Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


250

ZÁKON

ze dne 6. června 2008,

kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Čl. I

V zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření České národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 15 vkládá nový § 15a, který včetně poznámek pod čarou č. 15a až 15c zní:

㤠15a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na finanční náhradu podle § 1 údaje z informačního systému evidence obyvatel15a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu15b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)   státních občanech České republiky15c)
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2.  datum narození,
3.  rodné číslo,
4.  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
5.  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
6.  počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
7.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
8.  datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
9.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
10.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
b)   cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. 

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2. 

datum narození,

3. 

rodné číslo,

4. 

místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

5. 

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

6. 

druh a adresa místa pobytu,

7. 

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

8. 

datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

9. 

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

10. 

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


15a)  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
15b)  § 1 zákona č. 133/2000 Sb.
15c)  Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o silniční dopravě

Čl. II

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 374/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

2. V § 18a se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova „rodné číslo nebo“ a slova „číslo tohoto osobního dokladu, a v případě cestujícího, který ještě nedosáhl věku 18 let, též jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu jeho zákonného zástupce,“ zrušují.

4. V § 18a odst. 4 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. III

V § 11a zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 3j znějí:

„(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)   státních občanech České republiky3i)

1. 

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2. 

datum narození,

3. 

pohlaví,

4. 

místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5. 

rodné číslo,

6. 

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

7. 

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8. 

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu  nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9. 

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10. 

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11. 

rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození,

12. 

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

13. 

datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

14. 

rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich změna manžela nebo partnera a datum jeho narození,

15. 

rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich změna dítěte a datum jeho narození,

16. 

o osvojeném dítěti
a) stupeň osvojení, a to i přesto, že je tento údaj v informačním systému evidence obyvatel veden jako blokovaný údaj3j),
b)

původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,

c)

původní a nové rodné číslo dítěte,

d)

datum a místo narození,

e)

rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození osvojitele,

f)

rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich změna; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

g)

datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

17. 

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

18. 

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě den, který nepřežil,

19. 

záznam o poskytnutí údajů,

b)   cizincích, kteří jsou obyvateli,
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2.  datum narození,
 3.  pohlaví,
 4.  místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, poskytuje se místo a okres narození,
 5.  rodné číslo,
 6.  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 7.  druh a adresa místa pobytu,
 8.  číslo a platnost povolení k pobytu,
 9.  počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
10.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11.  správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
13.  datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabyt í právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
14.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození,
15.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození,
16.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození,
17.  o osvojeném dítěti, pokud je obyvatelem,
a) stupeň osvojení, a to i přesto, že je tento údaj v informačním systému evidence obyvatel veden jako blokovaný údaj3j),
b) původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
c) původní a nové rodné číslo dítěte,
d) datum a místo narození,
e) rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození osvojitele,
f) rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich změna; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
g) datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
18.  vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
19.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
20.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě den, který nepřežil,
21.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna
a) zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České republiky,
b) nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
c) osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky,
d) cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
e) rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.
22.  záznam o poskytnutí údajů.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)   důvod přidělení rodného čísla,
b)   označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
d)   rodné číslo,
e)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to i jedná-li se o blokovaný údaj3j),
f)   důvod provedení změny rodného čísla,
g)   datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento údaj poskytne pouze tehdy, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,
h)   datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil,
i)   aktuální nepřidělená určená rodná čísla.

3j)  § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. IV

V § 13a odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., se slovo „Komisi“ nahrazuje slovy „České národní bance“ a slovo „Komise“ se nahrazuje slovy „České národní banky“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

Čl. V

V zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 386/2004 Sb., zákona č. 220/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se § 8 včetně poznámek pod čarou č. 6a až 6d zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací

Čl. VI

V zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se za § 138 vkládá nový § 138a, který včetně poznámek pod čarou č. 43a až 43f zní:

㤠138a

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel43a) údaje o obyvatelích; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu43b). Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona na vyžádání z registru rodných čísel43c) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1. Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a)   státních občanech České republiky43d)
 1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
 2.  datum narození,
 3.  pohlaví,
 4.  místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
 5.  rodné číslo,
 6.  tátní občanství,
 7.  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
 8.  počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 9.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10.  zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
11.  rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození,
12.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
13.  datum a místo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
14.  rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich změna manžela, popřípadě partnera a datum jeho narození,
15.  rodné číslo dítěte; je-li dítě cizincem, který nemá přiděleno rodné číslo, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich změna a datum jeho narození,
16.  o osvojeném dítěti
a) stupeň osvojení, a to i přesto, že je tento údaj v informačním systému evidence obyvatel veden jako blokovaný údaj43e),
b) původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
c) původní a nové rodné číslo dítěte,
d) datum a místo narození,
e) rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození osvojitele,
f) rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a jejich změna; tyto údaje se neposkytují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
g) datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
17.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
18.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
b)   cizincích, kteří jsou obyvateli,
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
 2.  datum narození,
 3.  pohlaví,
 4.  místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, poskytuje se údaj o místu a okrese narození,
 5.  rodné číslo,
 6.  státní občanství,
 7.  druh a adresa místa pobytu,
 8.  číslo a platnost povolení k pobytu,
 9.  počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,
10.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11.  správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12.  vyhoštění43f) a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
13.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
14.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna manžela, rodné číslo nebo datum narození,
15.  datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
16.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna partnera, rodné číslo nebo datum narození,
17.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvate lem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
18.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, a jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna a datum narození,
19.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
20.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


43a)  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
43b)  § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
43c)  § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
43d)  Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
43e)  § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
43f)  § 57 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST SEDMÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.