Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


393

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.

Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství“ nahrazují slovy „do systému Intrastat2a) o zboží, které bylo odesláno do jiného členského státu Společenství nebo z něj bylo přijato“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.“.

2. V § 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

3. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 5, 5a, 6, 7, 7a a 8 zní:

㤠3

(1) Fyzická nebo právnická osoba povinná k dani z přidané hodnoty5) nebo identifikovaná k dani z přidané hodnoty v České republice5a), která je povinna za poskytování informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskýni státy6) (dále jen „zpravodajská jednotka“), předává údaje o odeslaném nebo přijatém zboží, které není pro celní nebo daňové účely deklarováno na jednotném správním dokladu, celnímu úřadu na výkazu pro Intrastat, jestliže dosáhne prahu pro vykazování stanoveného zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží. Způsob dosažení prahů a výše jejich hodnot pro vykazování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Informace pro Intrastat poskytuje zpravodajská jednotka od referenčního období7), kterým je

a)   kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží, ve kterém zpravodajská jednotka dosáhla prahu pro vykazování, až do konce následujícího kalendářního roku nebo do dne ukončení platnosti daňového identifikačního čísla k dani z přidané hodnoty přiděleného v České republice, nebo
b)   kalendářní měsíc následující po měsíci odeslání nebo přijetí zboží, pokud je shodný s měsícem, ve kterém vznikla zpravodajské jednotce povinnost přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu Společenství7a) nebo přiznat daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z takového státu8).

(3) Do výkazů pro Intrastat se uvádějí údaje o odeslaném anebo přijatém zboží bez ohledu na skutečnost, zda obchodní transakce, při které zboží prokazatelně překračuje státní hranici České republiky, je uskutečňována s osobou registrovanou nebo neregistrovanouk dani z přidané hodnoty.


5) § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.  261/2007 Sb.
5a) § 96 zákona č. 235/2004 Sb.
6) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.
7) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.
7a) Čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.
8) § 22 a 25 zákona č. 235/2004 Sb.“.

4. V § 4 odst. 2 se ve větě první slova „ , vykáže“ nahrazují slovy „po dosažení některého z prahů pro vykazování stanovených v bodě 1. přílohy č. 2 k této vyhlášce, oznámí“ a slova „v negativním hlášení“ se nahrazují slovy „ve výkazu pro Intrastat, který se v tomto případě pro účely této vyhlášky označuje jako negativní hlášení“.

5. V § 4 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Po jednorázovém dosažení prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce se žádné jiné odeslání nebo přijetí zboží neuskuteční, se negativní hlášení nevyhotovuje. Za jednorázové dosažení prahu pro vykazování se považuje i odeslání nebo přijetí několika zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou referenčních období, pokud zboží v nich tvoří jednu ucelenou dodávku, nebo se jedná o součásti jednorázově dodávaného zboží, anebo rozloženou zásilku zboží.“.

6. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Celnímu úřadu se výkazy pro Intrastat předávají, pokud není dále stanoveno jinak, elektronicky způsobem a za podmínek jím stanovených a zveřejněných na úřední desce Celní správy České republiky. Písemně na tiskopisech v listinné podobě se mohou výkazy pro Intrastat předávat celním úřadům jen v případech, ve kterých zpravodajská jednotka vykazuje za jedno referenční období údaje o odeslaném nebo o přijatém zboží maximálně na 15 číslovaných řádcích příslušného tiskopisu, zpracovaných na jednom listě.“.

7. V § 5 odst. 3 se ve větě první číslo „10.“ nahrazuje slovem „desátého“ a ve větě druhé se číslo „12.“ nahrazuje slovem „dvanáctý“.

8. Na konci textu § 6 se doplňují slova „a ve lhůtě stanovené pro předání prvního výkazu rovněž každý vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat z důvodů dosažení prahu pro vykazování“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „platí pro uvádění údajů do výkazů pro Intrastat pravidla“ nahrazují slovy „se pro zpracování údajů do výkazů pro Intrastat uplatňují pravidla“ a na konci textu se doplňují slova „a způsobu podávání informací o pohybu sledovaných druhů zboží uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, v části I. „Způsob dosažení prahů pro vykazování a jejich výše“ v bodech 4 a 5 a v části II. „Seznam sledovaných druhů zboží“.

10. V § 8 věta třetí zní: „Oprava výkazu pro Intrastat se předává stejnou formou, jaká byla použita pro předání výkazu podle § 5 odst. 2.“.

11. Ustanovení § 9 až 11 se označují skupinovým nadpisem, který zní: „Ustanovení přechodná a zrušovací“.

12. V § 9 ve větě první se číslo „2005“ nahrazuje číslem „2010“.

13. V § 9 větě druhé se slovo „Uvádění“ nahrazuje slovem „Zpracování“.

14. Pod označení § 12 se vkládá nadpis, který zní: „Účinnost“.

15. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 18 až 21 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 22 až 28 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. Příloha č. 5 včetně poznámek pod čarou č. 29 až 35 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. Příloha č. 6 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Při vyhotovení a opravách výkazů pro Intrastat za referenční období před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(2) Ustanoveními bodů 4 a 5 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce se řídí i zpravodajské jednotky, které nevykazují v roce 2009 údaje pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží, protože nepřekročily hodnoty osvobozujících prahů stanovených před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr financí:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrté, výrazně přepracované a doplněné vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje na řešení různých situací při uplatnění daně z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2021 na základě přijatých legislativních opatření. Vybrána jsou nejčastěji diskutovaná témata, u ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Do publikace jsou zapracovány změny zákona o státní ...

Cena: 173 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.