Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


481

ZÁKON

ze dne 11. prosince 2008,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky

Čl. I

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Úřad je v takovém případě oprávněn vybírat za odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem úplatu. Tyto činnosti a výši úplaty stanoví Ministerstvo vyhláškou.“.

2. V § 13b úvodní části ustanovení se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „nebo v Turecku“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o metrologii

Čl. II

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Tento požadavek se považuje za splněný, pokud je měřidlo v souladu s požadavkem stanoveným opatřením obecné povahy.“.

2. V § 9 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Tento požadavek se považuje za splněný, pokud je měřidlo v souladu s požadavkem stanoveným opatřením obecné povahy.“.

3. V § 14 odst. 1 se za slova „u uživatelů měřidel,“ vkládají slova „provádí výzkum a vývoj v oblasti elektronické komunikace a podílí se na mezinárodní spolupráci v této oblasti, posuzuje shodu a provádí zkoušení výrobků v rozsahu udělených autorizací či akreditace podle právního předpisu upravujícího oblast technických požadavků na výrobky2b) a posuzuje technickou způsobilost měřicích zařízení a technických zařízení pro využití v elektronických komunikacích, vydává opatření obecné povahy2c) podle § 24c a 24d,“.
Poznámky pod čarou č. 2b a 2c znějí:


2b) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2c) Část šestá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a „Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ se označuje jako poznámka pod čarou č. 2d, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, a dosavadní poznámka pod čarou č. 2c se označuje jako poznámka pod čarou č. 2e, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. Za § 24b se vkládají nové § 24c a 24d, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„Opatření obecné povahy
§ 24c

Opatření obecné povahy stanoví metrologické a technické požadavky na stanovené měřidlo. Opatření obecné povahy též stanoví metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla.

§ 24d

(1) Dotčenými orgány k projednání návrhu opatření obecné povahy jsou orgány státní správy v oblasti metrologie6).

(2) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění, nestanoví-li v něm Český metrologický institut počátek účinnosti pozdější. Dnem uveřejnění je den, který je uveden v záhlaví opatření obecné povahy.


6) § 2 zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. III
Přechodné ustanovení

Schvalování typu měřidla a ověřování stanoveného měřidla, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor zákonů a dalších právních předpisů – od minulého vydání došlo ke změnám zákona o posuzování shody, zákona o technických požadavcích na výrobky, zákona o České obchodní inspekci a zákona o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.