Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


280

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2008

o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

Česká národní banka stanoví podle § 30a písm. a) až d) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 254/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   ve vztahu ke směnárenské činnosti
1.  vymezení podstatných údajů uváděných v žádosti o registraci ke směnárenské činnosti (dále jen „registrace“), o jejichž změně je devizové místo povinno Českou národní banku bez zbytečného odkladu informovat,
2.  způsob informování klientů devizových míst o podmínkách nákupu a prodeje cizí měny, používaných nákupních a prodejních kurzech a cenách poskytovaných služeb,
3.  rozsah, období, způsob, lhůty plnění a strukturu údajů vykazovaných o množství hotovostně nakoupených a prodaných cizích měn,
b)   ve vztahu k bezhotovostním obchodům s cizí měnou
1.  vymezení podstatných údajů uváděných v žádosti o devizovou licenci k bezhotovostním obchodům s cizí měnou (dále jen „devizová licence k bezhotovostním obchodům“), o jejichž změně je devizové místo povinno Českou národní banku bez zbytečného odkladu informovat,
2.  podmínky pro provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou,
c)   ve vztahu k poskytování peněžních služeb vymezení podstatných údajů uváděných v žádosti o devizovou licenci k poskytování peněžních služeb, o jejichž změně je devizové místo povinno Českou národní banku bez zbytečného odkladu informovat.

Směnárenská činnost
§ 2

Podstatnými údaji podle § 3e písm. a) devizového zákona jsou

a)   v případě fyzické osoby informace uvedené v § 3 odst. 5 devizového zákona,
b)   v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo držitele registrace a informace uvedené v § 3 odst. 7 písm. b) až e) devizového zákona.

§ 3

Držitel registrace informuje o podmínkách nákupu a prodeje cizí měny, o používaných nákupních a prodejních kurzech a o cenách poskytovaných služeb takto:

a)   kurzovní lístek, ceník poskytovaných služeb, přehled služeb souvisejících s nákupem a prodejem cizí měny poskytovaných bezplatně, pokud takové služby poskytuje1), a informaci o právu klienta na vydání dokladu o poskytnutí služby s údaji podle jiného právního předpisu2) uveřejňuje alespoň v českém a anglickém jazyce před poskytnutím služby společně a viditelně na místě, které je přístupné klientovi, způsobem vylučujícím jakoukoliv záměnu poskytovaných informací,
b)   cenu účtovanou za poskytnutou službu může uvést rovněž v procentech z kurzovní hodnoty, případně s uvedením nejnižší a nejvyšší účtované ceny podle prodávaného jednotkového množství,
c)   použité kurzy na kurzovním lístku a ceny jednotlivých služeb se vyjadřují arabskými číslicemi jednotné velikosti,
d)   při sdělení informace o kurzu v reklamních a podobných materiálech jasně rozlišuje, zda jde o kurz nákupní nebo prodejní, a údaje o nákupním a prodejním kurzu měny uvádí vždy společně.

§ 4

(1) Držitel registrace vykazuje České národní bance souhrnné údaje o množství cizích měn v hotovosti, které ve vykazovaném kalendářním čtvrtletí nakoupil a prodal, a to souhrnně za všechny provozovny. Tyto údaje držitel registrace vykazuje na formuláři, jehož vzor a postup k vyplňování je uveden v příloze této vyhlášky. Vzor formuláře v podobě datového souboru vhodného ke stažení uveřejňuje Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vyplněný formulář držitel registrace zašle České národní bance nejpozději do 15 dnů po ukončení vykazovaného čtvrtletí, a to i v případě, že ve vykazovaném období neprovedl žádný nákup nebo prodej cizí měny.

(3) Pokud držitel registrace zjistí chybu v jím vyplněném formuláři, uvědomí o ní bez zbytečného odkladu Českou národní banku.

(4) Pokud je držitel registrace vyzván Českou národní bankou k opravě údajů uvedených ve formuláři zaslaném České národní bance podle odstavce 2, provede opravu údajů a formulář s opravenými údaji předloží České národní bance bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů.

(5) Formulář podle odstavce 1 držitel registrace zasílá České národní bance

a)   v listinné podobě opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem držitele registrace, nebo
b)   v elektronické podobě ve formě datové zprávy elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem3) osoby pověřené předáváním zpráv.

Bezhotovostní obchody s cizí měnou a podmínky pro jejich provádění
§ 5

Podstatnými údaji podle § 3f odst. 2 písm. a) devizového zákona jsou obchodní firma a sídlo držitele devizové licence k bezhotovostním obchodům a informace uvedené v § 3b odst. 3 písm. a) a b), odst. 4 písm. c) až e), odst. 5 písm. a), c) až h) a písm. j) devizového zákona.

§ 6

(1) Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům upraví závazným vnitřním předpisem

a)   organizační uspořádání, včetně organizačního a personálního zabezpečení činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou, které zaručuje, že systém vnitřní kontroly je účinný a přiměřený rozsahu poskytovaných bezhotovostních obchodů s cizí měnou,
b)   postupy při sjednávání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou,
c)   způsoby zajištění proti rizikům a postupy jejich měření, sledování a řízení,
d)   postupy a kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat a mechanismus vnitřní kontroly těchto postupů a opatření,
e)   systém vnitřní kontroly.

(2) Pravidla upravující systém vnitřní kontroly obsahují zejména

a)   povinnost osoby nebo orgánu, který plní kontrolní funkce v právnické osobě, pravidelně vyhodnocovat systém vnitřní kontroly,
b)   povinnost každého zaměstnance a vedoucího zaměstnance provádět kontrolu v předem určeném rozsahu,
c)   povinnosti osoby pověřené výkonem funkce compliance (§ 8),
d)   postupy při řešení selhání systému vnitřní kontroly,
e)   kontrolní prvky a opatření.

§ 7

Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům zajistí, aby zaměstnanci pověřeni sjednáváním obchodů, vypořádáním obchodů, výkonem funkce compliance a vedením účetnictví vykonávali činnost v souladu s vnitřními předpisy, devizovými právními předpisy a právními předpisy, které upravují opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a předpisy týkajícími se provádění mezinárodních sankcí4).

§ 8

(1) Výkon funkce compliance držitele devizové licence k bezhotovostním obchodům zahrnuje zejména

a)   soustavnou kontrolu souladu vnitřních předpisů s právními předpisy,
b)   soustavnou kontrolu vzájemného souladu vnitřních předpisů,
c)   koordinaci zajištění souladu činností,
d)   kontrolu dodržování vnitřních předpisů, a to alespoň
1.  dodržování stanového způsobu zajištění proti rizikům,
2.  vedení a archivace samostatné evidence a dokladů o bezhotovostních obchodech s cizí měnou,
3.  dodržování pravidel o obchodech zaměstnanců uzavíraných na jejich vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,
4.  kontrolu souladu navržených opatření s právními předpisy.

(2) Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům pověří výkonem funkce compliance alespoň jednu osobu.

§ 9

(1) Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům v dokladu o sjednání bezhotovostního obchodu uvede:

a)   evidenční číslo sjednaného obchodu,
b)   označení požadované měny kódy ISO, jejich množství, kurz,
c)   kurzovní hodnotu,
d)   cenu služby, není-li poskytována bezplatně,
e)   datum sjednání a lhůtu vypořádání obchodu dohodnutou s klientem,
f)   informace potřebné pro převod peněžních prostředků,
g)   datum a místo vystavení dokladu.

(2) Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům vede o bezhotovostních obchodech s cizí měnou samostatnou evidenci ve formě denních záznamů. Záznam o každém bezhotovostním obchodu s cizí měnou držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům vytvoří neprodleně po jeho sjednání. Tento záznam obsahuje alespoň tyto údaje:

a)   pořadové číslo záznamu v nepřerušené číselné řadě,
b)   evidenční číslo sjednaného obchodu,
c)   údaje identifikující jednotlivé účastníky obchodu,
d)   označení požadované měny kódy ISO, jejich množství, kurz,
e)   kurzovní hodnotu,
f)   cenu služby, není-li poskytována bezplatně,
g)   datum sjednání a lhůtu vypořádání obchodu dohodnutou s klientem,
h)   informace potřebné pro převod peněžních prostředků.

(3) Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům v dokladu o vypořádání bezhotovostního obchodu uvede:

a)   údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f),
b)   datum splatnosti příkazu k úhradě peněžních prostředků ve prospěch klienta,
c)   datum a místo vystavení dokladu.

(4) Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům na všech listinách, které se vztahují k bezhotovostnímu obchodu s cizí měnou, uvede také adresu provozovny, v níž k provedení obchodu došlo, a jméno a příjmení osoby, která provedení obchodu zabezpečovala, a originál opatří jejím podpisem.

(5) Na dokladu o zrušení bezhotovostního obchodu s cizí měnou držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům uvede slovo „storno“, evidenční číslo sjednaného obchodu a datum a místo vystavení dokladu.

§ 10

(1) Záznamy a doklady o bezhotovostních obchodech s cizí měnou vede držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům za každou provozovnu samostatně a uchovává je po dobu 10 let následujících po roce, k němuž se vztahují, z toho nejméně 3 měsíce v provozovně, v níž byly vystaveny.

(2) Záznamy a doklady o bezhotovostních obchodech s cizí měnou mohou mít pro účely evidence a archivace

a)   listinnou podobu, nebo
b)   elektronickou podobu, pokud informační systém, ve kterém je záznam veden, automaticky zaznamenává čas vložení údajů spolu s identifikací osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která změnu provedla.

§ 11

Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům může vyjádřit cenu účtovanou za poskytnutý bezhotovostní obchod také v procentech z kurzovní hodnoty popřípadě s uvedením nejnižší a nejvyšší účtované ceny podle prodávaného jednotkového množství.

Peněžní služby
§ 12

Podstatnými údaji podle § 3g odst. 2 písm. a) devizového zákona jsou

a)   v případě fyzické osoby informace uvedené v § 3c odst. 2 písm. a) až d) devizového zákona,
b)   v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo držitele devizové licence k poskytování peněžních služeb a informace uvedené v § 3c odst. 3 písm. b) až e) devizového zákona.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Vyhláška České národní banky č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky, se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 3e písm. g) zákona č. 219/1995 Sb.
§ 4 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.
3)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
4)   Například zákon č. 253/2008 Sb., zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu, nařízení Rady (ES) č.  329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice, nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu.

E-shop

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.