Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


352

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2008

o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 písm. b) a c), § 37 odst. 9, § 37b odst. 2, § 39 odst. 12 a § 78 odst. 2 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v souladu s nimi upravuje:

a)   obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků,
b)   technické požadavky na nakládání s autovraky,
c)   podmínky pro skladování autovraků,
d)   náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,
e)   způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování autovraků,
f)   informační systém sledování toků vybraných autovraků,
g)   rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků,
h)   způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování,
i)   způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito odpady,
j)   způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a v zařízení ke zpracování autovraků.

§ 2
Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zpracování autovraků a na nakládání s autovraky

(1) Obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků je stanoven v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a obsah provozního řádu zařízení ke zpracování autovraků je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky na nakládání s autovraky, na zařízení ke sběru autovraků a podmínky pro skladování autovraků jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a požadavky na jejich zpracování jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vyjmuté a demontované části z autovraků, které nebudou opětovně použity, zpracovatel autovraků roztřídí a zařadí podle jiného právního předpisu2). Pokud zpracovatel autovraků po demontáži všech nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní podle bodu 2.2.1. přílohy č. 2 k této vyhlášce předává autovrak dalšímu zpracovateli, zařazuje jej způsobem uvedeným v jiném právním předpisu2).

§ 3
Náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví vlastníkovi autovraku nebo obci písemné potvrzení o převzetí autovraku (dále jen „potvrzení o převzetí autovraku“) podle přílohy č. 3. Potvrzení o převzetí autovraku se vystavuje, pokud byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN3) a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla.

§ 4
Informační systém sledování toků vybraných autovraků a jeho doplňování

(1) Informační systém sledování toků vybraných autovraků (dále jen „informační systém“) je souborem údajů o vybraných autovracích, jehož účelem je zajistit provázanost údajů o převzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech, které vznikly při nakládání s vybranými autovraky.

(2) Informační systém vede ministerstvo v přenosovém standardu dat o odpadech4).

(3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojuje do informačního systému zasíláním identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a o chybějících částech převzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, uvedeném v příloze č. 3. Údaje zasílá ministerstvu současně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku v přenosovém standardu dat o odpadech4) v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.

(4) Zpracovatel autovraků se zapojuje do informačního systému splněním povinnosti stanovené v § 39 odst. 5 zákona.

(5) Krajský úřad doplňuje informační systém zasláním seznamu osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků ministerstvu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech4) do deseti dnů po ukončení každého kalendářního měsíce na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Seznam obsahuje tyto náležitosti:

a)   seznam odpadů uvedených v provozním řádu včetně jejich katalogového čísla, skutečné kategorie odpadu a názvu odpadu podle jiného právního předpisu2),
b)   schválená kapacita zařízení,
c)   seznam schválených provozoven včetně názvu, adresy a identifikačního čísla příslušné základní územní jednotky,
d)   identifikace krajského úřadu
1.  identifikační číslo krajského úřadu,
2.  název úřadu,
3.  adresa úřadu,
4.  jméno a příjmení osoby zpracovávající seznam,
e)   identifikace osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků
1.  obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu,
2.  obchodní firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,
3.  identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
f)   informace o vydaném rozhodnutí o souhlasu k provozování zařízení
1.  číslo jednací,
2.  datum nabytí právní moci,
3.  doba platnosti, pokud je vydáno na dobu určitou,
4.  způsoby využití či odstranění odpadů podle příloh č. 3 a 4 zákona.

§ 5
Způsob vedení průběžné evidence

(1) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků vede průběžnou evidenci odpadů podle § 39 odst. 1 zákona podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Evidence dále vždy obsahuje:

a)   datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence,
b)   údaje o převzatém autovraku a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k této vyhlášce,
c)   jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Osoba oprávněná ke zpracování autovraků vede v rámci průběžné evidence odpadů odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. Evidence materiálů a částí k opětovnému použití se nezasílá s ročním hlášením o sběru a zpracování autovraků, ale na vyžádání se předkládá kontrolním orgánům.

§ 6
Ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků, způsobů jejich zpracování a ohlašování jiných odpadů

(1) Osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků zasílají roční hlášení o sběru a zpracování autovraků, hlášení o produkci odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsobu nakládání s těmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou autovraky, za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 4.

(2) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U mobilního zařízení pro sběr autovraků se ohlašování provádí místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle adresy provozovny, která provozování mobilního zařízení zajišťuje.

(3) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků, která je zároveň:

a)   oprávněna ke zpracování, využívání nebo odstraňování elektroodpadů, k ročnímu hlášení připojuje hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů v rozsahu a s náležitostmi podle jiného právního předpisu5) včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok; nakládání s jinými odpady než autovraky a elektroodpady ohlašuje pouze jednou podle listu č. 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b)   původcem odpadu katalogového čísla 19 08 05, připojuje k ročnímu hlášení údaje o složení kalu podle jiného právního předpisu6).

(4) Ohlašovací povinnost se plní zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle přílohy č. 4, a to v přenosovém standardu dat o odpadech4) na elektronickou adresu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových stránkách.

§ 7
Roční zpráva výrobců a akreditovaných zástupců

Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona z vybraných vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu stanoveném v příloze č. 5. Roční zprávu zasílají v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech4) na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků, který má povinnost zapojit se do informačního systému, může zasílat údaje podle § 4 odst. 3 do 31. prosince 2008 rovněž do 10 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Krajský úřad může doplňovat informační systém podle § 4 odst. 5 do 31. prosince 2008 též v dosavadní elektronické podobě.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyřazených vozidlech (2002/151/ES).
2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
3) § 4 odst. 4 písm. h) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
4) § 20 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.
5) List č. 2 přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
6) List č. 3 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.  351/2008 Sb.

E-shop

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabude účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která mění všechny části zákona, od jeho obecných ustanovení, přes právní úpravu všech druhů obchodních společností až po družstva. Více než 600 změn mění řadu dosavadních pravidel, z nichž některá se ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.