Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 419/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 137, ze dne 1. 12. 2008

419

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb. a vyhlášky č. 389/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:

"14.  Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“.

Dosavadní body 14 až 16 se označují jako body 15 až 17.

2. V § 24 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami „Kopie prvního vydaného matričního dokladu, kopie matričního dokladu vydaného po provedení dodatečného záznamu nebo opravy zápisu v matriční knize se založí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 způsobem uvedeným v § 8 zákona. Kopie každého dalšího matričního dokladu, nejde-li o kopie uvedené ve větě třetí, se založí do spisové dokumentace.“.

3. V § 24 odst. 3 větě první se slova „současným názvem“ nahrazují slovy „názvem existujícím v době vydání matričního dokladu, který se uvede i do matriční knihy“.

4. V § 25 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo orgánu územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti“.

5. V § 25 odst. 4 písmeno e) zní:

„e)   zasílají úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka, pokud o to zastupitelský úřad cizího státu nebo státní orgán požádá; úřad s rozšířenou působností, nebo krajský úřad po ověření zašle matriční doklad Ministerstvu zahraničních věcí.“.

6. V § 26 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„(3) Mají-li být matriční doklady použity v cizině, zašle matriční úřad na základě žádosti vydaný matriční doklad úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka2).


2) § 28 zákona.“.

7. V § 26 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   označení úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu,“.

8. V § 26 odst. 4 písmeno e) zní:

„e)   jméno, popř. jména, příjmení a podpis matrikáře úřadu s rozšířenou působností, nebo matrikáře krajského úřadu a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu.“.

9. V § 26 odst. 5 se slova „nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad“ nahrazují slovy „nebo krajský úřad po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad“.

10. V § 27 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

11. § 42 zní:

㤠42

(1) Matriční úřad předá v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností a krajskému úřadu do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka matričního úřadu.

(2) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.“.

12. V příloze č. 2 se za vzor 13 vkládá nový vzor 14, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní vzory 14 až 16 se označují jako vzory 15 až 17.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.