Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


237

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2008

o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)   způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12f zákona,
b)   pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle § 17 odst. 4 zákona a
c)   pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3 zákona.

(2) Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel

a)   zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a
b)   dodržuje pravidla jednání se zákazníky.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   identifikačním údajem investičního nástroje označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), pokud byl přidělen, jinak název nástroje nebo popis znaků smlouvy, jejímž předmětem je derivát, nebo alespoň název této smlouvy a datum jejího uzavření,
b)   obchodem spočívajícím ve financování cenných papírů obchod spočívající ve financování cenných papírů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2),
c)   činností compliance průběžná kontrola dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry.

§ 3
Obchodník s cennými papíry

Pravidla stanovená touto vyhláškou pro obchodníky s cennými papíry se vztahují na

a)   obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a
b)   obchodníka s cennými papíry, který je bankou, s výjimkou
1.  pravidel podle § 5,
2.  pravidel organizačního uspořádání a předpokladů řádné správy a řízení společnosti podle § 6 odst. 1 a 2, § 7, § 8 odst. 1 písm. a), b) a m),
3.  systému řízení rizik podle § 11 až 17,
4.  pravidel vnitřní kontroly podle § 18, § 19 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až c) a § 20.

§ 4
Investiční zprostředkovatel

(1) Pravidla stanovená touto vyhláškou se vztahují na investičního zprostředkovatele v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 4.

(2) K zajištění obezřetného poskytování investičních služeb se na investičního zprostředkovatele

a)   vztahují obdobně
1.  pravidla organizačního uspořádání uvedená v § 6 s výjimkou odstavce 2 písm. b) bodů 2 a 3,
2.  pravidla pro řádné administrativní postupy uvedená v § 8 odst. 1 písm. a) až d), g), i), k) a l),
3.  postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů podle § 29 až 32, pokud jde o zájmy osob podle § 32 odst. 4 písm. c) zákona,
4.  kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací podle § 21 a
5.  pravidla vnitřní kontroly podle § 18 a 19,
b)   vztahují přiměřeně pravidla pro řádné administrativní postupy uvedená v § 8 odst. 1 písm. e).

(3) K zabezpečení dodržování pravidel jednání se zákazníky se na investičního zprostředkovatele

a)   vztahují obdobně pravidla pro přípustnost pobídek podle § 44,
b)   vztahují přiměřeně
1.  pravidla o informování zákazníka podle § 33 a 34,
2.  další požadavky na informování zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, podle § 37 odst. 1 a 4 a § 38 odst. 1 až 5,
3.  pravidla pro informace vyžadované od zákazníka podle § 43,
c)   vztahuje § 37 odst. 2.

(4) Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou a vykonává investiční služby výhradně osobně,

a)   namísto požadavků uvedených v § 6 písemně zaznamená zásady a pracovní postupy pro zabezpečování průběžné kontroly dodržování právních povinností a výkonu činnosti,
b)   namísto požadavků podle § 8 v písemné podobě zachytí zásady a pracovní postupy v oblasti uvedené v § 8 odst. 1 písm. e), g), i), k) a l) a
c)   průběžně kontroluje dodržování právních povinností a výkon činností podle písemně zachycených zásad a pracovních postupů.

ČÁST DRUHÁ
Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb

Hlava I
Řídicí a kontrolní systém

Díl 1
Rozsah použití

§ 5

(1) Pravidla pro řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se vztahují na všechny činnosti obchodníka s cennými papíry.

(2) Pokud má obchodník s cennými papíry povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, pravidla pro řídicí a kontrolní systém vztahuje na činnosti všech osob v regulovaném konsolidačním celku a přiměřeně též na činnosti společně řízeného podniku.

Díl 2
Organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti

§ 6
Organizační uspořádání

(1) Organizační uspořádání podle § 12a odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona obchodník s cennými papíry upraví vnitřním předpisem provázaným s požadavky ostatních vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry a případně také se závaznými pravidly v rámci regulovaného konsolidačního celku.

(2) V rámci organizačního uspořádání obchodník s cennými papíry

a)   stanoví oprávnění, povinnosti a pracovní náplň organizačních útvarů obchodníka s cennými papíry včetně rozhodovacích postupů, a to způsobem neohrožujícím řádné, čestné a profesionální plnění povinností, a
b)   zajistí výkon funkce
1.  compliance,
2.  vnitřního auditu,
3.  řízení rizik, prováděné způsobem, který zaručuje efektivní realizaci strategie řízení rizik,
4.  ověřování řádného výkonu činnosti jinou osobou, pokud výkon činnosti zabezpečuje její pomocí.

(3) Organizačním útvarem se rozumí osoba nebo určená skupina osob pověřená výkonem určité činnosti obchodníka s cennými papíry.

§ 7
Zásady a postupy řízení

(1) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho vedoucí osoby podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona

a)   vyhodnocovaly a průběžně posuzovaly účinnost příslušných strategií a postupů a
b)   přijímaly odpovídající opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

(2) Obchodník s cennými papíry dále zajistí, aby

a)   statutární orgán a další příslušné vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry byly pravidelně, nejméně jednou ročně, písemně informovány o činnosti a přijatých opatřeních týkajících se řízení rizik, compliance a vnitřního auditu a dále bez zbytečného odkladu informovány o podstatných skutečnostech týkajících se compliance, vnitřního auditu a řízení rizik,
b)   informace podle písmene a) obdržela pravidelně i jeho dozorčí rada.

§ 8
Administrativní a účetní postupy

(1) K uplatňování řádných administrativních a účetních postupů obchodník s cennými papíry vnitřním předpisem upraví vždy

a)   postup při přijímání, změně a zavádění vnitřních předpisů,
b)   pravidla vnitřní kontroly,
c)   požadavky na znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje provádění svých činností, a jejich prokázání,
d)   systém vnitřní komunikace,
e)   postup tvorby, zpracování a uchovávání dokumentů a záznamů obchodníka s cennými papíry a nakládání s nimi,
f)   opatření k ochraně vnitřních informací zahrnující pravidla pro uzavírání osobních obchodů,
g)   pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků nebo potenciálních zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky, jejich evidence a evidence přijatých opatření,
h)   pravidla rozdělení plnění a závazků ze sdruženého pokynu,
i)   pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi osobami uvedenými v § 29 odst. 1,
j)   opatření pro předcházení manipulace s trhem,
k)   kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací,
l)   pravidla kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců, které obchodník s cennými papíry využívá při poskytování svých služeb,
m)   systém řízení rizik a
n)   postupy při poskytování investičních služeb a při provádění další podnikatelské činnosti.

(2) Obchodník s cennými papíry upraví dále vnitřním předpisem

a)   účetní postupy směřující k ochraně majetku zákazníka,
b)   pravidla evidence majetku zákazníka.

§ 9
Pravidla pro uzavírání osobních obchodů

(1) K ochraně vnitřních informací podle § 124 zákona a předcházení střetu zájmů obchodník s cennými papíry

a)   zjišťuje osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona, které
1.  vykonávají činnosti, které mohou být zdrojem střetu zájmů,
2.  získaly nebo mohou získat vnitřní informaci, nebo
3.  mají přístup k jiným důvěrným informacím o zákaznících nebo jejich obchodech,
b)   přijme opatření zabraňující osobě podle písmene a) uzavřít osobní obchod podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona, pokud by při tom
1.  mohla využít vnitřní nebo jiné důvěrné informace nebo by mohlo dojít k jejich neoprávněnému uveřejnění, nebo
2.  mohlo dojít k porušení jiné povinnosti obchodníka s cennými papíry stanovené zákonem,
c)   zabezpečí, aby osoba podle písmene a) nenabádala nebo nevyzývala jiného k obchodu mimo rámec plnění svých pracovních povinností, pokud by
1.  sama nebyla oprávněna osobní obchod uzavřít podle písmene b),
2.  se osobní obchod týkal osoby uvedené v § 32 odst. 1 písm. a),
3.  při tomto obchodu mohly být využity informace o nevypořádaném pokynu zákazníka,
d)   přijme opatření zabraňující každé osobě se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, aby nad rámec běžného plnění svých pracovních povinností poskytla jiné osobě informace nebo názory, pokud ví nebo by za obvyklých okolností měla vědět, že tato osoba může
1.  poskytnuté informace využít k uzavření osobního obchodu podle písmene b) nebo písmene c) bodu 1 nebo 2,
2.  další osobu navést nebo vyzvat k uzavření obchodu uvedeného v bodu 1,
e)   zabezpečí informování osob se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry o omezeních ve vztahu k jejich osobním obchodům,
f)   zajišťuje, aby mu osoby uvedené v písmenu a) oznamovaly osobní obchod bez zbytečného odkladu. V případě, že jde o osobu, jejímž prostřednictvím obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti, vyžaduje, aby tato osoba vedla evidenci osobních obchodů uzavřených osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry a na vyžádání poskytla bez zbytečného odkladu tuto evidenci obchodníkovi s cennými papíry,
g)   vede evidenci
1.  oznámených nebo jinak zjištěných osobních obchodů podle písmene f),
2.  případných povolení nebo zákazů osobních obchodů.

(2) Pravidla podle odstavce 1 se nevztahují na osobní obchody

a)   uskutečněné při obhospodařování majetku osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, ohledně kterých neproběhla předchozí komunikace,
b)   s cennými papíry standardního fondu nebo jiného fondu kolektivního investování, který investuje na srovnatelném principu rozložení rizika a podléhá dohledu v členském státě Evropské unie, ledaže se osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry podílí na obhospodařování nebo správě takového fondu.

§ 10
Pravidla pro sdružování pokynů a obchodů

Pravidla pro rozdělení plnění a závazků ze sdruženého pokynu a obchodu musí být spravedlivá a dostatečně přesná a v souladu s požadavky § 48 obsahovat pravidla pro

a)   informování zákazníků o sdružování pokynů a obchodů a možných nepříznivých důsledcích sdružování,
b)   rozvržení plnění a závazků ze sdruženého pokynu a obchodu včetně
1.  pravidel pro určení vlivu objemu obchodu a jeho ceny na rozdělení plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu,
2.  pravidel rozvržení v případě dílčího provedení pokynu.

Díl 3
Systém řízení rizik

§ 11
Řízení rizik

(1) Systém řízení rizik obchodník s cennými papíry upraví vnitřním předpisem [§ 8 odst. 1 písm. m)], který v rámci požadavků podle § 12a odst. 1 písm. b) zákona upravuje alespoň

a)   identifikaci rizik, která vyplývají z jednotlivých činností, pracovních procesů a systémů, včetně rizik spojených s výkonem významné provozní činnosti obchodníka s cennými papíry jinou osobou; přitom zohlední, pokud významnou provozní činnost na určitém trhu zajišťuje pouze omezený okruh osob,
b)   hlavní zásady, strategie a postupy, které obchodník s cennými papíry při řízení rizik uplatňuje a v rámci kterých jsou určena rizika související s činnostmi, procesy a systémy obchodníka s cennými papíry a je stanovena úroveň rizika, kterou obchodník s cennými papíry může akceptovat,
c)   proces tvorby a schvalování opatření, postupů a metod řízení rizik; přitom zohledňuje úroveň akceptace rizik,
d)   povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a pracovníků při řízení rizik a sledování řádného plnění těchto povinností,
e)   pravidla a četnost vyhodnocování úspěšnosti, přiměřenosti a účinnosti přijatých strategií, postupů a používaných metod řízení rizik včetně rizik plynoucích z porušení pravidel pro uzavírání osobních obchodů a přijímání jejich případných změn,
f)   pravidla a četnost vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti opatření přijatých k řešení případných nedostatků v systému řízení rizik a
g)   další kontrolní mechanismy chránící systém řízení rizik před selháním.

(2) Statutární orgán obchodníka s cennými papíry schvaluje a pravidelně vyhodnocuje strategie a zásady pro řízení rizik zahrnující zejména sledování a snižování rizik, kterým je nebo může být obchodník s cennými papíry vystaven, včetně rizik vyplývajících z makroekonomického prostředí, v němž obchodník s cennými papíry působí, a to v závislosti na ekonomickém cyklu.

(3) Obchodník s cennými papíry používá takové informační systémy, které umožňují statutárnímu orgánu a pracovníkům pověřeným řízením rizik získávat včasné a věrohodné informace nezbytné pro účinné řízení rizik.

(4) Obchodník s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby uplatňuje postupy, které mu umožňují vhodným způsobem sledovat operace, které sjednal se smíšenou holdingovou osobou nebo osobou ovládanou smíšenou holdingovou osobou (dále jen „operace uvnitř skupiny“), především významné operace uvnitř skupiny. Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, pokud přesahuje 5 % součtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku stanovených na individuálním základě obchodníkem s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby. Operace uvnitř skupiny stejného charakteru sjednané v posledních šesti měsících se stejnou protistranou a ve stejné měně se považují za jednu operaci.

§ 12
Organizační útvar řízení rizik

(1) Řízení rizik zabezpečuje obchodník s cennými papíry pomocí nezávislého organizačního útvaru pro řízení rizik [§ 6 odst. 2 písm. b) bod 3], pokud je to vhodné a přiměřené s ohledem na charakter, rozsah a složitost činností obchodníka s cennými papíry.

(2) Do působnosti organizačního útvaru řízení rizik patří

a)   zavádění hlavních zásad, strategií a postupů podle § 11 odst. 1 písm. b),
b)   podpora a informování vedoucích osob s pravomocí ve vztahu k činnosti, podstatným skutečnostem a přijatým opatřením týkajícím se řízení rizik.

§ 13
Úvěrové riziko

(1) Pokud existuje úvěrové riziko nebo riziko protistrany3), zajistí obchodník s cennými papíry, že

a)   poskytování úvěrů je založeno na spolehlivých a jednoznačně stanovených kritériích,
b)   je jasně stanoven postup pro schvalování, změny, obnovy a refinancování úvěrů,
c)   je prostřednictvím účinných systémů zajišťována průběžná správa a sledování různých portfolií a expozic, s nimiž je spojeno úvěrové riziko, včetně identifikování a řízení problematických expozic a zajišťování odpovídajících úprav v ocenění, zejména v opravných položkách u rozvahových aktiv se sníženou hodnotou, a rezerv k expozicím, které jsou podrozvahovými položkami,
d)   diverzifikace portfolií s úvěrovým rizikem zohledňuje celkovou úvěrovou strategii včetně cílových trhů.

(2) Při provádění sekuritizace obchodník s cennými papíry

a)   vyhodnocuje a usměrňuje prostřednictvím přiměřených zásad a postupů riziko sekuritizace4), pokud je jejím původcem či sponzorem, a zajistí, že ekonomická podstata transakce se plně promítá do hodnocení rizika a rozhodovacích procesů,
b)   stanoví plány likvidity jak pro očekávané situace, tak pro případy předčasného splacení, pokud je původcem sekuritizace revolvingových expozic s možností předčasného splacení,
c)   zavede taková opatření, aby byl schopen doložit České národní bance, do jaké míry kapitál udržovaný vůči aktivům, která sekuritizoval, odpovídá ekonomické podstatě transakce, včetně dosaženého stupně převodu rizika,
d)   zajistí, aby dosažení očekávaného převodu rizika nebylo sníženo poskytnutím skryté podpory sekuritizace5).

(3) Zbytkové riziko po zohlednění uznatelných technik snižování úvěrového rizika ovlivňuje obchodník s cennými papíry

a)   prostřednictvím zdokumentovaných zásad a postupů, pokud jde o riziko, že účinek uznatelných technik snižování úvěrového rizika je nižší než očekávaný,
b)   zajištěním vhodnosti a spolehlivosti zásad a postupů pro řízení zbytkového rizika spojeného s používáním uznatelných technik snižování úvěrového rizika a správnosti jejich uplatňování.

§ 14
Tržní riziko

(1) Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje zásady a postupy pro řízení míry tržního rizika3) včetně vyhodnocování či měření všech jeho významných zdrojů a dopadů. Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje systém řízení tržního rizika obchodního portfolia v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry6) a systém řízení úrokového, měnového, akciového a komoditního rizika investičního portfolia.

(2) Při stresovém testování4) úrokového rizika investičního portfolia obchodník s cennými papíry

a)   provádí stresové testování dopadů případné náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb na investiční portfolio měřením vlivu úrokového šoku4) na hodnotu kapitálu,
b)   zajistí měření a zdokumentování dopadů úrokového šoku na kapitál alespoň jednou za 3 měsíce, samostatně pro každou měnu s minimálně 5…% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia, přičemž zbytkové měny je možno pro účely tohoto měření agregovat
1.  metodou paralelního posunu výnosové křivky o 200 bázických bodů oběma směry, přičemž v případě významného zvýšení volatility změn úrokových sazeb provede kalibraci hodnoty posunu výnosové křivky, nebo
2.  stanovením dolní a horní hodnoty jednoprocentního kvantilu změn úrokových sazeb pro období 1 roku (240 dní) zjištěného na základě minimálně pětiletého pozorování změn úrokových sazeb; jednotlivá pozorování budou vzájemně posunuta o 1 pracovní den,
c)   zabezpečí, že úrokové šoky zjištěné po případné kalibraci hodnoty posunu výnosové křivky [písmeno b) bod 1] jsou konzistentní s úrokovými šoky, které by obchodník s cennými papíry dosáhl pro danou měnu nebo skupinu zbytkových měn za použití metody uvedené v písmenu b) bodu 2 nebo jiné pokročilé metody měření úrokového rizika,
d)   přijme neodkladně opatření k nápravě v případě, kdy by celkový dopad úrokového šoku mohl zapříčinit pokles hodnoty původního (složka tier 1) a dodatkového (složka tier 2) kapitálu o více než 20 %,
e)   používá s ohledem na povahu a velikost podstupovaného úrokového rizika případně také alternativní stresové scénáře vývoje výnosové křivky, například vývoj inverzní nebo změny tvaru výnosové křivky.

§ 15
Operační riziko

(1) Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje zásady a postupy pro vyhodnocování a ovlivňování míry podstupovaného operačního rizika3), včetně zohlednění málo častých významných událostí. Obchodník s cennými papíry stanoví, co v rámci jeho činnosti tvoří operační riziko pro účely těchto zásad a postupů, aniž by tímto bylo dotčeno vymezení operačního rizika stanoveného zvláštním právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry7).

(2) Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje pohotovostní plány pro mimořádné situace, včetně situací havarijních a krizových, a pro obnovu činností

a)   k zajištění schopnosti průběžně vykonávat činnosti a
b)   k omezení ztrát v případě významného narušení činností.

§ 16
Riziko likvidity

(1) Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje

a)   zásady a postupy měření a řízení čisté likvidní pozice, a to na průběžné bázi i s výhledem do budoucnosti,
b)   plány pro případ, že je nutné mimořádně řešit krizi likvidity4),
c)   scénář pro řízení rizika likvidity.

(2) Při stanovení zásad a postupů měření a řízení čisté likvidní pozice4) obchodník s cennými papíry zohlední i alternativní scénáře, přičemž likvidní pozicí se rozumí přebytek nebo nedostatek zdrojů obchodníka s cennými papíry v rámci stanovených časových pásem.

(3) Při udržování zásad a postupů měření a řízení čisté likvidní pozice obchodník s cennými papíry pravidelně přezkoumává předpoklady, na kterých jsou založena rozhodnutí ohledně čisté likvidní pozice.

(4) Obchodník s cennými papíry zajišťuje efektivní řízení likvidity na denním základě.

§ 17
Riziko koncentrace

(1) Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje zásady a postupy ke

a)   zjištění a zaznamenání významných koncentrací včetně všech angažovaností8) a jejich následných změn a
b)   sledování a vyhodnocování významných koncentrací a angažovaností s ohledem na vnitřní zásady obchodníka s cennými papíry v této oblasti.

(2) Zásady a postupy pro řízení rizika koncentrace4) vždy zahrnují také

a)   zásady a postupy pro zacházení s riziky vznikajícími z koncentrace expozic4) vůči protistranám, ekonomicky či jinak spjatým skupinám protistran nebo vůči protistranám ve stejném odvětví či zeměpisné oblasti, z koncentrace expozic ze stejné činnosti či obchodované komodity nebo z jiné významné koncentrace se společným faktorem rizika,
b)   zásady a postupy pro zacházení s rizikem koncentrace vznikajícím v důsledku používání technik snižování úvěrového rizika, zvláště v případě významných nepřímých angažovaností, například vůči jednomu emitentovi cenných papírů, přijatých jako zajištění.

Díl 4
Pravidla vnitřní kontroly

§ 18
Kontrola dodržování povinností u obchodníka s cennými papíry

(1) Pravidla vnitřní kontroly upravená vnitřním předpisem podle § 8 odst. 1 písm. b) směřují k účinnému předcházení a odhalování případných rizik u obchodníka s cennými papíry spojených s nesplněním povinností stanovených zákonem nebo na jeho základě.

(2) Pravidla vnitřní kontroly obchodník s cennými papíry uplatňuje na všech řídicích a organizačních úrovních.

§ 19
Compliance

(1) Činnost compliance zabezpečuje obchodník s cennými papíry pomocí organizačního útvaru, který je nezávislý (odstavce 3 a 4).

(2) Činnost compliance v rámci zabezpečování průběžné kontroly podle § 12a odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona zahrnuje také

a)   sledování a pravidelné vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti opatření a postupů obchodníka s cennými papíry přijatých na základě pravidel vnitřní kontroly (§ 18),
b)   informování o činnosti, podstatných skutečnostech a přijatých opatřeních podle § 7 odst. 2,
c)   poskytování rad a podpory osobám, které se podílejí na výkonu investičních služeb obchodníka s cennými papíry, při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry,
d)   další činnosti stanovené zákonem nebo touto vyhláškou [např. § 32 odst. 1 písm. b)].

(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby organizační útvar zabezpečující funkci compliance měl předpoklady pro objektivní výkon své působnosti, zejména

a)   dostatečné pravomoci k plnění své působnosti včetně přístupu k potřebným informacím,
b)   dostatečné materiální a organizační podmínky pro výkon své působnosti.

(4) Obchodník s cennými papíry dále zajistí, aby

a)   způsob určování odměny osoby, která se podílí na zabezpečování funkce compliance, nemohl být na újmu nezávislého výkonu činnosti compliance,
b)   se osoba, která se podílí na zabezpečování činnosti compliance, současně nepodílela na zabezpečování výkonu investičních služeb nebo dalších činností obchodníka s cennými papíry, ve vztahu ke kterým vykonává činnost compliance.

(5) Obchodník s cennými papíry není povinen zajistit splnění požadavků podle odstavce 4, pokud je schopen doložit, že vzhledem k charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností jsou tyto požadavky nepřiměřené a že činnost compliance je i bez splnění těchto povinností vykonávána účinně.

§ 20
Vnitřní audit

(1) Výkon činností vnitřního auditu zabezpečuje obchodník s cennými papíry pomocí organizačního útvaru [§ 6 odst. 2 písm. b) bod 2], který je funkčně a organizačně nezávislý.

(2) Výkon činnosti auditu nemusí být zabezpečován funkčně a organizačně nezávisle, pokud je to přiměřené s ohledem na charakter, rozsah a složitost činností obchodníka s cennými papíry.

(3) V působnosti vnitřního auditu je alespoň

a)   hodnocení přiměřenosti a účinnosti pravidel činnosti obchodníka s cennými papíry v souladu s plánem vnitřního auditu, který vnitřní audit zpracoval,
b)   informování o činnosti vnitřního auditu, podstatných skutečnostech a přijatých opatřeních týkajících se vnitřního auditu podle § 7 odst. 2,
c)   vydávání vnitřních doporučení, která vyplynou z hodnocení podle písmene a), a ověřování jejich dodržování.

§ 21
Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací

(1) K zavedení kontrolních a bezpečnostních opatření pro zpracování a evidenci informací souvisejících s poskytováním investičních služeb obchodník s cennými papíry

a)   stanoví podmínky přístupu pracovníků k informačnímu systému pro zpracování a evidenci informací obchodníka s cennými papíry (dále jen „informační systém“) a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých pracovníků a rozhodování o jejich změnách,
b)   stanoví podmínky, za kterých budou do informačního systému ukládána data a prováděny jejich dovolené změny, podmínky nakládání s těmito daty a zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených změn,
c)   zabezpečuje ochranu informačního systému před přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením,
d)   je schopen rekonstruovat data v případě, že došlo k poškození dat nebo informačního systému,
e)   zabezpečí zpřístupnění informací a záznamů České národní bance, včetně záloh podle písmene d) tak, aby z nich mohla snadným způsobem rekonstruovat všechny klíčové fáze zpracování každého obchodu a zjistit jejich původní obsah před opravami nebo změnami.

(2) V souvislosti s uchováváním záznamů komunikace se zákazníkem obchodník s cennými papíry dále

a)   používá a provozuje zařízení pro komunikaci v souvislosti s poskytováním investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až e) zákona v případě, že ke komunikaci se zákazníkem dochází prostředky komunikace na dálku,
1.  prostřednictvím konkrétně určených zařízení pro komunikaci včetně konkrétně určené telefonní linky a adresy pro elektronickou komunikaci,
2.  pořizuje a uchovává záznamy komunikace na zařízení pro komunikaci a uchovává je v původní podobě,
3.  má možnost pořídit úplný a původní záznam komunikace a možnost pořízení výstupu z těchto zařízení,
b)   v souvislosti s přijetím pokynu jinak než způsobem podle písmene a) zachytí písemně nebo jiným průkazným způsobem údaje podle písmene c),
c)   zajistí, aby záznam podle písmene a) bodu 2 obsahoval alespoň
1.  datum a čas komunikace,
2.  identifikaci stran komunikace, pokud je dostupná, a
3.  obsah komunikace,
d)   zabezpečuje správu zařízení pro komunikaci podle písmene a) pouze určeným správcem,
e)   zabezpečuje nezměnitelnost záznamu komunikace podle písmene a).

Díl 5
Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby

§ 22

(1) Obchodník s cennými papíry může výkonem významné provozní činnosti podle § 12d zákona pověřit jinou osobu (dále jen „poskytovatel služby“), pokud

a)   zajistí, že tím nebudou dotčeny právní vztahy obchodníka s cennými papíry se zákazníkem,
b)   tím nebudou ohroženy předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry. Povinnost informovat Českou národní banku podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona tím není dotčena.

(2) O výkonu významné provozní činnosti uzavře obchodník s cennými papíry s poskytovatelem služby písemnou smlouvu.

§ 23

(1) V souvislosti s právními vztahy, které se týkají pověření poskytovatele služby výkonem významné provozní činnosti, postupuje obchodník s cennými papíry obezřetně a s odbornou péčí.

(2) Obchodník s cennými papíry může pověřit výkonem významné provozní činnosti poskytovatele služby, pokud dále kromě podmínek stanovených zákonem

a)   vyžaduje efektivní provádění příslušné činnosti a hodnotí řádný výkon této činnosti podle vnitřně stanovených postupů,
b)   je poskytovatel služby oprávněn k provádění příslušné činnosti a má předpoklady pro její řádné provádění,
c)   poskytovatel služby řádně dohlíží na výkon významné provozní činnosti a přiměřeným způsobem řídí rizika spojená s výkonem významné provozní činnosti,
d)   má v případě nutnosti možnost ukončit výkon významné provozní činnosti poskytovatelem služby tak, aby nebyla narušena plynulost a kvalita poskytování služeb zákazníkům,
e)   zaváže poskytovatele služby součinností v souvislosti s výkonem významné provozní činnosti s obchodníkem s cennými papíry,
f)   obchodník s cennými papíry, auditor a Česká národní banka mají efektivně zajištěný
1.  přístup k informacím, které souvisejí s významnou provozní činností, vykonávanou poskytovatelem služby, a
2.  vstup do prostor, ve kterých je tato činnost vykonávána,
g)   je zabezpečena ochrana citlivých, důvěrných9) a dalších vyhrazených informací, které se týkají obchodníka s cennými papíry a jeho zákazníků,
h)   poskytovatel služby shodně jako obchodník s cennými papíry udržuje účinný havarijní plán a plán pravidelného testování záložních zařízení, pokud je to nezbytné s ohledem na povahu významné provozní činnosti.

(3) V případě, že poskytovatel služby odepře obchodníkovi s cennými papíry přístup k informacím nebo vstup do prostor, zajišťovaný podle odstavce 2 písm. f), obchodník s cennými papíry bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku.

(4) Obchodník s cennými papíry při naplňování podmínek pro výkon činnosti poskytovatelem služby patřičně zohlední případný vztah ovládání mezi obchodníkem s cennými papíry a poskytovatelem služby a zajistí, aby tento vztah nepříznivě neovlivnil řádný výkon této činnosti.

(5) Ověřování řádného výkonu významné provozní činnosti poskytovatelem služby provádí obchodník s cennými papíry vždy osobně, přitom

a)   pro toto ověřování udržuje potřebné vnitřní zdroje,
b)   neprodleně přijme vhodná opatření k odstranění zjištěných závad ve výkonu činnosti poskytovatelem služby,
c)   vyžaduje od poskytovatele služby neprodlené poskytnutí informace o podstatných změnách v jeho předpokladech pro výkon této činnosti.

Díl 6
Opatření pro ochranu majetku zákazníka

§ 24
Účetní postupy

(1) Účetní postupy obchodníka s cennými papíry vždy upravují způsob účtování o peněžních prostředcích a investičních nástrojích zákazníků. Systém účetní evidence musí zachycovat

a)   obchody s investičními nástroji uzavřené pro zákazníky odděleně od obchodů s investičními nástroji uzavřenými na vlastní účet obchodníka s cennými papíry,
b)   stav peněžních prostředků a investičních nástrojů jednotlivých zákazníků, se kterými obchodník s cennými papíry může nakládat, a
c)   pohledávky a závazky obchodníka s cennými papíry související s poskytováním investičních služeb vůči jednotlivým zákazníkům.

(2) Účetní zásady a postupy musí obchodníkovi s cennými papíry umožnit bez zbytečného odkladu předložit účetnictví na vyžádání České národní bance.

§ 25
Evidence majetku zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry v systému své vnitřní evidence zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého zákazníka tak, že může kdykoliv odlišit aktiva držená pro jednoho zákazníka od aktiv držených pro ostatní zákazníky a od svých vlastních aktiv. Vnitřní evidence obsahuje rovněž záznamy o tom, na jakém účtu u třetí osoby jsou jednotlivé investiční nástroje a peněžní prostředky každého zákazníka vedeny.

(2) Pravidla evidence majetku zákazníka stanoví

a)   četnost a způsob kontroly shody dat ve vnitřní evidenci se skutečným stavem peněžních prostředků a investičních nástrojů zákazníka držené třetí osobou a postup odstranění zjištěných nesrovnalostí (dále jen „rekonciliace“), nejméně však jednou za měsíc,
b)   povinnost provádět rekonciliaci
1.  na základě dokladu poskytnutého třetí osobou,
2.  průkazným a zdokumentovaným způsobem, ze kterého vyplývá průběh a výsledek rekonciliace,
c)   pravidla pro kontrolu plnění povinností v souvislosti s rekonciliací.

(3) Obchodník s cennými papíry dále zavede účinná organizační opatření, která povedou k minimalizaci rizika ztráty nebo znehodnocení majetku zákazníka nebo práv spojených s tímto majetkem v důsledku zneužití majetku zákazníka, podvodu, špatné správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti.

(4) Pokud se majetek zákazníka nachází ve státě, jehož právní předpisy neumožňují splnění požadavků podle odstavce 1, obchodník s cennými papíry přijme taková opatření, která se co nejvíce přiblíží požadavkům podle odstavce 1.

§ 26
Ukládání investičních nástrojů zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry může uložit investiční nástroje zákazníka na účtu u jiné osoby, pokud

a)   v rámci své povinnosti jednat s odbornou péčí zohlední zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky a tržní zvyklosti, kterými se nakládání s investičními nástroji zákazníka u jiné osoby řídí a mohly by nepříznivě ovlivnit práva zákazníka,
b)   uložení investičních nástrojů zákazníka v jiném státě podléhá regulaci a dohledu, s výjimkou případu, kdy
1.  povaha investičních nástrojů nebo investičních služeb spojených s těmito investičními nástroji vyžaduje, aby byly uloženy u osoby ve státě, který nesplňuje požadavky podle úvodní věty tohoto písmene, nebo
2.  profesionální zákazník písemně požádá obchodníka s cennými papíry, aby jeho investiční nástroje uložil u osoby v daném státě,
c)   zabezpečí jejich oddělení v evidencích jiné osoby od investičních nástrojů obchodníka s cennými papíry a osoby, u které jsou uloženy, pomocí jmenovitě určených účtů nebo jiným srovnatelným způsobem.

(2) Obchodník s cennými papíry ověřuje splnění stanovených požadavků pro ukládání investičních nástrojů zákazníka na účtu u jiné osoby při výběru jiné osoby, sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.

§ 27
Ukládání peněžních prostředků zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry ukládá peněžní prostředky zákazníka pouze u

a)   centrální banky,
b)   úvěrové instituce se sídlem v členském státě Evropské unie,
c)   banky s povolením k činnosti v jiném státě, nebo
d)   fondu peněžního trhu, který podléhá dohledu nebo má povolení k činnosti členského státu Evropské unie a
1.  jeho hlavním cílem je uchování čisté hodnoty aktiv v paritě (bez výnosů), nebo ve výši investice zvýšené o výnosy,
2.  v souladu s cílem podle bodu 1 investuje výlučně do nástrojů peněžního trhu se splatností nebo zbytkovou splatností nepřesahující 397 dnů s váženou průměrnou splatností 60 dnů nebo s pravidelně upravovaným výnosem konzistentně s touto splatností a s váženou průměrnou splatností nejvýše 60 dnů, kterým ratingová agentura, která pravidelně a profesionálně přiděluje úvěrové ratingy fondům peněžního trhu a je způsobilou ratingovou agenturou10), přidělila nejvyšší možný úvěrový rating. Podmínka nejvyššího možného úvěrového ratingu musí být splněna u každé ratingové agentury, která danému nástroji peněžního trhu úvěrový rating přidělila. Cíle podle bodu 1 lze dosáhnout rovněž doplňkovým investováním do vkladů u úvěrových institucí,
3.  zajišťuje likviditu vypořádáním téhož nebo následujícího dne.

(2) Peněžními prostředky zákazníka podle odstavce 1 nejsou vklady přijaté v souvislosti s činností banky, která je rovněž obchodníkem s cennými papíry.

(3) Pokud obchodník s cennými papíry ukládá peněžní prostředky zákazníka u osoby uvedené v odstavci 1 písm. b) až d), postupuje obezřetně a s odbornou péčí a zohlední zkušenosti této osoby, její pověst na finančním trhu a právní požadavky a tržní zvyklosti, kterými se nakládání s peněžními prostředky zákazníka u jiné osoby řídí a mohly by nepříznivě ovlivnit práva zákazníka. Splnění předpokladů podle věty první obchodník s cennými papíry ověřuje při výběru jiné osoby, sjednání služeb a v průběhu jejich poskytování.

(4) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby peněžní prostředky zákazníka a obchodníka s cennými papíry byly vedeny na oddělených účtech.

(5) Obchodník s cennými papíry neuloží peněžní prostředky zákazníka do fondu peněžního trhu podle odstavce 1 písm. d), pokud s tím zákazník nesouhlasí.

§ 28
Používání investičních nástrojů zákazníka

(1) Obchodník s cennými papíry může použít investiční nástroje zákazníka k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka, pokud zákazník předem a výslovně souhlasil s použitím investičních nástrojů za přesně stanovených podmínek. Zákazník, který není profesionálním zákazníkem, musí svůj souhlas udělit písemně nebo jiným rovnocenným způsobem.

(2) Obchodník s cennými papíry může dále použít investiční nástroje zákazníka na účtu zákazníků vedeném třetí osobou k repo obchodu a obchodu na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka za podmínek uvedených v předchozím odstavci, pouze pokud

a)   každý zákazník, jehož investiční nástroje jsou vedeny na účtu zákazníků, udělil předem souhlas způsobem uvedeným v odstavci 1, nebo
b)   obchodník s cennými papíry má systémy a kontrolní mechanismy, které zajišťují, že takto mohou být použity jen investiční nástroje zákazníků, kteří udělili předem svůj souhlas způsobem uvedeným v odstavci 1.

(3) Za účelem řádného přiřazení ztráty z obchodů podle odstavce 1 obsahuje evidence obchodníka s cennými papíry údaje o

a)   každém zákazníkovi, s jehož souhlasem byly použity investiční nástroje, a
b)   počtu použitých investičních nástrojů patřících každému zákazníkovi, s jehož souhlasem byly použity investiční nástroje.

(4) Obchodník s cennými papíry zpřístupní zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, svá pravidla nebo zásady pro použití investičních nástrojů zákazníka k repo obchodům a obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka a pravidla nebo zásady pro poskytování souhlasu způsobem uvedeným v odstavci 1.

Hlava II
Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů

§ 29
Zjišťování a řízení střetu zájmů

(1) Při poskytování investičních služeb obchodník s cennými papíry zjišťuje a řídí střety zájmů mezi ním, včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců nebo vedoucích osob, vázaných zástupců a osoby, která ovládá obchodníka s cennými papíry, je ovládána obchodníkem s cennými papíry nebo ovládané stejnou osobou jako obchodník s cennými papíry, a jeho zákazníky nebo potenciálními zákazníky nebo jeho zákazníky nebo potenciálními zákazníky navzájem v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(2) Pokud je obchodník s cennými papíry členem podnikatelského seskupení, zjišťuje a řídí střety zájmů v souladu s odstavcem 1 rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení a předmětu podnikání jeho členů.

(3) Pokud ani přes opatření přijatá podle odstavce 1 nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy zákazníka, sdělí obchodník s cennými papíry před poskytnutím investiční služby zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů.

(4) Obchodník s cennými papíry poskytne zákazníkovi informace podle odstavce 3 na trvalém nosiči informací podle § 15e zákona způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu zákazníka a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související s investiční službou nebo další podnikatelskou činností obchodníka s cennými papíry podle § 6a zákona.

§ 30
Zjišťování střetu zájmů

(1) Při zjišťování a posuzování střetu zájmů v souvislosti s poskytováním služeb obchodník s cennými papíry vezme v úvahu, zda on sám, osoba podle § 29 odst. 1 nebo osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry

a)   může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka,
b)   má odlišný zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem zákazníka od zájmu tohoto zákazníka,
c)   má motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka,
d)   podniká ve stejném oboru jako zákazník,
e)   dostává nebo dostane od jiné osoby, než je zákazník, pobídku (§ 15 odst. 3 zákona) v souvislosti se službou zákazníkovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

(2) Obchodník s cennými papíry dále vždy

a)   zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje obchodník s cennými papíry nebo jiná osoba jeho jménem, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů zákazníka (dále jen „podstatný střet zájmů“),
b)   zvláště upřesní závazné postupy a opatření k řízení podstatných střetů zájmů,
c)   vede aktuální evidenci poskytnutých investičních služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů.

§ 31
Řízení podstatného střetu zájmů

(1) Obchodník s cennými papíry zabezpečí, aby osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, které se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen podstatný střet zájmů, vykonávaly svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností obchodníka s cennými papíry a podnikatelského seskupení, do kterého patří, a závažnosti nebezpečí poškození zájmů zákazníků.

(2) Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů, které povedou k zabezpečení nezávislosti podle odstavce 1, podle okolností konkrétní situace zahrnují

a)   účinné postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi osobami se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy zákazníka,
b)   samostatný dohled nad osobami se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, které se podílejí na provádění služeb pro zákazníky, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro které vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu,
c)   zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry převážně vykonávající určitou činnost a odměnou či příjmy jiné osoby se zvláštním vztahem k obchodníkovi vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
d)   taková opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu za způsob, kterým osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry zabezpečuje provádění investičních služeb,
e)   opatření, která zamezí osobě se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry, aby se podílela na poskytování investiční služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo,
f)   další vhodná opatření, pokud opatření přijatá podle písmen a) až e) nezajišťují potřebnou míru nezávislosti podle odstavce 1.

§ 32
Řízení střetu zájmů v souvislosti s analýzami investičních příležitostí

(1) Obchodník s cennými papíry, který provádí analýzy investičních příležitostí, přijme opatření, které

a)   zamezí osobám, které v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce vytvářejí věcný obsah analýzy investičních příležitostí, provádět osobní obchody podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona nebo se podílet na poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) a g) zákona s investičními nástroji, kterých se týká analýza investičních příležitostí, nebo se souvisejícími investičními nástroji, pokud by se tak dělo v časové nebo věcné souvislosti s analýzou investičních příležitostí, jejíž výsledky nelze snadno odvodit z veřejně dostupných informací a jejíž adresáti neměli adekvátní příležitost zohlednit ji při svém investičním rozhodování; to neplatí, pokud
1.  tak činí v dobré víře z pozice tvůrce trhu,
2.  to je obvyklé v rámci činnosti tvůrce trhu, nebo
3.  tak činí při provádění nevyžádaného pokynu zákazníka,
b)   zamezí osobám uvedeným v písmenu a) provádět osobní obchody uvedené v písmenu a) v rozporu s platným doporučením, ledaže jde o výjimečné okolnosti a s osobním obchodem vyslovil souhlas organizační útvar zabezpečující compliance,
c)   zamezí přijmout pobídku od osoby, která má zájem na předmětu analýzy investičních příležitostí, a to i osobami uvedenými v písmenu a),
d)   zakáže přislíbit emitentovi příznivý výsledek analýzy investičních příležitostí a zakáže takový příslib osobám uvedeným v písmenu a),
e)   zamezí, aby emitent, osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry a další osoba neuvedená v písmenu a) posuzovala návrh analýzy investičních příležitostí, ledaže jde o ověřování dodržování právních povinností emitenta v případě analýzy investičních příležitostí, která obsahuje investiční doporučení nebo cílovou cenu.

(2) Pravidla podle odstavce 1 obchodník s cennými papíry nemusí dodržet, pokud jde o šíření analýzy investičních příležitostí, kterou vytvořila jiná osoba pro veřejnost nebo pro zákazníky, pokud obchodník s cennými papíry

a)   nepatří do stejného podnikatelského seskupení jako osoba, která analýzu investiční příležitosti vytvořila,
b)   podstatně analýzu investiční příležitosti nemění,
c)   nevyvolá dojem, že jde o analýzu investiční příležitosti, kterou sám vytvořil,
d)   ověří, že osoba, která analýzu investiční příležitosti vytvořila, podléhá srovnatelným požadavkům, pokud jde o tvorbu a předcházení střetu zájmů v souvislosti s analýzou investiční příležitosti.

(3) Souvisejícím investičním nástrojem podle odstavce 1 písm. a) se rozumí investiční nástroj, jehož cena podstatně ovlivňuje nebo určuje cenu investičního nástroje, kterého se analýza investiční příležitosti týká.

ČÁST TŘETÍ
Pravidla jednání se zákazníky

Hlava I
Informování zákazníka a vyžadování informací

Díl 1
Informování zákazníka

§ 33
Informace o zařazení zákazníka

Informace, které obchodník s cennými papíry poskytuje zákazníkovi podle § 15d odst. 1 písm. h) zákona, obsahují

a)   údaj o zařazení zákazníka jako zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, nebo jako profesionálního zákazníka, a
b)   poučení o právu požádat o změnu zařazení a o omezeních ochrany zákazníka, která s tím souvisejí.

§ 34
Informace o investičních nástrojích, investičních službách a rizicích

(1) Informace poskytované obchodníkem s cennými papíry podle § 15d odst. 1 písm. b) až d) a f) zákona obsahují dále, pokud to povaha věci nevylučuje, údaje o

a)   povaze a vlastnostech investičního nástroje,
b)   rizicích spojených s investičním nástrojem, včetně vysvětlení pákového efektu a rizika ztráty celé investice; mohou-li rizika spojená s investičním nástrojem složeným ze dvou a více investičních nástrojů nebo jiných složek být pravděpodobně vyšší než rizika spojená s jeho jednotlivými složkami, také odpovídající popis složek daného investičního nástroje a toho, jak jejich vzájemné působení zvyšuje rizika spojená s daným investičním nástrojem,
c)   kolísavosti cen investičních nástrojů a případných omezeních dostupnosti trhu,
d)   závazcích zákazníka spojených s investičním nástrojem nebo vzniklých v souvislosti s nakládáním s takovým investičním nástrojem, včetně možných závazků,
e)   požadavcích spojených s obchodováním na úvěr nebo obdobným způsobem obchodování, které se týkají daného investičního nástroje,
f)   existenci a podmínkách všech zástavních nebo jiných obdobných práv, která obchodník s cennými papíry má nebo může mít ve vztahu k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, či o jeho případném právu na zápočet, které má ve vztahu k těmto investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům,
g)   případném zástavním nebo jiném obdobném právu depozitáře k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka a
h)   případném ručení třetí osoby včetně údajů o ručiteli.

(2) Informace podle odstavce 1 poskytuje obchodník s cennými papíry přiměřeně povaze a vlastnostem investičního nástroje a zařazení a znalostem zákazníka a v takovém rozsahu, aby zákazníkovi umožnil učinit podložené investiční rozhodnutí.

§ 35
Informace o stavu majetku zákazníka

(1) Informacemi o stavu peněžních prostředků a investičních nástrojů, které jsou majetkem zákazníka11) podle § 15r odst. 1 zákona, jsou

a)   identifikační údaj investičního nástroje nebo označení peněžních prostředků,
b)   množství a cena investičních nástrojů nebo stav peněžních prostředků,
c)   rozsah, v jakém je majetek zákazníka použit k obchodům spočívajícím ve financovaní cenných papírů a
d)   podíl případného výnosu získaného zákazníkem v souvislosti s použitím majetku nebo jeho části k obchodům spočívajícím ve financovaní cenných papírů a základ, ze kterého výnos naběhl.

(2) Obchodník s cennými papíry může při poskytování informace vztahující se k výnosu z nevypořádaného obchodu podle odstavce 1 zvolit, zda ve výpisu uvede ve vztahu k údajům podle písmen a) a b) údaje k datu uzavření obchodu, nebo k datu vypořádání. Obchodník s cennými papíry nesmí v jednom výpisu použít oba způsoby určení rozhodného dne.

(3) Obchodník s cennými papíry poskytne informace podle odstavce 1 nejméně jednou za kalendářní rok.

§ 36
Lhůty informování o pokynech

(1) Obchodník s cennými papíry poskytne zákazníkovi informace podle § 15q odst. 1 zákona týkající se provedení pokynu bez zbytečného odkladu, pokud tato vyhláška nestanoví jinak. Pokud se pokyn týká dluhových cenných papírů financujících smlouvu o hypotečním úvěru, informuje obchodník s cennými papíry zákazníka nejpozději jeden měsíc po provedení pokynu, v takovém případě sdělí zákazníkovi i podmínky hypotečního úvěru.

(2) Obchodník s cennými papíry informuje zákazníka o stavu neprovedeného pokynu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zákazníka.

Díl 2
Další požadavky na informování zákazníka, který není profesionálním zákazníkem

§ 37
Informace poskytované zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem

(1) Informace podle § 15d odst. 1 písm. a) a b) zákona poskytované obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, obsahují přiměřeně okolnostem také

a)   kontaktní údaje potřebné pro zajištění funkční komunikace se zákazníkem,
b)   informaci o jazyce nebo jazycích, ve kterých může zákazník s obchodníkem s cennými papíry komunikovat, a ve kterých od něj bude dostávat informace,
c)   informaci o způsobu komunikace mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, včetně způsobu zadávání pokynů, pokud k nim má docházet,
d)   informaci o povolení nebo registraci k poskytování investičních služeb, včetně názvu a sídla orgánu, který povolení vydal,
e)   informaci o skutečnosti, že obchodník s cennými papíry jedná prostřednictvím vázaného zástupce, včetně uvedení státu, ve kterém je zástupce registrován,
f)   informaci o povaze, četnosti a termínech zasílání informací o poskytovaných službách a
g)   popis pravidel pro případ střetu zájmů; tuto informaci lze případně poskytnout v souhrnné podobě; na žádost zákazníka však obchodník s cennými papíry sdělí další podrobnosti o těchto pravidlech, případně zákazníka informuje, kde se může s pravidly seznámit.

(2) Informace sdělované investičním zprostředkovatelem zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, obsahují vždy údaje o osobě, které předává pokyny.

(3) Pokud obchodník s cennými papíry nakládá s majetkem zákazníka, informace podle § 15d odst. 1 písm. f) zákona určené zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, obsahují

a)   je-li to na místě, také údaje o opatřeních na ochranu majetku zákazníků a systému odškodnění zákazníků a systému pojištění vkladů, která se týkají majetku zákazníka; tyto informace postačí v obecné rovině,
b)   upozornění, že investiční nástroje nebo peněžní prostředky zákazníka mohou být v držení třetí osoby jménem obchodníka s cennými papíry, poučení o odpovědnosti obchodníka s cennými papíry za úkony třetí osoby a důsledcích platební neschopnosti třetí osoby pro zákazníka,
c)   upozornění, že investiční nástroje zákazníků jsou u třetí osoby vedeny souhrnně na účtu zákazníků, pokud jsou takto vedeny, s výrazným poučením o rizicích, která z toho vyplývají,
d)   upozornění, že investiční nástroje nemohou být v majetku třetí osoby, u níž jsou vedeny, identifikovatelné a rozlišitelné od majetku této třetí osoby, plyne-li to ze zahraniční právní úpravy; s výrazným poučením o rizicích, která z toho vyplývají, a
e)   informace o povinnostech obchodníka s cennými papíry ve vztahu k použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku zákazníka, obchodníkem s cennými papíry pro účely obchodu spočívajícího ve financování cenných papírů, k obchodu na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka a poučení zákazníka o souvisejících rizicích.

(4) Informace o nákladech a poplatcích poskytované obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, podle § 15d odst. 1 písm. e) zákona obsahují přiměřeně okolnostem alespoň

a)   celkovou cenu, kterou zákazník zaplatí v souvislosti s investičním nástrojem nebo investiční službou, včetně souvisejících odměn, provizí, poplatků, výloh a všech daní placených prostřednictvím obchodníka s cennými papíry rozepsanou tak, že je v každém případě zřejmé, kolik činí provize; pokud nelze přesnou cenu vyčíslit, uvede obchodník s cennými papíry alespoň základ, ze kterého se celková cena vypočítá, aby si ji zákazník mohl ověřit,
b)   měnu, ve které má být cena nebo její část hrazena, včetně směnných kurzů a nákladů,
c)   upozornění na možnost, že v souvislosti s investiční službou nebo s obchody spojenými s investičním nástrojem mohou vzniknout zákazníkovi další náklady, včetně daní, které neplatí obchodník s cennými papíry a ani je neúčtuje zákazníkovi, a
d)   platební podmínky či údaje o jiném plnění.

(5) Obchodník s cennými papíry poskytne zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, údaje o pravidlech pro provádění pokynů podle § 15d odst. 1 písm. i) zákona obsahující

a)   popis relativní důležitosti, kterou obchodník s cennými papíry v souladu s kritérii uvedenými v § 15l odst. 1 zákona připisuje faktorům podle § 15l odst. 1 písm. a) až h) zákona, nebo popis postupu, kterým obchodník s cennými papíry určuje relativní důležitost těchto faktorů,
b)   seznam převodních míst, která obchodník s cennými papíry využívá, a
c)   výrazné upozornění, že výslovný pokyn zákazníka může obchodníkovi s cennými papíry bránit v provedení pokynu podle pravidel provádění pokynů za nejlepších podmínek.

(6) Z informace poskytnuté zákazníkovi nesmí vyplývat, že orgán dohledu podporuje nebo schvaluje produkty nebo služby obchodníka s cennými papíry.

§ 38
Informace poskytované zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, ve zvláštních případech

(1) Pokud informace, kterou obchodník s cennými papíry sděluje zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, srovnává investiční služby, investiční nástroje nebo osoby poskytující investiční služby, srovnání musí

a)   být účelné, přesné a vyvážené,
b)   obsahovat informaci o zdroji informací, které byly pro srovnání použity, a
c)   popsat nejdůležitější skutečnosti a předpoklady, z nichž srovnání vychází.

(2) Pokud informace sdělovaná obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, zahrnuje údaje o výkonnosti investičního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby v minulosti,

a)   nesmí být takový údaj nejvýraznějším prvkem sdělení,
b)   musí tato informace zahrnovat vhodné údaje o výkonnosti nejméně za pět bezprostředně předcházejících let; není-li takových údajů, uvedou se údaje za celé období, kdy byl investiční nástroj nabízen, kdy byl zaveden finanční index či poskytována investiční služba; informace musí být vždy založena na úplných dvanáctiměsíčních obdobích,
c)   v informaci musí být zřetelně uvedeno referenční období a zdroj informací,
d)   informace musí obsahovat výrazné upozornění, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů,
e)   musí být uvedena zahraniční měna, včetně sdělení, že výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu, ledaže údaje sdělované zákazníkovi neobsahují hodnoty vyjádřené v jiné měně, než je měna státu, kde má zákazník sídlo nebo bydliště, a
f)   informace musí obsahovat údaje o vlivu provizí, odměn a dalších poplatků, ledaže údaje sdělované zákazníkovi nejsou založeny na hrubé výkonnosti.

(3) Pokud informace sdělovaná obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, obsahuje simulaci minulého výkonu nebo na ni odkazuje,

a)   musí taková simulace vycházet ze skutečné minulé výkonnosti
1.  podkladového finančního indexu nebo investičního nástroje, nebo
2.  stejného finančního indexu nebo investičního nástroje,
b)   informace musí splňovat podmínky odstavce 2, písm. a) až c), e) a f) a
c)   informace musí obsahovat výrazné upozornění, že se dané údaje týkají simulované výkonnosti v minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

(4) Pokud se informace sdělovaná obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, týká budoucí výkonnosti,

a)   nesmí vycházet ze simulované výkonnosti v minulosti ani na ni nesmí odkazovat,
b)   musí vycházet z rozumných předpokladů podložených objektivními údaji,
c)   jedná-li se o hrubý výhled výkonnosti, musí zahrnovat vliv provizí, odměn a dalších poplatků a
d)   musí obsahovat výrazné upozornění, že očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

(5) Pokud informace sdělovaná obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, obsahuje údaje o zdanění, musí obsahovat výslovné upozornění, že zdanění závisí na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.

(6) Aniž jsou dotčena další ustanovení této vyhlášky, informace sdělované obchodníkem s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, obsahují v případě investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona přiměřeně okolnostem

a)   údaj o způsobu ocenění a frekvenci oceňování investičních nástrojů, které jsou součástí obhospodařovaného majetku zákazníka,
b)   informace o podmínkách, za nichž může obchodník s cennými papíry pověřit obhospodařováním majetku zákazníka nebo jeho části třetí osobu,
c)   informaci o ukazatelích (benchmark), s nimiž bude výkonnost obhospodařovaného majetku zákazníka srovnávána,
d)   informaci o druzích investičních nástrojů, které mohou být součástí obhospodařovaného majetku zákazníka, a druzích obchodů, které mohou být s takovými investičními nástroji uskutečněny, včetně případných limitů týkajících se takových obchodů a investičních nástrojů, a
e)   informaci o investičních cílech, míře rizika limitující volnou úvahu obhospodařovatele, jakož i veškerých konkrétních omezeních volné úvahy obhospodařovatele.

§ 39
Informace o provedeném pokynu a stavu majetku zákazníka

(1) Informace o provedeném pokynu určená zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje,

a)   údaje o obchodníkovi s cennými papíry,
b)   identifikaci zákazníka,
c)   datum provedení pokynu,
d)   čas provedení pokynu,
e)   typ pokynu,
f)   identifikační údaje místa provedení pokynu,
g)   identifikační údaje investičního nástroje,
h)   ukazatel nákupu nebo prodeje,
i)   charakter pokynu, pokud nejde o pokyn k nákupu nebo prodeji,
j)   množství,
k)   jednotkovou cenu,
l)   celkovou cenu,
m)   celkovou výši provizí a účtovaných výloh; na požádání zákazníka obchodník s cennými papíry provize a účtované výlohy rozepíše na jednotlivé položky,
n)   informace o povinnostech zákazníka týkajících se vypořádání obchodu, včetně lhůty pro zaplacení nebo dodání, a informace o účtu, v rozsahu potřebném pro vypořádání, pokud nebyly informace o účtu sděleny zákazníkovi dříve, a
o)   údaj o protistraně, pokud byl protistranou obchodu obchodník s cennými papíry provádějící pokyn, osoba s ním propojená nebo jeho jiný zákazník, ledaže šlo o obchod v systému s anonymním obchodováním.

(2) Pokud je pokyn prováděn po částech, obchodník s cennými papíry může zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, sdělit namísto jednotkové ceny cenu jednotlivé tranše nebo průměrnou cenu; na žádost zákazníka sdělí vždy cenu jednotlivých tranší.

(3) Obchodník s cennými papíry může zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, poskytnout informace uvedené v odstavci 1 pomocí standardizovaných kódů, pokud zákazníkovi vysvětlí význam těchto kódů.

(4) Obchodník s cennými papíry zašle zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, informace nejpozději

a)   následující obchodní den po provedení pokynu,
b)   následující obchodní den po doručení potvrzení, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, nebo
c)   jednou za šest měsíců, pokud se pokyny týkají cenných papírů kolektivního investování a pokud se provádějí pravidelně.

(5) Pokud v souladu se smlouvou se zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem, mohou z obchodů na účet zákazníka vyplynout potenciální mimořádné závazky, zejména při obchodování s využitím pákového efektu, je obchodník s cennými papíry povinen informovat zákazníka o ztrátách, které přesáhly předem dohodnutý limit, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce

a)   obchodního dne, ve kterém byl limit překročen, nebo
b)   následujícího obchodního dne, pokud byl limit překročen v neobchodní den.

§ 40
Informace o nakládání s majetkem zákazníka při obhospodařovaní portfolia

(1) Obchodník s cennými papíry v rámci poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona poskytuje zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, informace o stavu majetku obsahující

a)   údaje o obchodníkovi s cennými papíry,
b)   číslo nebo jiné označení účtu zákazníka,
c)   složení a ocenění portfolia, zahrnující identifikační údaje jednotlivých investičních nástrojů v portfoliu, jejich tržní hodnotu anebo reálnou hodnotu, pokud není tržní hodnota k dispozici, peněžní zůstatky na začátku a na konci vykazovaného období a údaje o výkonnosti portfolia během vykazovaného období,
d)   celkovou výši poplatků a dalších účtovaných položek vzniklých během vykazovaného období s rozpisem alespoň celkových poplatků za obhospodařování a celkových nákladů spojených s prováděním obchodů účtovaných zákazníkovi; na žádost obchodník s cennými papíry poskytne zákazníkovi podrobný rozpis,
e)   srovnání skutečné výkonnosti portfolia za vykazované období a referenční výkonnosti, pokud byla se zákazníkem dohodnuta,
f)   výši dividend, úroků a jiných úhrad přijatých ve vykazovaném období v souvislosti s obhospodařováním portfolia,
g)   údaje o úkonech emitenta zakládajících práva v souvislosti s investičními nástroji v majetku zákazníka a
h)   údaje uvedené v § 39 odst. 1 písm. c) až l) ke každému provedenému obchodu.

(2) Pokud se zákazník, který není profesionálním zákazníkem, dohodne s obchodníkem s cennými papíry na poskytování údajů po každém provedeném obchodu, poskytuje obchodník s cennými papíry zákazníkovi informace podle § 39.

(3) O ztrátách, které přesáhly předem dohodnutý limit v souvislosti s obhospodařováním majetku zákazníka podle § 15r odst. 2 zákona, informuje obchodník s cennými papíry zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, nejpozději do konce

a)   obchodního dne, ve kterém byl limit překročen, nebo
b)   následujícího obchodního dne, pokud byl limit překročen v neobchodní den.

(4) Informace podle odstavce 1 poskytuje obchodník s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, alespoň jednou za

a)   měsíc, pokud smlouva se zákazníkem umožňuje obchodníkovi s cennými papíry obhospodařovat portfolio i způsobem, který využívá pákový efekt,
b)   tři měsíce, pokud o to požádá zákazník,
c)   dvanáct měsíců, pokud si zákazník vyžádal podávání informací o provedených obchodech pro každý obchod zvlášť a pokud předmětem obchodu nejsou deriváty, nebo
d)   šest měsíců v ostatních případech.

(5) Obchodník s cennými papíry informuje zákazníka o možnosti podat žádost podle odstavce 4 písm. b).

§ 41
Některé další lhůty pro poskytování informací zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem

(1) Informace podle § 15d odst. 1 písm. a) až f) zákona a § 34 odst. 1, § 37 a § 38 odst. 6 poskytne obchodník s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, v dostatečném předstihu před poskytnutím investiční služby.

(2) Informace o obsahu závazkového vztahu podle § 15d odst. 1 písm. g) zákona a informace podle § 37 odst. 1 a odst. 3 písm. a) vztahující se k závazku plynoucímu ze smlouvy týkající se požadované investiční služby poskytne obchodník s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, ještě před uzavřením takové smlouvy.

(3) Obchodník s cennými papíry může poskytnout informace podle odstavců 1 a 2 okamžitě po zahájení poskytování investiční služby podle odstavce 1 nebo okamžitě poté, co je zákazník vázán smlouvou podle odstavce 2, pokud

a)   obchodník s cennými papíry nemohl dodržet lhůtu podle odstavce 1, protože smlouva byla uzavřena na dálku na žádost zákazníka a s použitím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnout informace v souladu s odstavci 1 a 2, nebo
b)   se použije § 54b odst. 10 občanského zákoníku; povinnosti podle § 54b občanského zákoníku tím nejsou dotčeny. Obchodník s cennými papíry se přitom považuje za dodavatele podle § 52 odst. 2 občanského zákoníku a zákazník, který není profesionálním zákazníkem, za spotřebitele podle § 52 odst. 3 občanského zákoníku.

Díl 3
Lhůty pro poskytování informací profesionálním zákazníkům

§ 42

Informace podle § 15g věty první zákona a § 34 odst. 1 písm. e) až g) poskytne obchodník s cennými papíry profesionálnímu zákazníkovi v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby.

Díl 4
Informace vyžadované od zákazníka

§ 43

(1) Obsahem informací o odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které obchodník s cennými papíry zjišťuje při poskytování investiční služby od zákazníka podle § 15h odst. 1 písm. a) a b) a § 15i odst. 1 zákona, jsou v rozsahu podle § 15i odst. 2 zákona údaje o

a)   odborných znalostech zákazníka v oblasti investic, zejména o znalostech služeb, investičních nástrojů a obchodů,
b)   vzdělání a povolání nebo dřívějším povolání zákazníka, pokud se vztahuje k obchodům s investičními nástroji, a
c)   předchozích zkušenostech zákazníka v oblasti investic, zejména o délce, frekvenci, rozsahu a povaze obchodování.

(2) Obsahem informací o finančním zázemí zákazníka, které obchodník s cennými papíry zjišťuje podle § 15h odst. 1 písm. c) zákona, jsou přiměřeně poskytované investiční službě alespoň údaje o

a)   zdroji a výši pravidelných příjmů,
b)   výši majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí a
c)   finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách.

(3) Obsahem informací o cílech zákazníka, které obchodník s cennými papíry zjišťuje podle § 15h odst. 1 písm. d) zákona, jsou přiměřeně poskytované investiční službě alespoň údaje o

a)   době, po kterou hodlá zákazník investiční nástroje držet,
b)   toleranci a preferencích ve vztahu k rizikům a
c)   účelu investice.

Hlava II
Přípustnost pobídek

§ 44

(1) Pobídky jsou v mezích § 15 odst. 1 a 3 zákona přípustné, pokud

a)   jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi,
b)   jsou hrazeny třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytovány třetí stranou či za třetí stranu a
1.  zákazník byl před poskytnutím hlavní nebo doplňkové investiční služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejich výpočtu, pokud je nelze zjistit předem,
2.  pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby a
3.  pobídka není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat v nejlepším zájmu zákazníka.

(2) Přípustné jsou pobídky, které umožní nebo jsou nezbytné pro poskytování investičních služeb a jejichž poskytnutí není v rozporu s odbornou péčí obchodníka s cennými papíry.

(3) Obchodník s cennými papíry může údaje podle odstavce 1 písm. b) poskytnout v podobě souhrnného popisu hlavních podmínek pobídky, na žádost zákazníka však vždy sdělí též podrobnosti.

Hlava III
Provádění pokynů

§ 45
Souhlas zákazníka

Obchodník s cennými papíry je povinen získat předchozí souhlas zákazníka s

a)   pravidly provádění pokynů a
b)   prováděním pokynů mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

§ 46
Obsah pravidel pro provádění pokynů, jejich sledování a přezkoumání

(1) Pravidla pro provádění pokynů ve vztahu k jednotlivým typům investičních nástrojů obsahují

a)   informace o převodních místech, kde obchodník s cennými papíry provádí pokyny, a faktory, které ovlivnily volbu převodního místa, a
b)   označení osoby, které obchodník s cennými papíry předává pokyny, nebo osoby, jejímž prostřednictvím obchodník s cennými papíry pokyny provádí.

(2) Pokud existuje více srovnatelných míst k provedení pokynu, pravidla pro provádění pokynů za účelem posouzení a porovnání výsledků pro zákazníka, které by dosáhl provedením pokynu v každém z převodních míst uvedených v zásadách provádění pokynů, které je schopno pokyn splnit, mohou vzít v potaz pouze vlastní provize a náklady obchodníka s cennými papíry na provedení pokynu v jednotlivých převodních místech.

(3) Obchodník s cennými papíry průběžně vyhodnocuje účinnost pravidel pro provádění pokynů, zejména kvalitu provedení pokynů ze strany třetí osoby a zjištěné nedostatky odstraňuje bez zbytečného odkladu.

(4) Přezkoumání pravidel pro provádění pokynů provádí obchodník s cennými papíry vždy neprodleně po významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu nejlepší možný výsledek pro zákazníka, nejméně však jednou ročně.

§ 47
Relativní důležitost faktorů

Pokud obchodník s cennými papíry provádí pokyn zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, provedení pokynu za nejlepších podmínek se určí z hlediska celkového plnění, které se skládá z ceny investičního nástroje a nákladů spojených s provedením pokynu, kam patří i veškeré výlohy zákazníka přímo související s provedením pokynu, včetně poplatků převodním místům, poplatků za zúčtování a případných dalších poplatků placených třetím osobám, které se účastní na provedení pokynu.

Hlava IV
Sdružování pokynů a obchodů

§ 48
Pravidla pro sdružování pokynů a obchodů

(1) Obchodník s cennými papíry je oprávněn provést pokyn zákazníka společně s obchodem na vlastní účet nebo s pokynem jiného zákazníka (dále jen „sdružovat pokyny“), jestliže

a)   není pravděpodobné, že sdružení pokynů bude pro zákazníky, jejichž pokyny mají být sdruženy, méně výhodné než jejich samostatné provedení,
b)   zákazník, jehož pokyn má být sdružen, byl informován, že sdružení tohoto pokynu pro něj může být méně výhodné než jeho samostatné provedení, pokud taková situace může nastat,
c)   rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého pokynu uskuteční v souladu s pravidly podle § 8 odst. 1 písm. h) a
d)   rozvržení plnění a závazků ze sdruženého pokynu nepoškodí žádného zákazníka.

(2) Pokud byl sdružený pokyn zákazníka a obchod na vlastní účet proveden pouze částečně, obchodník s cennými papíry přizná plnění a odpovídající závazky ze sdruženého pokynu přednostně zákazníkovi, ledaže jsou splněny podmínky podle odstavce 3.

(3) Pokud je obchodník s cennými papíry schopen doložit, že sdružený pokyn se uskutečnil za výhodnějších podmínek, než jakých by pravděpodobně dosáhl u jednotlivých pokynů, nebo by se neuskutečnil vůbec, může rozdělit plnění a závazky ze sdruženého pokynu poměrně.

§ 49
Výjimky ze zveřejnění neprovedených limitních pokynů

Obchodník s cennými papíry nemusí zpřístupnit ostatním účastníkům trhu informace uvedené v § 15o odst. 1 písm. e) zákona, jestliže

a)   zákazník požaduje výslovně, aby obchodník s cennými papíry limitní pokyn nezpřístupnil ostatním účastníkům trhu, nebo
b)   limitní pokyn má, ve srovnání s obvyklým tržním objemem, velký rozsah, stanovený přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů12).

ČÁST ČTVRTÁ
Přechodné ustanovení

§ 50

Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel uvede své poměry do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená touto vyhláškou přiměřeně.

ČÁST PÁTÁ
Závěrečná ustanovení

§ 51
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  vyhláška č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky,
2.  vyhláška č. 429/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti  investičního zprostředkovatele.

§ 52
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu).
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
2)   Čl. 2 odst. 10 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
3)   § 26 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
4)   Příloha č. 1 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
5)   § 112 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
6)   Část třetí vyhlášky č. 123/2007 Sb.
7)   Část první vyhlášky č. 123/2007 Sb.
8)   Část pátá vyhlášky č. 123/2007 Sb.
§ 9b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
9)   § 16a odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb.
10)   Čl. 81 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES.
11)   § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

E-shop

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Pavel Chlíbek, Vladimír Mana, Eva Mazancová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ... pokračování

Cena: 765 KčKOUPIT

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ... pokračování

Cena: 197 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.