Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


329

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2008

o centrální evidenci exekucí

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 125 odst. 5 a § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

§ 1

(1) Centrální evidence exekucí (dále jen "evidence") je vedena na určené adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

(2) Exekutorská komora České republiky (dále jen "Komora") poskytuje exekutorovi přístup k elektronickému zápisu, výmazu nebo změně (dále jen "zápis") údajů do evidence podle § 4 odst. 1.

(3) Do evidence se zapisují údaje podle § 2, jsou-li uvedeny v rozhodnutí podle § 125 odst. 1 exekučního řádu nebo ve spisu vedeném exekutorem. Změny údajů zapisovaných do evidence provádí exekutor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.

§ 2

(1) Do evidence se zapisuje

a) označení soudu, který nařídil exekuci,
b) spisová značka usnesení, jímž byla nařízena exekuce,
c) den, měsíc a rok vydání usnesení o nařízení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,
d) vymáhaná povinnost takto:
1. výše exekucí vymáhané jistiny u peněžitého plnění,
2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění,
3. výše vymáhané jistiny a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění.

(2) Do evidence se zapisuje

a) označení soudu, který rozhodl o odkladu nebo zastavení exekuce,
b) spisová značka usnesení, jímž bylo rozhodnuto o odkladu nebo zastavení exekuce,
c) den, měsíc a rok vydání usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR.

(3) U povinného-fyzické osoby se zapisuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa bydliště včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li poštovní směrovací číslo, pak se neuvede,
d) identifikační číslo, je-li povinný podnikatelem.

(4) U povinného-právnické osoby se zapisuje

a) název nebo obchodní firma,
b) identifikační číslo,
c) adresa sídla včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li poštovní směrovací číslo, pak se neuvede.

(5) Do evidence se zapisuje rovněž

a) spisová značka exekutora složená z trojčíslí představujícího evidenční číslo exekutora, označení příslušného rejstříku písmeny "EX", pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí kalendářního roku,
b) zánik pověření exekutora k provedení exekuce z důvodů uvedených v § 51 exekučního řádu s uvedením důvodu zániku.

§ 3

(1) Nestanoví-li se dále jinak, zápis údajů z rozhodnutí soudu podle § 125 odst. 1 exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí, a zápis ostatních údajů se provede do 3 dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl.

(2) Exekutor vymaže z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.

§ 4

(1) Exekutor provádí zápisy do evidence elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů

a) prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace evidence přiděleného exekutorovi Komorou (dále jen "individualizovaný přístup"),
b) prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přenosového programu dodaného exekutorovi Komorou (dále jen "přenosový program").

(2) Exekutor je oprávněn umožnit v souvislosti s řízením využití individualizovaného přístupu a přenosového programu svému zástupci nebo zaměstnanci pověřenému prováděním úkonů týkajících se evidence exekucí.

§ 5

(1) Odměna za poskytnutí elektronického údaje z evidence činí 120 Kč.

(2) Za poskytnutí elektronického údaje z evidence podle odstavce 1 se považuje

a) zobrazení výsledku vyhledávání bez ohledu na to, zda je výsledek negativní či zda obsahuje údaje o více subjektech splňujících zadaná kritéria vyhledávání, nebo
b) zobrazení konkrétních údajů o exekučním řízení vedeném proti danému subjektu.

§ 6
Přechodné ustanovení

Exekutor zapíše do evidence nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky údaje týkající se exekuce pravomocně nařízené a neskončené přede dnem účinnosti této vyhlášky.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí.
2. Vyhláška č. 130/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 5, které nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ...

Cena: 141 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.