Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


39

VYHLÁŠKA

ze dne 15. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 17 odst. 4, § 17a odst. 3, § 17b odst. 3, § 17c odst. 4, § 17d odst. 1, § 17e odst. 10, § 17f odst. 6, § 18b odst. 5 a § 18f odst. 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje požadavky a podmínky ochrany pokusných zvířat proti týrání, podmínky chovu, využití a přepravy pokusných zvířat.


1) Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
Doporučení Komise 2007/526/ES ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zvířat,“ vkládají slova „osoby provozující“.

3. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „(dále jen „péče o zvířata“)“ vkládají slova „osoby provozující“.

4. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Prostory pro obvyklé druhy laboratorních zvířat musí být vybaveny přiměřeným větracím systémem, který odpovídá nárokům zvířat zde umístěných. Větrací systém musí zajišťovat dostatečný přívod čerstvého vzduchu náležité kvality a odvádění pachů, škodlivých plynů, prachu a choroboplodných zárodků všeho druhu. Systém musí zároveň zajišťovat odvádění nadbytečného tepla a vlhkosti. Vzduch v místnostech musí být pravidelně vyměňován, minimální obměna je 15 výměn vzduchu za hodinu, v případech obsazení malým počtem zvířat je možné obměny vzduchu snížit, nesmí však být méně než 8 výměn vzduchu za hodinu. Větrací systém musí být konstruován tak, aby nedocházelo k hluku vyššímu než 60 dB a aby proudění nebylo vyšší než 0,3 m za sekundu ve výšce 160 cm nad podlahou.“.

5. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V bariérových systémech musí být stálý přetlak nejméně 40 Pa, při práci v podtlaku musí být hodnota podtlaku nejméně 20 Pa.“.

6. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , při přepravě musí být zajištěna péče o zvířata podle fyziologických potřeb jednotlivých druhů zvířat v souladu s hodnotami uvedenými v příloze č. 2 tabulce 1 a příloze č. 12 této vyhlášky“.

7. V § 11 odst. 1 bod 1 zní:

„1.  identifikaci osoby provozující uživatelské zařízení,“.

8. V § 11 odst. 1 se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5.  jméno, příjmení, titul a číslo osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst. 1 zákona osoby, která řídí činnost odborné komise,“.

Dosavadní body 5 až 24 se označují jako body 6 až 25.

9. V § 11 odst. 1 bod 8 zní:

„8.  účel provedení pokusu podle § 15 odst. 1 zákona,“.

10. V § 11 odst. 1 bodě 12 se za slovo „údajů“ vkládají slova „chovného a“.

11. V § 11 odst. 2 se slova „Uživatelské zařízení, které“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení, která“.

12. V § 11 odst. 3 se slova „Uživatelské zařízení, které“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení, která“ a slova „mezi uživatelským zařízením a“ se nahrazují slovem „s“.

13. V § 12 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „h)“.

14. V nadpise § 13 se slovo „uživatelskému“ nahrazuje slovy „osobě provozující uživatelské“.

15. V § 13 odst. 1 se slovo „uživatelskému“ nahrazuje slovy „osobě provozující uživatelské“.

16. V § 13 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „ , včetně adresy, přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde jsou prováděny pokusy na zvířatech“.

17. V § 13 odst. 2 písm. b) bodě 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

18. V § 13 odst. 3 se slova „Uživatelské zařízení, které“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení, která“.

19. V § 13 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a výsledků vyšetření krmiva a napájecí vody“.

20. V § 13 odst. 4 písm. e) se slova „Ústřední komisí pro ochranu zvířat (dále jen „ústřední komise“)“ nahrazují slovy „Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“.

21. V § 13 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)    dokumentaci použitých zvířat ve vztahu k příslušným projektům pokusů, které proběhly od předchozí akreditace, nejdéle však za posledních 5 let,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

22. V § 13 odst. 4 písm. g) se slova „ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

23. V § 13 odst. 4 písm. i) se slova „ústřední komise v souladu s § 17f odst. 5 písm. b) bodu 2 zákona“ nahrazují slovem „ministerstva“.

24. V § 13 odst. 5 se slova „ústřední komise“ nahrazují slovy „ministerstva a zpracují písemný posudek posuzovatelů uživatelského zařízení, jehož vzor stanoví příloha č. 10 této vyhlášky“.

25. V nadpise § 14 se slova „chovnému a dodavatelskému“ nahrazují slovy „osobě provozující chovné a dodavatelské“.

26. V § 14 odst. 1 se slova „chovnému a dodavatelskému“ nahrazují slovy „osobě provozující chovné a dodavatelské“.

27. V § 14 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „ , včetně adresy, přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde jsou zvířata chována“.

28. V § 14 odst. 2 písm. b) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

29. V § 14 odst. 2 písm. b) bodě 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

30. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a výsledků vyšetření krmiva a napájecí vody“.

31. V § 14 odst. 3 písm. f) se slova „ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

32. V § 14 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a zpracují písemný posudek posuzovatelů chovného a dodavatelského zařízení, jehož vzor stanoví příloha č. 11 této vyhlášky“.

33. V § 16 odst. 1 písm. c) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

34. V § 16 odst. 2 se slovo „Uživatelské“ nahrazuje slovy „Odborná komise uživatelského“.

35. V § 17 se slova „§ 21 odst. 3 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 1 písm. j)“ a slova „§ 12 a 13“ se nahrazují slovy „§ 13 a 14“.

36. V § 18 odst. 1 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

37. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

38. V § 18 odst. 4 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

39. V § 18 odst. 4 větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

40. V § 18 odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

41. V § 19 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

42. V příloze č. 2 se na konci textu nadpisu tabulky 6 doplňují slova „během pokusu“.

43. V příloze č. 2 se za tabulku 6 vkládají nové tabulky 7 a 8, které včetně nadpisů znějí:

Dosavadní tabulky 7 až 13 se označují jako tabulky 9 až 15.

44. V příloze č. 2 tabulka 11 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 2 se za tabulku 15 vkládá nová tabulka 16, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 207/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.