Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


109

ZÁKON

ze dne 27. března 2009,

kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Čl. I

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory související.


1) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 2 až 13 a č. 15 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou, a dosavadní poznámka pod čarou č. 14 se označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,
d)   dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok.“.

3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:

㤠3
Působnost v oblasti veřejné podpory

(1) Úřad vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu.

(2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství a rybolovu.

(3) Koordinační orgán

a)   spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi,
b)   spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,
c)   vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu,
d)   vykonává kontrolu2) nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona,
e)   rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,
f)   předává oznámení veřejné podpory Komisi,
g)   vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu,
h)   zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropských společenství týkajících se problematiky veřejné podpory,
i)   je správcem centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr“), který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu3).

2) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a
Evidence podpor malého rozsahu

(1) Centrální registr je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu.

(2) Údaje centrálního registru o celkové podpoře malého rozsahu, kterou příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou dálkového přístupu.

(3) Poskytovatel je povinen před poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali poskytnutím podpory nedojde

a)   k překročení limitu stanoveného příjemci v přímo použitelném předpisu Evropských společenství,
b)   k překročení limitu stanoveného v oblasti zemědělství a rybolovu pro Českou republiku v přímo použitelném předpisu Evropských společenství.

(4) Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.“.

5. V § 4 se za slovo „Poskytovatelé“ vkládají slova „ve spolupráci s koordinačním orgánem“.

6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Poskytovatelé si vyžádají předchozí stanovisko koordinačního orgánu k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.

(3) Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství a rybolovu do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že koordinační orgán v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je kladné.

(4) Poskytovatel oznamuje veřejnou podporu Komisi v elektronické podobě prostřednictvím koordinačního orgánu. Koordinační orgán neprodleně informuje poskytovatele o předání oznámení Komisi.“.

7. Nadpis § 5 zní: „Poskytování dokumentů a jiných informací týkajících se veřejných podpor“.

8. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy „koordinačnímu orgánu“ a slovo „předkládat“ se nahrazuje slovem „předložit“.

9. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „podporách“ vkládají slova „mimo oblast zemědělství a rybolovu“ a za slovo „podpory“ se vkládají slova „mimo oblast zemědělství a rybolovu“.

10. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovy „koordinačním orgánem“, slova „informace a dokumenty vztahující se k veřejné podpoře nebo k programům“ se nahrazují slovy „dokumenty a jiné informace týkající se veřejné podpory nebo programů“ a slovo „Úřad“ se nahrazuje slovy „koordinační orgán“.

11. V § 5 odst. 2 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy „koordinačnímu orgánu“ a slovo „Úřad“ se nahrazuje slovy „koordinační orgán“.

12. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Dokumenty a jiné informace podle odstavců 1 a 2 jsou poskytovatel a příjemce povinni koordinačnímu orgánu předložit úplné a pravdivé.“.

13. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Veškeré dokumenty a jiné informace týkající se oznámení veřejné podpory a řízení podle § 4 je poskytovatel povinen předložit koordinačnímu orgánu na jeho žádost také v elektronické formě.“.

14. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za slovo „poskytnout“ se vkládají slova „koordinačnímu orgánu,“.

15. V § 6 se doplňuje odstavec 2, který zní:

„(2) Poskytovateli nebo příjemci, který nesplní povinnost podle odstavce 1, může koordinační orgán uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1 000 000‰ Kč.“.

16. V § 7 odst. 1 se čárka za slovem „vrátit“ zrušuje a za slovo „vrátit“ se vkládají slova „poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to“.

17. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškerá nezbytná opatření k zajištění splnění povinnosti podle odstavce 1. Za tím účelem poskytovatel příjemce neprodleně vyzve k navrácení veřejné podpory podle odstavce 1; nevyplývá-li lhůta k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory z rozhodnutí Komise, poskytovatel lhůtu zároveň ve výzvě stanoví. Po marném uplynutí lhůty k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory poskytovatel rozhodne o jejím odnětí příjemci podle zvláštního právního předpisu4), popřípadě, nelze-li takto postupovat, podá proti příjemci žalobu u soudu.


4) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8
Přestupky

(1) Fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.“.

19. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 8a

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce dopustí správního deliktu tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)   nezaznamená do centrálního registru údaje podle § 3a odst. 4,
b)   nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 1, 3 nebo 4, nebo
c)   neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7 odst. 2.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),
b)   do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b),
c)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).

§ 8b
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm koordinační orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává koordinační orgán.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá koordinační orgán.


6) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.“.

20. V § 9 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovy „Koordinační orgán“.

21. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Úřad stanoví prováděcím právním předpisem obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu mimo oblast zemědělství a rybolovu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání.

(3) Ministerstvo zemědělství stanoví prováděcím právním předpisem obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu v oblasti zemědělství a rybolovu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání.“.

Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

Čl. III
Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Při navracení veřejné podpory poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství

Čl. IV

V § 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb., se odstavce 8 až 12 včetně poznámky pod čarou č. 4ao zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Čl. V

V § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 16a a 16b zní:

„e)   k vydání rozhodnutí Komise Evropských společenství o navrácení16a) nebo o prozatímním navrácení16b) veřejné podpory.

16a) Čl. 14 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.
16b) Čl. 11 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 3 odst. 3 písm. i), bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 1, 2 a 4, a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010, a ustanovení čl. I bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ... pokračování

Cena: 323 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.