Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


392

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, (dále jen „vyhláška“) se mění takto:

1. V § 2 se za větu prvou vkládá nová věta, která zní: „V přehledu příloh č. 15 až 19 této vyhlášky je obsažen seznam přikládaných listin (příloh), kterými se dokládá zápis přeměny obchodní společnosti nebo družstva a evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.“.

2. V Přehledu příloh k formuláři č. 1 akciová společnost vyhlášky se za odstavec s označením „Základní kapitál“ vkládá nový odstavec, který zní:

„Právo výkupu účastnických cenných papírů

Návrh na zápis práva výkupu účastnických cenných papírů akciové společnosti podle § 183i a následujících obchodního zákoníku se dokládá následujícími listinami:

a)   notářský zápis o usnesení valné hromady akciové společnosti podle § 183i obchodního zákoníku,
b)   doklad o tom, že hlavní akcionář předal bance nebo obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.“.

3. Přehled příloh č. 15 (společný pro formuláře č. 1 až 12) k návrhu na zápis přeměn právnických osob (změna právní formy, fúze, rozdělení, převod jmění na společníka) a povinného výkupu se zrušuje.

4. Za dosavadní „Přehled příloh k formuláři č. 13 výmaz zapsané fyzické nebo právnické osoby“ se vkládají nové přehledy příloh č. 15 až 19, které zní:

„Přehled příloh č. 15 (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis vnitrostátní fúze:

Skutečnosti zapisované v případě vnitrostátní fúze obchodní společnosti nebo družstva a evropské družstevní společnosti (dále jen „družstvo“) se dokládají:

a)   stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o fúzi, a to
1.  při fúzi veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka s fúzí podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
2.  při fúzi společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o fúzi podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s fúzí uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,
3.  při fúzi akciové společnosti nebo evropské společnosti (dále jen „akciová společnost“) stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva nástupnické akciové společnosti o fúzi podle § 129, 132 a 133 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva zanikající akciové společnosti podle § 132 a 133 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, spolu s prohlášením představenstva akciové společnosti, jež nekonala valnou hromadu, o tom, že oprávnění akcionáři nepožáda-li o svolání valné hromady podle § 131 a 132 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo že se tohoto práva podle § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vzdali,
4.  při fúzi družstva stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
b)   stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s fúzí podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
c)   konečná účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,
d)   mezitímní účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
e)   zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
f)   doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,
g)   vymazává-li se obchodní společnost nebo družstvo z obchodního rejstříku v důsledku fúze, souhlas správce daně s výmazem zanikající obchodní společnosti nebo družstva z obchodního rejstříku podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992  Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
h)   zapisují-li se v souvislosti s fúzí osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
i)   zapisují-li se v souvislosti s fúzí osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,
j)   zapisují-li se v souvislosti s fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,
k)   zapisuje-li se v souvislosti s fúzí předmět podnikání (činnosti) nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,
l)   zapisuje-li se v souvislosti s fúzí sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
m)   je-li účastníkem fúze dlužník, ohledně něhož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu podle § 5 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
n)   při fúzi akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným posudek znalce na ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti podle § 73, § 90 odst. 2 a § 135 odst. 2 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, není-li součástí znalecké zprávy o fúzi, v takovém případě se přikládá znalecká zpráva o fúzi,
o)   navrhuje-li se v souvislosti s fúzí zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení obchodního podílu nebo akcií, jež mají být vyměněny za obchodní podíl, zápis, jehož zastavení se navrhuje,
p)   při fúzi akciové společnosti doklad o tom, že akciová společnost předala peněžní prostředky potřebné k vyplacení doplatků pověřené osobě podle § 107 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
q)   je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že kótované listinné akcie potřebné k výměně jak pro společníky zanikajících obchodních společností, tak akcionáře nástupnické akciové společnosti byly předány pověřené osobě podle § 138 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
r)   je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o doručení žádosti centrálnímu depozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů, podle § 143 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o vydání akcií potřebných k výměně pro společníky zanikajících obchodních společností nebo doklad o doručení informace o změně údajů v akciích akcionářů nástupnické akciové společnosti, mají-li být vydány nebo změněny zaknihované akcie,
s)   při fúzi akciové společnosti jako zanikající společnosti do nástupnické společnosti s ručením omezeným prohlášení zanikající akciové společnosti, že žádnému z akcionářů nevzniklo právo vystoupit z akciové společnosti nebo že žádný z oprávněných akcionářů nevyužil práva vystoupit z akciové společnosti podle § 159 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení akcionáře z akciové společnosti,
t)   bude-li se v souvislosti s fúzí vymazávat odštěpný závod nebo zapisovat změny týkající se takového odštěpného závodu, listiny přikládané k návrhu na zápis odštěpného závodu, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formuláři č. 6,
u)   vzdal-li se společník veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným práva na výměnu podle § 7 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, po zveřejnění projektu fúze podle § 33 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, některou z listin prokazující vzdání se práva, jež jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo prohlášení každé zúčastněné veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, že se žádný společník práva na výměnu nevzdal.

Přehled příloh č. 16: (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis přeshraniční fúze společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti, družstva nebo evropské družstevní společnosti (dále jen „přeshraniční fúze“), fúze při založení evropské společnosti nebo fúze při založení evropské družstevní společnosti (dále jen „nadnárodní fúze“) a přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti:

Skutečnosti zapisované v případě nadnárodní fúze obchodní společnosti nebo družstva se dokládají:

a)   zapisuje-li se nadnárodní fúze a nástupnická právnická osoba má sídlo v České republice, popřípadě některá ze zanikajících právnických osob má sídlo v České republice
1.  osvědčení notáře podle § 210, popřípadě podle § 208 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo podle § 18a, popřípadě § 16 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, anebo podle § 19, popřípadě § 17 zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů,
2.  je-li zapisována přeshraniční fúze, osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány členských států, v nichž mají sídla zahraniční zúčastněné korporace, v souladu s právními předpisy upravujícími přeshraniční fúze těchto členských států, a to za každou zúčastněnou korporaci jedno osvědčení podle § 212 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
3.  je-li v souvislosti se zápisem české nástupnické společnosti vymazávána i česká zanikající společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost nebo družstvo, stejnopis notářského zápisu o fúzi, a to
a. je-li zanikající nebo nástupnickou obchodní společností česká společnost s ručením omezeným, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o fúzi podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s fúzí uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku, popřípadě doklad o rozhodnutí jednatele o fúzi podle § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
b. je-li zanikající nebo nástupnickou obchodní společností česká akciová společnost, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva nástupnické akciové společnosti nebo o fúzi podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo zanikající akciové společnosti podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, spolu s prohlášením představenstva akciové společnosti, jež nekonala valnou hromadu, o tom, že oprávnění akcionáři nepožádali o svolání valné hromady podle § 131 a 132 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo že se tohoto práva podle § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vzdali,
c. zaniká-li nebo vzniká-li družstvo, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
4.  konečná účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,
5.  mezitímní účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
6.  zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
7.  při fúzi akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění české zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti podle § 73, § 90 odst. 2 a § 135 odst. 2 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, není-li součástí znalecké zprávy o fúzi, v takovém případě se přikládá znalecká zpráva o fúzi, nebo doklad o ocenění vyžadovaný právním řádem, jímž se řídí zahraniční zúčastněné korporace, ledaže se takové ocenění nevyžaduje,
8.  zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
9.  zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku, ledaže byl vyžádán a zkontrolován notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
10.  zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí předmět podnikání (činnosti) nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
11.  zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 208 odst. 4 nebo § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
12.  zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,
13.  zapisuje-li se fúze při založení evropské společnosti, která má monistickou strukturu, doklad prokazující, že správní rada evropské společnosti rozhodla podle § 35 odst. 2 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, že evropská společnost bude řízena předsedou-generálním ředitelem nebo jiným generálním ředitelem, bylo-li takové rozhodnutí přijato před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, anebo prohlášení předsedy správní rady, že takové rozhodnutí správní rada dosud nepřijala,
14.  navrhuje-li se výmaz organizační složky podniku zahraniční zúčastněné korporace z českého obchodního rejstříku a zápis této složky jako odštěpného závodu, i listiny přikládané k návrhu na zápis odštěpného závodu, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formuláři č. 6,

15. 

navrhuje-li se výmaz organizační složky podniku zahraniční zúčastněné korporace z českého obchodního rejstříku, i doklady prokazující zrušení organizační složky podniku zahraniční osoby,

b)   zapisuje-li se nadnárodní fúze, žádná ze zúčastěných společností neměla sídlo v České republice a nástupnická právnická osoba má mít sídlo v České republice
1.  osvědčení notáře podle § 210 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo podle § 18a zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, anebo podle § 19 zákona č.  307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů,
2.  je-li zapisovaná přeshraniční fúze, osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány členských států, v nichž mají sídla zahraniční zúčastněné korporace, v souladu s právními předpisy upravujícími přeshraniční fúze těchto členských států, a to za každou zúčastněnou korporaci jedno osvědčení podle § 212 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
3.  projekt fúze,
4.  zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
5.  je-li nástupnickou obchodní společností akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění zanikající zahraniční zúčastněné korporace nebo jiný doklad o ocenění jejího jmění,
6.  zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
7.  zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku, ledaže byl vyžádán a zkontrolován notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
8.  zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí předmět podnikání (činnosti) nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
9.  zapisuje-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 9 a 12, ledaže byly vyžádány a zkontrolovány notářem podle § 210 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
10.  zapisují-li se v souvislosti s nadnárodní fúzí osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,
c)   zapisuje-li se nadnárodní fúze, nástupnická právnická osoba má sídlo v zahraničí a zanikající právnická osoba má sídlo v České republice, popřípadě nástupnická právnická osoba měla před fúzí sloučením sídlo v České republice
1.  osvědčení notáře podle § 208 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo podle § 16 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, anebo podle § 17 zákona č.  307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů,
2.  stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o zrušení české obchodní společnosti nebo družstva, a to
a. je-li zanikající obchodní společností česká společnost s ručením omezeným, popřípadě nástupnická společnost byla před fúzí sloučením českou společností s ručením omezeným, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o fúzi podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s fúzí uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o fúzi bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku, popřípadě doklad o rozhodnutí jednatele o fúzi podle § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
b. je-li zanikající obchodní společností česká akciová společnost, popřípadě nástupnická obchodní společnost byla před fúzí sloučením českou akciovou společností, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí představenstva nástupnické akciové společnosti o fúzi podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo zanikající akciové společnosti podle § 133 a § 211 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, spolu s prohlášením představenstva akciové společnosti, jež nekonala valnou hromadu, o tom, že oprávnění akcionáři nepožádali o svolání valné hromady podle § 131 a 132 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo že se tohoto práva podle § 9 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, vzdali,
c. zaniká-li české družstvo, popřípadě nástupnické družstvo bylo před fúzí sloučením českým družstvem, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o fúzi podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
3.  konečná účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,
4.  mezitímní účetní závěrka české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
5.  vymazává-li se v důsledku založení evropské společnosti fúzí nebo v důsledku založení evropské družstevní společnosti fúzí česká zúčastněná akciová společnost nebo družstvo, doklad osvědčující zápis evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti do zahraničního rejstříku,
6.  navrhuje-li se zápis organizační složky podniku nástupnické zahraniční korporace, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,
d)   zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a některá ze zúčastněných společností měla sídlo v České republice,
1.  týká-li se zápis české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, listiny uvedené v Přehledu příloh č. 15,
2.  je-li nástupnickou společností česká veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost, osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí,
3.  půjde-li o výmaz české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a nástupnická osoba má sídlo v zahraničí, doklad prokazující zápis této fúze do zahraničního rejstříku,
4.  má-li nástupnická osoba sídlo v zahraničí, a v souvislosti s výmazem české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti se navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,
5.  má-li nástupnická veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost sídlo v České republice a navrhuje-li se výmaz organizační složky podniku zahraniční zúčastněné osoby z českého obchodního rejstříku a zápis této složky jako odštěpného závodu, i listiny přikládané k návrhu na zápis odštěpného závodu, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formuláři č. 6,
6.  stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s fúzí podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
e)   zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti a žádná ze zúčastněných společností neměla sídlo v České republice,
1.  osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze v zahraničí,
2.  měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou organizační složku podniku v České republice a navrhuje-li se zápis této organizační složky jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v přehledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující rozhodnutí o zrušení této organizační složky,
3.  projekt fúze,
4.  zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
5.  podpisové vzory osob, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,
6.  zapisují-li se v souvislosti s touto fúzí v rámci zápisu nástupnické obchodní společnosti i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,
7.  stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s fúzí podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na fúzi, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
8.  doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,
9.  doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 5 a 10,
f)   zapisuje-li se podle § 189 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přeshraniční fúze veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, v České republice mají sídlo pouze zanikající obchodní společnosti a nástupnická osoba má mít sídlo zahraničí
1.  listiny uvedené v Přehledu příloh č. 15 ve vztahu k české zanikající obchodní společnosti,
2.  osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se bude zahraniční osoba řídit, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis fúze, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení české zanikající obchodní společnosti učiněné ve formě notářského zápisu, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis fúze do zahraničního rejstříku,
3.  byla-li již fúze zapsána do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení české zanikající obchodní společnosti učiněné ve formě notářského zápisu, že fúze bude zapsána v zahraničí až po zápisu fúze do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se bude nástupnická osoba řídit, takový zápis nevyžaduje,
4.  jestliže se v souvislosti s výmazem české veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7.

Přehled příloh č. 17 (společný pro formuláře 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis rozdělení:

Skutečnosti zapisované v případě rozdělení obchodní společnosti nebo družstva se dokládají:

a)   má-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo sídlo v České republice a nástupnická obchodní společnost nebo družstvo nebo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva mají nebo budou mít sídlo v České republice
1.  stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o rozdělení, a to
a. při rozdělení veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka s rozdělením podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
b. při rozdělení společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o rozdělení podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s rozdělením uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o rozdělení bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,
c. při rozdělení akciové společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě i stejnopis notářského zápisu o souhlasu akcionáře nebo akcionářů s rozdělením s nerovnoměrným výměnným poměrem uděleným mimo valnou hromadu podle § 22 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně stejnopisu oznámení představenstva o rozhodnutí o rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií podle § 22 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
d. při rozdělení družstva stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o rozdělení podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
2.  stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s rozdělením podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na rozdělení, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
3.  konečná účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,
4.  mezitímní účetní závěrka zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
5.  zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
6.  doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,
7.  vymazává-li se obchodní společnost nebo družstvo z obchodního rejstříku v důsledku rozdělení, souhlas správce daně s výmazem zanikající obchodní společnosti nebo družstva z obchodního rejstříku podle § 35 odst. 2 zákona č.  337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
8.  zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
9.  zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,
10.  zapisují-li se do obchodního rejstříku v souvislosti s rozdělením v rámci zápisu obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,
11.  zapisuje-li se v souvislosti s rozdělením předmět podnikání (činnosti) obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,
12.  zapisuje-li se v souvislosti s rozdělením sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
13.  je-li účastníkem rozdělení dlužník, ohledně něhož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu podle § 5 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
14.  při rozdělení akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti a jeho částí nebo části jmění rozdělované obchodní společnosti podle § 253, § 282 odst. 2 a § 307 ve vazbě na § 135 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, není-li součástí znalecké zprávy o rozdělení, v takovém případě se přikládá znalecká zpráva o rozdělení,
15.  navrhuje-li se v souvislosti s rozdělením zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení obchodního podílu nebo akcií, jež mají být vyměněny za obchodní podíl, zápis jehož zastavení se navrhuje,
16.  je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že akciová společnost předala peněžní prostředky potřebné k vyplacení doplatků pověřené osobě podle § 291 odst. 2 ve vazbě na § 107 odst. 2 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
17.  je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že kótované listinné akcie potřebné k výměně jak pro společníky zanikajících společností, tak akcionáře nástupnické společnosti byly předány pověřené osobě podle § 307 ve vazbě na § 138 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
18.  je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o doručení žádosti centrálnímu depozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů podle § 307 ve vazbě na § 143 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o vydání akcií potřebných k výměně pro společníky zanikajících společností nebo doklad o doručení informace o změně údajů v akciích akcionářů nástupnické akciové společnosti, mají-li být vydány nebo změněny zaknihované akcie,
19.  při rozdělení akciové společnosti, jestliže je nástupnickou společností společnost s ručením omezeným, prohlášení zanikající či rozdělované akciové společnosti, že žádnému z akcionářů nevzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo že žádný z oprávněných akcionářů nevyužil práva vystoupit ze společnosti podle § 318 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení akcionáře ze společnosti,
20.  vzdal-li se společník veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným práva na výměnu podle § 7 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, po zveřejnění projektu fúze podle § 33 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, některou z listin prokazující vzdání se práva, jež jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo prohlášení každé zúčastněné veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, že se žádný společník práva na výměnu nevzdal,
b)   má-li alespoň jedna zúčastněná obchodní společnost nebo družstvo sídlo v České republice nebo alespoň jedna nástupnická obchodní společnost nebo družstvo má nebo má mít sídlo v České republice a alespoň jedna zúčastněná osoba má nebo má mít sídlo v zahraničí nebo alespoň jedna nástupnická osoba má nebo má mít v sídlo v zahraničí a tato osoba je založena podle práva některého jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“) a současně má sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozovnu v členském státě (dále jen „zahraniční osoba“)
1.  listiny uvedené v písmenu a) ve vztahu k české zúčastněné obchodní společnosti nebo družstvu nebo české nástupnické obchodní společnosti nebo družstvu,
2.  osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis rozdělení v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis rozdělení v zahraničí,
3.  bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení zahraniční osoby, že rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se zahraniční osoba řídí, takový zápis nevyžaduje,
4.  doklady prokazující, že příslušný orgán zahraniční osoby rozhodl o rozdělení,
5.  měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou organizační složku podniku v České republice a navrhuje-li se zápis této organizační složky jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v přehledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující rozhodnutí o zrušení této organizační složky,
6.  má-li nástupnická osoba sídlo v zahraničí, a v souvislosti s výmazem české obchodní společnosti nebo družstva se navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7,
c)   nemá-li žádná ze zúčastněných osob sídlo v České republice a alespoň jedna nástupnická obchodní společnost nebo družstvo má mít sídlo v České republice,
1.  osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis rozdělení v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraniční osoby, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis rozdělení v zahraničí,
2.  bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení zahraniční osoby, že rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se zahraniční osoba řídí, takový zápis nevyžaduje,
3.  doklady prokazující, že příslušný orgán zahraniční osoby rozhodl o rozdělení,
4.  projekt rozdělení,
5.  zahajovací rozvaha nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
6.  podpisové vzory osob, které jsou oprávněné jednat jménem nástupnické obchodní společnosti nebo družstva podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,
7.  zapisují-li se v souvislosti s tímto rozdělením v rámci zápisu obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,
8.  stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství s rozdělením podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na rozdělení, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
9.  doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,
10.  doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
11.  zapisují-li se v souvislosti s rozdělením osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
12.  je-li nástupnickou obchodní společností akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, posudek znalce na ocenění jmění zanikající zahraniční osoby nebo jiný doklad o ocenění jejího jmění,
13.  navrhuje-li se v souvislosti s rozdělením zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení obchodního podílu nebo akcií, jež mají být vyměněny za tento obchodní podíl,
14.  je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o tom, že kótované listinné akcie potřebné k výměně jak pro společníky zanikajících společností, tak akcionáře nástupnické společnosti byly předány pověřené osobě podle § 307 ve vazbě na § 138 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
15.  je-li nástupnickou společností akciová společnost, doklad o doručení žádosti centrálnímu depozitáři, popřípadě Středisku cenných papírů podle § 307 ve vazbě na § 143 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o vydání akcií potřebných pro společníky nástupnické společnosti,
16.  měla-li zahraniční zúčastněná osoba zapsanou organizační složku podniku v České republice a navrhuje-li se zápis této organizační složky jako odštěpného závodu, i listiny uvedené v přehledu příloh č. 6, jinak doklad prokazující rozhodnutí o zrušení této organizační složky,
d)   v České republice má sídlo pouze zanikající obchodní společnost nebo družstvo a nástupnické osoby mají mít sídlo v zahraničí
1.  listiny uvedené v písmenu a) ve vztahu k české zanikající obchodní společnosti nebo družstvu,
2.  osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se bude zahraniční osoba řídit, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis rozdělení, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení české zanikající obchodní společnosti nebo družstva učiněné ve formě notářského zápisu, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro zápis rozdělení do zahraničního rejstříku,
3.  bylo-li již rozdělení zapsáno do zahraničního rejstříku, doklad osvědčující provedení tohoto zápisu nebo prohlášení české zanikající obchodní společnosti nebo družstva učiněné ve formě notářského zápisu, že rozdělení bude zapsáno v zahraničí až po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, popřípadě že se podle práva, jímž se bude nástupnická osoba řídit, takový zápis nevyžaduje,
4.  jestliže se v souvislosti s výmazem české obchodní společnosti nebo družstva navrhuje zápis organizační složky podniku zahraniční osoby, i listiny, jež jsou uvedeny v přehledu příloh č. 7.

Přehled příloh č. 18 (společný pro formuláře 1, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis převodu jmění:

Skutečnosti zapisované v případě převodu jmění na společníka se dokládají:

a)   stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na přejímajícího společníka, a to
1.  při převzetí jmění veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka veřejné obchodní společnosti podle § 16 odst. 2 a 3 a § 345 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o převzetí jmění veřejné obchodní společnosti nebo jediného komplementáře podle § 16 odst. 2 a 3 a § 348 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, o převzetí jmění komanditní společnosti. Je-li přejímajícím společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti česká společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, družstvo nebo evropská družstevní společnost, je tímto stejnopisem stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 17 odst. 3 nebo § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků české společnosti s ručením omezeným s převzetím jmění uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku. Je-li přejímajícím společníkem česká veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost, je tímto stejnopisem stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti s převzetím jmění podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
2.  při převzetí jmění společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o převzetí jmění podle § 17 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s převzetím jmění uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,
3.  při převzetí jmění akciové společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
b)   doklady prokazující, že příslušný orgán přejímajícího společníka rozhodl o převzetí jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,
1.  jestliže je přejímajícím společníkem česká veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost, stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka s převzetím jmění podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
2.  jestliže je přejímajícím společníkem společnost s ručením omezeným, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o převzetí jmění podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků s převzetím jmění uděleným mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o převzetí jmění bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,
3.  jestliže je přejímajícím společníkem akciová společnost, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o převzetí jmění podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
4.  jestliže je přejímajícím společníkem družstvo, stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o převzetí jmění podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
5.  jestliže je přejímajícím společníkem jiná česká právnická osoba, doklady prokazující, že příslušný orgán jiné české právnické osoby rozhodl o převzetí jmění,
6.  jde-li o zahraničního přejímajícího společníka, doklady prokazující, že příslušný orgán zahraničního přejímajícího společníka, který není fyzickou osobou, rozhodl o převzetí jmění spolu s osvědčením vydaným k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právem se zahraniční osoba řídí, o tom, že splnila požadavky stanovené právním řádem tohoto státu pro zápis převodu jmění v zahraničí, popřípadě není-li takový orgán, prohlášení zahraničního přejímajícího společníka, že takové osvědčení orgán členského státu nevydává a že splnila požadavky stanovené zahraničním právním řádem pro převzetí zahraniční osoby, a v případě, že cizí právo vyžaduje zápis převzetí jmění do zahraničního rejstříku, doklad prokazující, že tento zápis byl proveden, jinak prohlášení podle předchozí věty musí obsahovat i prohlášení, že se zápis převzetí jmění do zahraničního rejstříku nevyžaduje,
c)   doklady prokazující, že přejímající společník byl ke dni podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem podle § 340 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, neplyne-li tato skutečnost již z listin, které jsou uloženy ve sbírce listin, nebo ze stavu zápisu v obchodním rejstříku,
d)   stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství nebo orgánu Evropské unie s převzetím jmění podle § 15 odst. 3 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby zúčastněné na převodu jmění na společníka, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
e)   konečná účetní závěrka zanikající obchodní společnosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a přejímajícího společníka, pokud je povinen vést účetnictví, a zpráva auditora, jestliže se takové ověření vyžaduje,
f)   mezitímní účetní závěrka zanikající obchodní společnosti a přejímajícího společníka, pokud je povinen vést účetnictví, podle § 11 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se takové ověření vyžaduje,
g)   zahajovací rozvaha přejímajícího společníka podle § 11 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jestliže má povinnost vést k rozhodnému dni účetnictví, a zpráva auditora o jejím ověření, pokud se takové ověření vyžaduje, nebo prohlášení přejímajícího společníka, že není povinen vést účetnictví,
h)   je-li účastníkem převzetí jmění dlužník, ohledně něhož probíhá insolvenční řízení, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu pod § 5 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
i)   doklad o poskytnutí jistoty věřiteli zanikající obchodní společnosti nebo českého přejímajícího společníka podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zanikající obchodní společnosti nebo českého přejímajícího společníka, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,
j)   souhlas správce daně s výmazem zanikající obchodní společnosti z obchodního rejstříku podle § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
k)   jde-li o zápis převodu jmění veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, doklady prokazující vyplacení vypořádacího podílu podle § 346 a 347 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
l)   je-li zanikající společností akciová společnost, doklad vystavený pověřenou osobou podle § 357 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, prokazující předání peněžních prostředků k vyplacení vypořádání.

Přehled příloh č. 19 (společný pro formuláře 1, 5, 6, 9, 10 a 12) k návrhu na zápis změny právní formy:

Skutečnosti zapisované v případě změny právní formy obchodní společnosti nebo družstva a evropské družstevní společnosti se dokládají:

a)   stejnopis notářského zápisu prokazujícího rozhodnutí o změně právní formy, a to
1.  při změně právní formy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti stejnopis notářského zápisu o souhlasu každého společníka se změnou právní formy podle § 16 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
2.  při změně právní formy společnosti s ručením omezeným stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o změně právní formy společnosti podle § 17 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě stejnopis notářského zápisu o souhlasu společníka nebo společníků se změnou právní formy uděleném mimo valnou hromadu spolu se stejnopisem oznámení jednatele o tom, že rozhodnutí o změně právní formy společnosti bylo přijato podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, popřípadě § 130 obchodního zákoníku,
3.  při změně právní formy akciové společnosti nebo evropské společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí valné společnosti podle § 21 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
4.  při změně právní formy družstva nebo evropské družstevní společnosti stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) družstva o změně právní formy podle § 23 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
b)   stejnopis nebo úředně ověřená kopie souhlasu orgánu veřejné moci podle českého zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství se změnou právní formy podle § 15 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud se vyžaduje, popřípadě prohlášení osoby měnící svou právní formu, že nastala domněnka souhlasu takového orgánu podle § 15 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
c)   řádná, mimořádná nebo mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni změny právní formy podle § 365 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně zprávy auditora o jejím ověření, jestliže se vyžaduje,
d)   jestliže probíhá insolvenční řízení ohledně obchodní společnosti nebo družstva anebo evropské družstevní společnosti měnící svou právní formu, rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu podle § 5 zákona č. 125/2008  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a § 348 zákona č. 182/2006  Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e)   doklad o poskytnutí jistoty obchodní společnosti nebo družstva anebo evropské družstevní společnosti měnící svou právní formu podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, pokud zákon její poskytnutí vyžaduje, nebo prohlášení zúčastněné obchodní společnosti nebo družstva, že právo na poskytnutí jistoty nebylo uplatněno,
f)   při změně právní formy na společnost s ručením omezeným, na akciovou společnost, nebo družstvo i posudek znalce na ocenění jmění podle § 367 zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
g)   při změně právní formy společnosti s ručením omezeným na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost prohlášení společnosti, že žádnému ze společníků nevzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo že žádný z oprávněných společníků nevyužil práva vystoupit ze společnosti podle § 376 a následující zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení společníka ze společnosti, popřípadě stejnopis notářského zápisu o nesouhlasu společníka se změnou právní formy podle § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
h)   při změně právní formy akciové společnosti na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným prohlášení společnosti, že žádnému z akcionářů nevzniklo právo vystoupit ze společnosti nebo že žádný z oprávněných akcionářů nevyužil práva vystoupit ze společnosti podle § 382 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení akcionáře ze společnosti,
i)   při změně právní formy družstva na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným prohlášení družstva, že žádnému z členů nevzniklo právo vystoupit z družstva nebo že žádný z oprávněných členů nevyužil práva vystoupit z družstva podle § 383 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, anebo doklady prokazující vystoupení člena z družstva,
j)   při změně právní formy akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, navrhuje-li se zápis zástavního práva k obchodnímu podílu podle § 42 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, doklady prokazující zastavení akcií, jež mají být vyměněny za obchodní podíl, zápis jehož zastavení se navrhuje,
k)   zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo osoby, které jsou členy dozorčí rady, správní rady či kontrolní komise, doklady prokazující splnění podmínek pro výkon funkce, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
l)   zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy osoby, které jsou oprávněné jednat jménem obchodní společnosti nebo družstva, jež změnilo svou právní formu, podpisové vzory těchto osob podle § 38i odst. 2 obchodního zákoníku,
m)   zapisují-li se v souvislosti se změnou právní formy v rámci zápisu obchodní společnosti nebo družstva i jiné osoby, písemný souhlas těchto osob podle § 31 odst. 3 obchodního zákoníku,
n)   zapisuje-li se v souvislosti se změnou právní formy předmět podnikání (činnosti) obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady osvědčující oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku podle § 37 obchodního zákoníku, pokud nejsou tyto informace zjistitelné z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,
o)   zapisuje-li se v souvislosti se změnou právní formy sídlo nástupnické obchodní společnosti nebo družstva anebo jeho změna, doklady prokazující umístění sídla, jež jsou uvedeny v přehledu příloh k formulářům č. 1, 2, 5, 9, 10 a 12,
p)   při změně právní formy akciové společnosti na evropskou společnost i
1.  doklady prokazující splnění podmínek čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti,
2.  doklady prokazující způsob zapojení zaměstnanců podle čl. 12 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti,
3.  osvědčení podle čl. 37 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti,
4.  doklad prokazující, že správní rada evropské společnosti, která má monistickou strukturu, rozhodla podle § 35 odst. 2 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, že evropská společnost bude řízena předsedou-generálním ředitelem nebo jiným generálním ředitelem, bylo-li takové rozhodnutí přijato před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, anebo prohlášení předsedy správní rady, že takové rozhodnutí správní rada dosud nepřijala,
q)   při změně právní formy družstva na evropskou družstevní společnost i
1.  doklady prokazující splnění podmínek čl. 2 odst. 1, pátá odrážka nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti,
2.  doklady prokazující způsob zapojení zaměstnanců podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti,
3.  osvědčení podle čl. 35 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti.“.
5.  V Přehledu příloh k formuláři č. 1 akciová společnost vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene d) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
6.  V Přehledu příloh k formuláři č. 2 družstvo vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene c) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
7.  V Přehledu příloh k formuláři č. 3 EZHS vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene b) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
8.  V Přehledu příloh k formuláři č. 4 podnikatel-fyzická osoba vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene a) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
9.  V Přehledu příloh k formuláři č. 5 komanditní společnost vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene b) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
10.  V Přehledu příloh k formuláři č. 7 organizační složka nebo podnik zahraniční osoby vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene c) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
11.  V Přehledu příloh k formuláři č. 8 příspěvková organizace vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene c) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
12.  V Přehledu příloh k formuláři č. 9 společnost s ručením omezeným vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene c) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
13.  V Přehledu příloh k formuláři č. 10 veřejná obchodní společnost vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene b) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
14.  V Přehledu příloh k formuláři č. 11 přemístění cizí právnické osoby se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene d) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.
15.  V Přehledu příloh k formuláři č. 12 jiné právní formy vyhlášky se v odstavci s označením „Základní údaje“ na konci písmene b) doplňují slova „pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

E-shop

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2023

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společností a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné ... pokračování

Cena: 439 KčKOUPIT

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.