Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 192/2009 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2009, částka 57, ze dne 26. 6. 2009

192

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2009,

kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., k provedení § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3, § 36 a § 40 odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví

(1) Základní evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v listinné podobě. Vedle toho může být vedena i prostředky výpočetní techniky v digitální podobě.

(2) Druhotná evidence Národního archivního dědictví je vedena v digitální podobě. Archivy, které vedou druhotnou evidenci, převádějí údaje ze základní evidence Národního archivního dědictví dodané v listinné podobě do digitální podoby.

(3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v digitální podobě.

(4) Základní evidence se aktualizuje průběžně, není-li dále stanoveno jinak. Druhotná evidence a ústřední evidence se aktualizují jednou ročně podle termínů uvedených v § 9.

(5) Základní evidence archiválií uložených mimo kulturně vědecké instituce a archivy se aktualizuje jednou ročně do 15. ledna následujícího kalendářního roku.“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o schválení dohody o scelení archivního fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor“) nebo návrh na rozhodnutí o scelení archivního souboru a jejich umístění podle § 18a odst. 2 zákona adresovaný ministerstvu obsahuje pro potřeby aktualizace ústřední evidence stejnopisy evidenčních listů Národního archivního dědictví (dále jen „evidenční listy“), na kterých jsou evidovány delimitované archiválie, a přesnou charakteristiku přemisťovaných archiválií vyjádřenou v evidenčních jednotkách a metráži; u zpracovaných a inventarizovaných archiválií je obsažen i soupis předmětných archiválií.“.

3. V § 3 odst. 1 se slova „fondu nebo archivní sbírky (dále jen „archivní soubor“)“ nahrazují slovem „souboru“.

4. V § 4 odst. 4 se na začátek písmene j) vkládají slova „u archiválií v analogové podobě“.

5. V § 8 odst. 1 se za slova „ústřední evidence“ vkládají slova „Národního archivního dědictví“.

6. V § 8 odst. 3 větě druhé se slova „lze zaslat“ nahrazují slovy „je zaslán“.

7. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Údaje ze základní evidence do druhotné se předávají, není-li dále stanoveno jinak, v listinné nebo digitální podobě. Údaje z druhotné evidence se předávají do ústřední evidence výhradně v digitální podobě.“.

8. V § 9 odst. 3 se za slova „Národní archiv“ vkládají slova „ , Archiv bezpečnostních složek“ a slova „do konce února“ se nahrazují slovy „do 31. ledna následujícího“.

9. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Bezpečnostní archivy předávají pouze údaje o archiváliích, u nichž byl zrušen stupeň utajení.“.

10. V § 9 odst. 5 se slova „do konce února“ nahrazují slovy „do 15. ledna následujícího“ a na konci se doplňuje věta „Bezpečnostní archivy předávají pouze údaje o archiváliích, u nichž byl zrušen stupeň utajení.“.

11. V § 9 odst. 6 se slova „do konce února“ nahrazují slovy „do 15. ledna následujícího“.

12. V § 9 odst. 7 se slova „do konce ledna“ nahrazují slovy „do 15. ledna následujícího“.

13. V § 9 odst. 8 se slova „do konce února“ nahrazují slovy „do 31. ledna následujícího“ a slova „na technických nosičích dat“ se zrušují.

14. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu podle § 21 odst. 6 zákona je zvláštní evidence archivní kulturní památky vedená ministerstvem zařazena do spisu týkajícího se předmětné záležitosti. Zvláštní evidence archivních kulturních památek vedená archivy se v daném případě předá ministerstvu a rovněž se zařadí do předmětného spisu.“.

15. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11
Postup a způsob vyřazování archiválií z evidencí Národního archivního dědictví při přehodnocení významu archiválií

(1) Archivní soubory obsahující archiválie uvedené v § 5 odst. 1 a 2 zákona nelze vyřadit z evidence Národního archivního dědictví z důvodu přehodnocení významu archiválií.

(2) Pozbude-li archivní soubor, na který se nevztahuje odstavec 1, trvalou hodnotu, podá subjekt, který vede archivní soubor v základní evidenci, ministerstvu zdůvodněný návrh na jejich vyřazení z evidence Národního archivního dědictví.

(3) Rozhodnutí ministerstva o vyřazení archivního souboru z evidence Národního archivního dědictví z důvodu přehodnocení významu se zapíše do evidenčního listu, na němž byl archivní soubor evidován v základní evidenci.

(4) Pokud je vyřazovaný archivní soubor veden v druhotné evidenci, archiv nebo kulturně vědecká instituce, která archivní soubor vyřazuje, to oznámí Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v jehož druhotné evidenci je archivní soubor veden, a to bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení archivního souboru z evidence Národního archivního dědictví.

(5) Evidenční list, na kterém je vyřazený archivní soubor evidován, se vyřadí ze základní, druhotné a ústřední evidence. Vyřazený evidenční list v listinné podobě zůstává ve spisovně archivu nebo kulturně vědecké instituce, které archivní soubor vedly v základní evidenci.“.

16. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Postup a způsob vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví při zničení archiválií

(1) Dojde-li ke zničení archivního souboru nebo archiválie uložené mimo archiv nebo kulturně vědeckou instituci, které jsou vedeny v základní evidenci Národního archivu nebo státního oblastního archivu, subjekt vedoucí archivní soubor nebo archiválie v základní evidenci oznámí tuto skutečnost ministerstvu a podá návrh na vyřazení archiválie nebo archivního souboru z evidence Národního archivního dědictví. Po kontrole archiválií provedené ministerstvem za účasti zástupců příslušného archivu sepíše ministerstvo protokol o zničení archiválií nebo archivního souboru. Skutečnosti uvedené v protokolu jsou podkladem pro vydání rozhodnutí.

(2) Dojde-li ke zničení archiválie nebo archivního souboru, které jsou uloženy v archivu nebo kulturně vědecké instituci, příslušný archiv nebo kulturně vědecká instituce oznámí tuto skutečnost ministerstvu. Pokud je tato archiválie vedena v druhotné evidenci, oznámí tuto skutečnost současně archivu, který archiválii vede v druhotné evidenci. Po kontrole archiválií provedené ministerstvem za účasti zástupců příslušného archivu sepíše ministerstvo protokol o zničení archiválií nebo archivního souboru.

(3) Zničením archiválie se rozumí i takové poškození, kdy archiválie postrádá vlastnosti, které musí splňovat archiválie podle zákona. Tato skutečnost se uvede v evidenčním listu. Pokud byl poškozen celý archivní soubor, příslušný evidenční list se vyřadí ze základní, druhotné a ústřední evidence.“.

17. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Toto označení se neprovádí v archivech, kde všechny archiválie v péči archivu spadají do I. kategorie.“.

18. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Archiválie v digitální podobě se kategoriemi neoznačují.“.

19. V § 15 odst. 1 se slovo „paušálního“ nahrazuje slovem „jednorázového“.

20. V § 15 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U digitálních dokumentů ve výstupních formátech podle vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby se stanoví výše jednorázového ročního státního příspěvku 70 Kč za každý započatý 1 GB kapacity.“.

21. V § 16 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Přitom doplní vždy ustanovení čl. 2 odst. 5 přílohy č. 3 k této vyhlášce o množství předkládaných archiválií na podmínky svého archivu.“.

22. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17
Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných archivech

Služby a souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií poskytované veřejnými archivy jsou zpoplatněny podle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platných ve veřejných archivech uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce. Veřejné archivy poskytují služby podle svých technických možností.“.

23. V příloze č. 1 bodě III se v nadpise slovo „vedlejší“ nahrazuje slovem „dílčí“.

24. V příloze č. 1 bodě III se na konci textu podbodu 2 doplňuje věta „Listiny uložené v kartonech se vykazují jako jednotliviny a kartony, ve kterých jsou tyto listiny uloženy, se v tomto případě jako evidenční jednotky nevykazují.“.

25. V příloze č. 1 bodě III podbodě 3 písm. a) seza větu třetí vkládají věty „Úřední kniha má vnější podobu vázané knihy. Za úřední knihy se považují rovněž archiválie výše uvedeného obsahu a typu, které nemají vázanou podobu, splňují však všechna následující kritéria – mají jednotnou úpravu, jsou členěny podle jednotných časových jednotek (např. podle roků) a jsou pročíslovány.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Knihy uložené v kartonech se vykazují jako jednotliviny a kartony, ve kterých jsou tyto knihy uloženy, se v tomto případě jako evidenční jednotky nevykazují.“.

26. V příloze č. 1 bodě III podbodě 4 se za slovo „protokoly“ vkládá slovo „/deníky“ a za slovo „protokolů“ se vkládají slova „či deníků“.

27. V příloze č. 1 bodě III se na konci textu podbodu 12 doplňuje věta „Jako evidenční jednotky se neuvádějí filmové kopie vytvořené na smluvním základě Národním filmovým archivem v Praze.“.

28. V příloze č. 1 bodě III podbod 15 zní:

„15. Digitální datasety – digitální dataset je evidenční jednotka označující sadu dat, která byla původně vytvořena nebo spravována prostřednictvím výpočetní techniky a která byla vybrána za archiválii. Dataset má obvykle podobu polí a tabulek, ve kterých jsou obsažena a strukturována data (například spisy, výsledky průzkumu, sčítání lidu, inventáře, databáze, prezentace, webové stránky, matematické modely) včetně počtu záznamů a jejich celkové velikosti vyjádřené v bytech. Filmy, fotografie a zvukové záznamy v digitální podobě se evidují jako příslušné evidenční jednotky, pokud nejsou součástí vyšších datových celků – datasetů (například databází, prezentací, webových stránek, matematických modelů). Digitální datasety se člení na digitální přejímky. Digitální přejímka označuje dataset, který představuje snímek dat za určité období, nejčastěji jeden rok. Jako evidenční jednotka slouží digitální přejímka pouze v případě, že data v ní obsažená byla vybrána za archiválie. Uvádí se včetně data vytvoření snímku, počtu záznamů a jejich celkové velikosti vyjádřené v bytech.“.

29. V příloze č. 1 bodě III podbodě 16 větě poslední se za slovo „evidence“ vkládá slovo „tisků,“.

30. V příloze č. 2 se věta první nahrazuje větou „Archivní pomůcka je informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jeho části.“ a ve větě třetí se slova „Národního archivního dědictví, vždy“ zrušují.

31. V příloze č. 2 ad I větě čtvrté se slovo „inventarizovaných“ nahrazuje slovem „zpracovaných“.

32. V příloze č. 2 písmenu A podpísmenu c) se za slovo „zachycené“ vkládá slovo „archivní“.

33. V příloze č. 2 písmenu A podpísmenu f) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „archivní“.

34. V příloze č. 2 písmenu B podpísmenu c) se slova „stavby pomůcky, záznam o vnitřní skartaci“ nahrazují slovy „struktury archivní pomůcky, záznam o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy“.

35. V příloze č. 2 písmenu B podpísmenu e) se za slovo „sestavení“ vkládá slovo „archivní“.

36. V příloze č. 2 písmenu D se za slovo „straně“ vkládá slovo „archivní“.

37. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu b) se za slovo „zachycené“ vkládá slovo „archivní“.

38. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu c) se za slovo „zpřístupněných“ vkládá slovo „archivní“.

39. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu d) se za slova „na základě“ vkládá slovo „archivní“.

40. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu e) se za slovo „rozsah“ vkládá slovo „archivní“.

41. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu f) se za slovo „stav“ vkládá slovo „archivní“.

42. V příloze č. 2 písmenu D se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)  značka archivního souboru, pokud existuje,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

43. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu i) se za slova „údaje o tom, kdo“ vkládá slovo „archivní“.

44. V příloze č. 2 písmenu D podpísmenu k) se za slova „údaje o tom, kdo“ vkládá slovo „archivní“.

45. V příloze č. 2 se na konci textu písmene D doplňuje věta „Za archivní pomůcku se považuje i sdružený a skupinový inventář vytvořený podle dřívějších předpisů.“.

46. V příloze č. 3 články 1 až 4 včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze č. 3 čl. 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

48. V příloze č. 3 čl. 6 odst. 2 se slova „ , pokud původce není fyzická osoba,“ zrušují a na konci se doplňuje věta „Zapůjčení originálů archiválií nelze odmítnout původci archiválií, jestliže archiválie uložil v archivu na základě smlouvy o úschově nebo na základě darovací či kupní smlouvy a zapůjčení archiválií si ve smlouvě vymínil.“.

49. V příloze č. 3 čl. 6 odst. 4 písm. e) se slova „jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu“ nahrazují slovy „jméno a příjmení“.

50. V příloze č. 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Jestliže vypůjčitel nevrátí zapůjčené archiválie v dohodnuté lhůtě, a nedohodne prodloužení lhůty, nebudou mu další požadované archiválie zapůjčovány až do doby vrácení zapůjčených archiválií.“.

51. V příloze č. 3 článek 9 včetně nadpisu zní:

„Čl. 9
Úhrada za služby poskytované badatelům a reprodukční poplatky

(1) Úhrada za služby poskytované archivem na žádost badatelů a placení reprodukčních poplatků je stanoveno Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků platným ve veřejných archivech.

(2) Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný ve veřejných archivech je badatelům přístupný k nahlédnutí v badatelně archivu a dálkovým přístupem.“.

52. Přílohy č. 1 až 3 badatelského řádu znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V nadpise přílohy č. 5 se slovo „prostorech“ nahrazuje slovem „prostorách“.

55. V příloze č. 5 bodě I písm. b) se číslo „14“ nahrazuje číslem „12“.

56. V příloze č. 5 bodě II se slova „podle ISO 11799“ zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Byla-li žádost o poskytnutí paušálního státního příspěvku podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se výše paušálního státního příspěvku podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.

E-shop

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 355 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Michal Bobek, Petr Bříza, Pavlína Hubková - C. H. Beck

Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z judikatury Soudního dvora EU a unijní legislativy. Druhá je vrstva ústavní, plynoucí z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.