Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 385/2008 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2008, částka 124, ze dne 20. 10. 2008

385

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „stanoví na základě práva Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů.“.

3. V § 3 písm. a) se slova „a to jednotlivě za“ zrušují.

4. V § 3 písm. a) se body 1 a 2 zrušují.

5. V § 3 písm. d) se slovo „odvětvové“ zrušuje a slova „(OKEČ 65.2)“ se nahrazují slovy „(CZ-NACE 64.9)“.

6. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

7. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Výkazy fondu kolektivního investování

(1) Investiční společnost k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (dále jen „měsíc“) za každý jednotlivý podílový fond a za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, sestavuje výkaz

a)   FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI30,
b)   FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI33,
c)   FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru TISIFI10.

(2) Výkazy podle odstavce 1 investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 25 kalendářních dnů následujícího měsíce, s výjimkou výkazu sestavovaného za fond peněžního trhu, který investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce.

(3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, sestavuje a předkládá České národní bance výkazy podle odstavců 1 a 2.

(4) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

8. V § 6 odst. 1 se za slovo „každého“ vkládá slovo „kalendářního“ a za slovo „čtvrtletí“ se vkládají slova „(dále jen „čtvrtletí“)“.

9. V § 8 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

10. V § 8 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

11. V § 8 odst. 4 a v § 9 odst. 2 a 3 se slovo „čtvrtletí“ nahrazuje slovem „měsíce“.

12. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

13. V § 11 písm. a) se za slovo „zamítnut“ vkládá slovo „insolvenční“ a slova „na prohlášení konkurzu“ se zrušují.

14. V § 12 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1,“ zrušují.

15. V § 13 odst. 3 se slova „Ostatní vykazující subjekty postupují podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „Podle odstavců 1 a 2 obdobně postupují i ostatní vykazující subjekty, a to“.

16. § 14 zní:

㤠14

(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci a předložených České národní bance podle této vyhlášky, sestaví a předloží vykazující subjekt tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede vykazující subjekt formou zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.

(2) Vykazující subjekt znovu sestaví a předloží z důvodu změny po auditu rovněž následující výkazy, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku podle odstavce 1. Opětovné předložení upravených výkazů provede vykazující subjekt formou běžné opravy do 30 kalendářních dnů po předložení upravených výkazů sestavených k 31. prosinci podle výsledků auditu.“.

17. V § 15 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 24a znějí:

„(2) Vykazující subjekt předává výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených v aplikaci pro sběr dat. Data připravuje fyzická osoba (dále jen „osoba“) pověřená vykazujícím subjektem přípravou dat výkazu, vytvořením a předáním datové zprávy, která má pro tyto činnosti přiřazenou roli v aplikaci pro sběr dat podle § 17.

(3) Datové zprávy podle odstavce 2 schválené a potvrzené osobou pověřenou vykazujícím subjektem podle § 17 vykazující subjekt před odesláním opatří zaručeným elektronickým podpisem24a) nebo zabezpečovacím kódem pověřené osoby, která má v aplikaci pro sběr dat přiřazenou roli umožňující provést zabezpečení předávané datové zprávy podle § 17.

(4) Předávané datové zprávy obsahují údaje o osobě pověřené přípravou dat příslušného výkazu podle § 17 odst. 1 písm. a) a b).


24a)  § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.“.

18. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovem „osoby“.

19. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo „jména“ vkládají slova „a příjmení“ a slovo „zaměstnanců“ se nahrazuje slovem „osob“.

20. V § 17 odst. 1 písm. b) se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „osob“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a údaje o kvalifikovaném certifikátu vydaném pověřeným osobám akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb26), pokud vykazující subjekt používá pro zabezpečování předávaných datových zpráv zaručený elektronický podpis“.

Poznámka pod čarou č. 26 zní:


26)  § 2 písm. l) a j) a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č.  226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.“.

21. V § 17 odst. 1 písm. c) a odst. 3 se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „osob“.

22. V § 17 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnancům“ nahrazuje slovem „osobám“.

23. Příloha č. 1 se zrušuje.

24. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 4 v Části 1: Aktiva se slova „pohledávky pojišťovny za zajistiteli“ nahrazují slovy „pohledávky ze zajištění, podíl zajistitelů na technických rezervách, pohledávky České kanceláře pojistitelů z titulu deficitu ze zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Investiční společnosti a investiční fondy předloží České národní bance výkaz podle § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 307/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavený poprvé k 31. lednu 2009.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Jakub Hanák, Jana Tkáčiková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Efektivní obhajoba

Efektivní obhajoba

Jakub Sivák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Hlavním cílem publikace „Efektivní obhajoba“ je přiblížit strategii úspěšné a efektivní obhajoby, která bude mít přínos především pro denně aplikované právo. Autor se na problematiku obhajoby dívá prizmatem obhájce, kterým býval, ale též pohledem státního zástupce, který se s ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.