Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


290

VYHLÁŠKA

ze dne 6. srpna 2008

o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3 písm. a) a c), § 5a odst. 4, § 6 odst. 11 písm. a), § 8 odst. 5, § 10 odst. 3, § 22 odst. 2, § 34 odst. 5 písm. a), § 37 odst. 5 písm. a), § 51a odst. 3 a § 53 odst. 6 písm. b) a c) zákona:

ČÁST PRVNÍ
Veterinární požadavky na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury a opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) stanoví

a)   veterinární a hygienické požadavky na živočichy pocházející z akvakultury, na jejich chov a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, na jejich uvádění na trh a dovoz, jakož i na vypouštění volně žijících vodních živočichů do produkčních podniků akvakultury,
b)   veterinární a hygienické požadavky na produkty získané ze živočichů pocházejících z akvakultury a na zacházení s nimi, jakož i konkrétní požadavky na dovoz těchto produktů ze třetích zemí,
c)   opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

a)   okrasné vodní živočichy chované v nekomerčních akváriích,
b)   volně žijící vodní živočichy sbírané nebo lovené pro jejich přímé zapojení do potravního řetězce,
c)   vodní živočichy ulovené za účelem výroby rybí moučky, rybího krmiva, rybího tuku nebo podobných produktů.

(3) Ustanovení § 3 až 15 a § 38 až 42 se nepoužijí, jsou-li okrasní vodní živočichové drženi v obchodech se zvířaty určenými pro zájmové chovy, zahradních centrech, zahradních rybníčcích nebo komerčních akváriích, anebo v zařízeních velkoobchodníků, které

a)   nepřicházejí do přímého styku s povrchovými vodami v Evropské unii (dále jen „Unie“), nebo
b)   jsou vybaveny technologií čištění nebo zneškodňování odpadních vod, která snižuje nebezpečí rozšíření nákaz do vod uvedených v písmenu a) na odpovídající úroveň.

(4) Touto vyhláškou nejsou dotčeny předpisy3) týkající se ochrany druhů nebo vysazování nepůvodních druhů.

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   akvakulturou chov nebo držení vodních organizmů za použití postupů navržených pro zvýšení produkce těchto organizmů nad rámec přirozené kapacity prostředí, přičemž tyto organizmy zůstávají majetkem jedné nebo více fyzických nebo právnických osob po celou dobu chovu nebo držení až do doby jejich sběru nebo lovu,
b)   živočichem pocházejícím z akvakultury jakýkoli vodní živočich ve všech svých životních stadiích, včetně jiker a mlíčí, popřípadě gamet, chovaný v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů, jakož i jakýkoli vodní živočich původně volně žijící, určený pro chov v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů,
c)   produkčním podnikem akvakultury kterýkoli podnik, který vykonává jakoukoli činnost spojenou s chovem, držením nebo šlechtěním živočichů pocházejících z akvakultury,
d)   provozovatelem produkčního podniku akvakultury každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za to, že požadavky této vyhlášky jsou dodržovány v produkčním podniku akvakultury, který je pod její kontrolou,
e)   vodním živočichem
1.  ryba nadtřídy Agnatha a tříd Chondrichthyes a Osteichthyes,
2.  měkkýš kmene Mollusca,
3.  korýš podkmene Crustacea,
f)   oprávněným zpracovatelským zařízením jakékoli zpracovatelské zařízení, které bylo schváleno a registrováno podle zákona a předpisů Evropských společenství4) k zpracovávání živočichů pocházejících z akvakultury pro potravinářské účely,
g)   provozovatelem oprávněného zpracovatelského zařízení každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za to, že požadavky této vyhlášky jsou dodržovány v oprávněném zpracovatelském zařízení, které je pod její kontrolou,
h)   chovem chov živočichů pocházejících z akvakultury v hospodářství nebo v chovné oblasti měkkýšů,
i)   chovnou oblastí měkkýšů produkční oblast nebo sádkovací oblast, ve které jsou všechny produkční podniky akvakultury provozovány v rámci společného systému biologické bezpečnosti,
j)   produkční oblastí všechny oblasti ve sladkých a mořských vodách, při ústích řek a lagunách, kde se měkkýši přirozeně vyskytují nebo kde jsou uměle chováni a kde jsou sbíráni,
k)   rybářskou oblastí vysazování a slovení (dále jen „rybářská oblast“) rybník nebo jiné zařízení, v nichž se populace živočichů pocházejících z akvakultury udržuje jejich vysazováním pouze pro účely rekreačního rybolovu,
l)   sádkovací oblastí každá oblast ve sladkých a mořských vodách, při ústích řek a lagunách s jasně vymezenými hranicemi, označenými bójemi, kůly nebo jinými pevnými prostředky, která je určena výhradně k přirozenému čištění živých měkkýšů,
m)   okrasným vodním živočichem vodní živočich, který je chován, držen nebo uváděn na trh pouze k okrasným účelům,
n)   volně žijícím vodním živočichem vodní živočich, který není živočichem pocházejícím z akvakultury.

(2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí

a)   jednotkou jedno nebo více hospodářství v rámci společného systému biologické bezpečnosti, v němž je držena populace vodních živočichů s jednoznačným nákazovým statusem ve vztahu ke konkrétní nákaze,
b)   společným systémem biologické bezpečnosti uplatňování stejných opatření týkajících se dozoru nad zdravím vodních živočichů, prevence a tlumení nákaz,
c)   uzavřeným pásmem oblast okolo zamořeného hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde jsou uplatňována opatření k tlumení nákaz s cílem zabránit jejich šíření,
d)   nákazou vodních živočichů (dále jen „nákaza“) klinická nebo klinicky se neprojevující infekce vodních živočichů s jedním nebo více etiologickými činiteli,
e)   oblastí nebo jednotkou prostými nákazy oblasti nebo jednotky uznané za prosté nákazy podle zákona a § 38 nebo 39 této vyhlášky,
f)   nově se objevující nákazou nově zjištěná závažná nákaza, jejíž příčina může, ale nemusí být známa, která se může rozšířit v rámci populace nebo mezi populacemi, například prostřednictvím obchodu s vodními živočichy nebo produkty získanými z vodních živočichů. Rozumí se tím také nákaza uvedená v seznamu nákaz, jež byla zjištěna u nového hostitelského druhu, který ještě není uveden v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce jako vnímavý druh,
g)   epizootologickou jednotkou skupina vodních živočichů s přibližně stejným rizikem vystavení patogennímu původci v určité lokalitě. Toto riziko může být způsobeno tím, že živočichové sdílejí stejné vodní prostředí, anebo tím, že by se v důsledku chovatelských postupů patogenní původce pravděpodobně rychle šířil z jedné skupiny živočichů na druhou,
h)   dalším zpracováním zpracování živočichů pocházejících z akvakultury před lidskou spotřebou pomocí všech druhů opatření a postupů, které postihují anatomickou celistvost těchto živočichů, jako například vykrvení, zbavování vnitřností, kuchání, oddělování hlav od těla, plátkování a filetování, a při kterých vznikají odpady a vedlejší produkty, jež by mohly způsobit riziko rozšíření nákaz,
i)   zvýšeným úhynem nevysvětlitelný úhyn výrazně převyšující úroveň, kterou lze za převažujících podmínek považovat za běžnou pro dané hospodářství nebo danou chovnou oblast měkkýšů; o tom, co je považováno za zvýšený úhyn, musí společně rozhodnout chovatel a krajská veterinární správa,
j)   infekcí přítomnost množícího se nebo jinak se vyvíjecího, anebo latentního patogenního původce v hostiteli nebo na hostiteli,
k)   zamořenou oblastí nebo jednotkou oblast nebo jednotka, o nichž je známo, že se v nich vyskytuje infekce,
l)   karanténou oddělené držení skupiny vodních živočichů bez jakéhokoli přímého nebo nepřímého kontaktu s jinými vodními živočichy za účelem jejich pozorování po stanovené časové období, a pokud je to třeba, jejich vyšetření a ošetření včetně čištění nebo zneškodňování odpadních vod,
m)   vnímavým druhem jakýkoli druh, u něhož byla prokázána infekce patogenním původcem, k níž došlo přirozenou cestou nebo experimentálně simulací přirozené cesty infekce,
n)   přenašečem druh, který není vnímavý na nákazu, ale může šířit infekci přenášením patogenního původce z jednoho hostitele na druhého,
o)   oblastí přesně zeměpisně vymezená oblast s homogenním hydrologickým systémem sestávajícím z části povodí od pramene až po přírodní nebo umělou překážku, která zabraňuje migraci vodních živočichů z níže položených úseků povodí proti proudu, celé povodí od pramene až k ústí do moře, anebo více než jedno povodí včetně příslušných ústí do moře, v důsledku epizootologické souvislosti mezi povodími prostřednictvím ústí.

(3) Kde se v této vyhlášce mluví o hospodářství, rozumí se tím jakékoli prostory, uzavřená oblast nebo zařízení provozované produkčním podnikem akvakultury, ve kterém jsou živočichové pocházející z akvakultury chováni za účelem jejich uvedení na trh, s výjimkou těch prostorů, oblastí nebo zařízení, ve kterých jsou volně žijící vodní živočichové, sbíraní a lovení k lidské spotřebě, dočasně drženi před usmrcením, aniž by byli krmeni.

(4) Kde se v této vyhlášce mluví o uvedení na trh, rozumí se tím prodej, včetně nabízení k prodeji, anebo jakákoli jiná forma převodu, úplatného nebo bezúplatného, a jakákoli forma přemístění živočichů pocházejících z akvakultury.

(5) Pro účely této vyhlášky se použijí podle potřeby i definice uvedené v předpisech Evropských společenství upravujících obecné zásady a požadavky potravinového práva, hygienu potravin, zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu a úřední kontroly týkající se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a pohodě zvířat5).

Hlava II
Veterinární a hygienické požadavky na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury

Díl 1
Produkční podniky akvakultury a oprávněná zpracovatelská zařízení

§ 3

(1) Produkční podnik akvakultury a oprávněné zpracovatelské zařízení, ve kterém jsou živočichové pocházející z akvakultury usmrcováni v rámci tlumení nákazy v souladu s § 23, musí mít své veterinární schvalovací číslo, pod kterým byly schváleny a pod kterým jsou vedeny v seznamu schválených a registrovaných produkčních podniků akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízení.

(2) Jde-li o chov měkkýšů, může se veterinární schvalovací číslo vztahovat na více produkčních podniků akvakultury v jedné chovné oblasti měkkýšů. Střediska pro odesílání, střediska pro čištění a podobná zařízení, která se nacházejí uvnitř chovné oblasti měkkýšů, však musí být schvalována odděleně a každé musí mít své vlastní veterinární schvalovací číslo.

(3) Pouze registraci podléhají

a)   jiná zařízení, než jsou produkční podniky akvakultury, v nichž jsou drženi vodní živočichové, kteří nejsou určeni k uvedení na trh,
b)   rybářské oblasti vysazování a slovení,
c)   produkční podniky akvakultury, které uvádějí živočichy pocházející z akvakultury na trh výhradně za účelem lidské spotřeby, a to tak, že je v malých množstvích prodávají přímo konečnému spotřebiteli, anebo dodávají do místní maloobchodní prodejny, která přímo zásobuje konečného spotřebitele.

(4) Pro případy uvedené v odstavci 3 platí ustanovení této vyhlášky obdobně se zřetelem na typ, charakteristické znaky a polohu příslušného zařízení, rybářské oblasti vysazování a slovení nebo podniku a na riziko šíření nákaz vodních živočichů na jiné populace těchto živočichů v důsledku hospodaření v takovém zařízení, rybářské oblasti vysazování a slovení nebo podniku.

§ 4

(1) Žádost o schválení a registraci produkčního podniku akvakultury nebo oprávněného zpracovatelského zařízení musí obsahovat vedle údajů stanovených zákonem také údaje uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Změny údajů uvedených v žádosti podle odstavce 1 musí být oznámeny krajské veterinární správě bez zbytečných průtahů.

§ 5

Seznam schválených produkčních podniků akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízení musí obsahovat údaje uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Krajská veterinární správa vykonává ve všech hospodářstvích a chovných oblastech měkkýšů státní veterinární dozor nad zdravím živočichů pocházejících z akvakultury založený na míře rizika a odpovídající příslušnému typu produkce. Jeho cílem je zejména zjistit

a)   jakýkoli zvýšený úhyn živočichů pocházejících z akvakultury v hospodářstvích a v chovných oblastech měkkýšů s přihlédnutím k danému typu produkce,
b)   výskyt nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce v hospodářstvích a v chovných oblastech měkkýšů, kde jsou chovány nebo drženy druhy vnímavé na tyto nákazy.

(2) Úřední kontroly v produkčních podnicích akvakultury a v oprávněných zpracovatelských zařízeních sestávají zejména z pravidelných inspekcí, kontrolních návštěv a auditů; při provádění úředních kontrol krajská veterinární správa postupuje v souladu s předpisy Evropských společenství upravujícími zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a úřední kontroly týkající se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a pohodě zvířat6).

(3) Krajská veterinární správa vychází při

a)   stanovení četnosti kontrol prováděných v rámci státního veterinárního dozoru podle odstavců 1 a 2 z nákazového statusu příslušné oblasti nebo jednotky a z míry rizika, které produkční podnik akvakultury nebo oprávněné zpracovatelské zařízení představuje z hlediska možného zavlečení a šíření nákaz, jakož i z doporučení uvedených v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)   hodnocení nákazového statusu, úrovně rizika a určování konkrétního způsobu výkonu státního veterinárního dozoru z doporučení uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Díl 2
Veterinární požadavky na uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných na trh

Obecné požadavky
§ 7

(1) Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané mohou být uváděni na trh, jestliže jejich uvedení na trh, zejména je-li spojeno s jejich přemísťováním mezi členskými státy Unie (dále jen „členský stát“), oblastmi a jednotkami s různými nákazovými statusy uvedenými v části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, neohrozí nákazový status vodních živočichů v místech určení nebo v místech tranzitu, pokud jde o nákazy a na ně vnímavé druhy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané mohou být uvedeni na trh k vědeckým účelům, i když nesplňují požadavky uvedené v ustanoveních dílů 2 až 4, jestliže neohrozí nákazový status vodních živočichů v místech určení nebo v místech tranzitu, pokud jde o nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce. V takovém případě však jejich uvedení na trh podléhá dohledu úředního veterinárního lékaře a musí být předem oznámeno příslušným orgánům dotčených členských států.

§ 8

(1) Živočichové pocházející z akvakultury musí být provázeni veterinárním osvědčením, jestliže jsou uváděni na trh do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou v souladu s § 38 a 39 uznány za prosté nákazy, anebo které podléhají programu dozoru nebo programu ozdravování podle § 34 odst. 1 nebo odst. 3, za účelem

a)   chovu nebo doplnění stavů, nebo
b)   dalšího zpracování před lidskou spotřebou, pokud ryby nejsou usmrceny a vykuchány před odesláním, anebo pokud měkkýši a korýši nejsou odesíláni jako nezpracované nebo zpracované produkty.

(2) Veterinárním osvědčením musí být provázeni také živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou uváděni na trh z oblastí podléhajících mimořádným veterinárním opatřením, která byla v souladu s § 22 až 31 nařízena k tlumení nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jakož i k tlumení jiné nákazy, na kterou jsou tito živočichové vnímaví.

(3) Přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury, k němuž se vyžaduje veterinární osvědčení podle odstavců 1 a 2, jakož i přemísťování těchto živočichů mezi členskými státy za účelem chovu nebo doplnění stavů, k němuž není podle této vyhlášky vyžadováno veterinární osvědčení, musí být oznámeno prostřednictvím integrovaného počítačového veterinárního systému určeného orgány Unie.

(4) Přeprava živočichů pocházejících z akvakultury musí v souladu s požadavkem zákona na předcházení nákazám probíhat za podmínek a opatření, která zajišťují, aby nedošlo ke změně nákazového statusu přepravovaných živočichů, jakož i nákazového statusu v místě jejich určení, popřípadě i v místech tranzitu, a aby se snížilo riziko šíření nákaz. To se týká i nákaz a na ně vnímavých druhů, které nejsou uvedeny v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) Výměna vody v průběhu přepravy přemísťovaných živočichů pocházejících z akvakultury musí být prováděna na takových místech a za takových podmínek, aby nedošlo k ohrožení nákazového statusu

a)   přemísťovaných živočichů pocházejících z akvakultury,
b)   jakýchkoli vodních živočichů v místě výměny vody a v místě určení.

Požadavky na uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh za účelem chovu a doplnění stavů
§ 9

(1) Živočichové pocházející z akvakultury mohou být uváděni na trh za účelem chovu, jestliže jsou klinicky zdraví a nepocházejí z hospodářství nebo z chovné oblasti měkkýšů, kde dochází k jakémukoli neobjasněnému zvýšenému úhynu, a to nejen se zřetelem na nákazy a na ně vnímavé druhy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, ale také se zřetelem na nákazy a na ně vnímavé druhy tam neuvedené. Tím nejsou dotčena ustanovení hlavy III.

(2) Na základě zhodnocení rizik však může krajská veterinární správa dát souhlas k tomu, aby byli uvedeni na trh i živočichové, kteří pocházejí z té části hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, která je nezávislá na epizootologické jednotce, v níž došlo ke zvýšenému úhynu.

(3) Živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou určeni k neškodnému odstranění nebo usmrcení na základě mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení nákaz v souladu s § 18 až 33, nesmí být uvedeni na trh za účelem chovu a doplnění stavů.

§ 10

Živočichové pocházející z akvakultury mohou být vypouštěni do povrchových vod za účelem doplnění stavů nebo do rybářských oblastí vysazování a slovení, jestliže odpovídají požadavkům stanoveným v § 9 odst. 1 a pocházejí z hospodářství nebo z chovné oblasti měkkýšů, jejichž nákazový status uvedený v části A přílohy č. 2 k této vyhlášce je přinejmenším stejný jako nákazový status vod, do nichž mají být vypuštěni.

§ 11
Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a náležejících k druhům vnímavým na specifické nákazy na trh do státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy

(1) Živočichy pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na určitou nákazu lze uvést na trh za účelem chovu nebo doplnění stavů do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány v souladu s § 38 nebo 39 za prosté příslušné nákazy, jen jestliže tito živočichové pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou také uznány za prosté příslušné nákazy.

(2) Stanoví-li orgány Unie, že druhy vnímavé na určitou nákazu ji v některých životních stadiích nepřenášejí, ustanovení odstavce 1 se na tato jejich životní stadia nevztahuje.

§ 12
Uvádění živých živočichů pocházejících z akvakultury a náležejících k druhům přenašečů na trh do státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy

Stanoví-li orgány Unie, že druhy, které nejsou uvedeny v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, mohou být jako přenašeči odpovědné za přenos určité nákazy, mohou být tyto druhy přenašečů uvedeny na trh za účelem chovu nebo doplnění stavů do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány v souladu s § 38 nebo 39 za prosté příslušné nákazy, jen jestliže

a)   pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou také uznány za prosté této nákazy, nebo
b)   byly drženy v karanténě ve vodě prosté původců této nákazy po dobu, která je podle vědeckých poznatků a praktických zkušeností dostatečná k snížení rizika přenosu této nákazy na úroveň přijatelnou z hlediska zabránění jejímu přenosu.

§ 13
Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané, kteří jsou určeni k lidské spotřebě a kteří jsou uváděni na trh k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou

(1) Živí živočichové pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na jednu nebo více neexotických nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jakož i produkty z nich získané mohou být v členském státě, oblasti nebo jednotce, které jsou v souladu s § 38 nebo 39 uznány za prosté těchto nákaz, uvedeni na trh k dalšímu zpracování, jestliže vyhovují jedné z následujících podmínek:

a)   pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány za prosté příslušné nákazy,
b)   jsou zpracováni v oprávněném zpracovatelském zařízení za podmínek zabraňujících šíření nákaz, nebo
c)   jsou před odesláním usmrceni a zbaveni vnitřností, pokud se jedná o ryby, anebo jsou odesíláni jako nezpracované nebo zpracované produkty, pokud se jedná o měkkýše a korýše.

(2) Živí živočichové pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na jednu nebo více neexotických nákaz, uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jakož i produkty z nich získané, kteří jsou uváděni na trh k dalšímu zpracování v členském státě, oblasti nebo jednotce, které jsou v souladu s § 38 nebo 39 uznány za prosté těchto nákaz, mohou být v místě zpracování dočasně skladováni, pokud

a)   pocházejí z jiného členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou uznány za prosté příslušné nákazy, nebo
b)   jsou dočasně drženi ve střediscích pro odesílání, střediscích pro čištění nebo podobných zařízeních vybavených technologií čištění nebo zneškodňování odpadních vod, která ničí původce příslušné nákazy, anebo která snižuje riziko přenosu nákaz do povrchových vod na přijatelnou úroveň.

§ 14
Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané, kteří jsou určeni k lidské spotřebě a kteří jsou uváděni na trh k lidské spotřebě bez dalšího zpracování

(1) Ustanovení § 13 se nepoužije v případech, kdy jsou živočichové pocházející z akvakultury a náležející k druhům vnímavým na jednu nebo více nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo produkty z nich získané uváděni na trh k lidské spotřebě bez dalšího zpracování za předpokladu, že jsou zabaleni v obalech vhodných pro maloobchodní prodej, které splňují požadavky na balení a označování stanovené předpisy Evropských společenství o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu7).

(2) Jsou-li však živí měkkýši nebo korýši, kteří náležejí k druhům vnímavým na jednu nebo více nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, dočasně sádkováni ve vodách Unie nebo umísťováni do středisek pro odesílání, středisek pro čištění nebo podobných zařízení, musí splňovat požadavky § 13 odst. 2.

Díl 3
Volně žijící a okrasní vodní živočichové

§ 15
Vypouštění volně žijících vodních živočichů v členských státech, oblastech nebo jednotkách uznaných za prosté nákazy

(1) Volně žijící vodní živočichové druhů vnímavých na jednu nebo více nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce ulovení v členském státě, oblasti nebo jednotce, které nejsou v souladu s § 38 nebo 39 uznány za prosté nákazy, musí být před vypuštěním do hospodářství nebo do chovné oblasti měkkýšů umístěných v členském státě, oblasti nebo jednotce, které jsou uznány za prosté příslušné nákazy, umístěni pod státním veterinárním dozorem do karantény ve vhodném zařízení na dobu dostatečně dlouhou k tomu, aby se riziko přenosu nákazy snížilo na přijatelnou úroveň.

(2) Státní veterinární správa může dát souhlas k tomu, aby na mělčinách byly uplatňovány tradiční extenzivní postupy akvakultury bez karantény uvedené v odstavci 1 za předpokladu, že bude provedeno zhodnocení rizika a že toto riziko nebude považováno za vyšší, než je riziko spojené s postupem podle odstavce 1.

§ 16
Uvádění okrasných vodních živočichů na trh

Okrasní vodní živočichové mohou být uváděni na trh, jestliže tím nebude ohrožen nákazový status vodních živočichů jak z hlediska nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, tak i z hlediska nákaz v příloze neuvedených.

Díl 4
Dovoz živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných ze třetích zemí

§ 17

(1) Živočichové pocházející z akvakultury a produkty z nich získané mohou být dováženi pouze z třetích zemí, popřípadě jejich částí, které jsou uvedeny na seznamu třetích zemí a částí třetích zemí sestaveném a aktualizovaném Komisí.

(2) Zásilka živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z nich získaných, dovážených podle odstavce 1, musí být při vstupu do členských států provázena veterinárním osvědčením, popřípadě jiným průvodním dokladem požadovaným předpisy Evropských společenství, který osvědčuje zdraví dovážených živočichů a zdravotní nezávadnost dovážených produktů. Toto osvědčení musí potvrzovat, že zásilka splňuje požadavky stanovené zákonem, touto vyhláškou a předpisy Evropských společenství na zásilky tohoto druhu, jakož i zvláštní dovozní podmínky, pokud byly pro jednotlivé třetí země, jejich části nebo skupinu třetích zemí stanoveny Komisí.

Hlava III
Opatření pro tlumení nákaz vodních živočichů

Díl 1
Hlášení nákaz vodních živočichů

§ 18

(1) Osoby, které jsou podle § 11 zákona povinny neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, hlásí v souladu s touto povinností a za účelem dalšího šetření krajské veterinární správě příznaky nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy spočívající i ve zvýšeném úhynu živočichů pocházejících z akvakultury.

(2) Ustanovením odstavce 2 nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů8) o hlášení výskytu ohnisek některých nákaz.

Díl 2
Opatření pro tlumení nákaz

Oddíl 1
Opatření při podezření z výskytu nákazy

§ 19

V případě podezření z výskytu exotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, anebo v případě podezření z výskytu neexotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce v České republice, oblasti nebo jednotce s nákazovým statusem kategorie I nebo III podle části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, krajská veterinární správa

a)   odebere vzorky za účelem jejich vyšetření v národní referenční laboratoři nebo referenční laboratoři pro nákazy vodních živočichů, která splňuje požadavky uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce,
b)   před získáním výsledků vyšetření vzorků podle písmene a)
1.  zavede v příslušném hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde existuje podezření z výskytu nákazy, úřední dozor,
2.  nařídí mimořádná veterinární opatření k tlumení nákazy, která zabraňují šíření nákazy na další vodní živočichy, zejména opatření, aby bez souhlasu krajské veterinární správy nemohl žádný živočich pocházející z akvakultury opustit hospodářství nebo chovnou oblast měkkýšů, v nichž existuje podezření z výskytu nákazy, anebo do nich vstoupit,
3.  zahájí epizootologické šetření podle § 20.

§ 20
Epizootologické šetření

(1) Krajská veterinární správa pokračuje v epizootologickém šetření v případě, že vyšetření vzorků v souladu s § 19 odst. 1 písm. a) prokáže přítomnost exotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce v České republice, anebo přítomnost neexotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce v České republice, oblasti nebo jednotce s nákazovým statusem kategorie I nebo III podle části A přílohy č. 2 k této vyhlášce ve vztahu k příslušné nákaze.

(2) Při epizootologickém šetření se zejména

a)   zjišťují možný původ nákazy a zdroje kontaminace,
b)   prověřuje, zda
1.  živočichové pocházející z akvakultury neopusti-li hospodářství nebo chovnou oblast měkkýšů v průběhu příslušného období předcházejícího hlášení podezření z výskytu nákazy podle § 11 zákona a § 18 odst. 1,
2.  nákaza nebyla zavlečena do jiných hospodářství.

(3) Prokazují-li výsledky epizootologického šetření, že nákaza mohla být zavlečena do jednoho nebo více hospodářství, chovných oblastí měkkýšů nebo povrchových vod, musí být v těchto hospodářstvích, chovných oblastech měkkýšů nebo povrchových vodách učiněna opatření uvedená v § 19. Jde-li o velké povodí nebo pobřežní oblast, může krajská veterinární správa omezit opatření uvedená v § 19 na menší území v okolí hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů podezřelých z nákazy, pokud dojde k názoru, že takové území je dostatečně velké k tomu, aby zaručovalo zabránění šíření nákazy.

(4) V případě potřeby informuje Státní veterinární správa příslušné orgány sousedních členských států nebo třetích zemí o podezření z výskytu nákazy.

(5) Krajská veterinární správa zahájí epizootologické šetření také v případě, že byla podle odstavce 4 informována o podezření z výskytu nákazy v sousedním členském státě nebo třetí zemi.

§ 21
Ukončení opatření

Krajská veterinární správa ukončí opatření uvedená v § 19 odst. 1 písm. b) a § 20 odst. 1, pokud vyšetření vzorků podle § 19 odst. 1 písm. a) neprokáže přítomnost nákazy.

Oddíl 2
Minimální opatření k tlumení nákazy při potvrzení výskytu exotické nákazy

§ 22

V případě potvrzení výskytu exotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce u živočichů pocházejících z akvakultury příslušný orgán veterinární správy nařídí mimořádná veterinární opatření,

a)   prohlásí úředně hospodářství nebo chovnou oblast měkkýšů za zamořené,
b)   vymezí kolem hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, které byly prohlášeny za zamořené, uzavřené pásmo odpovídající druhu a charakteru dané nákazy a riziku jejího šíření, jež zahrnuje ochranné pásmo i pásmo dozoru,
c)   nařídí, aby bez souhlasu krajské veterinární správy nedocházelo k doplňování stavů nebo přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury do uzavřeného pásma, v jeho rámci nebo z tohoto pásma,
d)   nařídí, popřípadě učiní další opatření nezbytná k tomu, aby bylo zabráněno šíření nákazy na další vodní živočichy.

§ 23

(1) Živočichové pocházející z akvakultury, kteří dosáhli tržní velikosti a nevykazují žádné klinické příznaky nákazy, mohou být pod dohledem úředního veterinárního lékaře použiti k lidské spotřebě nebo k dalšímu zpracování.

(2) Sběr, umísťování do středisek pro odesílání nebo do středisek pro čištění, další zpracování a jiné činnosti spojené s přípravou živočichů pocházejících z akvakultury na jejich zapojení do potravního řetězce se provádějí za podmínek, které brání šíření původce způsobujícího příslušnou nákazu.

(3) Střediska pro odesílání, střediska pro čištění a podobná zařízení musí být vybavena technologií čištění nebo zneškodňování odpadních vod, která ničí původce příslušné nákazy, anebo snižuje riziko přenosu nákazy do povrchových vod na přijatelnou úroveň.

(4) Další zpracovávání živočichů pocházejících z akvakultury, uvedených v odstavci 1, se provádí v oprávněných zpracovatelských zařízeních.

§ 24

(1) Neškodné odstraňování mrtvých ryb nebo korýšů, jakož i živých ryb nebo korýšů vykazujících klinické příznaky nákazy se provádí v co nejkratší době pod dohledem úředního veterinárního lékaře a v souladu s předpisy Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu9), a to v souladu s pohotovostním plánem uvedeným v § 36.

(2) Živočichové pocházející z akvakultury, kteří nedosáhli tržní velikosti a nevykazují klinické příznaky nákazy, musí být ve lhůtě přiměřené se zřetelem na typ produkce a na rizika, která takoví živočichové představují pro další šíření nákazy, neškodně odstraněni v souladu s předpisy Evropských společenství a pohotovostním plánem uvedenými v odstavci 1.

§ 25

(1) Je-li to možné, musí být zamořené hospodářství nebo chovná oblast měkkýšů po vyklizení a případném vyčištění a dezinfekci ponechány přiměřenou dobu bez obsádky.

(2) Jde-li o hospodářství nebo o chovnou oblast měkkýšů chovající živočichy pocházející z akvakultury, kteří nejsou vnímaví na příslušnou nákazu, je jejich případné ponechání bez obsádky závislé na posouzení rizika.

(3) Příslušné orgány veterinární správy přijmou další nezbytná opatření k zabránění šíření nákazy na další vodní živočichy.

(4) Ponecháním bez obsádky se pro účely zdolávání nákaz rozumí postup, kdy jsou z hospodářství odstraněni živočichové pocházející z akvakultury, kteří jsou vnímaví na příslušnou nákazu, anebo o nichž je známo, že mohou přenášet patogenního původce, a kdy je z hospodářství odstraněna, pokud je to možné, i voda, v níž jsou tito živočichové chováni.

§ 26
Ukončení opatření

Příslušný orgán veterinární správy ukončí opatření uvedená v § 22 až 25

a)   po provedení opatření stanovených k tlumení nákazy,
b)   jde-li o uzavřené pásmo, po odběru vzorků, jejich vyšetření s negativními výsledky a provedení úředního dozoru; za podmínky, že tyto činnosti byly provedeny v závislosti na příslušné nákaze a druhu dotčeného produkčního podniku akvakultury.

Oddíl 3
Minimální opatření k tlumení nákazy při potvrzení výskytu neexotické nákazy

§ 27
Obecná ustanovení

(1) V případě potvrzení výskytu neexotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce u živočichů pocházejících z akvakultury v České republice, oblasti nebo jednotce, které jsou uznány za prosté příslušné nákazy, příslušný orgán veterinární správy

a)   uplatní opatření uvedená v § 22 až 26 s cílem dosáhnout obnovení statusu státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy, nebo
b)   vypracuje program ozdravování podle § 34 odst. 3.

(2) Odchylně od § 24 odst. 2 může krajská veterinární správa, pokud byla uplatněna opatření uvedená v odstavci 1 písm. a), dát souhlas k tomu, aby klinicky zdraví živočichové dosáhli před usmrcením pro lidskou spotřebu tržní velikosti, anebo aby byli přemístěni do jiné zamořené oblasti nebo jednotky. V těchto případech musí být přijata opatření, která omezí další šíření nákazy a pokud možno mu zabrání.

(3) Nemá-li být obnoven status státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy, postupuje se podle § 28.

§ 28
Opatření k tlumení nákazy

(1) V případě potvrzení výskytu neexotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce u živočichů pocházejících z akvakultury v České republice, oblasti nebo jednotce, které nejsou uznány za prosté příslušné nákazy, nařídí příslušný orgán veterinární správy mimořádná veterinární opatření k tlumení nákazy.

(2) Opatření uvedená v odstavci 1 spočívají alespoň

a)   v prohlášení hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů za zamořené,
b)   ve vymezení uzavřeného pásma kolem hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, jež byly prohlášeny za zamořené, které je přiměřené příslušné nákaze a zahrnuje ochranné pásmo a pásmo dozoru,
c)   v omezení přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury z uzavřeného pásma tak, aby tito živočichové mohli být pouze
1.  přemístěni do hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů v souladu s pravidly stanovenými pro přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury, zejména pro jejich přemísťování mezi členskými  státy, oblastmi a jednotkami s různými nákazovými statusy podle části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebo
2.  sebráni a usmrceni k lidské spotřebě v souladu s § 23 odst. 1,
d)   v neškodném odstranění mrtvých ryb a korýšů pod dohledem úředního veterinárního lékaře a v souladu s předpisy Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu9), a to ve lhůtě přiměřené se zřetelem na typ produkce a na rizika, která takoví mrtví živočichové představují pro další šíření nákazy.

Oddíl 4
Minimální opatření k tlumení nákazy při potvrzení výskytu nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce u volně žijících vodních živočichů

§ 29

(1) Jsou-li volně žijící vodní živočichové nakaženi exotickou nákazou uvedenou v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, anebo existuje-li podezření, že jsou touto nákazou nakaženi, příslušný orgán veterinární správy

a)   sleduje nákazovou situaci,
b)   učiní a podle potřeby nařídí mimořádná veterinární opatření, která omezí další šíření nákazy a pokud možno mu zabrání.

(2) Jsou-li volně žijící vodní živočichové v České republice, oblasti nebo jednotce, které jsou uznány za prosté nákazy, nakaženi neexotickou nákazou uvedenou v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, anebo existuje-li podezření, že jsou takovou nákazou nakaženi, příslušný orgán veterinární správy

a)   sleduje nákazovou situaci,
b)   učiní a podle potřeby nařídí mimořádná veterinární opatření, která omezí další šíření nákazy a pokud možno mu zabrání.

§ 30

Státní veterinární správa informuje prostřednictvím Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat Komisi a ostatní členské státy o opatřeních přijatých podle § 29.

Oddíl 5
Opatření k tlumení nově se objevujících nákaz

§ 31

(1) Pokud může nákaza nově se objevující v České republice ohrozit nákazový status vodních živočichů, příslušný orgán veterinární správy

a)   sleduje nákazovou situaci,
b)   učiní a podle potřeby nařídí mimořádná veterinární opatření, která omezí další šíření nákazy a pokud možno mu zabrání.

(2) Státní veterinární správa informuje bez prodlení členské státy, Komisi a členské státy Evropského sdružení volného obchodu o svých zjištěních, pokud jsou pro ně z epizootologického hlediska významné.

Oddíl 6
Alternativní opatření

§ 32

Jestliže bylo rozhodnutím orgánů Unie povoleno na omezené časové období a za podmínek odpovídajících nákazové situaci uplatňovat specifická opatření stanovená pro konkrétní případ, protože opatření stanovená touto vyhláškou nejsou vhodná pro danou nákazovou situaci, anebo že se nákaza šíří navzdory všem opatřením přijatým v souladu s § 19 až 33, postupuje příslušný orgán veterinární správy v souladu s tímto rozhodnutím.

§ 33

(1) Jestliže nákaza, která není uvedena v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, představuje významné riziko pro zdravotní stav živočichů pocházejících z akvakultury nebo pro volně žijící živočichy v České republice, mohou být učiněna a podle potřeby nařízena vhodná opatření, nezbytná z hlediska prevence zavlečení této nákazy nebo jejího tlumení.

(2) Státní veterinární správa informuje Komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 1, pokud tato opatření mohou mít vliv na obchodování mezi členskými státy; tato opatření podléhají schválení orgány Unie.

Hlava IV
Programy pro tlumení nákaz a očkování

Díl 1
Programy pro dozor a ozdravování a pohotovostní plány

§ 34
Vypracování a schvalování programů dozoru a programů ozdravování

(1) Není-li Česká republika zamořena jednou nebo více neexotickými nákazami uvedenými v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce a není-li přesto prohlášena za prostou jedné nebo více těchto nákaz (kategorie III podle části A přílohy č. 2 k této vyhlášce), vypracuje Státní veterinární správa program dozoru za účelem dosažení statusu státu prostého nákazy pro jednu nebo více těchto nákaz a předloží jej ke schválení Komisi.

(2) Má-li se však program dozoru týkat jednotlivých jednotek nebo oblastí, které nepředstavují více než 75 % území České republiky, a sestává-li tato oblast nebo jednotka z povodí, které není sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí, postupuje se při jakémkoli schvalování, změně nebo ukončení tohoto programu v souladu s § 39 odst. 2.

(3) Je-li Česká republika zamořena (kategorie V podle části A přílohy č. 2 k této vyhlášce) jednou nebo více neexotickými nákazami uvedenými v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, vypracuje Státní veterinární správa návrh programu ozdravování pro jednu nebo více těchto nákaz, který musí být po schválení Ministerstvem zemědělství předložen ke schválení Komisi.

(4) Ode dne schválení programů uvedených v tomto ustanovení se požadavky a opatření podle § 8 až 16, 19 až 21 a 27 odst. 1 ve vztahu k státu, oblasti nebo jednotce uznaným za prosté nákazy uplatní také ve vztahu k státu, oblasti nebo jednotce, jichž se týkají tyto programy.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 3 o schvalování programů Komisí platí obdobně i pro změnu nebo ukončení programu.

(6) Státní veterinární správa vede a průběžně aktualizuje seznam schválených programů dozoru a programů ozdravování a uveřejňuje jej na svých webových stránkách.

§ 35
Obsah a doba uplatňování programů

(1) Program dozoru a program ozdravování musí obsahovat zejména

a)   popis nákazové situace před zahájením programu,
b)   analýzu odhadovaných nákladů a předpokládaných přínosů programu,
c)   pravděpodobnou dobu trvání programu,
d)   popis a vymezení zeměpisné a správní oblasti, v níž má být program uplatňován,
e)   cíl, který má být dosažen ke dni ukončení programu.

(2) Programy uvedené v odstavci 1 se uplatňují, dokud

a)   nejsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce a Česká republika, oblast nebo jednotka nejsou uznány za prosté nákazy, nebo
b)   program není ukončen Státní veterinární správou, v případě programu ozdravování se souhlasem Ministerstva zemědělství, anebo Komisí, protože nadále neplní svůj účel.

(3) Dojde-li k ukončení programu podle odstavce 2 písm. b), uplatňují se ode dne jeho ukončení opatření k zabránění šíření nákazy uvedená v § 28.

§ 36
Pohotovostní plán pro nově se objevující a exotické nákazy

(1) Státní veterinární správa vypracuje v souladu s kritérii a požadavky uvedenými v příloze č. 6 k této vyhlášce celostátní pohotovostní plán pro nově se objevující a exotické nákazy, který stanoví potřebná opatření pro udržování vysoké úrovně informovanosti o těchto nákazách a připravenosti pro případ jejich výskytu, jakož i pro zajištění ochrany životního prostředí.

(2) Pohotovostní plán uvedený v odstavci 1 musí splňovat tyto požadavky:

a)   stanovení oprávnění a prostředků, které umožní orgánům veterinární správy přístup do všech zařízení, k vybavení, materiálu a personálu, jež jsou nezbytné k rychlé a účinné likvidaci ohniska nákazy,
b)   zajištění koordinace a kompatibilního postupu se sousedními členskými státy a podpory spolupráce se sousedními třetími zeměmi,
c)   uvedení přesných údajů týkajících se požadavků na očkovací látku a podmínky očkování považované za nezbytné pro případ nouzového očkování.

(3) Podle pohotovostního plánu uvedeného v odstavci 1 se postupuje v případě výskytu nově se objevující nákazy nebo exotické nákazy uvedené v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Díl 2
Očkování

§ 37

(1) Očkování proti exotickým nákazám uvedeným v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce je zakázáno s výjimkou případů, kdy je toto očkování uplatňováno v souladu s § 31, 32 nebo 36.

(2) Očkování proti neexotickým nákazám uvedeným v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce je zakázáno na všech částech území České republiky, jež jsou v souladu s § 38 a 39 uznány za prosté příslušné nákazy, anebo na něž se vztahuje program dozoru schválený v souladu s § 34 odst. 1. Povolit očkování lze jen v těch částech území České republiky, které nejsou uznány za prosté příslušné nákazy, anebo v případě, že očkování je součástí programu ozdravování schváleného v souladu s § 34 odst. 3.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na vědecké studie, které slouží k vývoji a testování očkovacích látek za kontrolovaných podmínek. V průběhu takových studií však musí uživatelská zařízení akreditovaná podle zákona na ochranu zvířat proti týrání přijmout vhodná opatření na ochranu ostatních vodních živočichů před jakýmikoli nepříznivými vlivy takto prováděného očkování.

(4) Používané očkovací látky musí být registrovány podle jiného právního předpisu10).

Hlava V
Status území prostého nákazy

§ 38
Stát prostý nákazy

(1) Státní veterinární správa může navrhnout orgánům Unie, aby byl České republice přiznán status území prostého jedné nebo více neexotických nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jestliže je splněn požadavek stanovený v odstavci 2 a

a)   na území České republiky se nevyskytují žádné druhy vnímavé na příslušné nákazy,
b)   je známo, že původce příslušné nákazy nemůže v České republice a v jejích vodních zdrojích přežít, nebo
c)   Česká republika splňuje požadavky stanovené v části I přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Jestliže sousední členské státy nebo povodí sdílená se sousedními členskými státy nejsou uznány za prosté nákazy, musí být na území České republiky vytvořeny vhodné nárazníkové zóny tak, aby chránily Českou republiku prostou nákazy před pasivním zavlečením příslušné nákazy.

§ 39
Oblast nebo jednotka prosté nákazy

(1) Oblast nebo jednotka na území České republiky může být uznána za prostou jedné nebo více neexotických nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, jestliže

a)   v oblasti nebo jednotce, popřípadě v jejich vodních zdrojích se nevyskytují žádné druhy vnímavé na uvedené nákazy,
b)   je známo, že původce příslušné nákazy nemůže v oblasti nebo jednotce, popřípadě v jejich vodních zdrojích přežít, nebo
c)   oblast nebo jednotka splňují požadavky stanovené v části II přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Státní veterinární správa předloží Stálému výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat prohlášení o uznání podle odstavce 1 spolu s podpůrnými důkazy způsobem stanoveným Komisí.

(3) Jestliže oblast nebo jednotka uvedené v odstavci 1 představují více než 75 % území České republiky, anebo sestává-li tato oblast nebo jednotka z povodí sdíleného s jiným členským státem nebo třetí zemí, nepostupuje se podle odstavce 2 a o případném uznání oblasti nebo jednotky za prosté nákazy rozhodnou orgány Unie.

§ 40

Státní veterinární správa vede a průběžně aktualizuje seznam oblastí a jednotek prohlášených v souladu s § 39 odst. 2 a 3 za prosté nákazy a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím sítě internet.

§ 41
Udržení statusu území prostého nákazy

(1) Je-li Česká republika uznána v souladu s § 38 za prostou jedné nebo více neexotických nákaz uvedených v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce, může být ukončen program dozoru a udržen status státu prostého nákazy, pokud existují podmínky, které podporují vznik klinických projevů příslušné nákazy, a pokud jsou uplatňována příslušná ustanovení této vyhlášky.

(2) Není-li Česká republika uznána za prostou nákazy, musí v oblastech a jednotkách, které jsou uznány za prosté nákazy, a ve všech případech, ve kterých neexistují podmínky, které podporují vznik klinických projevů příslušné nákazy, pokračovat dozor v souladu s metodami stanovenými orgány Unie, ovšem na úrovni přiměřené míře rizika.

§ 42
Pozastavení, obnovení a odejmutí statusu státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy

(1) Lze-li se důvodně domnívat, že byla porušena jakákoli z podmínek pro udržení statusu státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy, Státní veterinární správa

a)   pozastaví okamžitě uvádění vnímavých druhů a druhů, které jsou přenašeči, na trh do ostatních členských států, oblastí nebo jednotek s vyšším nákazovým statusem ve vztahu k příslušné nákaze ve shodě s částí A přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)   postupuje podle § 19 až 21, 27 a 28.

(2) Jestliže epizootologické šetření podle § 20 odst. 1

a)   prokáže, že k porušení podmínek pro udržení statusu státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy nedošlo, status státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy se obnoví,
b)   potvrdí s vysokou pravděpodobností, že k infekci došlo, status státu, oblasti nebo jednotky prostých nákazy musí být odejmut stejným postupem, podle kterého byl tento status uznán. Před obnovením tohoto statusu musí být splněny požadavky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Hlava VI
Spolupráce orgánů veterinární správy s jinými orgány, laboratoře a diagnostické metody

§ 43

Státní veterinární správa zajišťuje účinnou a trvalou spolupráci mezi orgány veterinární správy navzájem a mezi těmito orgány a laboratořemi pro nákazy vodních živočichů, jakož i vzájemnou výměnu informací a přístup orgánů veterinární správy k nejnovějším poznatkům v oblastech analýzy rizik a epizootologie.

§ 44
Národní referenční laboratoř

(1) Národní referenční laboratoř pro nákazy vodních živočichů, materiálně a personálně vybavená k provádění laboratorních vyšetření podle této vyhlášky,

a)   vykonává činnosti uvedené v části I přílohy č. 5 k této vyhlášce,
b)   odpovídá za koordinaci diagnostických standardů a metod používaných při diagnostice nákaz vodních živočichů,
c)   spolupracuje s referenční laboratoří Unie pro nákazy vodních živočichů a s laboratořemi uvedenými v § 45.

(2) Státní veterinární správa informuje Komisi, ostatní členské státy a referenční laboratoře Unie pro nákazy vodních živočichů o názvu a adrese národní referenční laboratoře uvedené v odstavci 1 a o případných změnách.

§ 45

Ostatní laboratoře, které byly Státní veterinární správou určeny k provádění laboratorních vyšetření pro účely této vyhlášky,

a)   vykonávají činnosti uvedené v části II přílohy č. 5 k této vyhlášce,
b)   používají při laboratorních vyšetřeních v případech podezření z výskytu nebo potvrzení výskytu nákazy vodních živočichů diagnostické standardy a metody stanovené orgány Unie.

Hlava VII
Společná a závěrečná ustanovení

§ 46

(1) Provádí-li Komise svými odborníky kontroly včetně auditů na místě v České republice v zájmu zajištění jednotného používání právních předpisů Evropských společenství, které se týkají vodních živočichů, poskytuje jim Státní veterinární správa veškerou pomoc potřebnou k plnění jejich povinností. Bližší pravidla postupu v rámci této součinnosti jsou stanovena předpisy Evropských společenství o úředních kontrolách a jejich organizaci11).

(2) Zjistí-li kontrola podle odstavce 1 závažné riziko pro zdraví vodních živočichů, učiní orgány veterinární správy okamžitě v souladu se zákonem a touto vyhláškou veškerá opatření nezbytná k ochraně zdraví těchto živočichů.

§ 47

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
2.  Vyhláška č. 201/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 289/2007 Sb.

ČÁST DRUHÁ
Účinnost

§ 48

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů.
Směrnice Komise 2008/53/ES ze dne 30. dubna 2008, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o jarní virémii kaprů (SVC).
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
3)   Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
4)   Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
5)   Čl. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, v platném znění.
6)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
7)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
8)   Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, v platném znění.
10)   Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
11)   Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

E-shop

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ... pokračování

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ... pokračování

Cena: 765 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.