Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 460/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 149, ze dne 29. 12. 2008

460

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008

o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

ČÁST PRVNÍ
DRUHY A VZORY SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ

§ 1
Druhy a součásti služebních stejnokrojů

(1) Služebními stejnokroji Policie České republiky (dále jen „policie“) jsou

a)   služební stejnokroj 92,
b)   služebně-pracovní stejnokroj 92,
c)   stejnokroj na motocykl,
d)   stejnokroj hradní policie,
e)   letecký stejnokroj 95,
f)   společenský stejnokroj.

(2) Součástí stejnokrojů jsou doplňky stejnokrojů a hodnostní označení1), nebo označení leteckých odborností a funkcí.

(3) Vzory služebních stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Doplňky stejnokrojů

(1) Doplňky stejnokrojů jsou stejnokrojové knoflíky, lemovky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici, rozlišovací odznaky a zvýrazňující, identifikační a ozdobné doplňky.

(2) Služební stejnokroje mohou být doplněny znakem příslušnosti k útvaru, službě, odbornosti nebo stupni řízení.

§ 3
Hodnostní označení a označení leteckých odborností a funkcí

(1) Na služebním stejnokroji 92 je hodnostní označení umístěno na náramenících nebo na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek stejnokroje.

(2) Na služebně-pracovním stejnokroji 92 a na stejnokroji na motocykl je hodnostní označení umístěno na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek stejnokroje.

(3) Na stejnokroji hradní policie je hodnostní označení umístěno na rukávech nebo náramenících příslušných součástek stejnokroje.

(4) Na společenském stejnokroji je hodnostní označení umístěno na levém rukávu příslušných součástek stejnokroje.

(5) Na leteckém stejnokroji 95 jsou vyznačeny letecké odbornosti nebo funkce; toto označení je umístěno na rukávech nebo náramenících příslušných součástek stejnokroje. Při použití součástek jiných stejnokrojů k leteckému stejnokroji 95 je označení leteckých odborností nebo funkcí umístěno na náramenících nebo na podložce pro hodnostní označení. Nosí-li příslušník policie (dále jen „policista“) zařazený na služebním místě, kde mu náleží letecký stejnokroj 95, služebně-pracovní stejnokroj 92, má na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek tohoto stejnokroje umístěno označení letecké odbornosti nebo funkce; hodnostní označení se v tomto případě neužívá.

ČÁST DRUHÁ
VNĚJŠÍ OZNAČENÍ POLICIE

§ 4
Způsob vnějšího označení policie

(1) Vnějším označením policie je

a)   rukávový znak policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem „POLICIE“ v bílém orámování na podkladu tmavomodré barvy,
b)   nápis „POLICIE“, který tvoří
1.  žlutá písmena na tmavém podkladu,
2.  stříbřitá písmena na tmavomodrém, zeleném nebo žlutém reflexním podkladu, nebo
3.  černá písmena na bílém podkladu,
c)   nápis „HRADNÍ POLICIE“, který tvoří bílá písmena ve světlemodrém orámování na tmavém podkladu,
d)   symbol policie, který tvoří kruhový znak s osmicípou hvězdou, na jehož obvodovém okraji jsou slova „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“,
e)   identifikační číslo, které tvoří
1.  kovové plastické provedení symbolu policie, na jehož dolním okraji je šestimístné číslo,
2.  žluté šestimístné číslo vyšívané na tmavém látkovém podkladu, nebo
3.  dvojmístné nebo trojmístné kovové číslo na kruhové kovové podložce,
f)   látkový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“,
g)   kovový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“,
h)   znak ochranné služby, který je kruhový s vyobrazením dvouocasého lva a s textem „OCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE ČR“ po obvodu,
i)   označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních, které má podobu státní vlajky České republiky a nápisu „CZECH REPUBLIC“,
j)   rukávová páska „POLICIE“, která je
bílé barvy s černým nápisem „POLICIE“, nebo
2.  modré barvy s bílým nápisem „POLICIE“,
k)   tabule „POLICIE“, která je bílé barvy a tvoří ji nápis „POLICIE“ podle písmene b) bodu 3, vodorovný modrý pruh nad nápisem a vodorovný modrý pruh pod nápisem; v dolním pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“.

(2) Vzory vnějšího označení jsou vyobrazeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Umístění vnějšího označení policie
§ 5

(1) Rukávový znak policie je umístěn na levém rukávu příslušné součástky služebního stejnokroje 92, služebně-pracovního stejnokroje 92, stejnokroje na motocykl a společenského stejnokroje.

(2) Nápis „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 1 je umístěn na levé straně hrudi nebo na zádech příslušné součástky služebně-pracovního stejnokroje 92 a na přední straně příslušné pokrývky hlavy služebně-pracovního stejnokroje 92; může být umístěn též na ochranných nebo taktických pomůckách.

(3) Nápis „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 2 je umístěn na levé straně hrudi a na zádech příslušné součástky služebního stejnokroje 92 a stejnokroje na motocykl; může být též umístěn na reflexních, ochranných nebo taktických pomůckách.

(4) Nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 3 lze označit vozidla, plavidla a letadla použitá při plnění úkolů policie, popřípadě další materiál.

(5) Nápis „HRADNÍ POLICIE“ je umístěn na levé straně hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

(6) Identifikační číslo podle § 4 písm. e) bodu 1 je umístěno na levé straně hrudi příslušné součástky služebního stejnokroje 92, služebně-pracovního stejnokroje 92 a stejnokroje na motocykl. Policista vykonávající službu v občanském oděvu může identifikační číslo umístit obdobně nebo zavěsit na krk.

(7) Identifikační číslo podle § 4 písm. e) bodu 2 může být umístěno místo identifikačního čísla podle § 4 písm. e) bodu 1 nebo spolu s ním na levé straně hrudi příslušné součástky služebně-pracovního stejnokroje 92 a stejnokroje na motocykl; může být též umístěno na reflexních, ochranných nebo taktických pomůckách.

(8) Identifikační číslo podle § 4 písm. e) bodu 3 je umístěno na pravé straně hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

§ 6

(1) Látkový znak hradní policie se slovy „SEM-PER FIDELIS“ je umístěn na obou rukávech nebo na levé straně hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

(2) Kovový znak hradní policie se slovy „SEM-PER FIDELIS“ je umístěn na levé straně hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní policie.

(3) Znak ochranné služby může nosit policista ochranné služby při výkonu služby v občanském oděvu. Znak ochranné služby je umístěn na levé straně hrudi nebo límce vrchní oděvní součástky.

(4) Označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních je umístěno nad rukávovým znakem policie na levém rukávu příslušné součástky služebního stejnokroje 92 a služebně-pracovního stejnokroje 92; státní vlajka České republiky je umístěna pod nápisem „CZECH REPUBLIC“.

(5) Rukávovou pásku „POLICIE“ může užívat policista při výkonu služby v občanském oděvu. Rukávová páska „POLICIE“ je viditelně umístěna na levém nebo pravém rukávu.

(6) Tabulí „POLICIE“ se označují objekty, v nichž sídlí pracoviště policie se stálou službou určená pro styk s veřejností. Tabule „POLICIE“ je umístěna na viditelném místě vně objektu v blízkosti vchodu určeného pro vstup veřejnosti. Tabule „POLICIE“ může mít podobu světelného panelu.

ČÁST TŘETÍ
ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

§ 7
Prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem

(1) Policista při prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií, aniž ho vydá z ruky. Policista při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii tím, že si umístí služební průkaz na levou stranu hrudi nebo zavěsí na krk tak, aby byla viditelná jeho přední strana.

(2) Vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8
Prokazování příslušnosti k policii průkazem zaměstnance policie

(1) Zaměstnanec policie prokazuje příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie obdobně podle § 7 odst. 1.

(2) Vzor průkazu zaměstnance policie je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9
Prokazování příslušnosti k policii odznakem policie

(1) Odznakem policie je odznak služby kriminální policie a vyšetřování, který tvoří kovový ovál modré barvy s orámováním ve stříbřité barvě; v horní části odznaku je plastický symbol policie, pod ním jsou tři vodorovné pruhy ve státních barvách a nápis stříbřité barvy „SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ“; v dolní části odznaku je pětimístné identifikační číslo. Vzor odznaku policie je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Policista při prokazování příslušnosti k policii odznakem policie předkládá k nahlédnutí přední stranu odznaku policie s identifikačním číslem, aniž ho vydá z ruky. Policista při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii tím, že si umístí odznak policie na levou stranu hrudi nebo zavěsí na krk tak, aby byla viditelná jeho přední strana.

§ 10
Prokazování příslušnosti vojáků v činné službě, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky povolaných k plnění úkolů policie

(1) Vnějším označením vojáka v činné službě povolaného k plnění úkolů policie (dále jen „voják“), příslušníka Vězeňské služby České republiky a příslušníka Celní správy České republiky povolaného k plnění úkolů policie (dále jen „příslušník“) je rukávová páska „POLICIE“ [§ 4 písm. j)] viditelně umístěná na levém nebo pravém rukávu stejnokroje vojáka a příslušníka.

(2) Při prokazování příslušnosti k plnění úkolů policie průkazem předkládá voják a příslušník k nahlédnutí přední stranu průkazu, aniž ho vydá z ruky.

(3) Vzory průkazů vojáka a příslušníka jsou vyobrazeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ
VZORY ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ A OZNAČENÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A LETADEL

§ 11
Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel policie

(1) Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy s vodorovným modrým pruhem na bočních stranách a na zadní části a žlutými a modrými prvky; služební vozidlo je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu, na přední části symbolem policie a nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu a na zadní části nápisem „POLICIE“ žluté barvy na modrém podkladu. Ve vodorovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ v barvě služebního vozidla. Na služebním vozidle může být dále umístěn symbol linky tísňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.

(2) Zvláštní barevné provedení a označení motocyklu a sněžného skútru je provedeno kombinací stříbrné a modré barvy se žlutými prvky a označením nápisem „POLICIE“ a symbolem policie podle konstrukce daného typu motocyklu nebo sněžného skútru.

(3) Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo 2, lze označit na přední části a na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 3. Nápis na přední straně může být nahrazen symbolem policie. Pro účely osvobození od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace2) a u zaparkovaného vozidla postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.

(4) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel policie a označení služebních vozidel policie podle odstavce 3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 12
Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel policie

(1) Služební plavidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy s modrým pruhem na bočních stranách nebo po celém obvodu, modrými a žlutými prvky a nápisem „POLICIE“ černé barvy na stříbrném podkladu nebo žluté barvy na modrém podkladu. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu. Na služebním plavidle policie může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“, symbol linky tísňového volání nebo symbol policie.

(2) Služební plavidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit na bocích a za čelním sklem nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 3. Je-li takové plavidlo zakotvené, postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.

(3) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních plavidel policie jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 13
Zvláštní barevné provedení a označení služebních letadel policie

(1) Služební letadlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je v kombinaci modré a bílé barvy, nebo modré a stříbrné barvy a je označeno na trupu nebo kýlové ploše symbolem státní vlajky České republiky ve tvaru sférického trojúhelníku a na trupu nebo kýlové ploše a popřípadě též na spodní straně značkou státní příslušnosti tvořenou bíle lemovanými červenými písmeny „OK“, bíle lemovanou červenou pomlčkou a značkou tvořenou bíle lemovanými červenými písmeny „BY“ doplněnými dalším písmenem z abecední řady „A“ až „Z“. Na bočních stranách trupu a popřípadě též na spodní straně služebního letadla policie je nápis „POLICIE“ s písmeny takové barvy, která je kontrastní oproti podkladové barvě nápisu. Na služebním letadle policie může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“, symbol linky tísňového volání nebo symbol policie, popřípadě též zdravotnický symbol.

(2) Služební letadlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit na bočních stranách a popřípadě též spodní straně trupu nápisem „POLICIE“ v barvě, která je kontrastní oproti podkladové barvě nápisu.

(3) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních letadel policie jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ
VZOR ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ PÁSŮ S OZNAČENÍM „POLICIE ČR“

§ 14

(1) Pás s označením „Policie ČR“ tvoří

a)   střídavě bílá pole s modrým nápisem „POLICIE ČR“ a červená pole s černým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“, nebo
b)   střídavě modrá pole s bílým nápisem „POLICIE ČR“ a bílá pole s modrým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“.

(2) Vzor pásu s označením „Policie ČR“ je vyobrazen v příloze č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ
NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE BÝVALÝM POLICISTOU

§ 15

(1) Policejní prezident může povolit nošení služebního stejnokroje bývalému policistovi na základě jeho písemné žádosti, jestliže bývalý policista byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil

a)   propuštěním z důvodu
1.  dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby3),
2.  odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti4), nebo
3.  vlastní žádosti5), nebo
b)   dovršením stanoveného věku6).

(2) Policejní prezident může povolení podle odstavce 1 odejmout, jestliže by nošení služebního stejnokroje bývalým policistou poškozovalo dobré jméno policie.

§ 16

(1) Bývalý policista, kterému bylo povoleno nošení služebního stejnokroje, je oprávněn nosit druh služebního stejnokroje podle služebního místa, kde byl naposled služebně zařazen. Policejní prezident může povolit nošení jiného druhu služebního stejnokroje, jestliže ho bývalý policista v průběhu služebního poměru nosil. Bývalý policista nemůže nosit stejnokroj na motocykl.

(2) Bývalý policista uvedený v odstavci 1 může nosit služební stejnokroj při vhodných příležitostech, zejména při

a)   slavnostních a společenských příležitostech,
b)   pietních aktech, nebo
c)   významných slavnostních událostech svého osobního života.

(3) Nemá-li bývalý policista příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví ze služebního poměru, poskytne mu je policie za úhradu; to platí i pro obměňování služebního stejnokroje a jeho doplňků.

§ 17

(1) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým policistou se nosí označení bývalého policisty, které je umístěno na

a)   služebním stejnokroji 92, služebně-pracovním stejnokroji 92 a společenském stejnokroji na levém rukávu místo rukávového znaku policie,
b)   leteckém stejnokroji 95 na levém rukávu příslušných součástek.

Na stejnokroji hradní policie se označení bývalého policisty nenosí.

(2) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým policistou se nenosí identifikační číslo ani snímatelný nápis „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 1.

(3) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým policistou se nosí hodnostní označení, nebo označení letecké odbornosti nebo funkce podle nejvyššího hodnostního označení, hodnosti nebo letecké odbornosti nebo funkce, kterých bývalý policista během služebního poměru dosáhl.

(4) Vzor označení bývalého policisty je vyobrazen v příloze č. 5 k této vyhlášce.

ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 18
Přechodná ustanovení

(1) Za stejnokroj podle této vyhlášky se považuje i stejnokroj na motocykl podle dřívějších předpisů. Umístění hodnostního označení a vnějšího označení policie na tomto stejnokroji se řídí dosavadními pra- vidly. Tento stejnokroj lze používat nejpozději do 31. prosince 2012.

(2) Do 31. prosince 2012 lze užívat ke služebnímu stejnokroji 92 a služebně-pracovnímu stejnokroji 92 také součástky, které nejsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud jsou součástkami těchto stejnokrojů podle dřívějších předpisů.

(3) Stejnokroj dosud označovaný jako kombinéza 92 se považuje za služebně-pracovní stejnokroj 92.

(4) Do 31. prosince 2012 lze užívat tabuli „POLICIE“ v podobě podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.

(5) Do 31. prosince 2012 lze užívat pás s označením „POLICIE ČR“ tvořený střídavě bílými poli se zeleným nápisem „POLICIE ČR“ a červenými poli s černým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“.

(6) Do 31. prosince 2018 lze užívat služební vozidla, plavidla a letadla policie se zvláštním barevným provedením a označením podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.

§ 19
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky,
2.  vyhláška č. 103/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky.

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 20a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb.
3)   § 42 odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
4)   § 42 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb.
5)   § 42 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2003 Sb.
6)   § 41 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb.

E-shop

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář

Exekuční řád. Komentář

Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová), - C. H. Beck

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.