děje-li se tak v rámci pomoci jiným státům“ a slova „a pokud druhou smluvní stranou je jiný stát“ se zrušují.

22. V § 12a odst. 2 písm. b) se za slovo „jméno“ vkládají slova „ , popřípadě jména“.

23. V § 13 odst. 1 písm. d) bodě 4 se za slovo „porušil“ vkládají slova „závažným způsobem“ a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo předpis Evropské unie, právní předpis členského státu Evropské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s vojenským materiálem“.

24. V § 13 odst. 1 písm. d) se bod 5 zrušuje.

25. V § 14 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle tohoto zákona, je oprávněna určitý obchod s vojenským materiálem provádět jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci.

(2) O udělení licence požádá právnická osoba pro každou smlouvu, jejímž předmětem je obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 nebo 2; obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 3 lze provádět i bez licence.“.

26. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V případě obchodu s vojenským materiálem, jehož zahraniční smluvní partneři mají sídlo v určitém členském státě Evropské unie, který je vymezen v žádosti, lze požádat o udělení licence pouze pro tento stát, i když koneční uživatelé mají sídlo a ke konečnému užití vojenského materiálu dojde v kterémkoli členském státě Evropské unie. Seznam vojenského materiálu, který může být předmětem takové licence, stanoví prováděcí předpis.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

27. V § 14 odst. 4 se slova „§ 15 odst. 2 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 3 písm. d) a § 16 odst. 3 písm. b)“.

28. § 15 a 16 včetně poznámky pod čarou č. 3a znějí:

㤠15

(1) Žádost o udělení licence předkládá ministerstvu právnická osoba, které bylo povoleno provádět obchod s vojenským materiálem (dále jen „žadatel“).

(2) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 se předkládá po písemném projevu vůle zahraničního smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření smlouvy v oblasti obchodu s konkrétním druhem a množstvím vojenského materiálu. V případě vstupu žadatele do mezinárodní veřejné soutěže může žadatel předložit žádost o udělení licence již po vyhlášení veřejné soutěže nebo po vyzvání k předložení nabídky v rámci veřejné soutěže.

(3) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 musí obsahovat

a)   obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
b)   identifikační číslo žadatele,
c)   obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání zahraničního smluvního partnera, popřípadě tuzemského smluvního partnera,
d)   číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
e)   číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku3a),
f)   název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství, u významného vojenského materiálu podle § 20 dále evidenční nebo výrobní čísla, pokud byla přidělena,
g)   navrhovanou dobu platnosti licence,
h)   název státu,
1.  ze kterého má být vojenský materiál dovezen v případě jeho dovozu pro konečného uživatele na území České republiky,
2.  ze kterého má být vojenský materiál dovezen, a dále název státu, na jehož území se nachází konečný uživatel vojenského materiálu, v případě jeho dovozu na území České republiky a následného vývozu, nebo
3.  na jehož území se nachází konečný uživatel v případě vývozu vojenského materiálu,
4.  ve kterém má být vojenský materiál nakoupen, a dále název státu, na jehož území se nachází konečný uživatel vojenského materiálu v případě, že tento nebude dovezen na území České republiky,
i)   účel zahraničního obchodu s vojenským materiálem s uvedením informace, zda se jedná o obchod ve smyslu § 2 odst. 2,
j)   nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč a celkovou cenu v Kč,
k)   obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání konečného uživatele,
l)   geografický název a souřadnice místa uložení vojenského materiálu omezeného mezinárodní smlouvou na území České republiky před vývozem nebo po dovozu, je-li předmětem smlouvy vojenský materiál významný ve smyslu § 20 odst. 4.

(4) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 3 musí obsahovat

a)   obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
b)   identifikační číslo žadatele,
c)   číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
d)   číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
e)   název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
f)   navrhovanou dobu platnosti licence,
g)   název státu nebo států, ze kterých má být dovážen nebo do kterých má být vyvážen vojenský materiál,
h)   název členského státu Evropské unie, na jehož území se nachází místo konečného užití vojenského materiálu, obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání konečného uživatele v členském státě Evropské unie.

(5) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 musí být doložena

a)   návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou s tím, že tyto doklady musí obsahovat přesnou specifikaci vojenského materiálu včetně uvedení jeho množství,
b)   dokladem o konečném užití,
c)   dalšími údaji identifikujícími vojenský materiál, pokud je to nezbytné pro řádné posouzení žádosti.

(6) Doklad o konečném užití podle odstavce 5 písm. b) nesmí být starší než 12 měsíců a musí obsahovat

a)   název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití vojenského materiálu,
b)   název orgánu, který jej vydal,
c)   obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
d)   obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání konečného uživatele,
e)   přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku a hodnotu,
f)   datum vydání,
g)   antireexportní doložku,
h)   jméno, popřípadě jména, příjmení a razítko a podpis pověřeného zástupce orgánu, který doklad vydal,
i)   informace o konečném užití vojenského materiálu.

(7) Vzory žádostí o udělení licence stanoví prováděcí předpis.

§ 16

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení licence ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení na základě závazných stanovisek

a)   Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a dodržování mezinárodních závazků České republiky, zejména závazků vyplývajících z vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
b)   Ministerstva vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
c)   Ministerstva obrany z hlediska zajišťování obrany České republiky, pokud jde o významný vojenský materiál podle § 20.

(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu žádosti; ve zvlášť složitých případech a na základě písemné dohody ministerstev lze tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. Závazné stanovisko musí obsahovat souhlas či nesouhlas dotčeného orgánu. Závazné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí podle odstavce 1 písm. a) není třeba, byla-li podána žádost o licenci podle § 14 odst. 3.

(3) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14 odst. 2 obsahuje

a)   obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele,
b)   číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
c)   číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
d)   název vojenského materiálu a jeho množství,
e)   celkovou cenu vojenského materiálu v Kč,
f)   obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání zahraničního smluvního partnera a konečného uživatele vojenského materiálu,
g)   dobu platnosti licence,
h)   případné další podmínky licence.

(4) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14 odst. 3 obsahuje

a)   obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele,
b)   číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
c)   název vojenského materiálu,
d)   datum, místo vydání a dobu platnosti licence,
e)   případné další podmínky licence.

(5) V rozhodnutí se vymezí místo pro záznamy celních orgánů o využívání udělené licence.


3a) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č.  2031/2001 ze dne 6. srpna 2001.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3a se označuje jako poznámka pod čarou č. 3b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

29. V § 17 odst. 1 se slova „kalendářního čtvrtletí a v případě jejího využití v uplynulém kalendářním čtvrtletí zašle ministerstvu v tomto termínu kopii licence, obsahuje-li záznamy celních orgánů“ nahrazují slovy „prvního a druhého kalendářního pololetí. Informace se podává v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem“.

30. V § 17 odst. 2 se slovo „neprodleně“ nahrazuje slovy „do 15 dnů“.

31. V § 18 písmeno b) zní:

„b)   žadatel porušil závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis Evropské unie, právní předpis členského státu Evropské unie nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s vojenským materiálem, nebo“.

32. V § 18 písm. c) se slova „zahraničně politickými, obchodními nebo bezpečnostními zájmy České republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politickými nebo obchodními zájmy České republiky nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

33. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „zahraničně politickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politickými zájmy České republiky nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

34. Za § 23a se vkládají nové § 23b až 23e, které včetně nadpisu znějí:

„Zajištění vojenského materiálu
§ 23b

(1) Celní úřad může zajistit vojenský materiál, lze-li důvodně předpokládat, že vojenský materiál byl užit nebo určen ke spáchání správního deliktu anebo byl správním deliktem získán nebo byl nabyt za jinou věc správním deliktem získanou.

(2) Celní úřad při zajištění vojenského materiálu podle odstavce 1 postupuje tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění.

§ 23c

(1) Celní úřad vydá o zajištění vojenského materiálu rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) V rozhodnutí o zajištění vojenského materiálu se uvedou důvody, pro které se vojenský materiál zajišťuje, a dále se uvede, že rozhodnutí o zajištění vojenského materiálu má účinky rozhodnutí o záruce za splnění povinnosti podle § 147 odst. 6 správního řádu, nebude-li zaplacena pokuta.

(3) Pokud je to účelné, může celní úřad v rozhodnutí podle odstavce 2 stanovit, že se vojenský materiál ponechává osobě, která jej vlastní nebo drží; přitom tato osoba nesmí vojenský materiál používat, převést na jinou osobu, nebo s ním jinak nakládat.

§ 23d

(1) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění vojenského materiálu, je povinna tento vojenský materiál celnímu úřadu vydat, pokud celní úřad nepostupuje podle § 23c odst. 3.

(2) Není-li zajištěný vojenský materiál na výzvu celního úřadu vydán, může celní úřad vojenský materiál odejmout osobě, která ho má u sebe.

(3) O vydání nebo odnětí zajištěného vojenského materiálu se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též popis vojenského materiálu. Osobě, která vojenský materiál vydala, nebo které byl vojenský materiál odňat, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí vojenského materiálu.

§ 23e

Není-li zajištěný vojenský materiál k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo prodej nebo jiné nakládání, vrátí se osobě, které byl zajištěn.“.

35. § 24 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a zní:

㤠24

(1) Ministerstvo je oprávněno žádat od všech státních orgánů informace o osobách provádějících obchod s vojenským materiálem anebo o osobách žádajících o povolení k tomuto obchodu, jakož i o jejich podnikatelské činnosti, jestliže se vztahuje k obchodu s vojenským materiálem. Poskytování těchto informací se řídí zvláštními právními předpisy5).

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu poskytuje

a)   dotčeným orgánům podle tohoto zákona
1.  údaje uvedené v žádosti o vydání povolení nebo o udělení licence,
2.  údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o vydání nebo nevydání povolení,
3.  údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o neudělení licence nebo o odejmutí licence,
4.  informace o zániku povolení, s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c),
b)   Generálnímu ředitelství cel
1.  údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o vydání nebo nevydání povolení,
2.  údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o udělení licence a o odejmutí licence,
3.  informace o zániku povolení, s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c),
c)   Ministerstvu obrany kromě údajů a informací uvedených v písmenu a) též údaje o kontrolách obchodování s významným vojenským materiálem a informace o dohledu nebo zajištění vojenského materiálu podle § 23 až 23e,
d)   Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva informace o vydaných licencích v případech, kdy předmětem zahraničního obchodu jsou výrobky podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu5a).

5) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

36. Za § 24 se vkládá označení nové části páté, které včetně jejího nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ
Správní delikty“.

Dosavadní části pátá až sedmá se označují jako části šestá až osmá.

37. § 25 až 27 včetně nadpisů znějí:

㤠25
Správní delikty právnických osob

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že obchoduje s vojenským materiálem bez povolení podle § 6 odst. 1 nebo licence podle § 14 odst. 1.

(2) Právnická osoba, která žádá o vydání povolení, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   uvede v žádosti o vydání povolení podle § 9 odst. 1 nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro vydání povolení, nebo
b)   doloží podklady podle § 9 odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo padělané.

(3) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neoznámí nebo nedoloží ministerstvu změnu podle § 10 odst. 2, nebo
b)   pozmění údaje v povolení.

(4) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení a která žádá o udělení licence, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   uvede v žádosti o udělení licence podle § 15 odst. 3 nebo 4 nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro udělení licence, nebo
b)   doloží podklady podle § 15 odst. 5 neoprávněně pozměněné nebo padělané.

(5) Právnická osoba, které byla udělena licence, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní informační povinnost o využívání licence podle § 17 odst. 1,
b)   pozmění údaje v licenci, včetně záznamů celních orgánů, nebo
c)   nesplní povinnost vrátit originál licence podle § 17 odst. 2 nebo informační povinnost podle § 17 odst. 3.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b)   do 15 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. a) nebo b),
c)   do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2, 3, 4 nebo podle odstavce 5 písm. c).

§ 26
Propadnutí vojenského materiálu

(1) Propadnutí vojenského materiálu lze uložit samostatně nebo společně s pokutou, jestliže vojenský materiál náleží právnické osobě, která se dopustila správního deliktu, a vojenský materiál byl

a)   ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, nebo
b)   správním deliktem získán nebo byl nabyt za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí vojenského materiálu nelze uložit, jestliže je jeho hodnota v nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadlého vojenského materiálu se stává stát.

§ 27
Zabrání vojenského materiálu

(1) Nebylo-li za správní delikt uloženo propadnutí vojenského materiálu podle § 26, lze rozhodnout, že se takový vojenský materiál zabírá, jestliže

a)   náleží právnické osobě, kterou nelze za správní delikt postihnout, nebo
b)   nenáleží právnické osobě, která se správního deliktu dopustila, nebo jí nenáleží zcela,

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) Rozhodnout o zabrání vojenského materiálu nelze, jestliže je jeho hodnota v nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabraného vojenského materiálu se stává stát.“.

38. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:

㤠27a
Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení sankce právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 4 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 25 odst. 1 až 4 a podle § 25 odst. 5 písm. a) a c) v prvním stupni projednává ministerstvo a správní delikty podle § 25 odst. 5 písm. b) v prvním stupni projednává celní úřad.

(5) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

39. § 30 zní:

㤠30

Jestliže stanoviska dotčených orgánů podle § 6 a 16, jakož i informace poskytnuté na základě § 24, obsahují utajované informace2a), uchovávají se části spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně mimo spis.“.

40. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

㤠30a

(1) V soudním řízení vedeném na základě žaloby proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona se dokazování provádí tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených ve stanoviscích dotčených orgánů poskytnutých podle § 6 a 16, jakož i informacích poskytnutých na základě § 24. K těmto okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným orgánem zproštěn; zprostit mlčenlivosti nelze v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České republiky; přiměřeně se postupuje v případech, kdy se důkaz provádí jinak než výslechem.

(2) Orgán, který informace poskytl, označí okolnosti uvedené v odstavci 1, o kterých tvrdí, že ve vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti, a předseda senátu rozhodne, že části spisu, k nimž se tyto okolnosti váží, budou odděleny, jestliže by jinak mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České republiky.“.

41. V § 31 odst. 1 se slova „Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy, uvedených v § 6 odst. 2 tohoto zákona“ nahrazují slovy „Zaměstnanci a příslušníci ve služebním poměru ke správním orgánům uvedeným v § 24 odst. 2“, za slova „těchto orgánů“ se vkládají slova „nebo jejich služební poměr k těmto orgánům zanikl“ a slovo „ministrem“ se nahrazuje slovy „vedoucím správního orgánu uvedeného ve větě první“.

42. V § 31 odst. 2 se slova „Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy uvedených v § 6 odst. 2“ nahrazují slovy „Zaměstnanci a příslušníci ve služebním poměru ke správním orgánům uvedeným v § 24 odst. 2“, slovo „bezprostředně“ se zrušuje a za slovo „pracovního“ se vkládají slova „nebo služebního“.

43. V § 33 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 4, § 9 odst. 5, § 15 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 3, § 9 odst. 3, § 14 odst. 3, § 15 odst. 7, § 17 odst. 1“.

44. V § 33 se odstavec 2 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o vydání povolení nebo udělení licence zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Nabídka k tématu

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.