Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


356

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2008,

kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9, § 4 odst. 9, § 5 odst. 9, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6, § 13 a § 21a odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, označování a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2
Vymezení pojmů

V této vyhlášce se rozumí

a)   minerálním krmivem doplňkové krmivo složené převážně z minerálií, které obsahuje více než 40 % popela,
b)   melasovým krmivem doplňkové krmivo, které obsahuje nejméně 14 % veškerých cukrů vyjádřených jako sacharóza, a k jehož výrobě byla kromě jiných krmných surovin použita i melasa,
c)   mléčnou krmnou směsí směs podávaná v suchém stavu nebo po zředění příslušným množstvím tekutiny, která je určená ke krmení mláďat jako doplněk anebo náhražka postkolostrálního mléka nebo ke krmení telat ve výkrmu,
d)   homogenitou vlastnost, která vyjadřuje stejnorodé rozptýlení jednotlivých složek v premixu nebo krmivu obecně,
e)   výtěžností účinnost separace stanovované látky ze složité matrice,
f)   nejistotou měření parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině.

ČÁST DRUHÁ
Kontaminanty

§ 3
Zakázané látky a produkty
[K § 3 odst. 9 písm. a) zákona]

Seznam látek a produktů, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat jsou zakázány, je uveden v příloze č. 1. Tímto nejsou dotčena ustanovení přímo použitelných předpisů Evropských společenství2), která stanoví podmínky pro výrobu a použití produktů živočišného původu, jejichž krmení není zakázáno.

§ 4
Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci
[K § 3 odst. 9 písm. b) a c) zákona]

(1) Seznam nežádoucích látek a produktů, včetně maximálních limitů jejich obsahů přípustných v produktech ke krmení, je uveden v příloze č. 2.

(2) Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za vyhovující, pokud výsledek analýzy (x) nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v příloze č. 2. Při hodnocení se použije odečtená rozšířená nejistota měření (U) a analyzovaná koncentrace korigovaná na výtěžnost, pokud použitá analytická metoda tyto údaje poskytuje.

(3) Výtěžnost se stanoví analýzou certifikovaného referenčního materiálu se známým obsahem stanovované látky nebo známým přídavkem stanovované látky do matricového slepého vzorku a zpětným stanovením jeho obsahu.

(4) V protokolu o zkoušce se uvedou údaje o nejistotě a výtěžnosti a výsledek analýzy se uvede ve tvaru x ± U, přičemž se použije faktor pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti 95 %.

(5) Pokud v příloze č. 2 nejsou uvedeny maximální limity obsahu nežádoucí látky v doplňkových krmivech, nesmí v nich obsah příslušné nežádoucí látky, s přihlédnutím k podílu doplňkových krmiv v denní krmné dávce, překročit maximální limit stanovený v příloze č. 2 pro kompletní krmivo.

(6) Seznam skladištních škůdců s vyobrazením je uveden v příloze č. 3.

§ 5
Radioaktivní kontaminace krmiv
[K § 3 odst. 9 písm. e) zákona]

Maximální limity radioaktivní kontaminace krmiv, určených k přímému krmení zvířat, vyjádřené součtem hmotnosti aktivit cesia 134 a cesia 137 činí u

a)   kompletních krmiv pro prasata 1 250 Bq.kg-1,
b)   kompletních krmiv pro drůbež, jehňata a telata 2 500 Bq.kg-1 a
c)   ostatních kompletních krmiv 5 000 Bq.kg-1.

ČÁST TŘETÍ
Produkty ke krmení

Hlava I
Krmné suroviny a určitá proteinová krmiva

§ 6
Seznam krmných surovin
[K § 3 odst. 9 písm. f) zákona]

Seznam krmných surovin, jejich popis, způsob úpravy a závazně deklarované jakostní znaky jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 7
Požadavky na krmné suroviny
[K § 3 odst. 9 písm. f) zákona]

(1) Krmné suroviny mohou obsahovat chemické nečistoty, pocházející z výrobního postupu, a pomocné technické látky3) pouze v takovém množství, jaké umožňuje správná výrobní praxe4), pokud v příloze č. 4 části B a D není uveden maximální obsah pro danou krmnou surovinu. Hodnoty uvedené v odstavcích 2 až 4 a podle přílohy č. 4 části B až D ve sloupcích 3 a 4, popř. 5, se vztahují na hmotnost krmné suroviny v daném stavu.

(2) Botanická čistota nesmí být nižší než 95 %, pokud není v příloze č. 4 části B, C nebo D uvedena jiná hodnota.

(3) Za botanické nečistoty se považují

a)   přirozené neškodné nečistoty, zejména sláma, její úlomky, plevy, semena jiných pěstovaných druhů nebo plevelů,
b)   neškodná olejnatá semena anebo olejnaté plody nebo jejich zbytky pocházející z předchozího zpracování, jejichž obsah nepřekročí 0,5 %.

(4) Pokud v příloze č. 4 není uvedeno jinak, deklaruje se u krmných surovin vždy

a)   vlhkost, která překračuje hodnotu 14,0 %; na žádost odběratele se deklaruje vlhkost i v případech, pokud nepřekračuje hodnotu 14,0 %,
b)   obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, který překračuje hodnotu 2,2 % v sušině.

§ 8
Podmínky použití krmných surovin a určitých proteinových krmiv
[K § 3 odst. 9 písm. f) zákona]

(1) Krmné suroviny, které nejsou uvedeny v příloze č. 4 části B, lze uvádět do oběhu, používat pro výrobu krmných směsí a ke krmení jen za předpokladu, že

a)   patří ke skupinám krmných surovin uvedených v příloze č. 4 části C, nebo
b)   jsou uvedeny v příloze č. 4 části D,
c)   jsou označeny jinými názvy, než jsou názvy krmných surovin uvedené v příloze č. 4 části B tak, aby neuvedly kupujícího v omyl ohledně identity produktu, který je mu nabízen; název je uváděn v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 4, části A, I. odst. 1 a
d)   jsou u nich deklarovány jakostní znaky podle přílohy č. 4 části C sloupce 3 nebo podle přílohy č. 4 části D sloupce 4 a odpovídají požadavkům stanoveným v § 7.

(2) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 4 části B skupinách 9. a 10., příloze č. 4 části C skupinách 15. a 16. a dikalciumfosfát a trikalciumfosfát živočišného původu nesmějí být vzájemně smíchávány ve skupinách ani mezi skupinami. Ostatní krmné suroviny, pokud splňují požadavky stanovené v § 7, smějí být při uvádění do oběhu smíchávány v různém poměru za předpokladu, že se vždy uvede procentuální zastoupení jednotlivých krmných surovin.

(3) Jako denaturační látky nebo pojiva při výrobě jiných krmných surovin mohou být použity jen krmné suroviny uvedené v příloze č. 4 části B, C nebo D, kromě krmných surovin uvedených v příloze č. 4 části B skupinách 9. a 10., části C skupinách 15. a 16. a dikalciumfosfátu a trikalciumfosfátu živočišného původu. Podíl krmných surovin použitých jako pojivé látky nesmí přesáhnout 3 % z celkové hmotnosti výrobku, do kterého byly použity.

§ 9

Jakostní znaky krmných surovin a určitých proteinových krmiv jsou považovány za vyhovující, pokud se liší od deklarovaného složení ve směru snížení jejich kvality pouze v toleranci uvedené v příloze č. 5.

§ 10
Určitá proteinová krmiva
[K § 3 odst. 9 písm. d) zákona]

(1) Seznam určitých proteinových krmiv povolených pro výrobu, uvádění do oběhu a ke krmení zvířat je uveden v příloze č. 6.

(2) Určitá proteinová krmiva nebo produkty, které je obsahují, mohou být zpracovávány a uváděny do oběhu, pokud jsou uvedeny v příloze č. 6 a splňují požadavky stanovené v této příloze.

Hlava II
Kompletní a doplňková krmiva

§ 11
Požadavky na kompletní a doplňková krmiva
[K § 3 odst. 9 písm. g) zákona]

(1) Za kompletní nebo doplňková krmiva se rovněž považují

a)   melasová krmiva,
b)   mléčné krmné směsi,
c)   minerální krmiva,
d)   dietní krmiva.

(2) K výrobě kompletních nebo doplňkových krmiv mohou být použity

a)   krmné suroviny uvedené v příloze č. 4 nebo jejich směsi,
b)   určitá proteinová krmiva uvedená v příloze č. 6,
c)   doplňkové látky uvedené v příloze č. 11 nebo v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5),
d)   premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 14 až 16 a v přímo použitelném předpisu Evropských společenství3),
e)   u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata také jiné krmné produkty, které se uvedou v označení v souladu s § 20 odst. 10 až 12.

(3) Jakostní znaky kompletních a doplňkových krmiv jsou považovány za vyhovující, pokud se deklarované jakostní znaky uvedené v příloze č. 7 části A nebo v příloze č. 8 části A neodchylují

a)   u krmiv pro hospodářská zvířata o více, než je tolerance uvedená v příloze č. 7 části B,
b)   u krmiv pro domácí zvířata o více, než je tolerance uvedená v příloze č. 8 části B.

(4) Není-li na určitý znak uvedena tolerance v příloze č. 7 části B nebo příloze č. 8 části B, znaky se nehodnotí.

(5) Obsah doplňkových látek v kompletních a doplňkových krmivech je považován za vyhovující, pokud výsledek analýzy (x) nepřekračuje deklarovanou hodnotu o více, než je tolerance obsahu účinné látky uvedená v příloze č. 11 části C bodu I. Při hodnocení se použije odečtená rozšířená nejistota měření (U) a analyzovaná koncentrace korigovaná na výtěžnost, pokud použitá analytická metoda tyto údaje poskytuje. Výtěžnost se stanoví postupem podle § 4 odst. 3.

(6) V protokolu o zkoušce se uvedou údaje o nejistotě a výtěžnosti a výsledek analýzy se uvede ve tvaru x ± U, přičemž se použije faktor pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti 95 %.

§ 12
Požadavky na vlhkost, obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové a železa
[K § 3 odst. 9 písm. g) zákona]

(1) Vlhkost se deklaruje u kompletních a doplňkových krmiv, pokud překročí

a)   5 % u minerálních krmiv, která neobsahují krmné suroviny organického původu,
b)   10 % u minerálních krmiv, která obsahují krmné suroviny organického původu,
c)   7 % u mléčných krmných směsí či jiných kompletních a doplňkových krmiv, která obsahují více než 40 % mléčných výrobků,
d)   14 % u ostatních kompletních a doplňkových krmiv.

(2) Vlhkost může být deklarována i pokud nepřekročí výše stanovené hodnoty.

(3) Obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové u kompletních a doplňkových krmiv nesmí překročit 2,2 % v sušině a v případě krmiv obsahujících převážně vedlejší výrobky z rýže 3,3 % v sušině. Obsah 2,2 % v sušině může být překročen za podmínky, že je deklarován jako procentuální podíl z krmiva, a to v případě

a)   kompletních a doplňkových krmiv, která obsahují povolená minerální pojiva,
b)   minerálních krmiv,
c)   kompletních a doplňkových krmiv, která obsahují více než 50 % cukrovkových řízků nebo cukrovarských vyloužených řízků,
d)   kompletních a doplňkových krmiv, která obsahují více než 15 % rybí moučky, určených pro ryby ve farmovém chovu.

(4) Obsah železa v mléčných krmných směsích pro telata o živé hmotnosti do 70 kg včetně musí být nejméně 30 mg na kilogram kompletního krmiva o vlhkosti 12 %.

§ 13
Zvláštní účely výživy
[K § 3 odst. 9 písm. h) zákona]

Zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení, doporučená doba používání a povinné údaje v označení včetně deklarace a použití jsou uvedeny v příloze č. 10.

Hlava III
Doplňkové látky

§ 14
Požadavky na doplňkové látky
[K § 3 odst. 9 písm. i) zákona]

Seznam a účel užití povolených doplňkových látek je uveden v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5), a v příloze č. 11 části B, pokud tyto doplňkové látky nejsou povoleny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5).

§ 15
Způsob užití doplňkových látek
[K § 3 odst. 9 písm. i) zákona]

(1) K výrobě premixů se používají jen doplňkové látky povolené podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5), nebo doplňkové látky uvedené v příloze č. 11.

(2) Jako nosiče se používají krmné suroviny, které neovlivní negativně jakost a stabilitu premixů a dodržení jakostních znaků kompletních a doplňkových krmiv, do kterých jsou premixy doplňkových látek zapracovány.

(3) Doplňkové látky určené pro výživu zvířat mohou být použity v souladu s povolením doplňkové látky jen jako součást krmiva nebo ve vodě.

§ 16

(1) Doplňková látka nebo její obsah v krmivech nebo premixech je považován za vyhovující, pokud výsledek analýzy (x) nepřekračuje deklarovanou hodnotu o více, než je tolerance obsahu účinné látky uvedená v příloze č. 11 části C bodu I. Při hodnocení se použije odečtená rozšířená nejistota měření (U) a analyzovaná koncentrace korigovaná na výtěžnost, pokud použitá analytická metoda tyto údaje poskytuje. Výtěžnost se stanoví postupem podle § 4 odst. 3.

(2) V protokolu o zkoušce se uvedou údaje o nejistotě a výtěžnosti a výsledek analýzy se uvede ve tvaru x ± U, přičemž se použije faktor pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti 95 %.

ČÁST ČTVRTÁ
Označování krmiv
(K § 13 zákona)

§ 17
Označování krmných surovin

(1) V označení krmných surovin se uvádí

a)   slova „krmná surovina“, nebo
b)   u směsi krmných surovin podle § 8 odst. 2 slova „směs krmných surovin“ s názvy použitých krmných surovin,
c)   název krmné suroviny uvedený v příloze č. 4 části B, C nebo D sloupci 2; v případě, že název krmné suroviny obsahuje slovo nebo několik slov v závorce, lze tato slova vynechat; názvy krmných surovin uvedených v příloze č. 4 části C musí být v souladu s § 8 odst. 1 písm. c),
d)   u krmných surovin uvedených v příloze č. 4 části B hodnoty závazně deklarovaných jakostních znaků uvedených v příloze č. 4 části B sloupci 4; závazně deklarované hodnoty se vztahují k hmotnosti krmné suroviny, pokud není stanoveno jinak,
e)   u krmných surovin neuvedených v příloze č. 4 části B hodnoty závazně deklarovaných jakostních znaků uvedených v příloze č. 4 části C sloupci 3 nebo příloze č. 4 části D sloupci 5; závazně deklarované hodnoty se vztahují k hmotnosti krmné suroviny, pokud není stanoveno jinak,
f)   hodnoty deklarované podle § 7 odst. 4,
g)   v případě, že byly použity krmné suroviny jako denaturační látky, slova „denaturační látka“ a druh a množství krmné suroviny použité jako denaturační látka,
h)   v případě, že byly použity krmné suroviny jako pojivo, slovo „pojivo“ a druh krmné suroviny použité jako pojivo,
i)   množství krmné suroviny vyjádřené v jednotkách hmotnosti nebo objemu,
j)   jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma provozovatele, adresa nebo sídlo provozu, schvalovací identifikační nebo registrační číslo provozu, popřípadě číslo provozu schváleného v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství6), referenční číslo partie, popřípadě další údaje, které zajišťují vysledování původu krmné suroviny,
k)   jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu, sídlo, popřípadě jiná adresa určená pro doručování v místě pobytu nebo v místě podnikání, osoby odpovědné za údaje v označení v českém jazyce, usazené na území Evropských společenství, pokud je odlišná od provozovatele uvedeného v písmeni j).

(2) Odděleně od údajů uvedených v odstavci 1 mohou být v označení krmných surovin uvedeny další objektivní nebo měřitelné údaje, které lze odůvodnit a které nemohou spotřebitele uvést v omyl.

(3) U krmných surovin s hmotností 10 kg nebo nižší, určených pro konečného spotřebitele, mohou být údaje uvedené v zákoně a odstavcích 1 a 2 předány kupujícímu vhodným způsobem při prodeji.

(4) Pokud je partie krmné suroviny při oběhu rozdělena, musí být údaje uvedené v odstavci 1 spolu s odkazem na původní partii znovu uvedeny na obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě, nebo u nebalených krmných surovin v průvodním listě každé oddělené části partie.

(5) Pokud se změní složení krmné suroviny v průběhu oběhu, údaje stanovené v odstavci 1 upraví příslušným způsobem osoba odpovědná za nově uváděné údaje v označení.

(6) V označení krmných surovin se nemusí za dále uvedených podmínek uvádět tyto údaje:

a)   vlhkost, podíl popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové a hodnoty závazně deklarovaných jakostních znaků uvedených v příloze č. 4 části B sloupci 4, v příloze č. 4 části C sloupci 3 nebo příloze č. 4 části D sloupci 5 v případě, že
1.  kupující před každou transakcí písemně potvrdí, že tuto informaci nepožaduje,
2.  jsou krmné suroviny živočišného nebo rostlinného původu uváděné do oběhu čerstvé nebo konzervované, popřípadě podrobené jednoduché fyzikální úpravě, v množství 10 kg včetně nebo nižším, určeny pro domácí zvířata a jsou dodávány konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodávajícího, který je usazen v tomtéž členském státě; tímto není dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/20026),
b)   uvedené v odstavci 1 v případě, že se jedná o produkty rostlinného nebo živočišného původu v přirozeném stavu, čerstvé nebo konzervované, které byly případně podrobeny jednoduché fyzikální úpravě, které neobsahují žádné doplňkové látky s výjimkou konzervačních látek, jsou zemědělcem jako výrobcem dodávány chovateli jako uživateli, přičemž oba jsou usazeni v tomtéž členském státě; tímto není dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1774/20026),
c)   uvedené v odstavci 1 písm. d) až f) a údaje o množství (hmotnost, objem, počet kusů), pokud jsou uváděny do oběhu vedlejší produkty rostlinného nebo živočišného původu s vlhkostí vyšší než 50 %, vznikající při průmyslovém zpracování.

(7) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na označování krmných surovin stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v oblasti nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu7).

(8) V označení množství krmných surovin může být uveden symbol „e“ podle jiného právního předpisu8).

§ 18
Označování krmných surovin ze třetích zemí

V případě, že je poprvé uváděna do oběhu krmná surovina ze třetí země a nejsou k dispozici požadované analytické údaje o obsahu vlhkosti, obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové a hodnotách závazně deklarovaných jakostních znaků podle přílohy č. 4 části B sloupce 4, části C sloupce 3 nebo přílohy č. 4 části D sloupce 5, poskytne osoba odpovědná za údaje v označení v českém jazyce, usazená na území Evropských společenství, podle § 17 odst. 1 písm. k) předběžné údaje o složení krmné suroviny a

a)   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ústav“) bude v předstihu informován o dodávce krmné suroviny,
b)   údaje o složení krmné suroviny budou v průvodním dokumentu doplněny o následující údaj uvedený tučným písmem: „předběžné údaje potvrzené . . . . (jméno a adresa laboratoře pověřené analýzou) vztahující se k . . . . (referenční číslo analyzovaného vzorku) před . . . . (datum)“,
c)   konečné údaje o složení krmné suroviny budou dodány kupujícímu a ústavu do deseti pracovních dnů od data dodání krmné suroviny do Evropských společenství.

§ 19
Označování určitých proteinových krmiv

(1) V označení určitých proteinových krmiv se uvádí všechny údaje stanovené v příloze č. 6.

(2) Pro označování určitých proteinových krmiv se použijí obdobně § 17 odst. 2 až 5.

(3) V označení množství určitých proteinových krmiv může být uveden symbol „e“ podle jiného právního předpisu8).

§ 20
Označování kompletních a doplňkových krmiv

(1) V označení kompletních a doplňkových krmiv kromě dietních krmiv se uvádí

a)   slova „kompletní krmná směs“ nebo „doplňková krmná směs“ nebo „minerální krmivo“ nebo „melasové krmivo“ nebo „kompletní mléčná krmná směs“ nebo „doplňková mléčná krmná směs“,
b)   druh nebo kategorie zvířat, pro které je kompletní a doplňkové krmivo určeno,
c)   krmný návod, v němž je uveden účel, pro který je krmivo určeno,
d)   u všech krmiv kromě krmiv pro domácí zvířata, s výjimkou psů a koček, veškeré obsažené krmné suroviny, které se uvedou podle jejich názvů uvedených v příloze č. 4 části B, C nebo D,
e)   deklarované jakostní znaky uvedené v § 12,
f)   deklarované jakostní znaky uvedené v přílohách č. 7 a 8 části A sloupcích 2 a 3,
g)   jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu, sídlo, popřípadě jiná adresa určená pro doručování, v místě pobytu nebo v místě podnikání, osoby odpovědné za údaje v označení v českém jazyce, usazené na území Evropských společenství,
h)   množství vyjádřené v jednotkách hmotnosti nebo objemu,
i)   doba minimální trvanlivosti
1.  u krmiv mikrobiologicky snadno podléhajících zkáze slovy „Spotřebovat do . . . . “ s uvedením data (den, měsíc, rok),
2.  u ostatních krmiv slovy „Minimální trvanlivost do . . . . “ s uvedením data (měsíc, rok),
j)   číslo partie,
k)   schvalovací identifikační nebo registrační číslo provozu,
l)   u krmiv pro jiná než domácí zvířata se obsažené krmné suroviny uvádí v sestupném pořadí v hmotnostních procentech jejich zastoupení v krmivu; pro posouzení procentického obsahu krmných surovin platí tolerance ± 15 % relativních od deklarované hodnoty.

(2) V případě krmných směsí vyráběných a používaných v rámci provozů jednoho prvovýrobce se v označení uvedou pouze údaje stanovené v odstavci 1 písm. a) až c) a datum výroby.

(3) U krmných směsí uváděných do oběhu v kontejnerech nebo podobných dopravních prostředcích nebo podle ustanovení § 12 zákona se údaje uvedené v odstavcích 1, 9 a 10 až 12 uvedou v průvodním listu. U malých množství krmiv určených konečnému uživateli postačí, když kupující bude o těchto údajích informován vhodným způsobem v místě prodeje.

(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se uvádí na místě vymezeném pro toto označení. Kromě těchto údajů může být na tomto místě uvedeno pouze

a)   identifikační označení nebo ochranná známka osoby odpovědné za údaje v označení v českém jazyce, usazené na území Evropských společenství,
b)   jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo obchodní firma nebo název a adresa nebo registrované sídlo provozovatele, není-li odpovědný za údaje v označení,
c)   země produkce nebo výroby,
d)   cena výrobku,
e)   obchodní název nebo ochranná známka výrobku,
f)   údaje o fyzikálních vlastnostech nebo o zvláštní technologické úpravě, které bylo kompletní nebo doplňkové krmivo podrobeno,
g)   deklarované jakostní znaky uvedené v § 12,
h)   deklarované jakostní znaky uvedené v přílohách č. 7 a 8 části A sloupcích 1, 2 a 4,
i)   datum výroby, které se vyjádří slovy „Vyrobeno . . . (dnů nebo měsíců nebo roků) před uvedeným datem minimální trvanlivosti“; údaj o datu výroby se doplní odkazem na místo, kde je minimální trvanlivost uvedena.

(5) V případě krmných směsí složených nejvýše ze tří krmných surovin se údaje stanovené v odstavci 1 písm. b) a c) nevyžadují, pokud jsou jednotlivé krmné suroviny zřetelně uvedeny v názvu krmné směsi.

(6) U krmných směsí složených z celých zrn se údaje stanovené v odstavci 1 písm. e) a f) nevyžadují, avšak mohou být poskytnuty.

(7) U krmiv pro domácí zvířata kromě psů a koček mohou být v označení místo slov „kompletní krmná směs“ nebo „doplňková krmná směs“ uvedena slova „krmná směs“. V takovém případě se v deklaraci uvedou povinné a nepovinné jakostní znaky stanovené pro kompletní krmivo.

(8) Doba minimální trvanlivosti, množství, referenční číslo partie a schvalovací identifikační nebo registrační číslo provozu mohou být vyznačeny mimo místo vymezené pro údaje stanovené v odstavcích 1, 4, 9 a 11; v tomto případě musí být uveden odkaz na místo, kde jsou tyto údaje uvedeny.

(9) U krmných směsí pro domácí zvířata se obsažené krmné suroviny nebo určitá proteinová krmiva uvádí

a)   výčtem krmných surovin s udáním jejich množství, nebo
b)   v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu.

(10) U krmných směsí pro domácí zvířata může být název krmných surovin nahrazen názvem skupin krmných surovin, do kterých náleží, a které jsou uvedeny v příloze č. 4 části E. V označení nelze kombinovat používání názvů skupin s názvy krmných surovin, s výjimkou krmných surovin, které nepatří do žádné z definovaných skupin, název této suroviny se uvede mezi názvy skupin krmných surovin v sestupném pořadí podle hmotnostního podílu v krmivu.

(11) U krmných směsí pro domácí zvířata se ve zvláštní deklaraci může upozornit na přítomnost nebo snížený podíl jedné nebo více krmných surovin, které jsou důležité z hlediska vlastností krmiva. Její minimální nebo maximální obsah se vyjádří v hmotnostních procentech a zřetelně se uvede buď vedle deklarace upozorňující na krmnou surovinu či krmné suroviny, nebo v seznamu krmných surovin, přičemž se uvede název suroviny či surovin a její hmotnostní procento či jejich hmotnostní procenta vedle odpovídající kategorie krmných surovin.

(12) V označení kompletních a doplňkových krmiv mohou být uvedeny také další údaje, jestliže jsou uvedeny výrazně odděleně od všech údajů uvedených podle odstavců 1, 4 až 11, a

a)   nedeklarují jiné jakostní znaky, než jsou uvedeny v odstavci 1, nebo údaje deklarované podle čl. 5 odst. 2 směrnice 93/74/EHS9), neuvádějí uživatele v omyl tím, že by poukazovaly na účinky nebo vlastnosti, které krmiva nemají, nebo vyvolávaly dojem, že krmiva mají zvláštní vlastnosti, i když tyto vlastnosti mají všechna podobná krmiva,
b)   netvrdí, že krmivo je prevencí proti chorobě, zmírňuje ji nebo léčí,
c)   vztahují se k objektivním nebo měřitelným údajům, které mohou být prokázány.

(13) V označení krmiv, do kterých byly přidány doplňkové látky, může být připojeno registrační číslo doplňkové látky nebo obchodní označení. Dále se uvádí podle přílohy č. 11 nebo přímo použitelných předpisů Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5), při obsahu

a)   stimulátorů růstu nebo kokcidiostatik nebo histomonostatik,
1.  specifické označení doplňkové látky uvedené v příloze č. 11 nebo přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5),
2.  obsah účinné látky,
3.  schvalovací identifikační číslo provozu a
4.  datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby,
b)   antioxidantů,
1.  u krmiv pro domácí zvířata slova „s antioxidantem“ s připojením specifického označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
2.  u krmných směsí pro hospodářská zvířata specifické označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
c)   barviv včetně pigmentů za předpokladu, že jsou používána ke zbarvení krmiv nebo živočišných produktů,
1.  u krmiv pro domácí zvířata slova „barvivo“ nebo „obarveno“ s připojením specifického označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
2.  u krmných směsí pro hospodářská zvířata specifické označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
d)   vitaminu E,
1.  specifické označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
2.  obsah alfatokoferolu,
3.  datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby,
e)   vitaminů A a D,
1.  specifické označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
2.  obsah účinné látky,
3.  datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby,
f)   mědi,
1.  specifické označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
2.  obsah vyjádřený jako Cu,
g)   konzervantů,
1.  u krmiv pro domácí zvířata slova „konzervační látka“ nebo „konzervováno s“ s připojením specifického označení doplňkové látky podle písmene a) bodu 1,
2.  u krmných směsí pro hospodářská zvířata specifické označení doplňkové látky podle povolení,
h)   enzymů,
1.  specifické označení aktivní složky nebo složek podle její nebo jejich enzymové aktivity uvedené v příloze č. 11 nebo přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5),
2.  jednotky aktivity (U/kg nebo U/l),
3.  identifikační číslo podle IUB,
4.  registrační číslo doplňkové látky,
5.  případné údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu a
6.  datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby,
i)   mikroorganizmů,
1.  identifikace kmene (kmenů) uvedená v příloze č. 11 nebo přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5),
2.  číslo kmene (kmenů),
3.  počet jednotek tvořících kolonii (CFU/kg),
4.  registrační číslo doplňkové látky,
5.  případné údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu a
6.  datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby.

(14) Pokud jsou jejich obsahy stanovitelné úředními metodami10) nebo jinými validovanými metodami11), mohou být uvedeny také

a)   druhy použitých stopových prvků kromě mědi podle specifického označení uvedeného v příloze č. 11 nebo přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5), a obsah jednotlivých prvků,
b)   druhy použitých vitaminů kromě vitaminů A, D a E, provitaminů a chemicky přesně definovaných látek se srovnatelným účinkem podle specifického označení uvedeného v příloze č. 11 nebo přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5), obsah účinné látky a datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby.

(15) Pokud je stanoveno podle odstavců 13 a 14 uvedení obsahu doplňkových látek, pak se údaj o tomto obsahu vztahuje na podíl doplňkových látek přidaných do krmiva.

(16) Údaje uvedené v odstavcích 13 a 14 se uvádějí v bezprostřední blízkosti údajů uvedených podle odstavců 1, 4, 7 a 9.

(17) Krmivo obsahující několik doplňkových látek, pro které je to v příloze č. 11 nebo přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5), stanoveno, se může pro všechny obsažené doplňkové látky označit pouze jedním údajem o datu minimální trvanlivosti nebo o datu ukončení záruční doby; přitom se uvede datum, které prochází jako první.

(18) U krmiv pro domácí zvířata obsahujících doplňkové látky, uváděných do oběhu v obalech o hmotnosti 10 kg nebo nižší a obsahujících barviva, konzervanty nebo látky s antioxidačními účinky postačí uvést na obalu slova „barvivo“ nebo „přibarveno s“, „konzervováno s“ nebo „s antioxidantem“, za nímž následují slova „doplňkové látky ES“ za podmínky, že

a)   obal, nádoba nebo etiketa jsou opatřeny referenčním číslem, podle nějž může být krmivo identifikováno, a
b)   výrobce na žádost uvede specifické označení podle odstavce 14 písm. a) bodu 1 nebo název použitých doplňkových látek.

(19) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na označování kompletních a doplňkových krmiv stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v oblasti nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu7).

(20) V označení množství kompletních a doplňkových krmiv může být uveden symbol „e“ podle jiného právního předpisu8).

(21) Pokud je v označení kompletních nebo doplňkových krmiv pro drůbež deklarována energie, stanoví se výpočtem podle rovnice uvedené v příloze č. 9. Energie deklarovaná v krmných směsích pro drůbež je považována za vyhovující, pokud se zjištěné hodnoty neodchylují od deklarovaných hodnot o více než 0,4 MJ/kg.

§ 21
Označování dietních krmiv

(1) Pro označování dietních krmiv platí obdobně požadavky pro označování kompletních a doplňkových krmiv uvedené v § 20.

(2) V označení dietních krmiv se uvede slovo „dietní“ před slova uvedená podle § 20 odst. 1 písm. a).

(3) V souladu s údaji uvedenými v příloze č. 10 části B se v označení dietních krmiv dále uvádí

a)   přesné určené použití, tj. zvláštní účel výživy,
b)   deklarace podle přílohy č. 10 části B sloupce 4,
c)   hlavní nutriční charakteristiky krmiva,
d)   doporučená doba používání krmiva.

(4) Jiné údaje než údaje stanovené v odstavcích 2 a 3 se uvádí odděleně.

(5) V označení nebo v krmném návodu se uvede „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko odborníka na výživu zvířat“12), pokud není v příloze č. 10 části B sloupci 6 u určitých účelů výživy uvedeno v označení upozornění „Před použitím (nebo před prodloužením doby používání) se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře“.

(6) V označení může být uvedeno upozornění na určitý patologický stav zvířete, kterému má být krmivo podáno, pokud tento stav odpovídá účelu použití uvedenému v příloze č. 10 části B sloupci 1.

(7) Ustanovení § 20 odst. 11 platí u dietních krmiv i pro jiná než domácí zvířata.

(8) V označení dietních krmiv může být dále uveden jeden nebo více jakostních znaků, které jsou pro krmivo charakteristické, nebo může být poukázáno na jejich nižší obsah. Jakostní znaky se uvádějí v hmotnostních procentech.

(9) Bez ohledu na ustanovení § 20 odst. 10 se u dietních krmiv mohou krmné suroviny uvádět ve formě skupin sdružujících více krmných surovin, dokonce i v případech, kdy je požadována deklarace určitých krmných surovin podle jejich zvláštního názvu, aby se prokázaly nutriční charakteristiky krmiva.

(10) V označení množství dietních krmiv může být uveden symbol „e“ podle jiného právního předpisu8).

ČÁST PÁTÁ
Přílohy k žádostem

§ 22
Podrobnosti obsahu příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu
(K § 4 a § 5 odst. 9 zákona)

(1) K žádosti o schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu produktů ke krmení připojí samostatně pro každý provoz

a)   výrobce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,
b)   distributor přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až m ) zákona,
c)   dodavatel přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona,
d)   dovozce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. h) až m) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona.

(2) K žádosti o registraci provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu produktů ke krmení připojí samostatně pro každý provoz

a)   výrobce, kromě prvovýrobce a osob provozujících pojízdnou výrobnu krmiv, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,
b)   osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv, kromě prvovýrobce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) až c) a j) až l) zákona,
c)   distributor přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a), k) a l) zákona,
d)   dodavatel, mimo dopravce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona,
e)   dopravce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. j) a l) zákona,
f)   dovozce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. h) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona,
g)   prvovýrobce, který vyrábí krmné směsi, přílohu uvedenou v § 5 odst. 4 písm. a) zákona.

(3) Pokud žadatel o schválení provozu vykonává rovněž činnosti podléhající registraci, připojí rovněž přílohy podle odstavce 2.

§ 23
Údaje o krmivu
(K § 4 a § 5 odst. 9 zákona)

(1) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro výrobu v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a)   u krmných surovin, doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv skupiny a druhy, případně jejich obchodní názvy,
b)   u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou
1.  hospodářská zvířata,
2.  hospodářská zvířata kromě přežvýkavců,
3.  přežvýkavci,
4.  domácí zvířata,
5.  masožravá kožešinová zvířata,
6.  ryby,
c)   údaje o použití krmných surovin živočišného původu,
d)   metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena ve zvláštním právním předpisu10).

(2) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro uvádění produktů ke krmení do oběhu v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a)   u krmných surovin skupiny odpovídající názvům kapitol uvedených v příloze č.  4 části A odstavci 2, skupiny uvedené v části C nebo názvy uvedené v části D,
b)   u doplňkových látek kategorie a funkční skupiny,
c)   u určitých proteinových krmiv skupiny,
d)   u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou zvířata uvedená v odstavci 1 písm. b),
e)   druhy krmných surovin živočišného původu, popřípadě údaje o jejich použití v kompletních a doplňkových krmivech,
f)   metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v jiném právním předpisu10).

(3) Dovozce v příloze týkající se údajů o krmivu kromě údajů uvedených v odstavci 2 uvede druhy dovážených produktů ke krmení, u premixů a krmných směsí také jejich složení a užití, případně obchodní název.

(4) Provozovatel na úrovni prvovýroby, který vyrábí krmné směsi s použitím doplňkových krmiv v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a)   druhy zvířat, pro které jsou určeny,
b)   údaje o použití krmných surovin živočišného původu.

§ 24
Ověření homogenity doplňkových látek v krmivech nebo premixech
(K § 4 a § 5 odst. 9 zákona)

(1) Homogenitu prokazuje provozovatel ústavu dokladem, který obsahuje

a)   název a adresu provozu,
b)   typ míchacího zařízení, výrobní číslo a rok výroby,
c)   název výrobce míchacího zařízení,
d)   dobu míchání a počet otáček míchacího elementu,
e)   doklad o homogenitě přiložený výrobcem míchacího zařízení jako součást technické dokumentace nebo prohlášení provozovatele, že prokázal účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogennost13).

(2) Způsob ověření homogenity zveřejní ústav způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 25
Osvědčení o odborné způsobilosti
(K § 6 odst. 4 zákona)

Osvědčení o odborné způsobilosti vydává ústav k

a)   výrobě a uvádění do oběhu doplňkových látek žadateli s dokončeným vysokoškolským vzděláním biologického zaměření (chemie, biologie, biotechnologie, farmacie, lékařství, veterinárního lékařství, potravinářství nebo zemědělství) s výjimkou bakalářských studijních programů a s odbornou praxí ve výrobě nebo používání doplňkových látek v minimální délce dvou let,
b)   výrobě premixů, určitých proteinových krmiv, kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů a zpracování určitých proteinových krmiv
1.  žadateli s dokončeným vysokoškolským studiem zemědělství nebo veterinárního lékařství s výjimkou bakalářských studijních programů, nebo
2.  žadateli s dokončeným vysokoškolským studiem biologického zaměření a s odbornou praxí ve výrobě nebo uvádění do oběhu premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů v minimální délce dvou let,
c)   výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv žadateli s maturitní zkouškou na střední odborné škole zemědělského nebo veterinárního nebo potravinářského směru a odbornou praxí ve výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv v minimální délce dvou let,
d)   uvádění do oběhu premixů, určitých proteinových krmiv, zrnin nebo olejnin s obsahem geneticky modifikovaných organismů žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

ČÁST ŠESTÁ
Požadavky na provozy
(K § 7 odst. 6 zákona)

§ 26
Pojízdná výrobna krmiv

Časový plán výroby krmiv obsahuje předpokládané období provozu, datum, hodinu a místo výroby, druhy vyráběných krmiv a registrační značku vozidla pojízdné výrobny krmiv.

§ 27
Kontrola rizik u prvovýrobců

(1) V provozech na úrovni prvovýroby se provozovatel zaměřuje zejména na kontrolu

a)   fyzikálního nebezpečí, zejména cizích těles v produktech, například znečišťujících produktů rostlinného původu, kusy dřeva, kovů,
b)   biologického nebezpečí, kterým jsou
1.  patogenní mikroflóry (například ze zeminy, vody, salmonela),
2.  mykotoxiny produkované plísněmi (aflatoxiny, fumonisiny),
3.  živočišní škůdci (například riziko zavlečení nákazy hmyzem a volně žijícími ptáky a hlodavci),
c)   chemického nebezpečí, kterým jsou
1.  těžké kovy (například arzen, kadmium, olovo, rtuť),
2.  zakázané látky a produkty uvedené v příloze č. 1 a nežádoucí látky a produkty uvedené v příloze č. 2,
3.  nesprávná používání doplňkových látek v krmivech.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny požadavky vyplývající z jiných právních předpisů14) a přímo použitelných předpisů Evropských společenství o bezpečnosti potravinového řetězce15).

ČÁST SEDMÁ
Biologické zkoušení
(K § 21a odst. 9 zákona)

§ 28

(1) Biologické zkoušení krmných surovin nebo produktů, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, se provádí v souběžně opakovaných srovnávacích pokusech a postupuje se podle příloh č. 12 až 18.

(2) Zkoušení doplňkových látek se provádí podle nařízení Komise (ES) č. 429/200816). V případě použití článku 4 nařízení Komise (ES) č. 429/200816) se postupuje podle § 29 odst. 2, § 30 odst. 2, přílohy č. 12 bodu 3., přílohy č. 14, přílohy č. 16 části I a přílohy č. 18.

(3) Údaje o výsledcích biologického zkoušení se evidují pro každý opakovaný pokus samostatně.

(4) Součástí biologického zkoušení je analytické ověření složení použitých doplňkových látek, premixů, určitých proteinových krmiv, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva. Výsledky analytického ověření musí dostatečně vyjadřovat obsah živin, obsah doplňkových látek a zdravotní nezávadnost.

(5) Zkoušení určitých proteinových krmiv se provádí podle přílohy č. 16 části II, zkoušení bezpečnosti krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva a u nichž je předpoklad zvýšených rizik, se provádí podle přílohy č. 16 části I a je součástí biologického zkoušení.

§ 29

(1) U základního biologického zkoušení se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení,
b)   druh zkoušeného krmiva, obsažené doplňkové látky nebo premixu, jejich složení a jakostní znaky stanovené analýzou, referenční číslo použité partie, kvalitativní a kvantitativní složení denní krmné dávky,
c)   druh, plemeno, stáří a pohlaví zvířat a jejich označení,
d)   počet pokusných a kontrolních skupin zvířat, počet zvířat v každé skupině a počet souběžně opakovaných srovnávacích pokusů,
e)   zdravotní stav zvířat, podmínky krmení a chovu včetně případných změn,
f)   datum zahájení a ukončení zkoušky,
g)   místo konání zkoušky,
h)   výsledky a v daném případě statistické vyhodnocení průkaznosti výsledků, nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky.

(2) U zkoušení konzervační účinnosti se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení,
b)   druh zkoušené konzervační látky, její složení a koncentrace,
c)   způsob dávkování konzervační látky,
d)   druh krmiva použitého pro konzervaci, způsob jeho úpravy, složení a jakost krmiva stanovená na počátku zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,
e)   místo konání, datum zahájení a ukončení zkoušky,
f)   zejména sledované ukazatele v průběhu zkoušky jako teplota, ztráty hmotnosti během konzervace,
g)   složení a jakost krmiva stanovená po ukončení zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,
h)   případné nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky,
i)   výsledky dalšího zkoušení, pokud bylo prováděno.

(3) U zkoušení jakosti živočišných produktů se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení a místo provedení,
b)   druhy odebraných vzorků živočišných produktů,
c)   počet zvířat, od kterých byly odebrány vzorky, kategorie a stáří zvířat, způsob krmení, jakost zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu,
d)   datum odběru vzorků a způsob uchování vzorků do data zahájení zkoušky,
e)   výsledky zkoušek.

(4) U zkoušení bezpečnosti se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení a místo provedení,
b)   druh zkoušky a způsob provedení zkoušky,
c)   druh a počet zvířat, na nichž byla zkouška provedena, počet opakování,
d)   datum zahájení a ukončení zkoušky,
e)   výsledky zkoušek a statistická průkaznost výsledků,
f)   výsledky sledování zdravotního stavu zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

(5) Všechny provedené zkoušky se dokládají jednotlivě.

§ 30

(1) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení, určitých proteinových krmiv, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, se zpracovává způsobem uvedeným v příloze č. 17.

(2) Souhrnná dokumentace zkoušení doplňkových látek se doplňuje monografií podle přílohy č. 18.

ČÁST OSMÁ
Přechodná ustanovení

§ 31

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 31. prosince 2009.

(2) § 28 odst. 2 věta druhá, § 29 odst. 2, § 30 odst. 2, příloha č. 12 bod 3., příloha č. 14 a příloha č. 18 pozbývají platnosti dnem 31. května 2009.

ČÁST DEVÁTÁ
Zrušovací ustanovení

§ 32

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
2.  Vyhláška č. 343/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
3.  Vyhláška č. 472/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.
4.  Vyhláška č. 169/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5.  Vyhláška č. 544/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
6.  Vyhláška č. 284/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7.  Vyhláška č. 434/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8.  Vyhláška č. 184/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
9.  Vyhláška č. 77/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
10.  Vyhláška č. 84/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
11.  Vyhláška č. 278/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DESÁTÁ
Účinnost

§ 33

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Čl. 16 směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění směrnice Rady 96/51/ES.
Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o oběhu krmných směsí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/2/ES.
Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat, v platném znění.
Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 85/382/EHS ze dne 10. července 1985, kterým se zakazuje používat v krmivech bílkoviny z kvasnic rodu „Candida“ kultivovaných na nalkanech.
Směrnice Komise 86/174/EHS ze dne 9. dubna 1986, kterou se stanoví metoda výpočtu obsahu energie u krmných směsí pro drůbež.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu a užití krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Rozhodnutí Komise 2004/217/ES ze dne 1. března 2004, kterým se přijímá seznam surovin, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat jsou zakázány.
Směrnice Rady 87/153/EHS ze dne 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES.
Směrnice Rady 83/228/EHS ze dne 18. dubna 1983, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování určitých produktů používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.
Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES.
Směrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2008/4/ES ze dne 9. ledna 2008, kterou se mění směrnice 94/39/ES, pokud jde o krmiva určená pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008, kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
3)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.
4)   Například příloha I část B nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.
5)   Například nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.
6)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
7)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o výživu zvířat.
8)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.
10)   Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
12)   Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.
Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
13)   Příloha II Zařízení a vybavení bod 3. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.
14)   Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a kterým se stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
16)   Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.

E-shop

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Jak psát, aby se to dalo číst

Jak psát, aby se to dalo číst

Jakub Šváb - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V knize naleznete stručná a jasná pravidla, jak psát rychle a srozumitelně. Ať už píšete zprávu pro nadřízeného, diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku, pravidla přístupného psaní zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný.

Cena: 260 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.