Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


197

ZÁKON

ze dne 28. května 2009

o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Certifikace veřejných dokladů s biometrickými údaji

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji za účelem ověření pravosti a neporušenosti těchto údajů a jejich ochrany před neoprávněným přístupem.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   veřejným dokladem s biometrickými údaji (dále jen „veřejný doklad“) veřejná listina obsahující nosič dat s biometrickými údaji, v níž je uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která veřejný doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele,
b)   biometrickým údajem údaj o zobrazení obličeje a údaj o otiscích prstů rukou zpracovaný v nosiči dat,
c)   certifikátem kryptograficky zabezpečená datová zpráva, která spojuje identifikaci osoby s kryptografickými daty používanými pro ověření pravosti a neporušenosti biometrických údajů nebo oprávněnosti přístupu k biometrickým údajům,
d)   prvotním certifikátem certifikát vydaný na základě prokázání splnění certifikačních podmínek,
e)   následným certifikátem certifikát vydaný zjednodušeným způsobem na základě platného prvotního certifikátu; následným certifikátem se rozumí i certifikát vydaný na základě předcházejícího platného certifikátu,
f)   certifikačními podmínkami minimální bezpečnostní požadavky a důvěryhodné postupy pro vydání, poskytnutí nebo používání certifikátu,
g)   certifikátem pravosti certifikát, jímž se ověřuje pravost a neporušenost biometrických údajů,
h)   certifikátem přístupu certifikát umožňující přístup k biometrickým údajům o otiscích prstů rukou.

§ 3
Působnost

(1) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“)

a)   vydává a zneplatňuje certifikát pravosti,
b)   vydává certifikát přístupu,
c)   žádá příslušný orgán jiného státu o poskytnutí certifikátu pravosti a certifikátu přístupu k veřejnému dokladu vydanému tímto státem,
d)   ověřuje žádost o vydání certifikátu přístupu podle odstavce 2 písm. a), jde-li o prvotní certifikát,
e)   vede seznam vydaných a zneplatněných certifikátů pravosti a vydaných certifikátů přístupu,
f)   vede seznam obdržených certifikátů pravosti a certifikátů přístupu k veřejným dokladům vydaným jinými státy a poskytuje údaje z tohoto seznamu správnímu orgánu uvedenému v § 4 písm. a) a v § 6 odst. 1 písm. a),
g)   stanoví certifikační podmínky.

(2) Policie České republiky (dále jen „policie“) v rozsahu potřebném pro výkon své působnosti2) a za podmínek stanovených tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,

a)   žádá příslušný orgán jiného státu o vydání certifikátu přístupu k veřejnému dokladu vydanému tímto státem,
b)   žádá ministerstvo na základě § 4 písm. a) a § 6 odst. 1 písm. a) o poskytnutí nebo vydání certifikátu pravosti a certifikátu přístupu,
c)   vede seznam obdržených certifikátů pravosti a certifikátů přístupu,
d)   používá certifikáty pravosti a certifikáty přístupu pro určení totožnosti držitele veřejného dokladu.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje předání

a)   žádosti policie o vydání prvotního certifikátu přístupu příslušnému orgánu jiného státu,
b)   prvotního certifikátu přístupu vydaného příslušným orgánem jiného státu policii,
c)   žádosti příslušného orgánu jiného státu o vydání prvotního certifikátu přístupu ministerstvu,
d)   prvotního certifikátu přístupu vydaného ministerstvem příslušnému orgánu jiného státu,
e)   prvotního certifikátu pravosti ministerstvu nebo příslušnému orgánu jiného státu.

§ 4
Certifikát pravosti

Ministerstvo poskytne certifikát pravosti

a)   správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem3) ověřit pravost a neporušenost biometrických údajů ve veřejném dokladu,
b)   příslušnému orgánu jiného státu.

§ 5

(1) Ministerstvo vydá prvotní certifikát pravosti výrobci veřejného dokladu, pokud splňuje certifikační podmínky podle § 3 odst. 1 písm. g).

(2) Na základě předložení platného prvotního certifikátu nebo předcházejícího platného certifikátu ministerstvo vydává výrobci veřejného dokladu následné certifikáty, pokud i nadále splňuje certifikační podmínky podle § 3 odst. 1 písm. g).

(3) Výrobce veřejného dokladu, kterému byl vydán prvotní certifikát pravosti, je povinen ministerstvu na požádání prokázat plnění certifikačních podmínek podle § 3 odst. 1 písm. g).

§ 6
Certifikát přístupu

(1) Ministerstvo vydá prvotní certifikát přístupu

a)   správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem3) přistupovat k biometrickým údajům,
b)   orgánu jiného členského státu Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1),
c)   orgánu třetího státu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
d)   výrobci veřejného dokladu pro ověření jeho funkčnosti.

(2) Na základě předložení platného prvotního certifikátu nebo předcházejícího platného certifikátu ministerstvo vydává orgánům a osobám uvedeným v odstavci 1 následné certifikáty.

§ 7
Zneplatnění certifikátu

(1) Ministerstvo zneplatní certifikáty pravosti vydané výrobci veřejného dokladu, pokud dojde ke změně výrobce veřejného dokladu nebo výrobce veřejného dokladu závažným způsobem poruší certifikační podmínky podle § 3 odst. 1 písm. g). Vyžaduje-li si postup podle věty první zneplatnění certifikátu pravosti již vydaného veřejného dokladu, má jeho držitel právo na vydání nového veřejného dokladu.

(2) Ministerstvo předává subjektům uvedeným v § 4 seznam zneplatněných certifikátů pravosti.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 8

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V části IX položce 115 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny“.

2. V části XII položce 157 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o azylu

§ 9

V § 61 odst. 3 větě první zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se za slova „Azylantovi“ vkládají slova „mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství9f) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo azylantovi“ a věta druhá se nahrazuje větou „V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou azylanta.“.

Poznámka pod čarou č. 9f zní:


9f) Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

§ 10

V § 113 odst. 2 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se za slova „Cizinci“ vkládají slova „mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství15f) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci“ a věta druhá se nahrazuje větou „V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou cizince.“.

Poznámka pod čarou č. 15f zní:


15f) Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnost a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o cestovních dokladech

§ 11

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2c zní:


2c) Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, v platném znění.“.

2. V § 5 odst. 4 větě první se za slovo „Občanovi“ vkládají slova „mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství2c) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo občanovi“.

3. V § 5 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou občana.“.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, v platném znění.
2)   Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Například zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.  283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Marek Hejduk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.