Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


315

ZÁKON

ze dne 18. července 2008,

kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   podmínky hospodaření s jednotkami přiděleného množství,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

2. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „(dále jen „systém obchodování“)“.

3. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „v daném kalendářním roce“ zrušují.

4. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „ , odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO?2“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova „ , odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO?2“.

6. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o), p) a r), která znějí:

„o)   rozdělením zařízení - taková změna, při níž je zařízení rozděleno na dvě či více zařízení, z nichž každé svými technickými parametry splňuje podmínky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
p)   sloučením zařízení - taková změna, při níž jsou dvě nebo více zařízení spojena v jedno zařízení,
r)   jednotkou přiděleného množství – majetková hodnota odpovídající oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny CO?2.“.

7. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo změní nebo zruší jím vydané povolení

a)   zjistí-li, že došlo ke změně v užívání, způsobu provozu, kapacitě zařízení nebo údajích uvedených v povolení podle § 5 odst. 3, která může mít podstatný vliv na provoz zařízení, zjišťování a vykazování emisí, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení,
b)   dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem,
c)   nevyužívá-li provozovatel zařízení povolení bez zvláštního důvodu po dobu delší 2 let, nebo
d)   na žádost provozovatele zařízení.“.

8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Povolení zaniká

a)   uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b)   zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, které bylo povolení uděleno, pokud nedošlo k přechodu práv a povinností vyplývajících z povolení na právního nástupce provozovatele zařízení, nebo
c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 2.“.

9. V nadpisu hlavy III se doplňují slova „A HOSPODAŘENÍ S JEDNOTKAMI PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ“.

10. V § 8 se odstavce 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 8 odst. 6 větě první se za slova „v národním alokačním plánu“ vkládají slova „v rezervě pro nové zdroje“ a slova „ve smyslu odstavce 6 nebo odstavce 7“ se zrušují.

12. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

(1) Provozovatel zařízení se stává účastníkem systému obchodování dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení, které mu bylo vydáno podle § 5.

(2) Provozovatel zařízení přestává být účastníkem systému obchodování dnem zániku povolení podle § 6 odst. 3.“.

13. V § 9a odstavec 1 zní:

„(1) Provozovatel zařízení je povinen do 30 dnů ode dne, kdy se stal účastníkem systému obchodování, požádat správce rejstříku o zřízení účtu v rejstříku a poskytnout mu pro účely zřízení tohoto účtu informace stanovené prováděcím právním předpisem.“.

14. V § 10 odst. 2 se za slova „každému provozovateli zařízení“ vkládají slova „ , který je účastníkem systému obchodování,“.

15. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Dojde-li na základě změny povolení ke sloučení zařízení nebo k rozdělení zařízení, ministerstvo stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno takto vzniklému zařízení.“.

16. V § 10 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Při sloučení zařízení nesmí přesáhnout přidělené množství povolenek součet množství povolenek určený jednotlivým sloučeným zařízením národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavce 6.

(5) Při rozdělení zařízení nesmí přesáhnout součet množství povolenek přidělený zařízením vzniklých rozdělením množství povolenek určené národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavce 6 pro zařízení před jeho rozdělením.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

17. V § 10 odst. 6 větě první se za slovo „zařízení“ vkládají slova „nebo provozovateli zařízení, u kterého došlo ke změně povolení podle § 6 spočívající v navýšení kapacity zařízení,“ a za slovo „zákonu“ se vkládají slova „a na základě postupu stanoveného pro tyto případy národním alokačním plánem“.

18. V § 10a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pro obchodování s jednotkami snížení emisí a jednotkami ověřeného snížení emisí z projektových činností platí § 11 obdobně.“.

19. V § 12 odst. 1 se za slovo „povolenek“ vkládají slova „ , jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností,“.

20. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7a zní:

㤠12a
Hospodaření s jednotkami přiděleného množství

(1) Jednotky přiděleného množství jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se nevztahují právní předpisy upravující hospodaření s majetkem České republiky7a). Správce rejstříku eviduje jednotky přiděleného množství a nakládání s nimi.

(2) Jednotky přiděleného množství, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího z Kjótského protokolu, může ministerstvo prodat v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu nebo využít na podporu projektů v rámci mechanismu společné implementace podle článku 6 Kjótského protokolu.

(3) Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Takto získané prostředky lze použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů.


7a) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 16 písm. c) se za slovo „změně“ vkládají slova „a zrušení“.

22. V § 16 písmeno e) zní:

„e)   stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno zařízením vzniklým sloučením či rozdělením,“.

23. V § 16 písm. j) se slova „a g)“ zrušují.

24. V § 17 písm. d) se slova „a f)“ nahrazují slovy „ , f) a g)“.

25. V § 18 odst. 1 písmena a) až e) znějí:

„a)   v rozporu s § 3 provozuje zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, bez povolení nebo v rozporu s ním,
b)   v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí,
c)   v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu údajů uvedených v povolení podle § 5,
d)   v rozporu s § 7 odst. 1 zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů ze zařízení,
e)   v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, které odpovídá množství vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce,“.

26. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňuje slovo „nebo“.

27. V § 18 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   v rozporu s § 9a
1.  neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval, nebo
2.  nepožádá správce rejstříku o zřízení účtu v rejstříku.“.

28. V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo g) bodu 2“.

29. V § 18 odst. 3 písm. e) se slova „odstavce 1 písm. g)“ nahrazují slovy „písmene g) bodu 1“.

30. V § 19 odst. 4 se slova „a g)“ zrušují a slova „a f)“ se nahrazují slovy „ , f) a g)“.

31. V § 19 odst. 7 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje a ve větě druhé se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „příslušnému správci daně“.

32. V příloze č. 1 části C se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně“.

Čl. II

Žádost o povolení podle § 4 zákona č. 695/2004 Sb., je provozovatel zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně (příloha č. 1 část C bod 2 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona), které je provozováno v den nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen předložit Ministerstvu životního prostředí nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
v z. Čunek v. r.

E-shop

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vratislav Košťál - C. H. Beck

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.