Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


371

ZÁKON

ze dne 18. července 2008,

kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a až 1d zní:

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) 1d) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoby“) při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek (dále jen „látka“) nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování chemických přípravků (dále jen „přípravek“) na území České republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků.


1) Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
1b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, v platném znění.
1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění.
1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, v platném znění.“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty,9)“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

3. V § 1 odst. 3 se slova „a na pomocné prostředky ochrany rostlin13)“ nahrazují slovy „ , pomocné prostředky ochrany rostlin13) a biocidní přípravky13a)“ a slova „ , vypracování bezpečnostních listů“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 13a zní:


13a)  Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 1 odst. 5 a 6 se slova „chemických“ zrušují.

5. V § 2 se odstavce 1 až 3, 6 až 13 a 15 zrušují.

Dosavadní odstavce 4, 5 a 14 se označují jako odstavce 1, 2 a 3.

6. V § 2 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Prvním příjemcem se pro účely tohoto zákona rozumí první osoba, která uvádí na trh látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh na území jiného členského státu Evropských společenství, a která podniká na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy.

(5) Zhotovitelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba se sídlem, organizační složkou, bydlištěm nebo místem podnikání na území Evropských společenství, která vyrábí nebo i jen vyvinula přípravek.

(6) Pro ostatní základní pojmy v tomto zákoně platí definice uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 1907/20061a).“.

7. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Výrobce, zhotovitel nebo dovozce jsou před uvedením látky nebo přípravku na trh povinni zajistit provedení jejich klasifikace. První příjemce neuvede na trh v České republice látky nebo přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem.“.

8. V § 3 odst. 2, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a 4, § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 7 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 1, § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 5, § 20 odst. 2, § 21 odst. 1, 5 a odst. 7 písm. b) a c), § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 2 a § 26 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „2“.

9. V § 3 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

10. V § 3 odst. 3 písm. c) se slova „až c)“ nahrazují slovy „nebo b)“.

11. V § 3 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „10“.

12. V § 3 odst. 6, § 4 odst. 2 písm. c), § 8 odst. 1, § 20 odst. 9 a 10 a § 26 odst. 2 se slova „nebo do oběhu“ zrušují.

13. V § 7 odst. 1 a 2 se slovo „Výrobce“ nahrazuje slovem „Zhotovitel“ a v § 7 odst. 3 se slovo „výrobce“ nahrazuje slovem „zhotovitele“.

14. V § 8 odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova „vyrábějí nebo“.

15. V § 8 odst. 2 a 4, § 21 odst. 7 písm. d) a e) a § 22 odst. 3 se slova „§ 2 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 2“.

16. V § 8 odst. 2 se slova „při dodržení zásad správné laboratorní praxe podle § 9 a zásad“ nahrazují slovy „a při zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků podle § 2 odst. 2 písm. f) až o) dodržet zásady správné laboratorní praxe (dále jen „Zásady“)a zásady“.

17. V § 8 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 23a zní:

„(5) Základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a přípravků stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství23a).


23a) Nařízení Komise (ES) č. 444/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.“.

18. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Zkoušení látek se provádí v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a).“.

19. V § 9 odst. 1 se za slovo „která“ vkládají slova „v souladu s tímto zákonem“ a slova „zásad správné laboratorní praxe (dále jen „Zásady“)“ se nahrazují slovem „Zásad“.

20. V části první se hlava III včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 25 až 28 zrušuje.

21. V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 21 odst. 1 a 5 se slova „Osoba, která uvádí na trh, nebo první distributor, který uvádí do oběhu“ nahrazují slovy „Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh“.

22. V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je povinna opatřit tyto látky a přípravky“ nahrazují slovy „jsou povinny zajistit, aby tyto látky a přípravky byly opatřeny“.

23. V § 19 se za odstavec 1 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh nebezpečné látky nebo látky obsažené v přípravcích klasifikované podle § 2 odst. 2, jsou povinni je opatřit obaly a uzávěry v souladu s tímto zákonem, a v případě látek, které byly registrované podle hlavy II nařízení (ES) č. 1907/20061a), rovněž v souladu s informacemi získanými podle čl. 12 a 13 tohoto nařízení.

(3) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

24. V § 19 odst. 5 se za slovo „nebezpečných“ vkládají slova „látek a nebezpečných“.

25. V § 19 odstavec 6 zní:

„(6) Osoba, která uvádí na trh látky nebo přípravky podle odstavce 4, je povinna uchovávat doklady o splnění požadavků na obaly stanovených v odstavci 4 písm. a) a b) a v prováděcím právním předpisu podle odstavce 5 po dobu jejich uvádění na trh a následujících 10 let od posledního uvedení na trh a poskytnout je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.“.

26. V § 19 odstavec 9 zní:

„(9) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a balené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh v původním obalu.“.

27. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Výrobce nebo dovozce, kteří uvádějí na trh nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 2, jsou povinni zajistit, aby jejich označení na obalu splňovalo požadavky podle tohoto zákona, a u látek registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 1907/20061a), aby jejich označení bylo v souladu s informacemi získanými s použitím čl. 12 a 13 tohoto nařízení.“.

28. V § 20 odst. 2 a 3 se slova „Osoba, která uvádí na trh, nebo první distributor, který uvádí do oběhu“ nahrazují slovy „Dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh“.

29. V § 20 odst. 2 a 3, § 21 odst. 5 a § 26 odst. 2 se slova „je povinna“ nahrazují slovy „jsou povinni“.

30. V § 20 odst. 4 písm. b) a § 20 odst. 5 písm. b) se slova „ , a to buď výrobce nebo dovozce“ zrušují.

31. V § 20 odst. 4 písm. b) a § 20 odst. 5 písm. b) se věta druhá zrušuje.

32. V § 20 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 28a zní:

„(8) Zhotovitel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh nebezpečné přípravky, mohou na základě souhlasu ministerstva v jejich označení použít místo názvu určitých nebezpečných látek přítomných v přípravku názvy, které identifikují nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo názvy alternativní. Pokud zhotovitel nebo dovozce nebezpečného přípravku chce nahradit název určitých nebezpečných látek přítomných v přípravku názvem, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo názvem alternativním z důvodu ochrany obchodního tajemství, je povinen tuto skutečnost v písemné žádosti odůvodnit. Tento postup nelze použít, pokud je pro danou látku stanoven přípustný expoziční limit nebo nejvyšší přípustná koncentrace pro pracovní prostředí28a). Obsah žádosti a zásady tvorby názvů stanoví prováděcí právní předpis. Kopii souhlasného stanoviska k použití tohoto názvu zašle ministerstvo Ministerstvu zdravotnictví a příslušným orgánům Evropských společenství a členských států Evropských společenství.


28a)  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.“.

33. V § 20 odst. 10 se slova „další 3 roky“ nahrazují slovy „dalších 10 let“.

34. V § 20 odstavec 11 zní:

„(11) Distributor, který uvádí na trh látky nebo přípravky klasifikované a označené podle tohoto zákona, je povinen je uvádět na trh s původním označením.“.

35. V § 21 odst. 4 se slovo „symbol“ nahrazuje slovy „výstražný symbol“.

36. V § 21 odst. 7 úvodní část ustanovení zní: „Ministerstvo může na základě písemné žádosti výrobce, dovozce nebo zhotovitele, kteří uvádějí nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek klasifikované podle § 2 odst. 2 na trh, povolit výjimky z požadavků na označování těchto látek nebo přípravků“.

37. V § 21 odst. 8 se slova „balení a“ zrušují.

38. V § 21 odst. 9 písm. b) se slova „na balení a“ nahrazují slovy „z požadavků na“.

39. V § 21 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) První příjemce neuvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž označení není v souladu s požadavky tohoto zákona.“.

40. V § 22 odst. 1 se slova „Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu“ nahrazují slovy „Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh“.

41. V § 22 odst. 2 se slovo „Osoby“ nahrazuje slovy „Výrobce, dovozce, zhotovitel nebo distributor“ a slovo „povinny“ se nahrazuje slovem „povinni“.

42. V § 22 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Zhotovitel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n), jsou povinni do 30 dnů ode dne, kdy tyto přípravky uvedli na trh poprvé, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejich účincích na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech, v elektronické podobě s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP), zpřístupněného na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tyto informace jsou Ministerstvem zdravotnictví uchovávány jako důvěrné a mohou být použity pouze pro lékařské účely a pro orgány státní správy podle § 32 odst. 1 písm. b).

(5) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti poskytování informací podle odstavce 4, formu jejich elektronické podoby a datové rozhraní.“.

43. § 23 se včetně nadpisu zrušuje.

44. V části první nadpis hlavy V zní: „PODMÍNKY UVÁDĚNÍ DETERGENTŮ A POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK NA TRH“.

45. § 24 zní:

㤠24

(1) Výrobce nebo dovozce detergentů1c), kteří uvádějí na trh kapalné detergenty určené k prodeji spotřebitelům, nesmějí používat na obalech grafická vyobrazení ovoce, která mohou uvést spotřebitele v omyl. První příjemce neuvede na trh České republiky kapalné detergenty určené k prodeji spotřebitelům, které mají na obalech grafické vyobrazení ovoce.

(2) Výrobce nebo dovozce detergentů1c) nebo povrchově aktivních látek1d), kteří uvádějí na trh detergenty nebo povrchově aktivní látky, jsou povinni do 30 dnů ode dne, kdy tyto látky nebo přípravky uvedli na trh poprvé, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 4 a 5.“.

46. § 25 se včetně nadpisu zrušuje.

47. V části první se hlava V včetně nadpisu zrušuje.

48. V části první nadpis hlavy VI zní: „OMEZENÍ V UVÁDĚNÍ STANOVENÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A NEBEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH“.

49. V § 26 odst. 1 se slova „ , do oběhu“ zrušují a slova „osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu“ se nahrazují slovy „osoby podle odstavce 2, které uvádějí na trh nebo používají“.

50. V § 26 odst. 2 se slova „Osoba, která uvádí na trh“ nahrazují slovy „Výrobce, dovozce, zhotovitel, následný uživatel nebo distributor, kteří uvádějí na trh“.

51. V § 26 odst. 3 se slova „a Ministerstvem zemědělství“ zrušují a slova „do oběhu“ se nahrazují slovy „prodej spotřebitelům“.

52. V části první se hlavy VII a VIII včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30 a 31 zrušují.

53. V § 30 úvodní části ustanovení se slova „látek a přípravků na trh a do oběhu“ nahrazují slovy „látek nebo látek obsažených v přípravcích a v předmětech na trh, uvádění přípravků na trh“.

54. V § 30 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c) které zní:

„c)   Ministerstvo průmyslu a obchodu,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

55. V § 26 odst. 4 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „zvláštním právním předpisem25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:


25)  Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.“.

56. V § 30 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

57. V § 31 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo

a)   je ústředním správním úřadem v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků1a),
b)   vykonává vrchní státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a přípravků1a) vyráběných, uváděných na trh nebo používaných,
c)   zveřejňuje Einecs, Elincs a Nlp na portálu veřejné správy,
d)   uděluje a odnímá osvědčení o dodržování Zásad,
e)   vede seznam držitelů osvědčení o dodržování Zásad a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,
f)   vykonává funkci určeného vnitrostátního orgánu pro dovoz a vývoz nebezpečných látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech podle článku 4 nařízení (ES) č. 304/20031b),
g)   uděluje souhlas s výjimkami v označování látek a přípravků,
h)   uděluje souhlas s použitím názvu, který identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny, nebo s použitím alternativního názvu látky přítomné v přípravku,
i)   vykonává funkci příslušného orgánu podle článku 121 nařízení (ES) č.  1907/20061a),
j)   zřizuje ústřední kontaktní místo podle článku 124 nařízení (ES) č.  1907/20061a) za účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle tohoto nařízení,
k)   informuje širokou veřejnost o rizicích látek podle článku 123 nařízení (ES) č. 1907/20061a),
l)   vykonává funkci příslušného orgánu podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 648/20041c),
m)   vykonává funkci příslušného orgánu podle článku 15 nařízení (ES) č. 850/20041d).“.

58. V § 31 odst. 2 a 3 a v § 32 odst. 2 a 3 se slova „a přípravků“ nahrazují slovy „nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků1a)“.

59. V § 32 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo zdravotnictví

a)   je ústředním správním úřadem na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků1a),
b)   zajišťuje sběr informací podle § 22 odst. 4 a § 24 odst. 2 a umožňuje dálkový přístup k nim Toxikologickému informačnímu středisku a ostatním orgánům státní správy podle § 30, Ministerstvu vnitra a hasičským záchranným sborům krajů,
c)   spolupracuje s ministerstvem na výkonu funkce příslušného orgánu podle článku 121 nařízení (ES) č. 1907/20061a),
d)   informuje veřejnost o rizicích látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech nebezpečných pro lidské zdraví podle článku 123 nařízení (ES) č.  1907/20061a) v rámci své působnosti.“.

60. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

㤠32a
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

a)   spolupracuje při poskytování informací výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle článku 124 nařízení (ES) č. 1907/20061a),
b)   informuje širokou veřejnost o rizicích látek podle článku 123 nařízení (ES) č. 1907/20061a) v rámci své působnosti.“.

61. § 33 včetně nadpisu zní:

㤠33
Inspekce

(1) Inspekce

a)   kontroluje, jak jsou výrobci, zhotoviteli, dovozci, následnými uživateli, distributory a prvními příjemci látek, přípravků a předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropských společenství1b),1d),1e) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, s výjimkou předmětů, nad kterými vykonává kontrolu krajská hygienická stanice,
b)   stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy, zjistí-li při kontrole podle písmene a) závady,
c)   nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění látek, přípravků nebo předmětů na trh; hrozí-li poškození zdraví nebo ohrožení života člověka, poškození životního prostředí, nebo jestliže již k němu došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečné látky, přípravku nebo předmětu na náklady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li vlastník znám,
d)   ukládá pokuty a nápravná opatření podle tohoto zákona,
e)   dává ministerstvu podněty k výkonu vrchního státního dozoru před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a přípravků1a) vyráběných, uváděných na trh nebo používaných,
f)   spolupracuje s krajskými hygienickými stanicemi5), celními úřady a správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému a poskytuje jim odbornou pomoc.

(2) Působnost inspekce uvedenou v odstavci 1 v ozbrojených silách vykonává svými orgány Ministerstvo obrany.“.

62. § 34 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.

63. V § 35 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:

„(1) Krajská hygienická stanice5)

a)   kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropských společenství1a),1c) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách, kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let (dále jen „předmět běžného užívání“) a ve výrobcích určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejím jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech (dále jen „výrobek přicházející do přímého styku s vodou“),
b)   postupem podle zákona o ochraně veřejného zdraví33) ukládá pokuty a nápravná opatření za porušení povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství1a),1c) a rozhodnutím správních úřadů vydaných podle tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech běžného užívání nebo výrobcích přicházejících do přímého styku s vodou,
c)   spolupracuje s inspekcí a celními úřady a poskytuje jim odbornou pomoc.

33) § 84 a 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

64. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Při výkonu kontroly podle odstavce 1 písm. a) postupují orgány ochrany veřejného zdraví podle ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, která upravují výkon státního zdravotního dozoru. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví se posuzují i práva a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví a kontrolované osoby při výkonu kontroly podle odstavce 1 písm. a).“.

65. § 36 včetně nadpisu zní:

㤠36
Celní úřad

Celní úřad

a)   vede evidenci všech zásilek látek a přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 2 vyvezených z území České republiky a dovezených na území České republiky. Do této evidence umožní pracovníkům ministerstva, inspekce, Státní rostlinolékařské správy a krajské hygienické stanice nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie, včetně umožnění dálkového přenosu dat prostřednictvím Generálního ředitelství cel,
b)   nepropustí nebezpečné látky nebo látky obsažené v přípravcích, jejichž dovoz je zakázán podle § 26 odst. 3, s výjimkou látek dovážených pro vědecké a výzkumné účely nebo pro potřeby dozorové činnosti,
c)   kontroluje dovoz a vývoz látek podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1b),
d)   kontroluje, zda balení a označování látek a přípravků při dovozu a vývozu splňuje požadavky § 19 až 22,
e)   kontroluje, zda bezpečnostní list látky nebo přípravku při dovozu a vývozu splňuje požadavky podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/20061a),
f)   při kontrole podle jiných právních předpisů kontroluje plnění povinností stanovených v § 19 až 22,
g)   dává podněty ministerstvu k výkonu vrchního státního dozoru při dovozu a vývozu látek a přípravků,
h)   dává podnět inspekci k zahájení řízení při důvodném podezření na porušení povinností podle písmen c) až f).“.

66. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „působnost v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků jsou“ nahrazují slovy „dozorovou činnost“ a za slovo „zákona“ se vkládá slovo „jsou“.

67. V § 37 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   v případě podezření na porušení tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropských společenství odebírat vzorky látek, přípravků nebo předmětů za účelem zjištění jejich složení a provádět nebo zajišťovat jejich rozbory. Za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se látka, přípravek nebo předmět v okamžiku odebrání prodává na trhu. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o látku, přípravek nebo předmět, který nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropských společenství,“.

68. V § 37 odst. 1 písm. f) se slova „podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků“ nahrazují slovy „odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření a podaly o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě písemnou zprávu“.

69. V § 37 odst. 1 se doplňují písmena g) a h), která znějí:

„g)   pozastavit nebo zakázat uvádění nebezpečné látky nebo látky obsažené v přípravku nebo předmětu nebo přípravku1) na trh v případě nebezpečí vážného ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí nebo rozhodnout o jejich stažení z trhu,
h)   bezodkladně vyrozumět Státní rostlinolékařskou správu, zjistí-li porušení povinností týkající se přípravků na ochranu rostlin nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin.“.

70. V § 37 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „a přípravků“ nahrazují slovy „nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků1)“.

71. V části první hlava X včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:

„HLAVA X
Nápravná opatření a správní delikty

§ 38
Nápravná opatření

(1) Osoba, která uvedla na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek, které nesplňují požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo označování stanovené tímto zákonem, je povinna pozastavit uvádění takové látky nebo přípravku na trh, dokud nezjedná nápravu.

(2) Osoba, která uvedla látku nebo látku v přípravku nebo předmětu na trh, aniž splnila povinnost registrace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství, je povinna tuto látku, přípravek nebo předmět stáhnout z trhu ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem.

(3) Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění nebezpečné látky, přípravku nebo předmětu na trh podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství, je povinna nebezpečnou látku, přípravek nebo předmět, kterých se zákaz nebo omezení týká, stáhnout z trhu ve lhůtě stanovené příslušným správním úřadem.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o stažení látky, přípravku nebo předmětu z trhu nemá odkladný účinek.

Správní delikty
§ 39

(1) Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků uvedených v § 2 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že nepoužije základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a přípravků podle § 8 odst. 5 nebo metody doporučené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podle § 8 odst. 3 nebo při zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků uvedených v § 2 odst. 2 písm. f) až o) nedodrží Zásady a zásady ochrany zvířat podle § 8 odst. 2 a 4.

(2) Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností látek nebo přípravků uvedených v § 2 odst. 2 písm. f) až o), se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nemá osvědčení o dodržování Zásad podle § 9 odst. 1, nebo
b)   v rozporu s § 9 odst. 5 nepotvrdí písemně, že zkoušky byly provedeny v souladu se Zásadami.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).

§ 39a

(1) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 3 odst. 1 nezajistí před uvedením látky nebo přípravku na trh provedení jejich klasifikace,
b)   nezajistí nové hodnocení přípravku podle § 7, nebo
c)   neuchová údaje použité pro klasifikaci látky nebo přípravku podle § 3 odst. 6.

(2) Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n), se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nezajistí, aby látky nebo přípravky byly při uvedení na trh opatřeny obalem a uzávěrem, které splňují požadavky podle § 19 odst. 1 až 4,
b)   v rozporu s § 19 odst. 6 neuchovají doklady o splnění požadavků na obaly a uzávěry látek a přípravků,
c)   nezajistí označení látek nebo přípravků podle § 20 odst. 1 až 6 a 9, § 21 nebo § 22 odst. 1 až 3, nebo
d)   v rozporu s § 20 odst. 10 neuchovají údaje použité pro označení látky nebo přípravku.

(3) Zhotovitel nebo dovozce, kteří uvádějí na trh přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že neposkytnou informaci o látkách nebo přípravcích podle § 22 odst. 4.

(4) Výrobce, dovozce, zhotovitel nebo distributor, kteří uvádějí na trh nebo používají nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené v prováděcím právním předpise vydaném podle § 26 odst. 3, se dopustí správního deliktu tím, že uvedou na trh nebo použijí nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek v rozporu s § 26 odst. 1.

(5) Výrobce nebo dovozce, kteří uvádějí na trh detergenty nebo povrchově aktivní látky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 24 odst. 1 použijí na obalu kapalných detergentů určených k prodeji spotřebitelům grafická vyobrazení ovoce, která mohou uvést spotřebitele v omyl, nebo
b)   neposkytnou informace podle § 24 odst. 2.

(6) První příjemce se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 3 odst. 1 uvede na trh České republiky látky nebo přípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem,
b)   v rozporu s § 19 odst. 3 uvede na trh České republiky látky nebo přípravky, jejichž obal není v souladu s požadavky tohoto zákona,
c)   v rozporu s § 21 odst. 10 uvede na trh České republiky látky, přípravky, jejichž označení není v souladu s tímto zákonem, nebo
d)   v rozporu s § 24 odst. 1 uvede na trh České republiky kapalné detergenty určené k prodeji spotřebitelům, které mají na obalech grafické vyobrazení ovoce.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo d), odstavce 3, 5 nebo 6,
b)   3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo odstavce 4.

§ 39b

(1) Výrobce, dovozce, distributor, dodavatel nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek1a).

(2) Vývozce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství o vývozu a dovozu chemických látek1b).

(3) Výrobce, dovozce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou

a)   přímo použitelným předpisem Evropských společenství o detergentech1c), nebo
b)   přímo použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách1d).

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3,
b)   5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

§ 39c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspekce.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby35) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad.

(7) Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.


35) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

72. V § 40 odst. 1 se slova „ , 17 odst. 4“ zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti.
2.  Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence.
3.  Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.
4.  Vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí.
5.  Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí.
6.  Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.
7.  Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek.
8.  Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka.
9.  Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků.
10.  Vyhláška č. 109/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.
11.  Vyhláška č. 389/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí.
12.  Vyhláška č. 449/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků.
13.  Vyhláška č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.
14.  Vyhláška č. 10/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti.
15.  Vyhláška č. 12/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek.
16.  Vyhláška č. 78/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
17.  Vyhláška č. 284/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů.
18.  Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů.
19.  Vyhláška č. 135/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. V
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 46 a čl. III bodů 3 a 16 až 19, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2009. Ustanovení čl. I bodu 71, pokud jde o § 39a odst. 4, pozbývá účinnosti dnem 31. května 2009.

Vlček v. r.
Topolánek v. r.

E-shop

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením ... pokračování

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ... pokračování

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.