Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


164

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2009,

kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a § 30 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   původním výsledkem zeměměřické činnosti výsledek zeměměřických činností při obnově katastrálního operátu nebo geometrický plán, který byl podkladem pro zápis platného geometrického a polohového určení.“.

2. V § 4 odst. 3 se věty za písmenem b) nahrazují větou „Není-li možné tyto zásady dodržet s ohledem na požadavky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu10), lesního zákona11) a stavebního zákona12), eviduje se pozemek jako parcela i v případě, že nedosahuje výměry podle písmene a) nebo b).“.

3. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru jsou v katastru geometricky a polohově určeny číselným vyjádřením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl daným souřadnicemi lomových bodů, které byly určeny geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami v S-JTSK a spojnicemi těchto bodů, nebo jen zobrazením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl v katastrální mapě.

(2) Přesnost geometrického a polohového určení katastrálních území a nemovitostí vyplývá z charakteristik a kritérií pro přesnost určení podrobných bodů uvedených v bodu 13 přílohy, nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost zobrazení hranice v katastrální mapě uvedených v bodu 15 přílohy. Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality souřadnic (dále jen „kód kvality“).“.

4. V § 12 odst. 1 se na konci písmena e) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena f) a g), která znějí:

„f)   upozornění na související list vlastnictví,
g)   upozornění na spornou hranici mezi pozemky a“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

5. V § 13 odst. 2 se slova „s druhem číslování parcel“ nahrazují slovy „údaji podle bodu 7 přílohy“.

6. V § 16 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

7. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Předměty obsahu katastrální mapy v S-JTSK nebo digitalizované mapy se vyznačují standardizovanými mapovými značkami podle bodu 10 přílohy. V ostatních katastrálních mapách se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle bodu 11 přílohy. Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis. Je-li katastrální mapa v S-JTSK, jsou jejím obsahem také trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole.“.

8. V § 16 odst. 3 se slova „s odlišením hranic převzatých z map vyhotovených v jiném souřadnicovém systému“ zrušují.

9. V § 16 odst. 6 písm. b) se slova „silniční komunikace“ nahrazují slovy „silnice nebo dálnice“.

10. V § 16 odst. 12 se slova „a map dřívějších pozemkových evidencí“ zrušují.

11. V § 17 odst. 3 poslední větě se slova „a c)“ nahrazují slovy „až d)“.

12. V § 17 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Výjimkou jsou údaje o věcném břemeni zřízeném k části pozemku evidovanému na listu vlastnictví pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory, které jsou uvedeny jak na listu vlastnictví pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory, tak i na listu vlastnictví pro vlastnictví bytu a nebytového prostoru.“.

13. V § 20 odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „písm. c)“.

14. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 40a zní:

„(3) Sbírka listin se vede pouze v listinné podobě. Dokumenty předložené pro zápis do katastru nemovitostí ve formě datové zprávy se za účelem založení do sbírky listin převedou40a) a opatří doložkou

„Obsah této listiny obsahující .listů odpovídá obsahu dokumentu ve formě datové zprávy (vstup), ze kterého byla převedena podle § 4a zákona č. 344/1992 Sb.

Převedl ……..
dne ………….“.

K doložce se připojí otisk úředního razítka a podpis pověřeného zaměstnance, který převod provedl.


40a) § 4a katastrálního zákona.“.

15. V § 29 odst. 2 se slova „jejímž výsledkem je digitální mapa“ nahrazují slovy „novým mapováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav“.

16. V § 32 odstavec 1 zní:

„(1) Změna jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla a adresy místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede na podkladě

a)   listiny při vkladu nebo záznamu práv obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném,
b)   údajů získaných z informačního systému evidence obyvatel propojeného s informačním systémem katastru nemovitostí,
c)   potvrzení matričního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu55),
d)   údajů zjištěných při obnově katastrálního operátu novým mapováním a zapsaných v soupisu nemovitostí [§ 56 odst. 3 písm. a)] a při obnově katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav,
e)   ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, nebo
f)   oznámení správního úřadu.

Před zápisem se ohlášené údaje o fyzické osobě porovnávají s údaji informačního systému evidence obyvatel56).“.

17. V § 32 odst. 2 se slova „titulu nebo vědecké hodnosti,“ zrušují.

18. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Změna titulu nebo vědecké hodnosti se v katastru provede při vkladu nebo záznamu práv na podkladě listiny obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném.“.

19. V § 37 odstavec 3 zní:

„(3) Geometrický plán vyhotovený k uskutečnění rozsáhlé změny využití území v návaznosti na územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu12) je možné předložit k zápisu do katastru jako součást pouze první smlouvy, na základě které se zapíše změna práva k nemovitosti do katastru, pokud zápis této změny směřuje k uskutečnění změny využití území a pokud je v návrhu na vklad o zápis celého geometrického plánu výslovně požádáno. V takovém geometrickém plánu se oddělované části parcel nemohou označovat písmeny malé abecedy74), ale označí se jako samostatné parcely parcelními čísly. V dalších smlouvách, předkládaných k zápisu změn právních vztahů k nemovitostem v souvislosti s tímto geometrickým plánem, se označují převáděné parcely již podle stavu katastru po zápisu změny.“.

20. V § 37 odstavec 5 zní:

„(5) Za nesoulad s údaji katastru se nepovažuje, jsou-li ve smlouvě pozemky označeny parcelními čísly podle stavu platného ke dni uzavření smlouvy, pokud jsou v návrhu na vklad nemovitosti označeny podle stavu katastru platného ke dni podání návrhu na vklad a ke smlouvě je připojena identifikace parcel, pokud lze takovou identifikaci parcel vyhotovit. Za nesoulad s údaji katastru se rovněž nepovažuje, byla-li smlouva uzavřena před a doručena k zápisu po dni vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu a pozemky, které jsou předmětem právního úkonu, lze ztotožnit s pozemky evidovanými v katastru po obnově operátu.“.

21. V § 39 odst. 3 písm. c) se slova „z jehož výroku vyplývá obsah zápisu,“ zrušují.

22. V § 39 odst. 3 písmeno f) zní:

„f)   výpis
1.  z obchodního rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, nebo
2.  z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud vznik právnické osoby je podmíněn zápisem do tohoto rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení jiných právnických osob,
jehož přílohou je soupis nemovitostí a soupis jiných práv k nemovitostem, kterých se má zapisovaná změna týkat, a v případě rozdělení právnické osoby protokol o rozdělení majetku se soupisem nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitostem evidovaným v katastru,“.

23. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Listinou, na základě které se zapisuje vlastnické právo k nové stavbě v případě, že vlastníkem stavby není vlastník pozemku, je i listina, na základě které měl stavebník právo stavbu postavit se souhlasem vlastníka pozemku.“.

24. V § 41 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

25. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 88a a 88b zní:

„(2) V případě, že k vypořádání zaniklého společného jmění manželů podle zvláštního právního předpisu88a) došlo poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a o tomto vypořádání byl proveden zápis do katastru dříve, než pozbylo prohlášením konkursu88b) své účinky, zapíše se nevypořádané společné jmění manželů na základě ohlášení insolvenčního správce s náležitostmi obdobnými podle § 40 odst. 3.


88a) § 150 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
88b) § 269 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

26. V § 43 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 92 zní:

„(1) Zánik věcného břemene zpeněžením podle zvláštního právního předpisu92) se zapíše podle ohlášení doloženého ohlášením insolvenčního správce; ohlášení musí mít náležitosti potvrzení o zániku práva podle § 40 odst. 4.


92) § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.“.

27. V § 43 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 94a zní:

„(3) Zánik zástavního práva a zánik věcného břemene vyvlastněním podle zvláštního právního předpisu94a) se zapíše na základě potvrzení vyvlastňovacího úřadu; ohlášení musí mít náležitosti potvrzení o zániku práva podle § 40 odst. 4.


94a) § 6 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).“.

28. V § 43 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 96a zní:

„(5) Vznik předkupního práva podle zvláštního právního předpisu96a) se zapíše na základě ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu doloženého ověřenou částečnou kopií textové části opatření obecné povahy (územního plánu nebo regulačního plánu) opatřenou záznamem o účinnosti. Ověřená částečná kopie obsahuje úvodní a závěrečnou stranu textové části opatření obecné povahy a tu část jeho textové části, kterou se vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Pokud vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření není provedeno uvedením pozemků označených podle katastrálního zákona, nebo pokud z opatření obecné povahy nevyplývá, pro kterou osobu předkupní právo vzniklo, musí tyto údaje vyplývat z ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu. Předkupní právo se zapisuje k celému pozemku i v případě, že byla pro veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšné opatření nebo veřejné prostranství určena pouze jeho část.


96a) § 101 stavebního zákona.“.

29. V § 44 odst. 1 se za slova „úmrtním listem,“ vkládají slova „pravomocným rozhodnutím o skončení dědického řízení,“.

30. V § 47 odstavec 3 se středník nahrazuje tečkou, část věty za středníkem se zrušuje a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 97a zní: „K výmazu poznámky na základě rozhodnutí zapsané podle prvé věty je nutné doložit právní moc rozhodnutí, pokud ze zvláštního právního předpisu97a) neplyne, že účinky rozhodnutí nastaly dříve.


97a) Například § 113 odst. 5 a § 245 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

31. V § 52 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 102a a textu za písmenem b) zní:

„b)   písemného prohlášení vlastníků, že hranice nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna; prohlášení není třeba, pokud z původního výsledku zeměměřické činnosti je chyba zřejmá, nebo pokud se jedná o opravu na podkladě opravy listiny102a).

Opravou geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň k opravě geometrického a polohového určení rozsahu věcných břemen k částem změnou dotčených pozemků, pokud byl rozsah vymezen podle bodu 16.3 přílohy vzdáleností od hranice parcely.


102a)  § 8 odst. 2 katastrálního zákona.“.

32. V § 52 odstavec 4 zní:

„(4) Chybné určení výměry parcely opraví katastrální úřad podle platného geometrického určení.“.

33. V § 55 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 105a zní:

„c)   poučení o povinnostech vlastníka a případných sankcích podle katastrálního zákona105a) a upozornění, že neoznačené hranice nebudou předmětem zaměření a budou do obnoveného katastrálního operátu doplněny podle dosavadního zobrazení v katastrální mapě, popřípadě podle operátu dřívější pozemkové evidence a výsledek doplnění bude zveřejněn v průběhu řízení o námitkách33).

105a)  § 10 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 2 a § 23 písm. b) katastrálního zákona.“.

34. V § 57 odst. 3 písm. b) se číslo „0.012“ nahrazuje číslem „0.014“.

35. V § 63 odstavec 6 zní:

„(6) V souboru popisných informací se při obnově katastrálního operátu přepracováním při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nejsou překročeny mezní odchylky podle bodu 14.9 přílohy, a v ostatních případech se zavedou výměry určené z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy.“.

36. V § 63 odst. 8 se slova „ , které v případě digitalizované mapy obsahuje i stanovenou formu zpracování návrhu na zobrazení změny v katastrální mapě,“ zrušují.

37. V § 66 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 113a zní:

„c)   pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k řešeným pozemkům nebo pravomocné rozhodnutí o určení hranic pozemků113a),

113a)  § 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.“.

38. V § 66 odst. 1 se na konci textu písmene k) vkládají slova „není-li jeho rozsah vymezen ve výsledcích podle písmene h),“.

39. V § 67 písm. d) se slovo „náčrty“ nahrazuje slovem „záznamy“.

40. V § 69 odst. 1 písm. a) se slova „polohového systému119) (dále jen „GPS“)“ nahrazují slovy „navigačního družicového systému119) (dále jen „GNSS“)“.

41. V § 69 odst. 1 písm. b) se slova „charakterizované kódem kvality 3, se souřadnicemi v S-JTSK,“ nahrazují slovy „jejichž souřadnice byly určeny v S-JTSK s přesností podle bodu 13.1 přílohy,“.

42. V § 71 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   při použití geodetických metod umožnily určit souřadnice podrobných bodů s přesností podle bodu 13.1 přílohy a“.

43. V § 71 odst. 9 se slovo „GPS“ nahrazuje slovem „GNSS“.

44. V § 73 odst. 1 písm. a) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

45. V § 77 odst. 1 písm. a) a b) se slova „s kódem kvality 3“ zrušují.

46. V § 78 odst. 2 písm. d) se slova „přitom v náležitosti podle odstavce 1 písm. b) se vyznačuje rozsah celé skupiny věcných břemen k částem pozemků a v prostorech s digitální mapou nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvádějí průsečíky obvodu skupiny s hranicemi parcel.“ a věta poslední zrušují.

47. V § 78 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno e), které zní:

„e)   průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku obsahuje v porovnání se stavem evidence právních vztahů u změnou dotčených pozemků pouze číslo listu vlastnictví. Je-li změnou dotčena hranice parcely, od které je vymezen rozsah věcného břemene k části pozemku zobrazený v katastrální mapě, obsahuje geometrický plán i zpřesnění nebo opravu geometrického a polohového určení rozsahu tohoto věcného břemene.“.

48. V § 78 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li v geometrickém plánu navrženo zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků vyžadující doložení souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6, uvede se nad popisovým polem upozornění: „Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6 katastrální vyhlášky.“.“.

49. V § 80 odst. 3 se slova „ , a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti o potvrzení geometrického plánu, pokud není s ověřovatelem dohodnuto jinak“ zrušují.

50. V § 80 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

51. V § 85 odstavec 1 zní:

„(1) Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a polohové určení (§ 6 odst. 1) dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku zeměměřické činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické činnosti. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením.“.

52. V § 85 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Namísto vytyčení hranice je možno provést zaměření takové dosavadní hranice označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou, vypočtenou podle bodu 13.3 přílohy. Hranici evidovanou v katastru jen jejím zobrazením v katastrální mapě lze upřesnit tak, aby se její upřesněný průběh od tohoto zobrazení neodchýlil o vzdálenost větší, než je dvojnásobek parametru „k“ podle bodu 15.5 přílohy. Mezi jednoznačně identifikovatelnými body musí být dodržen mezní rozdíl délek podle bodu 15.2 přílohy. Upřesněním hranice lze do katastru vyznačit podrobný tvar předmětu polohopisu daný délkou podle § 16 odst. 10, který nebyl v analogové mapě vzhledem k jejímu měřítku zobrazen.

(6) Zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely123) katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků všech změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice. Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení je geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. Katastrální úřad při zápisu zpřesněného geometrického a polohového určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněné výměry považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže v souhlasném prohlášení ověřovatel výslovně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali, nebo podpisy na výše uvedené listině jsou ověřeny některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 6. V případě, kdy se zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku a jemu odpovídající zpřesnění výměry parcely dotýká většího počtu vlastníků, postačuje, je-li ohlášení změny učiněno pouze některým z těchto vlastníků. Jedná-li se o hranici mezi pozemky téhož vlastníka, katastrální úřad do katastru zapíše zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely na základě jeho ohlášení s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení.“.

53. V § 85 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) V souhlasném prohlášení podle odstavce 6 musí být

a)   označení osob, které činí souhlasné prohlášení, a to
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a rodné číslo fyzické osoby, popřípadě datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, nebo
2.  název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby,
b)   označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona86),
c)   popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly bodů podle výsledku zeměměřické činnosti,
d)   uvedeno, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru a nadále jimi respektovány.

(8) Zpřesněné geometrické a polohové určení se do katastru zapíše i bez ohlášení vlastníka podle odstavce 6, a to na základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého lze polohu lomových bodů určit s přesností vyšší, než je platné geometrické a polohové určení podle katastru.

(9) Zpřesněním geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň ke zpřesnění geometrického a polohového určení rozsahu věcných břemen k částem změnou dotčených pozemků, pokud byl rozsah vymezen podle bodu 16.3 přílohy vzdáleností od hranice parcely.“.

54. V § 91 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Upozornění na spornou hranici mezi pozemky podle § 12 odst. 1 písm. g) se do souboru popisných informací zapisuje vždy na základě jejího zjištění podle § 57 odst. 4 při obnově katastrálního operátu novým mapováním.

55. Na konci § 92 se doplňují věty „V těchto prostorech se při vyznačování změn provede kontrola homogenity geometrického základu podrobného měření s polohopisem katastrální mapy na vybraných identických bodech. V případě zjištěného posunu se změna do katastrální mapy vyznačí postupem podle bodu 16.26 přílohy.“.

56. V bodu 1 přílohy položce zahrada se slova „až do výměry 0,25 ha“ zrušují.

57. V bodu 1 přílohy položce ovocný sad se slova „o výměře nad 0,25 ha“ nahrazují slovy „nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek [§ 3i písm. e) zákona č. 252/1997 Sb.]“.

58. V bodu 2 přílohy text kódu druhu pozemku plantáž dřevin zní: „2, 6 až 10 a 14“.

59. V bodu 4 přílohy poznámka č. 2 zní:

„2.  V informačním systému katastru nemovitostí mohou být uvedeny též zrušené kódy způsobu využití stavby 1 (průmyslový objekt), 3 (objekt k bydlení), 4 (objekt lesního hospodářství) a 5 (objekt občanské vybavenosti), které není možné nově zapisovat, a to až do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné budovy nebo do obnovy katastrálního operátu novým mapováním.“.

60. V bodu 9.8 přílohy se slova „v roce 1871“ zrušují.

61. V bodu 10.2 přílohy se doplňuje bod 1.11, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. V bodu 10.3 bodu 2.22 přílohy se za slova „čára 0.121“ doplňují slova „ , jen v náčrtu zjišťování hranic“.

63. V bodu 10.3 přílohy poznámka č. 2 zní:

„2.  Mapové značky pořadové číslo 2.23 a 2.24 se v případě jejich souběhu s jinou hranicí zobrazují 0,5 mm směrem do chráněného území nebo ochranného pásma.“.

64. V bodu 10.4 přílohy se za bod 7.01 doplňuje bod 3.19, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V bodu 10.8 přílohy se za bod 1.04 vkládá nový bod 2.22, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. V bodu 12.5 přílohy písm. e) za středníkem se číslice 3 zrušuje.

67. V bodu 12.7 přílohy se slovo „GPS“ nahrazuje slovem „GNSS“.

68. Bod 12.10 přílohy zní:

„12.10  Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby mxy.“.

69. Body 12.11 a 12.12 přílohy znějí:

„12.11  Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného bodu podrobného polohového bodového pole se provádí pomocí
a)  výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené metodou nejmenších čtverců, nebo
b)  výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené z dvojice měření, která nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy vypočtenou podle bodu 12.10. V případě souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných bodů podrobného polohového bodového pole musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy.
12.12  Ověření souřadnic stávajícího bodu podrobného polohového bodového pole se provádí pomocí nezávislého kontrolního určení souřadnic. Skutečná souřadnicová chyba nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy vypočtenou podle bodu 12.10. V případě ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 bodů podrobného polohového bodového pole se základním polohovým bodovým polem a zhušťovacími body musí být současně nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední souřadnicové chyby mxy.“.

70. V příloze bod 13 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

71. V příloze bod 14.1 zní:

„14.1  Výměra parcely se vypočte podle § 77 odst. 2, přitom se ponechají dosavadní výměry v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 2.“.

72. V příloze bodu 14.4 se za slova „digitální“ vkládají slova „nebo digitalizovanou“ a věta poslední se zrušuje.

73. V příloze bodu 14.6 písm. b) se slovo „odstavce“ nahrazuje slovem „bodu“.

74. V příloze bodu 14.8 se za větu pátou vkládá věta „Výměry dílů parcel zjednodušené evidence slučovaných do parcely katastru se vyrovnávají na výměru parcely katastru.“.

75. V příloze bod 14.10 zní:

„14.10  Mezní odchylka mezi dvojím výpočtem výměry v analogové mapě se stanoví obdobně podle bodu 14.9 s tím, že u graficky určované výměry [§ 77 odst. 2 písm. d)] se kód kvality uvažuje v závislosti na měřítku katastrální mapy v souladu s bodem 15.6.“.

76. V příloze bodu 14.11 písm. b) se slova „ve třetím sloupci tabulky v bodu 14.10“ nahrazují slovy „v bodu 14.9; nedochází-li k vyrovnání mezi dva a více dílů, vypočtená hodnota se nenásobí“.

77. V příloze bod 14.12 zní:

„14.12  Při postupu podle bodu 16.26 písm. c) se mezní odchylky výpočtu výměr podle bodu 14.9 nepoužijí.“.

78. V příloze bod 15 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

79. V příloze bodu 16.3 větě první se za slova „prvku v terénu“ vkládají slova „ ; přesnost určení rozsahu věcného břemene k části pozemku závisí na přesnosti určení bodů tohoto prvku“.

80. V příloze na konci textu bodu 16.3 se doplňují slova „(nejméně jméno ověřovatele, číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u Úřadu, číslo z evidence ověřovaných výsledků a datum ověření)“.

81. V příloze bod 16.10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

82. V příloze bodu 16.18 se slovo „GPS“ nahrazuje slovem „GNSS“.

83. V příloze bod 16.20 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

84. V příloze bod 16.22 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

85. V příloze body 16.24 až 16.27 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

86. V příloze bod 16.29 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

87. V příloze bodu 16.31 písmeno a) a písmena f) a g) znějí:

„a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, nebo název a adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku vyhotovila,
f)   údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením v rozsahu podle písmene a) a údaj o účasti na seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků,
g)   případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy,“.

88. V příloze bodu 16.31 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

89. V příloze bodu 17.3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo KMD“.

90. V příloze bod 17.4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

91. V příloze bodu 17.5 se slova „Identické body a“ zrušují.

92. V příloze bodu 17.7 písm. c) se slova „je-li bod vytyčený, použije se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4“ nahrazují slovy „jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna podle katastrálního zákona123), použije se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4; značka č. 1.09, jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna, průměr značky je 0,5 mm“.

93. V příloze bod 17.13 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

94. V příloze bod 17.18 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

95. V příloze bodu 17.19 se za slova „Y a X“ vkládají slova „a kód kvality“ a na konci textu bodu se doplňují věty „V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 16.26 písm. b), jehož výsledkem bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení odlišných od souřadnic polohy, se pod seznam souřadnic napíše upozornění „Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 19a odst. 4 katastrálního zákona).“ U bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 se ve sloupci Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od souřadnic obrazu.“.

96. V příloze bod 18.2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

97. V příloze bod 18.4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

98. V příloze se za bod 18.4 vkládá nový bod 18.5, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

99. Na konci přílohy se doplňuje bod 20, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. U sporných hranic mezi pozemky vyznačených do katastrální mapy před 1. červencem 2009 se upozornění podle § 12 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění této vyhlášky, doplňuje postupně na základě zjištění katastrálního úřadu, nejpozději však při obnově katastrálního operátu.

2. Jestliže bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, pro které se podle § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), použije zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pak se při zápisu zániku zástavního práva zpeněžením nebo vyplacením zajištěné pohledávky ve prospěch konkursní podstaty nebo složením ceny zastavené věci ve prospěch konkursní podstaty postupuje podle § 43 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění účinném do 30. června 2009.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

E-shop

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...

Cena: 980 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.