Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


179

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených
zákonem č. 109/2009 Sb.

ZÁKON
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen "koordinační orgán"), některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise"), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory související.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

poskytovatelem veřejné podpory (dále jen "poskytovatel") ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě České republiky,

b)

příjemcem veřejné podpory (dále jen "příjemce") fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,

c)

koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,

d)

dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok.

§ 3
Působnost v oblasti veřejné podpory

(1) Úřad vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu.

(2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství a rybolovu.

(3) Koordinační orgán

a) spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi,
b) spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,
c) vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu,
d) vykonává kontrolu2) nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona,
e) rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,
f) předává oznámení veřejné podpory Komisi,
g) vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu,
h) zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropských společenství týkajících se problematiky veřejné podpory,
i) je správcem centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen "centrální registr"), který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu3).

§ 3a
Evidence podpor malého rozsahu

(1) Centrální registr je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu.

(2) Údaje centrálního registru o celkové podpoře malého rozsahu, kterou příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou dálkového přístupu.

(3) Poskytovatel je povinen před poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali poskytnutím podpory nedojde

a) k překročení limitu stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu Evropských společenství,
b) k překročení limitu stanoveného v oblasti zemědělství a rybolovu pro Českou republiku v přímo použitelném předpisu Evropských společenství.

(4) Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.

§ 4
Řízení před Komisí

(1) Poskytovatelé ve spolupráci s koordinačním orgánem jednají s Komisí v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, protiprávní veřejné podpory, zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné podpory, při šetření na místě a v souvislosti s oznámením rozhodnutí.

(2) Poskytovatelé si vyžádají předchozí stanovisko koordinačního orgánu k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.

(3) Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství a rybolovu do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že koordinační orgán v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je kladné.

(4) Poskytovatel oznamuje veřejnou podporu Komisi v elektronické podobě prostřednictvím koordinačního orgánu. Koordinační orgán neprodleně informuje poskytovatele o předání oznámení Komisi.

§ 5
Poskytování dokumentů a jiných informací týkajících se veřejných podpor

(1) Poskytovatel je povinen koordinačnímu orgánu předložit

a) do 30. dubna kalendářního roku informace o veřejných podporách mimo oblast zemědělství a rybolovu poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce a o probíhajících programech veřejné podpory mimo oblast zemědělství a rybolovu; podrobnosti o plnění této povinnosti stanoví prováděcí právní předpis,
b) do 10 dnů ode dne, kdy je podal, stejnopisy nebo kopie veškerých podání, které učinil v řízeních podle § 4, a stejnopisy nebo kopie veškerých podání a rozhodnutí v řízeních podle § 4, které mu byly doručeny, do 10 dnů od jejich doručení,
c) veškeré další koordinačním orgánem vyžádané dokumenty a jiné informace týkající se veřejné podpory nebo programů veřejné podpory ve lhůtě stanovené koordinačním orgánem. Lhůtu stanoví koordinační orgán přiměřeně s ohledem na rozsah a dostupnost vyžádaných informací a dokumentů.

(2) Příjemce je povinen koordinačnímu orgánu na jeho písemné vyžádání ve stanovené lhůtě předložit veškeré dokumenty a jiné informace týkající se veřejné podpory; k identifikaci příjemce - fyzické osoby je koordinační orgán oprávněn vyžadovat pouze sdělení údajů o jméně a příjmení příjemce, datu narození a adresy místa trvalého pobytu. Při stanovení lhůty postupuje koordinační orgán podle odstavce 1 písm. c) obdobně.

(3) Dokumenty a jiné informace podle odstavců 1 a 2 jsou poskytovatel a příjemce povinni koordinačnímu orgánu předložit úplné a pravdivé.

(4) Veškeré dokumenty a jiné informace týkající se oznámení veřejné podpory a řízení podle § 4 je poskytovatel povinen předložit koordinačnímu orgánu na jeho žádost také v elektronické formě.

§ 6
Šetření prováděné Komisí

(1) Provádí-li Komise na území České republiky šetření na místě, jsou poskytovatelé a příjemci povinni poskytnout koordinačnímu orgánu, Komisi a osobám jí pověřeným potřebnou součinnost.

(2) Poskytovateli nebo příjemci, který nesplní povinnost podle odstavce 1, může koordinační orgán uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč.

§ 7
Postup při navracení veřejné podpory

(1) Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků stanovených Komisí.

(2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškerá nezbytná opatření k zajištění splnění povinnosti podle odstavce 1. Za tím účelem poskytovatel příjemce neprodleně vyzve k navrácení veřejné podpory podle odstavce 1; nevyplývá-li lhůta k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory z rozhodnutí Komise, poskytovatel lhůtu zároveň ve výzvě stanoví. Po marném uplynutí lhůty k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory poskytovatel rozhodne o jejím odnětí příjemci podle zvláštního právního předpisu4), popřípadě, nelze-li takto postupovat, podá proti příjemci žalobu u soudu.

(3) Pokud podléhá příjemce dozoru nebo dohledu podle zvláštního právního předpisu5), informuje poskytovatel neprodleně o povinnosti poskytnutou veřejnou podporu vrátit i orgán, který dozor nebo dohled provádí.

§ 8
Přestupky

(1) Fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 8a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce dopustí správního deliktu tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí správního deliktu tím, že

a) nezaznamená do centrálního registru údaje podle § 3a odst. 4,
b) nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 1, 3 nebo 4, nebo
c) neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7 odst. 2.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),
b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).

§ 8b
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm koordinační orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává koordinační orgán.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá koordinační orgán.

§ 9
Zmocňovací ustanovení

(1) Koordinační orgán stanoví prováděcím právním předpisem formu a obsah plnění informační povinnosti poskytovatelů podle § 5 odst. 1 písm. a).

(2) Úřad stanoví prováděcím právním předpisem obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu mimo oblast zemědělství a rybolovu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání.

(3) Ministerstvo zemědělství stanoví prováděcím právním předpisem obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu v oblasti zemědělství a rybolovu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání.

§ 10
Přechodná ustanovení

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Při navracení veřejné podpory poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
2. Vyhláška č. 435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře.

ČÁST DRUHÁ

§ 12

Tímto ustanovením je novelizován jiný zákon.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

* * *

Zákon č. 109/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. června 2009), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 3 odst. 3 písm. i), bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 1, 2 a 4, a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010, a ustanovení čl. I bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.


1) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.
2) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

E-shop

Zákon o cenách - Komentář

Zákon o cenách - Komentář

Tomáš Naiser, Marie Janečková, Diana Svobodová - Wolters Kluwer, a. s.

Jako první na trhu Vám přinášíme ucelený okomentovaný zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Komentář zpracovali přední autoři z řad Ministerstva financí a je skvělou pomůckou pro orientaci v dané problematice. Zákonem došlo k liberalizaci cen spočívající v opuštění modelu ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.