Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


8

ZÁKON

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Katastr je zdrojem informací, které slouží

a)   k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
b)   pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).“.

2. V § 2 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

„c)   právo hospodařit s majetkem státu2c),

2c) § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č.  103/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb.“.

3. V § 2 odst. 4 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2g zní:

„g)   správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem2g),

2g) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

㤠4a

Za účelem založení do sbírky listin převede katastrální úřad do listinné podoby dokument ve formě datové zprávy, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou3a), a který je předložen pro zápis do katastru nemovitostí. Na dokumentu převedeném do listinné podoby katastrální úřad vyznačí doložku, že převedení se uskutečnilo podle tohoto zákona. Při převedení dokumentu do listinné podoby katastrální úřad nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu ve formě datové zprávy.


3a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„g)   vodní dílo4) označením pozemku, na němž je postaveno, a způsobem využití vodního díla.

4) § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.“.

6. V § 5 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba.“.

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Podání učiněné ve formě datové zprávy se přijímá na společném technickém zařízení katastrálních úřadů na adrese zveřejněné Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, na které jsou uvedeny též přípustné typy těchto podání. Přijetí podání učiněného ve formě datové zprávy na společném technickém zařízení katastrálních úřadů se potvrzuje prostřednictvím tohoto technického zařízení rovněž ve formě datové zprávy s identifikací technického zařízení, na kterém bylo podání přijato, včetně uvedení časového údaje o přijetí.“.

8. § 21 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:„§ 21

(1) Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje podle § 9 a 22, pokud není stanoveno jinak.

(2) Získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin.

(3) Není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány.

(4) Poskytování údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním (§ 9) nebo poskytováním prostých kopií. Tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány.

(5) Katastrální úřad vede evidenci osob, kterým poskytl údaje podle odstavců 3 a 4.

(6) Veřejnost katastrálního operátu je možno omezit jen z důvodů stanovených zákonem14).


14) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. Za § 21a se vkládá nový § 21b, který zní:

㤠21b

(1) Český úřad zeměměřický a katastrální má postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru.

(2) Katastrální úřady mají postavení zpracovatelů osobních údajů evidovaných v katastru.“.

10. V § 22 odst. 2 se slova „jejich vyhotovení“ nahrazují slovy „ , který je na nich uveden“.

11. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud jsou poskytované údaje katastru vedeny v elektronické podobě, poskytuje je kterýkoli katastrální úřad z celého území České republiky.“.

12. V § 22 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Údaje katastru ve formě podle odstavce 3 se k výkonu jejich působnosti poskytují bezúplatně i organizačním složkám státu.“.

13. V § 23 písm. i) se za slovo „užije“ vkládají slova „jiných než osobních“.

14. V § 23 písm. j) se za slovo „šíří“ vkládají slova „jiné než osobní“.

15. V § 27 písm. a) se za slova „hranicí držby,“ vkládají slova „hranicí rozsahu zástavního práva,“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
v z. Vondra v. r.

Nabídka k tématu

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.