Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


456

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:

Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), se mění takto:

1. V § 4 se za slova „malé vodní nádrže“ vkládají slova „oceňované podle § 14 odst. 1“.

2. V § 5 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „rekreačního domku“ se vkládají slova „ , jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jejichž základní cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku“.

3. V § 7 odst. 1 se za slova „vedlejší stavby“ vkládají slova „ , kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.

4. V § 8 odst. 1 se za slova „tvořící příslušenství1) jiné stavby“ vkládají slova „neoceňované porovnávacím způsobem“.

5. V § 10 odst. 1 větě první se za slova „Cena venkovní úpravy“ vkládají slova „ , kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.

6. V § 13 odst. 1 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

7. V § 14 odst. 1 písm. a) se na řádku označeném zkratkou „CS…“ slova „a malé vodní nádrže“ zrušují.

8. V § 20 ve větě první se za slova „ocení se“ vkládají slova „celá stavba“.

9. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost průkazně doložena.“.

10. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Je-li stavba, popřípadě převažující část stavby, typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohyč. 2 a typu C, I, J podle přílohy č. 3 částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Není-li stavba vyjmenovaných typů pronajata, avšak lze ji v místě pronajmout za předpokladu, že její stavebně technický stav to umožňuje, ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého nájemného podle § 2 odst. 1 zákona.“.

11. V § 22 odst. 3 se slova „jednomu nebo více nájemcům“ zrušují.

12. V § 22 odst. 7 ve větě první se za slova „z ceny“ vkládají slova „stavby nebo staveb“ a za slova „a ceny stavby“ vkládají slova „nebo staveb“.

13. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24
Garáž

(1) Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která netvoří příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle § 26 a 26a, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně garáže je zahrnuto její vybavení uvedené v příloze č. 9.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x I

kde

ZCU základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
ZC základní cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,
I index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT x Ip x Iv

kde

IT index trhu se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Ti hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu trhu stanovená pro tuto stavbu;
Ip index polohy se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 2.
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu polohy stanovená pro tuto stavbu;
Iv index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle přílohy č. 18 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu jejího příslušenství, jako venkovní úpravy, uvedené v příloze č. 11, kromě položky 2.7.

(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.

(5) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí, případně páté.“.

14. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25
Byt ve vícebytovém domě

(1) Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8) v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství1), které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu9), se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně bytu je zahrnuto jeho vybavení uvedené v příloze č. 2.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x I

kde

ZCU základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,
ZC základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,
I index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT x Ip x Iv

kde

IT index trhu se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Ti hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
Ip index polohy se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 4 nebo č. 5 nebo č. 6 v návaznosti na velikost obce, ve které se byt nachází.
n celkový počet znaků v příslušné tabulce přílohy č. 18a;
IV index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 19 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(4) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.

15. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26
Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty je zahrnuto její standardní vybavení uvedené v příloze č. 7.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x I

kde

ZCU základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,,
ZC základní cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,
I index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT x Ip x Iv

kde

IT index trhu se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Ti hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;
Ip index polohy se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se byt nachází;
n celkový počet znaků v příslušné tabulce;
IV index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 20 tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6.

(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství1), pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.

(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.

16. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

㤠26a
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku o obestavěném prostoru do 1 100 m3, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x I

kde

ZCU základní cena upravená za 1 m3 obestavěného prostoru,
ZC základní cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,
I index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT x Ip x Iv

kde

IT index trhu se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Ti hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 1;
Ip index polohy se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se byt nachází;
n celkový počet znaků v příslušné tabulce;
IV index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

Vzorec je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

kde

Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním celku s nimi stavba určená pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5.

(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití.

(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.

(7) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.

17. V § 27 odst. 6 se za slova „funkční celek“ vkládají slova „včetně jednotného funkčního celku stejnou cenou“.

18. V § 28 odst. 1 písm. a) se číslo „2050“ nahrazuje číslem „2250“.

19. V § 28 odst. 1 písm. f) se za slova „pod písmenem e),“ vkládají slova „kromě Jablonce nad Nisou a Chebu,“.

20. V § 28 odst. 1 písm. h) se slova „kromě měst již vyjmenovaných pod písm. a), c) a e)“ nahrazují slovy „kromě Nymburku,“.

21. V § 28 odst. 1 písm. i) se slova „ , v nichž byla k 31. prosinci 200221) sídla okresních úřadů a nejsou vyjmenována pod písmeny a), c), e) a g),“ nahrazují slovy „Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou,“.

22. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

23. V § 28 odst. 1 písm. k) se za slova „pod písmeny a) až j),“ vkládají slova „ , kromě Litomyšle,“.

24. V § 28 odst. 1 se na konci písmene k) na samostatný řádek doplňují slova „s tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč,“.

25. V § 28 odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 25 znějí:

„(7) Cenou v Kč/m2 pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace24a) (dále jen „komunikace“), pokud jsou veřejně užívány, včetně jejich součástí24b) a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace, k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby22) nebo regulačním plánem16), je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená dále uvedeným způsobem. Přitom platí, že

a)   slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované komunikaci24a) nebo je-li ke stejnému účelu určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena z odstavce 1 písm. a) až l) zdůvodněnými srážkami podle tabulky č. 3 přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty K?i z přílohy č. 38 a K?P z přílohy č.  39. Výslednou zjištěnou cenou pozemku komunikace se zpevněným, neprašným povrchem je nejméně cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek takto upravené ceny,
b)   je-li oceňovaný pozemek komunikace veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, popřípadě je v uzavřeném areálu nebo je-li v souboru nemovitostí s komerční využitelností, zejména jde-li o parkoviště ve funkčním celku s prodejnou, obchodním domem, hotelem, restaurací a jim obdobným zařízením s obchodními, stravovacími a ubytovacími službami, domem služeb a jinými objekty k poskytování úplatných služeb, včetně služeb motoristům, s administrativními objekty, včetně parkovacích a obslužných ploch, jeho cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) se upraví zdůvodněnými srážkami a přirážkami podle tabulky č. 1 v příloze č. 21 a vynásobí se koeficienty K?i z přílohy č. 38 a K?p z přílohy č. 39.

(8) Cenou v Kč/m2 pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 0,50 v městech s počtem nad 250 tis. obyvatel, koeficientem 0,75 v městem s počtem od 5 do 250 tis. obyvatel a koeficientem 1,00 v ostatních městech a obcích. Takto upravená cena se dále vynásobí koeficienty K?i z přílohy č. 38 a K?p z přílohy č. 39.


24a) Kódy 14 až 17 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
24b) § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
25) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.“.

26. V § 28 odstavec 10 zní:

„(10) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán16), územní rozhodnutí22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva20), ocení se podle skutečného účelu užití.“.

27. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 41 odst. 2 starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

28. V § 31 odst. 6 se slova „ , 3 a 4“ nahrazují slovy „až 5“.

29. V § 42 odst. 1 se slova „§ 5, 6, 25 a 26“ nahrazují slovy „§ 5, 6, 13, 25, 26 a 26a“.

30. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 41.“.

31. V § 44 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   podle § 26a se použije K?P ze sloupce 11 přílohy č. 39,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

32. V § 44 odst. 3 a 6 se za číslo „26“ vkládá číslo „ , 26a“.

33. V § 44 odst. 4 se slova „§ 3, 5, 6, 24 a 26“ nahrazují slovy „§ 3, 5, 6, 24, 26 a 26a“.

34. V příloze č. 1 bodě 4 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a)   arkýřů a lodžií,
b)   výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,
c)   místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,
d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a)   teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b)   sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.“.

35. V příloze č. 1 bodě 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

36. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze č. 3 tabulka včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 5 v položce 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC v řádku u čísla položky 1.1 číslo „2302“ nahrazuje číslem „230..“, v řádku u čísla položky 1.2 se číslo „230“ nahrazuje číslem „230..“ a v řádku u čísla položky 1.3 se číslo „230“ nahrazuje číslem „230..“.

39. V příloze č. 5 v položce 2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC „2212“, „2222“, „2223“ a „242“ nahrazují v řádku u čísla položky 2.1 číslem „221232“, v řádku u čísla položky 2.2 číslem „125232“ a „222232“, v řádku u čísla položky 2.3 číslem „125221“ a v řádku u čísla položky 2.4 číslem „125221“.

40. V příloze č. 5 v položce 3. Opěrné zdi se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC v řádku u čísla položky 3.1 číslo „242“ nahrazuje číslem „242052“.

41. V příloze č. 5 v položce 4. Mosty se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC číslo „2141“ nahrazuje číslem „21411“.

42. V příloze č. 5 v položce 5. Komunikace pozemní se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC číslo „211“ nahrazuje v řádku u čísla položky 5.1 číslem „211112“ a „211211“ a v řádku u čísla položky 5.2 číslem „211123“ a „211223“.

43. V příloze č. 5 v položce 12. Vodovody trubní se za kód CZ-CC „2212“ doplňuje čárka a číslo „2222“.

44. V příloze č. 5 v položce 14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části) se číslo kódu CZ-CC „2222“ nahrazuje číslem „222214“ a číslo kódu CZ-CC „2212“ nahrazuje číslem „221214“.

45. V příloze č. 5 v položce 20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222112“.

46. V příloze č. 5 v položce 21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222112“.

47. V příloze č. 5 v položce 22. Plynovody vysokotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „221112“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.31.2“.

48. V příloze č. 5 v položce 23. Plynovody vysokotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „221112“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.31.2“.

49. V příloze č. 5 v položce 24. Regulační stanice plynu (označení RS) se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222129“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.51.9“.

50. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 1 zrušují slova „SKP 46.21.41.1“.

51. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 2 zrušují slova „SKP 46.21.41.4“.

52. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 3 zrušují slova „SKP 46.21.43.9“.

53. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 4 zrušují slova „SKP 46.21.42.3“.

54. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 5 čísla kódu CZ-CC „2153“ nahrazuje číslem „215342“.

55. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 6 zrušují slova „SKP 46.21.42.2“.

56. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 7 zrušují slova „SKP 46.21.42.2“.

57. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 11 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242052“.

58. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 12 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242089“.

59. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 13 za kód CZ-CC před hvězdičku doplňuje číslo „242091“.

60. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 14 za kód CZ-CC před hvězdičku doplňuje číslo „242091“.

61. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 19 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „127113“.

62. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 23 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242051“.

63. V příloze č. 11 pod tabulkou se slova „*) CZ-CC pro oplocení se uvažuje podle stavby, kterou oplocuje“ nahrazují slovy „*) Kód CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.“.

64. V příloze č. 14 v tabulce č. 2 v řádku 15 ve sloupci Typ lázeňského místa se slovo „B“ nahrazuje slovem „A“.

65. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. Příloha č. 18 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

67. Za přílohu č. 18 se vkládá příloha č. 18a, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

68. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. Příloha č. 20 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

70. Za přílohou č. 20 se vkládá příloha č. 20a, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 20a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

71. Příloha č. 21 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 21 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

72. V příloze č. 22 se pro kód 45111 cena „3,65“ nahrazuje cenou „3,37“, pro kód 45113 cena „3,37“ nahrazuje cenou „2,60“, pro kód 45141 cena „2,60“ nahrazuje cenou „2,70“, pro kód 45151 cena „2,70“ nahrazuje cenou „2,89“, pro kód 45201 cena „2,89“ nahrazuje cenou „4,23“, pro kód 45211 cena „4,23“ nahrazuje cenou „3,44“ a pro kód 71100 cena „7,60“ nahrazuje cenou „8,60“.

73. V příloze č. 23 v popisu položky č. 3.1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“ a v popisu položky č. 3.2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

74. V příloze č. 33 v tabulce č. 4 ve sloupci 9 v řádku 61 – 80 se číslo „06,0“ nahrazuje číslem „0,60“ a pod tabulku se doplňuje text „U dřeviny JASAN, která má jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 5 a 9.“.

75. V příloze č. 33 v tabulce č. 6 ve sloupci 2 v řádku 1 – 20 se číslo „0"50“ nahrazuje číslem „0,50“ a pod tabulku se doplňuje text „U dřevin OSIKA a BŘÍZA, které mají jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3 a 5.“.

76. Příloha č. 38 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

77. Příloha č. 39 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.