Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 450/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 146, ze dne 29. 12. 2008

450

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, se mění takto:

1. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa České republiky ve 3. tarifní třídě bod 1 zní:

„1. Provádění odborných úkolů celních orgánů v oblasti dohledu nebo kontroly v rámci příslušných jednotlivých agend s vazbami na další agendy.“.

2. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa České republiky ve 3. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Provádění kontrolních činností v systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací nebo kontroly dálničních kuponů. Provádění kontrolních činností v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě. Odhalování a řešení přestupků svěřených do působnosti celních orgánů včetně jejich vyřizování v blokovém řízení. Provádění prvotních správních úkonů směřujících k projednání zjištěných přestupků nebo jiných správních deliktů a postupování získaných podkladů pro jejich řešení příslušným útvarům Celní správy České republiky.“.

3. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa České republiky ve 4. tarifní třídě bod 1 zní:

„1. Zajišťování agendy dohledu nebo kontroly v rámci působnosti celního orgánu, například kontroly zboží, dopravních prostředků, kontroly a prověřování existence a pravosti dokladů a jiných záznamů vztahujících se na zboží podléhající celnímu dohledu nebo daňovému řízení.“.

4. V části 1. Specifické činnosti 1.1. Celní správa České republiky ve 4. tarifní třídě bod 2 zní:

„2. Příprava rozhodnutí při propuštění zboží obchodního charakteru do celních režimů vývoz a tranzit nebo propouštění zboží, které nemá obchodní charakter, do celních režimů dovoz, vývoz a tranzit nebo provádění základních úkonů v oblasti odhalování trestných činů a pátrání po zboží uniklém nebo odňatém při dohledu celních orgánů.“.

5. V části 1. Specifické činnosti 1.2. Vězeňská služba České republiky zní:

„1.2. Vězeňská služba České republiky

1.  tarifní třída – referent
1.  Výkon strážní služby na strážních věžích.
2.  Výkon strážní služby při doprovodu vozidel nebo osob uvnitř vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“).
3.  Výkon strážní služby ve strážní a zásahové hlídce pod odborným vedením.
4.  Výkon služby justiční stráže na vstupu do budovy soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva.
5.  Přeprava vězněných osob nebo chovanců.
2.  tarifní třída - vrchní referent
1.  Výkon strážní služby při eskortování vězňů mimo vazební věznici, věznici nebo ústav pod odborným vedením.
2.  Výkon strážní služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením.
3.  Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením.
4.  Výkon činností při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže pod odborným vedením.
5.  Přeprava vězněných osob nebo chovanců s dílčím výkonem eskortní činnosti.
3.  tarifní třída - asistent
1.  Výkon strážní služby ve vazební věznici, věznici, na vnějším střeženém pracovišti nebo v ústavu nebo při eskortování vězňů.
2.  Výkon dozorčí služby ve vymezeném úseku, který je součástí dozorčího stanoviště, na němž je vykonávána dozorčí služba (dále jen „vymezený úsek“) ve vazební věznici, věznici nebo ústavu, ve vymezeném úseku nestřeženého pracoviště nebo předvádění odsouzených ve vymezeném úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu.
3.  Výkon strážní nebo dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.
4.  Výkon činností při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
5.  Výkon strážní nebo eskortní služby se služebním psem.
4.  tarifní třída - vrchní asistent
1.  Zajišťování strážní služby ve vymezeném úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu nebo ve vymezeném úseku vnějšího střeženého pracoviště (vstupy a vjezdy) nebo výkon strážní služby při eskortování zvlášť nebezpečných vězněných osob (výjimečné a doživotní tresty odnětí svobody, organizovaný zločin apod.).
2.  Zajišťování dozorčí služby ve vazební věznici, věznici, ústavu nebo na nestřeženém pracovišti.
3.  Zajišťování strážní nebo dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo při předvádění chovanců v ústavu.
4.  Zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených ve vazební věznici nebo věznici.
5.  Zajišťování činností na služebně justiční stráže nebo samostatný výkon činností na operačním středisku v justičním objektu.
6.  Koordinace přepravy vězněných osob a chovanců.
7.  Výkon speciálních kynologických činností při vyhledávání omamných a psychotropních látek ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
5.  tarifní třída - inspektor
1.  Koordinace a kontrola výkonu dozorčí, strážní nebo eskortní služby ve směně nebo přepravy vězněných osob nebo chovanců nebo služební kynologie včetně činností při přípravě a využití psychotropních a návykových látek.
2.  Koordinace a kontrola výkonu strážní služby v budovách soudů a při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
3.  Zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených umístěných v krizových odděleních, odsouzených umístěných v odděleních s poruchou duševní a poruchou chování, v odděleních pro trvale pracovně nezařaditelné, v odděleních pro ochrannou léčbu v ústavní formě a chovanců v ústavu.
4.  Samostatné zajišťování provozu operačního střediska ve vazební věznici nebo věznici.
5.  Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku.
6.  tarifní třída - vrchní inspektor
1.  Komplexní koordinace a kontrola dozorčí a strážní služby nebo eskortní služby nebo služby justiční stráže.
2.  Samostatné zajišťování práv a povinností obviněných, uplatňování kázeňské pravomoci vůči obviněným a vyřizování kázeňských přestupků obviněných.
3.  Zajišťování činnosti výcvikového střediska služební kynologie.
7.  tarifní třída - komisař
1.  Příprava a řešení systémových opatření, postupů a zásad výkonu služby vězeňské stráže ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu nebo justiční stráže při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
2.  Koordinace a zajišťování bezpečnostních opatření v organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky při plnění úkolů při řešení krizových situací nebo mimořádných událostí.
3.  Zpracovávání zásad a postupů při realizaci výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
4.  Zpracovávání jednotných zásad a postupů výkonu služby vězeňské nebo justiční stráže.
5.  Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby České republiky s působností ve vazební věznici nebo věznici včetně spolupráce s Policií České republiky při podílení se na předcházení a odhalování trestné činnosti ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody s působností ve vazební věznici nebo věznici.
8.  tarifní třída - vrchní komisař
1.  Koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a výkon činnosti pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby České republiky s působností ve vazební věznici nebo věznici a vý- kon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky vůči příslušníkům zařazeným do oddělení prevence a stížností ve vazební věznici nebo věznici včetně spolupráce s Policií České republiky při podílení se na předcházení a odhalování trestné činnosti ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody s působností ve vazební věznici nebo věznici.
2.  Koordinace a usměrňování přímého výkonu služby vězeňské stráže ve vazební věznici, věznici nebo ústavu nebo justiční stráže v místech výkonu služby.
3.  Koordinace a stanovování způsobu realizace výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody ve vazební věznici nebo věznici. Koordinace a stanovování způsobu realizace výkonu zabezpečovací detence v ústavu.
4.  Výkon koncepčních a koordinačních činností a podíl na stanovování hlavních směrů výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
9.  tarifní třída - rada
1.  Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně mimořádně složité trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby České republiky s působností na celém území České republiky a na Generálním ředitelství Vězeňské služby České republiky včetně spolupráce s Policií České republiky při podílení se na předcházení a odhalování trestné činnosti ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody s působností na celém území České republiky.
2.  Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace a usměrňování výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence.
3.  Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
4.  Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace a komplexní zajišťování činnosti ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.
10.  tarifní třída - vrchní rada
1.  Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů činností v oblasti policejních úkonů ve Vězeňské službě České republiky při předcházení, odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby České republiky včetně spolupráce s Policií České republiky při podílení se na předcházení a odhalování trestné činnosti ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s působností na celém území České republiky.
2.  Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence.
3.  Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
4.  Stanovování koncepce, koordinace a komplexní zajišťování činnosti vazební věznice, věznice nebo ústavu.
11.  tarifní třída - vrchní státní rada
1.  Komplexní koordinace Vězeňské služby České republiky.“.

6. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky ve 4. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Výkon základních policejně kynologických činností v útvarech policie.“.

7. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 5. tarifní třídě se doplňuje bod 8, který zní:

„8. Samostatný výkon speciálních kynologických činností pro potřeby trestního řízení v útvarech policie.“.

8. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 16, který zní:

„16. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v oboru policejní kynologie aplikací metody pachové identifikace.“.

9. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 7. tarifní třídě bod 10 zní:

„10. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo objektů zvláštního významu včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty ve vymezeném rozsahu v útvarech policie s působností na celém území České republiky.“.

10. V části 1. Specifické činnosti 1.3. Policie České republiky v 8. tarifní třídě bod 10 zní:

„10. Komplexní koordinace činností při zajišťování ochrany života a zdraví chráněných osob nebo ochrany zastupitelských úřadů, určených objektů a sídelních objektů včetně stanovování nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.“.

11. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky v 1. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Provádění běžné údržby a drobných oprav techniky a provádění podpůrných a doplňkových činností při hasebních a záchranných pracích.“.

12. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky ve 2. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Řízení vozidel s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3500 kilogramů při hasebních a záchranných pracích nebo mimořádných událostech včetně jejich běžné údržby a drobných oprav.“.

13. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky ve 3. tarifní třídě v bodě 1 se slova „ve specializačních“ nahrazují slovem „v“.

14. V části 1. Specifické činnosti 1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky ve 4. tarifní třídě bod 1 zní:

„1. Zajišťování a koordinace hasebních a záchranných prací při zásahu s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činnosti.“.

15. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky a Hasičském záchranném sboru České republiky v 2.2. Vězeňská služba České republiky v 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání v 7. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).“.

16. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky a Hasičském záchranném sboru České republiky v 2.2. Vězeňská služba České republiky v 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií při výkonu činností ve Vězeňské službě.“.

17. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky a Hasičském záchranném sboru České republiky v 2.3. Policie České republiky v 2.3.12. Další činnosti v 7. tarifní třídě v bodě 5 se slovo „pokusné“ zrušuje.

18. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky a Hasičském záchranném sboru České republiky v 2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky v 2.4.5. Další specializované činnosti v 8. tarifní třídě v bodě 2 se za slovo „Poskytování“ vkládá slovo „komplexní“.

19. V části 2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky a Hasičském záchranném sboru České republiky v 2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky 2.4.11. Další činnosti zní:

„2.4.11. Další činnosti

2.  tarifní třída – vrchní referent
1.  Poskytování podpory při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu výrobou a výdejem jídel.
3.  tarifní třída - asistent
1.  Vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu do hloubky 40 m v prostředí umožňujícím přímý výstup k hladině.
2.  Poskytování psychické pomoci prostřednictvím jednoduchých laických postupů vedoucích ke zmírnění následků traumatizující události.
3.  Obsluha a údržba vozidel zdravotnické služby a jejich specifického zdravotnického vybavení včetně výkonu činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídicích činností v místě zásahu pod odborným dohledem.
4.  Zajišťování podpůrných činností při provádění trhacích prací včetně manipulace s výbušninami bez oprávnění přivádět výbušniny k výbuchu.
5.  Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování a výroba dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
4.  tarifní třída – vrchní asistent¨
1.  Vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu v prostředí neumožňujícím přímý výstup k hladině včetně vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu v hloubce nad 40 m.
2.  Vykonávání lezeckých činností při zásazích ve výšce a nad volnou hloubkou s uplatněním samostatného rozhodování a odpovědností za určený úsek činnosti včetně samostatného vedení pravidelné odborné přípravy hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.
3.  Ošetřovatelská péče včetně zajišťování periferního žilního vstupu vykonávaná v ambulantní péči při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu pod odborným dohledem.
4.  Provádění trhacích prací malého rozsahu, kromě destrukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních komínů.
5.  tarifní třída – inspektor
1.  Provádění trhacích prací velkého rozsahu včetně destrukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních komínů a současné zajišťování trvalé akceschopnosti a řízení činnosti družstva.
2.  Komplexní organizace činností souvisejících se zabezpečováním provozu stravovacího zařízení nebo provozu kuchyně při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
3.  Specifická ošetřovatelská péče vykonávaná bez odborného dohledu v ambulantní péči a při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
6.  tarifní třída – vrchní inspektor
1.  Určování priorit v ošetřovatelském procesu při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.

E-shop

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU. Podrobněji k obsahu ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv - C. H. Beck

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.