Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


318

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008

o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.

§ 2
Uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů

(1) Žádost o to, aby byla uznána za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice, podává osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v odvětví ovoce a zeleniny2), Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) K žádosti se přiloží

a)   originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov organizace,
b)   originál nebo úředně ověřená kopie dokladu, který osvědčuje, že organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, jakož i její jednotliví členové mají postavení podnikatele podle obchodního zákoníku3),
c)   doklad prokazující, že žadatel sdružuje alespoň 5 členů, jejichž minimální roční hodnota produkce uvedené na trh činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 6 000 000 Kč. 

(3) Fond uzná osobu podle odstavce 1 za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4), pokud tato osoba sdružuje alespoň 5 členů, jejichž minimální roční hodnota produkce uvedené na trh činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti alespoň 6 000 000 Kč5).

(4) Osoba, která byla uznána podle odstavce 3, oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 3
Uznání za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů

(1) Žádost o to, aby byla uznána za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, podává osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství v odvětví ovoce a zeleniny6), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) K žádosti se přiloží

a)   originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov organizace,
b)   doklad o počtu členů, z něhož vyplývá, že sdružuje alespoň 2 členy.

(3) Osoba podle odstavce 1 přiloží k žádosti rovněž doklady prokazující, že její členové sídlící v jiných členských státech byli uznáni za organizaci producentů příslušnými orgány členských států, na jejichž území mají sídlo.

(4) Osobu podle odstavce 1 uzná Fond za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společnou organizaci trhů a prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny6).

(5) Osoba, která byla uznána podle odstavce 4, oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 4
Omezení hlasovacího práva člena organizace producentů

Podíl člena organizace producentů na hlasovacích právech může činit nejvýše 20 % hlasovacích práv všech členů organizace producentů7).

§ 5
Vystoupení z organizace producentů nebo z nadnárodní organizace producentů

Výpovědní doba pro vystoupení8) člena z organizace producentů nebo z nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, která byla uznána podle § 2, činí 6 měsíců a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení příslušné organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice; vystoupení nabývá účinnosti uplynutím uvedené lhůty.

§ 6
Předběžné uznání a plán uznání

(1) Žádost o předběžné uznání za seskupení producentů s plánem uznání podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství9) podává osoba uvedená v přímo použitelném předpisu Evropských společenství10) Fondu na jím vydaném formuláři, která sdružuje alespoň 5 členů a v plánu uznání kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny11) uvede

a)   úplný výčet činností nezbytných k dosažení uznání a rozčleněných do jednotlivých období12) provádění tohoto plánu,
b)   odhadované náklady na činnosti nezbytné k dosažení uznání.

(2) K žádosti se přiloží

a)   originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o založení seskupení producentů,
b)   originál nebo úředně ověřená kopie dokladu, který osvědčuje, že seskupení producentů, jakož i jeho jednotliví členové mají postavení podnikatele podle obchodního zákoníku3),
c)   plán uznání pro postupné dosažení podmínek nezbytných pro uznání seskupení producentů jako organizace producentů podle § 2,
d)   doklad o roční hodnotě produkce jednotlivých členů seskupení producentů uvedené na trh13) za poslední kalendářní rok předcházející dni podání žádosti.

(3) Žádost o změnu plánu uznání lze podat pouze před začátkem příslušného období14), na které se požadovaná změna vztahuje.

(4) Fond vyplatí podporu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství15) nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení žádosti osobou podle odstavce 1.

(5) Předběžně uznané seskupení producentů zajistí, aby nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy ukončilo provádění plánu uznání, bylo uznáno Fondem jako organizace producentů16).

(6) Předběžně uznané seskupení producentů oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 7
Nejvyšší podíl produkce člena organizace producentů určené k přímému prodeji

Člen organizace producentů je oprávněn prodat nejvýše 10 % své produkce způsobem, který stanovuje přímo použitelný předpis Evropských společenství o společné organizaci trhů17).

§ 8
Provozní fond a operační program

(1) Žádost o schválení operačního programu a sdělení o provozním fondu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství18), včetně způsobu výpočtu objemu provozního fondu, podává organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Dokladem o zřízení provozního fondu se rozumí originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, na kterém budou uloženy prostředky provozního fondu.

(3) Operační program lze v průběhu jednoho kalendářního roku změnit bez předchozího schválení Fondem19) pouze v případě, že celková hodnota změn nepřesáhne 10 % hodnoty výše provozního fondu schválené Fondem na příslušný rok.

(4) Změna operačního programu přesahující hodnotu podle odstavce 3 může být provedena pouze na základě schválení Fondem. Fond tuto změnu schválí, pokud navrhovaná změna nebude znamenat vypuštění nebo podstatnou změnu obsahu schválených cílů operačního programu20). Hodnota snížení finančních prostředků provozního fondu nesmí překročit 25 % původně schválené částky21). Žádost o tuto změnu podává osoba uvedená v odstavci 1 Fondu na jím vydaném formuláři.

(5) Seznam environmentálních opatření, z nichž nejméně 2 opatření zahrne organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice do svého operačního programu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství22), je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(6) Seznam opatření pro operační program organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, které lze například využít k dosažení cílů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství23), je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(7) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podá žádost o vyplacení části podpory za výdaje vyplývající z operačního programu24) Fondu na jím vydaném formuláři, a to za výdaje vynaložené v

a)   prvním čtvrtletí příslušného roku, do konce dubna téhož roku,
b)   druhém čtvrtletí nebo v prvním pololetí příslušného roku, do konce července téhož roku,
c)   třetím čtvrtletí nebo ve třetím čtvrtletí a v obdobích uvedených v písmenu b) příslušného roku, do konce října téhož roku.

§ 9
Volba opatření pro předcházení krizím

Na území České republiky se nepoužije opatření uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství upravujících prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny25), které se vztahuje

a)   ke sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení,
b)   k podpoře na pokrytí správních nákladů na zřizování vzájemných fondů,
c)   ke stažení produktů z trhu.

§ 10
Náklady na vnitřní dopravu

Do základu výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh lze zahrnout pouze náklady na vnitřní dopravu v rámci území České republiky26).

§ 11
Podmínky členství některých osob v organizaci producentů

(1) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství27), může být přijata za člena organizace producentů28), pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo použitelném předpise Evropských společenství29).

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky provozního fondu30) příslušné organizace producentů.

(3) Osoba, které zaniklo členství v organizaci producentů, nesmí v období 2 let ode dne, kdy její členství v organizaci producentů skončilo, vstoupit do seskupení producentů, které v této lhůtě podalo nebo podá žádost o předběžné uznání nebo bylo v této lhůtě předběžně uznáno podle § 6 pro stejný produkt jako organizace producentů, ve které ukončila členství31).

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Rozhodnutí Fondu o uznání nebo předběžném uznání za organizaci producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizaci producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů, vydaná podle dosavadní právní úpravy32), zůstávají v platnosti; na osoby, jímž byla rozhodnutí vydána, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění33).

(2) Pokud organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice hodlá předložit Fondu žádost o schválení operačního programu v kalendářním roce 2008, doručí tuto žádost Fondu na jím vydaném formuláři do 31. října 200834).

(3) Řízení o uznání za organizaci producentů nebo za sdružení organizací producentů anebo řízení o předběžném uznání za skupinu producentů, zahájená podle dosavadních právních předpisů, se dokončí podle těchto předpisů.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 247/2004 Sb., o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č.  1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny, v platném znění.
2)   Čl. 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 22 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
3)   § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 88/2003 Sb. a 85/2004 Sb.
4)   Čl. 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
5)   Čl. 125b odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
6)   Čl. 125c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 34 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
7)   Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
8)   Čl. 24 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
9)   Čl. 103a a čl. 125e nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
10)   Čl. 38 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
11)   Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
12)   Čl. 41 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
13)   Čl. 52 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
14)   Čl. 41 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
15)   Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
16)   Čl. 51 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
17)   Čl. 125a odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
18)   Čl. 103g nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 56 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
19)   Čl. 67 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
20)   Čl. 67 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
21)   Čl. 67 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
22)   Čl. 103c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
23)   Čl. 103 odst. 1 a 2, čl. 122 písm. c) a čl. 125b odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
24)   Čl. 73 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
25)   Čl. 74 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
Čl. 103c odst. 2 písm. a), b) a f) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
26)   Čl. 52 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
27)   Čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
28)   Čl. 32 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
29)   Čl. 125a a 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
30)   Čl. 32 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
31)   Čl. 38 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
32)   § 2 a 4 nařízení vlády č. 247/2004 Sb.
33)   Čl. 203a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
34)   Čl. 64 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

E-shop

Cena: 0 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Gerych, LLM. - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly. Skvělý pomocník pro praxi Kniha Zákon o zadávání ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.