Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


476

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Změna zákona o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí

Čl. I

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slovo „práva,“ vkládají slova „v souvislosti s postoupením pohledávky,“.

2. V § 9 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo přechod vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s postoupením pohledávky“.

3. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „anebo v souvislosti s postoupením pohledávky“.

4. V § 10 odst. 1 písm. e) se za slovo „vlastnictví“ vkládají slova „nebo do vlastnictví“.

5. V § 19 odst. 2 písm. b) a § 19 odst. 4 písm. b) se slova „a poboček zahraničních bank působících na území České republiky“ a slova „v tuzemsku“ zrušují.

6. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku

a)   Českou republikou nebo jiným členským státem Evropské unie, Norskem a Islandem (dále jen „jiný evropský stát“), jakož i bezúplatné poskytnutí majetku Českou republikou či nabytí majetku od jiného evropského státu,
b)   územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou, veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením nebo Regionální radou regionu soudržnosti, má-li právnická osoba sídlo v tuzemsku,
c)   právnickou osobou se sídlem na území jiného evropského státu, je-li právní forma a předmět činnosti obdobný právní formě a předmětu činnosti právnické osoby uvedené v písmenu b).“.

7. V § 20 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu, jakož i do vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu. To se netýká převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti, pokud s majetkem státu před převodem nebo přechodem vlastnictví hospodařil podnikatelský subjekt nebo tento subjekt měl majetek státu ve správě.

(4) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku

a)   právnickou osobou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti,
b)   státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností, má-li uvedená právnická osoba sídlo v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu a bezúplatně nabytý majetek je určen na její činnost vykonávanou v souladu se zákonem upravujícím činnost církví, náboženských společností nebo obecně prospěšných společností nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti církví, náboženských společností nebo obecně prospěšných společností podle práva jiného evropského státu,
c)   politickou stranou nebo politickým hnutím se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, je-li majetek bezúplatně nabyt v souladu se zákonem upravujícím činnost politických stran a politických hnutí nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti politických stran a politických hnutí podle práva jiného evropského státu,
d)   nadací nebo nadačním fondem se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, je-li bezúplatně nabytý majetek určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace nebo nadačního fondu v souladu se zákonem upravujícím činnost nadací a nadačních fondů nebo v souladu s obdobnou úpravou nadací a nadačních fondů podle práva jiného evropského státu, jakož i bezúplatné poskytnutí majetku touto nadací nebo nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu,
e)   zdravotní pojišťovnou se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu pro fondy veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem upravujícím činnost zdravotních pojišťoven nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti zdravotních pojišťoven podle práva jiného evropského státu;

je-li bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskytnut na jiné účely než na účely uvedené v písmenech a) až e), nárok na osvobození zanikne.“.

8. V § 20 odst. 6 písm. e) se slova „podle zvláštního zákona12) do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev (dále jen „vklad“)“ nahrazují slovy „do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva podle obchodního zákoníku nebo podle právního řádu jiného evropského státu (dále jen „vklad“), má-li tato obchodní společnost nebo družstvo sídlo v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu“.
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

9. V § 20 odst. 7 písm. b) se slova „změnou dokončené stavby12e)“ nahrazují slovy „nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, provedenou formou vestavby“.
Poznámka pod čarou č. 12e se zrušuje.

10. V § 20 odstavec 10 zní:

„(10) Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou s trvalým pobytem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu provozující zdravotnické zařízení v souladu se zákonem upravujícím činnost zdravotnických zařízení nebo v souladu s obdobnou úpravou činnosti zdravotnických zařízení v jiném evropském státě, je-li bezúplatně nabytý majetek určen na zabezpečování činnosti tohoto zařízení. Obdobně je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat. Je-li bezúplatně nabytý majetek použit na jiné účely, nárok na osvobození zanikne.“.

11. V § 21 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou, které je osvobozeno podle § 20 odst. 4, nebo o bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou, které je osvobozeno podle § 20 odst. 10; přiznání k dani dědické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý nebo poskytnutý v tomto období s výjimkou majetku, u kterého se daňové přiznání podle odstavce 5 nepodává.“.

12. V § 21 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky“.

13. V § 21 odst. 3 se slovo „zákoníku2cc)“ nahrazuje slovy „zákoníku2cc) nebo znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu2aa), je-li základ daně z převodu nemovitostí stanoven podle § 10 odst. 2“.

14. V § 21 odst. 4 písm. d) se za slova „z vlastnictví“ vkládají slova „nebo do vlastnictví“.

15. V § 21 odst. 7 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo od ukončení šetření, je-li nabytí majetku zcela osvobozeno od daně dědické“.

16. V § 25 odst. 4 se za slovo „práva“ vkládají slova „nebo z přechodu vlastnictví k nemovitosti v souvislosti s postoupením pohledávky“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

2. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v roce 2009 nabude majetek osvobozený od daně dědické a daně darovací podle § 20 odst. 4 nebo 10, podá daňové přiznání podle § 21 odst. 1 písm. d) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.