Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


167

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 a § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb. a vyhlášky č. 399/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „provádí úkony v řízení o dědictví4)“ nahrazují slovy „vykonává jinou činnost4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) § 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 554/2004 Sb.
Například § 38 a § 175d odst. 2 občanského soudního řádu.“.

2. V § 2 se slova „a výkonem správy majetku“ nahrazují slovy „ , výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti“.

3. V § 4 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 5 zrušuje.

4. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Je-li obvyklá cena zástavy nižší než výše takové pohledávky, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena zástavy.“.

5. V § 5 odst. 3 se slova „nebo změna právní formy“ nahrazují slovy „s likvidací“.

6. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Je-li předmětem úkonu rozhodnutí nebo osvědčení rozhodnutí o přeměně obchodní společnosti nebo družstva, považuje se za tarifní hodnotu

a)   výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
b)   součet výší všech přecházejících jmění zanikajících obchodních společností nebo družstev, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze nástupnické obchodní společnosti nebo družstva o vnitrostátní fúzi,
c)   výše přecházejícího jmění české zanikající korporace, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české zanikající korporace o přeshraniční fúzi,
d)   součet výší přecházejících jmění české nástupnické korporace, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze české nástupnické korporace o přeshraniční fúzi,
e)   výše přecházejícího jmění zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
f)   součet výší přecházejících jmění nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, jde-li o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze nástupnické obchodní společnosti nebo družstva o rozdělení,
g)   výše přecházejícího jmění zanikající obchodní společnosti, jde-li o rozhodnutí o převodu jmění
1.  společníků nebo valné hromady nebo členské schůze zanikající obchodní společnosti nebo družstva, nebo
2.  přejímajícího společníka, který je fyzickou osobou, nebo společníků, nebo valné hromady nebo členské schůze nebo jiného obdobného orgánu přejímajícího společníka, který je právnickou osobou,
h)   základní kapitál obchodní společnosti nebo zapisovaný základní kapitál družstva podle stavu zápisu v obchodním rejstříku, jak má být po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, jedná-li se o rozhodnutí společníků nebo valné hromady nebo členské schůze o změně právní formy. Jestliže dochází ke změně právní formy na veřejnou obchodní společnost, jejíž společníci po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku nemají vklady, považuje se za tarifní hodnotu výše vlastního kapitálu veřejné obchodní společnosti uvedená v zahajovací rozvaze.

Jestliže se podle zvláštního právního předpisu nevyžaduje posudek znalce o ceně přecházejícího jmění, je tarifní hodnotou místo přecházejícího jmění součet základních kapitálů zanikajících obchodních společností nebo družstev.“.

7. Nadpis části čtvrté zní: „ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON JINÉ ČINNOSTI“.

8. V § 15 odst. 1 se za slova „(dále jen „listina o správě dědictví“)“ vkládají slova „anebo zda je nebo není v Centrální evidenci manželských smluv evidována smlouva o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů nebo smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství“.

9. V části čtvrté se za hlavu druhou doplňuje nová hlava třetí, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA III
ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON DALŠÍ JINÉ ČINNOSTI

§ 15a

Pro stanovení výše odměny notáře za výkon další jiné činnosti se použije obdobně ustanovení § 3, pro částečnou odměnu notáře ustanovení § 7, pro vady úkonu ustanovení § 8 a pro zvýšení odměny notáře ustanovení § 9.“.

10. V nadpisu přílohy se za slovo „činnosti“ doplňují slova „a za úkony některé jiné činnosti“.

11. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1. větě prvé částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

12. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1. větě třetí, v položce B bodu 1. písm. a), v položce B bodu 2. větě třetí a v položce C větě třetí slovo „obtížemi“ nahrazuje slovem „náklady“.

13. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1. větě třetí částka „2 500 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“.

14. V oddílu I přílohy se v položce A bodu 1. věta čtvrtá nahrazuje větou „Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o dohodě se svolením k vykonatelnosti anebo o jednostranném právním úkonu o uznání peněžité pohledávky se svolením k vykonatelnosti dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé, za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů podle § 143a občanského zákoníku jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč.“.

15. V oddílu I přílohy se v položce B bodu 2. za slova „právnické osoby“ vkládají slova „nebo ustavujících orgánů zakládaných právnických osob včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu“.

16. V oddílu II přílohy položka D bod 1. zní:

„1.  Za sepsání notářského zápisu o závěti nebo o listině o vydědění anebo o listině o ustanovení správce dědictví  1 500 Kč.“.

17. V oddílu II přílohy položka D bod 2. zní:

„2.  Za sepsání notářského zápisu o odvolání závěti nebo o odvolání listiny o vydědění anebo za sepsání notářského zápisu o listině o odvolání ustanovení správce dědictví nebo listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví  500 Kč.“.

18. V oddílu II přílohy se v položce I dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:„2. Jde-li o přijetí cenného papíru do úschovy, použije se položka C.“.

19. V oddílu II přílohy položka N zní:

„Položka N

Za úhrn úkonů potřebných k výmazu z Rejstříku zástav 500 Kč.“.

20. V oddílu II přílohy položka Q zní:

„Položka Q

1. Za sepsání a vydání osvědčení přeshraniční fúze 40 000 Kč.
2. a sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze   40 000 Kč.
3.  Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze notářem, který sepsal a vydal osvědčení přeshraniční fúze všem českým zúčastněným korporacím  10 000 Kč.“.

21. V oddílu II přílohy se v položce U za slovo „sepsání“ vkládají slova „a vydání“ a za slovo „společnosti“ se doplňují slova „nebo evropské družstevní společnosti“.

22. V oddílu II přílohy položka V zní:

„Položka V

1.  Za sepsání a vydání osvědčení při založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí  40 000 Kč.
2.  Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí  40 000 Kč.
3.  Za sepsání a vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí notářem, který sepsal a vydal osvědčení při založení evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti fúzí  10 000 Kč.“.

23. V oddílu II přílohy se v položce W částka „100 Kč“ nahrazuje částkou „50 Kč.“.

24. V oddílu II přílohy se doplňují položky X, Y a Z, které znějí:

„Položka X

Za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy (českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu - Czech POINT)

50 Kč.

Položka Y

Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 50 Kč.

Položka Z

Za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu 30 Kč.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti pátým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Kovářová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.