Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


377

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb. a vyhlášky č. 22/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.“.

3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo „přehled“ nahrazuje slovem „přehledu“.

4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.“.

5. V příloze č. 1 bodě 1. se na konci podbodu 1.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 1.4, který zní:

„1.4  měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

6. V příloze č. 1 bod 4. zní:

„4.  Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „výkazy“) a sumární údaje výkazů (dále jen „sumáře“) za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.“.

7. V příloze č. 1 bodě 4. se na konci podbodu 4.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 4.4, který zní:

„4.4  měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

8. V příloze č. 1 bodě 7. písmeno b) zní:

"b)   výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.“.

9. V příloze č. 1 bodě 8. písm. b) se za slova „odst. 10“ doplňují slova „a odst. 11“.

10. V příloze č. 1 bodě 9. a v příloze č. 5 bodě 7. se slova „podle § 23 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „podle § 23 odst. 1 písm. b) a c)“.

11. V příloze č. 1 bodě 11. se zrušuje text „503 Státní fond pro zúrodnění půdy“.

12. V příloze č. 1 se na konci bodu 13. tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se předkládá nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec poslední pracovní den před 8. únorem následujícího roku.“.

13. V příloze č. 1 bodě 14. se slova „České spořitelny, a. s.“ nahrazují slovy „vybrané banky“.

14. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se za slova „sumáře výkazů uvádí:“ na nový řádek doplňují slova:

„420 – výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“.

15. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou datového souboru 420, který je předkládán měsíčně.“.

16. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.4.2 se slovo „OKEČ“ nahrazuje slovem „NACE“.

17. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 se za slova „4xx … sumář kapitoly,“ vkládá nový řádek s textem:

„x20 … výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“,

slova v popisu OKEČ včetně nadpisu se zrušují a nahrazují se slovy:

„NACE

- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku CZ_NACE; nevykazuje se, atribut obsahuje nuly.“,

slova v popisu ZOD „1 – organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ se nahrazují slovy „1 – organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ a slova „4 – organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „4 – organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

18. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se za slova „klasifikace CZ-NUTS“ vkládají slova „a číselníku okresů LAU 1 (původní NUTS 4)“ a slova „NUTS 4“ se nahrazují slovy „LAU 1“.

19. V příloze č. 4 bodě 2. se na konci podbodu 2.5.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   údaje části II. výkazu NAR 1-12 U mají indikaci ve struktuře:
   RRPPPPPPPPSS, kde
   RR  
číslo odpovídajícího řádku v části I. s vedoucí nulou;
   PPPPPPPP  
kód identifikace nástroje/programu/účelu, obsahuje kód atributu NÁSTROJ s vedoucími nulami, nebo číslo programu (s vedoucími nulami), nebo kód účelu ve struktuře stanoveného číselníku;
   SS  
  -  číslo sloupce části II. výkazu NAR 1-12 U.“.

20. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno aa), které zní:

„aa)  Rozvaha (bilance) organizačních složek státu - od účetního období roku 2008 se číslo sloupce účetního výkazu rozvaha organizačních složek státu vykazuje ve tvaru:
údaje finančního stavu položek aktiv k 1. 1. - kód „xx01“,
údaje finančního stavu položek aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx02“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 1. 1. - kód „xx03“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx04“,

kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb., a to:

  xx = 00  

rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;

x = 98  

podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační složka státu, pokud hospodaří s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 - VPS).

Ministerstvo financí jako organizační složka státu vykazuje všechny části rozvahy, pro označení sloupců platí konvence:

xx = 00   podle § 5 odst. 1 a 2,
xx = 10   podle § 5 odst. 3 a 4,
xx = 50   podle § 5 odst. 5 a 6,
xx = 96   podle § 5 odst. 7 a 8,
xx = 97   podle § 5 odst. 9 a 10,
xx = 98   podle § 5 odst. 11 a 12.

Kapitoly státního rozpočtu předkládají data sumáře 460, jehož obsahem je sumář výkazů rozvahy za organizační složky státu příslušné kapitoly ve struktuře uvedené v tomto písmenu.“.

21. V příloze č. 5 bodě 16. písm. a) se zrušují slova za středníkem „za období 12/rrrr se předkládají za jednotlivé programy i údaje převáděných prostředků do rezervního fondu (tj. na položkách 5346 a 6361) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.“.

22. V příloze č. 5 bodě 16. písm. b) se slovo „fakultativní“ nahrazuje slovem „obligatorní“.

23. V příloze č. 5 bodě 17. písm. e) se slova „NUTS 4“ nahrazují slovy „LAU 1“.

24. V příloze č. 5 bodě 19. Číselník pro atribut NÁSTROJ – CIS_NASTROJ a Číselník pro atribut ZDROJ – CIS_ZDROJ znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 5 bod 21. zní:)

„21. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

  a)  údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu, předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;

  b)  kontrolní vazby v rámci části XV:

sl. 156  = sl. (151 + 152 – 153 – 154)
ř. 1501  = ř. (1502 + 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)
ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);

  c)  kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U

Část XV.   Část V.
ř. 1515sl.151   = ř. 5010sl.53
ř. 1515sl.152   = ř. 5020sl.53
ř. 1515sl.156   = ř. 5060sl.53;

d)  význam sloupců:

sl. 152 – je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,
sl. 153 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,
sl. 154 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,
sl. 155 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.“.

26. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části výkazu VII. se zrušují sloupce 75 a 76.

27. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů část výkazu XV. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 6 bodě 7. písm. b) se slova „u bankovního účtu k limitům organizačních složek státu“ nahrazují slovy „u účtů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů“ a před slova „se postupuje takto:“ se vkládá čárka.

29. Příloha č. 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.