Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 454/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 146, ze dne 29. 12. 2008

454

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb. a vyhlášky č. 365/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „explicitní“.

2. V § 2 odst. 1 písm. l) se slova „ , kterého se zúčastňují subjekty zúčtování“ zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. w) a x) se slova „v celých MWh“ zrušují.

4. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nebo organizátor trhu v případě organizování denního trhu s elektřinou formou market couplingu společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až o), která znějí:

„l)   implicitní aukcí – tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě cenových nabídek obchodované elektřiny účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita a kde jejím přidělením vzniká účastníkovi aukce závazek dodávky a odběru elektřiny,
m)   market couplingem – způsob propojení organizovaných denních trhů s elektřinou provozovaných organizátory trhu na principu implicitní aukce, jehož výsledkem je určení toku a množství elektřiny mezi tržními oblastmi, ceny elektřiny a obchodovaného množství elektřiny na jednotlivých organizovaných denních trzích a v rozsahu přenosové kapacity alokované prostřednictvím implicitní aukce,
n)   organizátorem trhu – operátor trhu a organizátoři denních trhů s elektřinou v sousedních zemích,
o)   tržní oblastí – území, v rámci kterého je organizátorem trhu organizován denní trh s elektřinou zpravidla v rámci jedné elektrizační soustavy vymezené vůči ostatním oblastem místy s nedostatkem kapacity v přenosové soustavě nebo v propojených přenosových soustavách, zpravidla přeshraničními přenosovými profily.“.

6. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „nebo z jedné sousední přenosové soustavy do jiné sousední přenosové soustavy“ zrušují.

8. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „odchylek“ vkládají slova „ , nebo operátor trhu“.

9. V § 5 se odstavec 17 zrušuje.

Dosavadní odstavec 18 se označuje jako odstavec 17.

10. V § 5 odstavec 17 zní:

„(17) Provozovatel distribuční soustavy účtuje za nedodržení rozmezí hodnot účiníku cenu stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu.“.

11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Zkušební provoz

(1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení odběratele, jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší.

(2) Žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu předkládá žadatel provozovateli přenosové nebo příslušné distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu jsou uvedeny v přílohách č. 1a a 2a k této vyhlášce.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zahájí přenos nebo distribuci elektřiny ve zkušebním provozu u odběratele nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl přenos nebo distribuce elektřiny zahájen.

(4) Při vyhodnocování a fakturaci plateb ve zkušebním provozu postupuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy podle § 5 odst. 8 obdobně.

(5) Platba za přenos elektřiny a platba za distribuci elektřiny ve zkušebním provozu se skládá z platby za použití sítí a platby za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v odběrném nebo předávacím místě odběratele v průběhu každého kalendářního měsíce, v kterém byl poskytován přenos nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu. Maximální naměřená hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.

(6) V případě, že má přenos nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu pokračovat přenosem nebo distribucí elektřiny, může v průběhu zkušebního provozu žadatel požádat o přidělení rezervované kapacity, a to nejpozději 1 pracovní den před ukončením přenosu nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu.

(7) Žádá-li zákazník o zkušební provoz ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy a předpokládaný příkon odběrného elektrického zařízení ve zkušebním provozu je vyšší než 20 % sjednaného příkonu lokální distribuční soustavy, provozovatel distribuční soustavy, k níž je tato lokální distribuční soustava připojena, na žádost poskytne provozovateli lokální distribuční soustavy distribuci elektřiny ve zkušebním provozu v rozsahu požadovaném zákazníkem.“.

12. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje nejvýše v rozsahu přenosové kapacity rezervované na základě výsledků explicitních aukcí, kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity od jiné fyzické nebo právnické osoby, na základě implicitní aukce nebo s využitím sjednání přenosu elektřiny uvnitř obchodního dne.“.

13. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 se číslo „13.00“ nahrazuje číslem „13.30“.

15. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Organizovaný denní trh s elektřinou může být realizován společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti, a to formou market couplingu, pokud se tak provozovatelé přenosových soustav a organizátoři trhů dohodnou.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

16. V § 10 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „České republiky nebo zahraniční elektrizační soustava v případě organizování denního trhu s elektřinou formou market couplingu společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti“.

17. V § 10a odst. 3 a 5 se číslo „13.00“ nahrazuje číslem „13.30“.

18. V § 10a odst. 5 písm. b) se slova „v Kč/MWh“ zrušují.

19. V § 10a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V průběhu denního obchodování na blokovém trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o průběžném stavu obchodování podle jednotlivých zobchodovaných obchodních bloků. Bezprostředně po uzavírce blokového trhu pro daný obchodní blok operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskutečněných obchodů na blokovém trhu a vážené průměry cen elektřiny zobchodované v jednotlivých obchodních blocích.“.

20. V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci s organizátorem denního trhu s elektřinou v okolní tržní oblasti na principu market couplingu.

(2) Účastník organizovaného krátkodobého trhu může podávat nabídky a poptávky na denní trh každý den do dne předcházejícího obchodnímu dni. Na základě obdržených nabídek a poptávek jsou pro jednotlivé obchodní hodiny stanoveny výsledky denního trhu v členění:

a)   výsledný přenos elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí v případě market couplingu,
b)   výsledná dosažená cena elektřiny na denním trhu,
c)   zobchodovaná množství elektřiny.

(3) Operátor trhu zadá do informačního systému údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých subjektů zúčtování v tržní oblasti České republiky po jednotlivých obchodních hodinách. Sjednané dodávky a odběry pro dané obchodní hodiny pro tržní oblast v České republice zahrnuje operátor trhu do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.“.

21. V § 11 odst. 4 větě první se slova „Do 13.00 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni“ nahrazují slovy „Po stanovení výsledků denního trhu“.

22. V § 11 odst. 4 větě druhé se slova „Těmito informacemi jsou“ nahrazují slovy „Tyto informace zahrnují“.

23. V § 11 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   dosaženou cenu z denního trhu.“.

24. V § 11 odst. 5 se slova „Do 13.30 hodin dne předcházejícího obchodnímu dni operátor trhu zveřejní“ nahrazují slovy „Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu“.

25. V § 12 odst. 1 se číslo „16.00“ nahrazuje číslem „15.00“.

26. V § 12 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1,5“.

27. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Do 13.30 hodin dne následujícího po obchodním dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny v daných obchodních hodinách na vnitrodenním trhu.“.

28. V § 13 odst. 2 se slova „jeho celkovou denní platbu za předcházející obchodní období v Kč a rovněž“ nahrazují slovy „následující informace za předcházející obchodní období“.

29. V § 13 odst. 2 písm. b) se slova „v Kč/MWh“ zrušují.

30. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova „v Kč“ zrušují.

31. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Pro denní trh jsou dosažené ceny uváděny v /MWh a platby za sjednaný odběr elektřiny nebo sjednanou dodávku elektřiny v , pro ostatní trhy v Kč/MWh a Kč.“.

32. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Nabízet poskytování podpůrných služeb může fyzická či právnická osoba, která splňuje podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy.“.

33. V § 18 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jednotlivých subjektů zúčtování, organizátora trhu a zahraničních fyzických nebo právnických osob; za skutečné hodnoty jsou považovány sjednané hodnoty; hodnoty přenosu elektřiny operátora trhu nevstupují do zvláštního režimu zúčtování a finančního vypořádání odchylek podle § 26,“.

34. V § 18 odst. 4 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami vybavených měřením typu C. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty nebo skutečné hodnoty se nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.“.

35. V § 19 se na konci odstavce 16 doplňuje věta „Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá operátorovi trhu rozdělení energie v kWh na množství před změnou a po změně ceny, určí operátor trhu rozdělení energie s využitím typových diagramů.“.

36. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování odchylek jsou sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčtování, včetně elektřiny opatřené provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 2 a odst. 7, rovna nule, mimo výsledný tok mezi jednotlivými tržními oblastmi na organizovaném denním trhu s elektřinou.“.

37. V § 26 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a závazky plynoucí z rozdílu v příjmech a výdajích zúčtování výsledného toku mezi jednotlivými tržními oblastmi dosaženém na organizovaném denním trhu s elektřinou na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich skutečných hodnot dodávek a odběrů.“.

38. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Vzor výkazu k určení platby za systémové služby je uveden v příloze č. 5a k této vyhlášce. Výkaz předává výrobce elektřiny s výjimkou výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů.“.

39. V § 29 odst. 1 větě druhé se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „zejména“.

40. V § 29 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

„a)   statistiku hodinových cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na denním trhu a vnitrodenním trhu a statistiku cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na blokovém trhu pro dny pondělí až neděle,
b)   vývoj průměrné denní ceny elektřiny z denního trhu,
c)   množství zobchodované elektřiny z blokového trhu, denního trhu a vnitrodenního trhu,“.

41. V § 29 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

42. V § 30 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Pokud registrační číslo nebylo v odběrném nebo předávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.“.

43. V § 30 se na konci textu odstavce 12 doplňují slova „nebo v případě, že nejpozději 2 pracovní dny před termíny podle odstavce 11 obdržel od operátora trhu žádost o zrušení požadavku na změnu dodavatele podanou původním dodavatelem se souhlasem účastníka trhu s elektřinou formou žádosti o změnu dodavatele“.

44. V § 30 odst. 15 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Registrací změny dodavatele jsou v informačním systému operátora trhu v plném rozsahu zrušena všechna jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena. Registraci změny dodavatele s datem účinnosti změny dodavatele podle odstavce 17 oznámí bezodkladně operátor trhu všem dodavatelům dotčeným změnou přiřazení odběrného nebo předávacího místa a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.“.

45. V § 30 odst. 18 se za větu třetí vkládá věta „Údaje o hodnotách provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu nezasílá v případě, že předchozí dodavatel je součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, a odběrné místo je v systému operátora trhu zaregistrováno nově.“.

46. V § 31 odst. 5 písm. c) se za slovo „údaje“ vkládají slova „ , nebyl-li předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy,“.

47. V § 32 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Součástí vyúčtování dodávky nebo distribuce elektřiny konečnému zákazníkovi, který odebírá elektřinu z napěťové hladiny nízkého napětí, je proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem, množství dodané nebo distribuované elektřiny, počáteční a konečný stav elektroměru za dané období vyúčtování, stav elektroměru k 31. prosinci kalendářního roku, a způsob stanovení konečného stavu elektroměru a stavu elektroměru k 31. prosinci kalendářního roku.“.

48. V § 32 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o plánovaném omezení nebo přerušení distribuce elektřiny, a to po dobu 15 dnů před plánovaným omezením či přerušením distribuce elektřiny. Zveřejněné informace zahrnují zejména

a)   adresně vymezenou lokalitu, která má být plánovaným omezením nebo přerušením distribuce elektřiny dotčena,
b)   den a čas zahájení a ukončení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny v dotčených odběrných nebo předávacích místech.

(9) Provozovatel distribuční soustavy zasílá elektronickou formou na základě žádosti účastníkovi trhu informace o plánovaném omezení nebo přerušení distribuce elektřiny na napěťové úrovni velmi vysokého a vysokého napětí. Informace zahrnují zejména

a)   registrační čísla odběrných nebo předávacích míst, která mají být plánovaným omezením nebo přerušením distribuce elektřiny dotčena,
b)   den a čas zahájení a ukončení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny v dotčených odběrných nebo předávacích místech.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

49. V § 32 odst. 10 se slova „ , který má uzavřenou rámcovou smlouvu podle § 5 odst. 4,“ zrušují.

50. V § 34 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny. Není-li v případě odběrných míst konečných zákazníků připojených na hladinu nízkého napětí z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny v požadovaném termínu, provede provozovatel distribuční soustavy přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti.“.

51. V § 34 odst. 5 se za slovo „místě“ vkládají slova „ , a v případě, že při přerušení dodávek elektřiny dochází k demontáži měřicího zařízení,“.

52. V § 34 odstavec 8 zní:

„(8) Je-li smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o distribuci elektřiny uzavřena pro více odběrných nebo předávacích míst, lze provést přerušení dodávek elektřiny u jakéhokoli odběrného nebo předávacího místa pouze tehdy, nelze-li určit, u kterého z odběrných nebo předávacích míst dochází nebo docházelo k neoprávněnému odběru nebo neoprávněné distribuci.“.

53. Za přílohu č. 1 se vkládá příloha č. 1a, která zní:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu

Část A - údaje o žadateli

1.  Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby
2.  Účel odběru
3.  Předmět podnikání
4.  Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5.  Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu
6.  Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození
7.  Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8.  Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9.  Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa
10.  Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11.  Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno

Část B – technické údaje

Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.“.

54. Za přílohu č. 2 se vkládá příloha č. 2a, která zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny ve zkušebním provozu

Část A - údaje o žadateli

1.  Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby
2.  Účel odběru
3.  Předmět podnikání
4.  Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5.  Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu
6.  Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození
7.  Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8.  Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9.  Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa
10.  Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11.  Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
12.  Bankovní spojení a číslo účtu

Část B – technické údaje

1.  Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce
2.  Předpokládané množství odebrané elektřiny za měsíc
3.  Požadovaná distribuční sazbaProhlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.Souhlas žadatele se zněním smlouvy o distribuci zveřejněné provozovatelem distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

55. V příloze č. 5 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii anebo elektřinu obstaranou ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je

a)  pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná kladná regulační energie“),
b)  pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna
1.  vyšší z cen: nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná, 
2.  nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná.

(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii nebo elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je

a)  pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná záporná regulační energie“),
b)  pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna
1.  nižší z cen: nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná,
2.  nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná.“.

56. Za přílohu č. 5 se vkládá příloha č. 5a, která včetně poznámek zní:

„Příloha č. 5a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 48, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

E-shop

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Radek Vojtek - C. H. Beck

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření. Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak ...

Cena: 490 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.