Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


234

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2008,

kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., (dále jen „zákon“) a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 2 znějí:

„d)   formu a způsob, kterým obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji,
e)   údaje, které jsou za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2) součástí informace o obchodu podle písmene d),
f)   náležitosti, lhůty a způsob zasílání zpráv externího auditora nebo auditorské společnosti České národní bance o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka.

2) Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.“.

2. V § 2 písm. a) se slova „podle datového souboru“ zrušují.

3. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   zrušeným obchodem obchod, jehož právní důvod odpadl,
d)   kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem obchodníka s cennými papíry předkládají výkazy České národní bance.“.

4. V § 3 písmeno a) zní:

„a)   výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6 odst. 3;“.

5. V § 4 písm. d) se v úvodní části ustanovení za slova „§ 6“ vkládají slova „odst. 1“.

6. V § 4 písm. e) bodě 1 se slova „§ 6 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 7“.

7. V § 4 písm. e) bodě 2 se slova „§ 6 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 7“.

8. V § 4 písm. e) bodě 3 se slova „§ 6 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 7“.

9. V § 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji, jejich zrušení nebo změnách, zasláním výkazu MKT (ČNB) 40-97, vypracovaného podle datového souboru MOKAS40, způsobem uvedeným v § 7. Rozsah a struktura výkazu a způsob zaznamenání údaje o změně obchodu jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.“ .

10. V § 5 písm. c) se slova „§ 6 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 8a odst. 1“.

11. V § 5 písm. e) se slova „§ 6 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 8a odst. 1“.

12. V § 5 písm. g) se slova „§ 6“ nahrazují slovy „§ 7“.

13. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

㤠6
Způsob zasílání některých informací

(1) Informaci uvedenou v § 3 písm. b) a § 4 písm. d) zasílá obchodník s cennými papíry České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny s jednoznačným označením informační povinnosti, nebo na pevném nosiči dat (CD, DVD). Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu.

(2) Hlášení podle § 5 písm. h) zasílané v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry je zašle na adresu České národní banky s jednoznačnou identifikací informační povinnosti.

(3) Informaci uvedenou v § 3 písm. a) zašle obchodník s cennými papíry v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku4) na adresu elektronické podatelny České národní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na pevném nosiči dat (CD, DVD).


3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
4) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).“.

14. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Zpráva auditora

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, že jeho externí auditor nebo auditorská společnost předloží České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka obdobně způsobem podle § 6 odst. 1 nebo 2

a)   v případě roční informace do 4 měsíců po skončení příslušného účetního období,
b)   bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků.

(2) Zpráva podle odstavce 1 písm. a) obsahuje alespoň údaje uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce. Zpráva podle odstavce 1 písm. b) obsahuje popis zjištěného nedostatku.“.

15. § 7 až 9 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 8 znějí:

㤠7
Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance výkazy podle § 4 písm. a) až c) a e) a f) a § 5 písm. a) až g) v elektronické podobě ve formě datových zpráv prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1, s uvedením dat výkazu, zabezpečí obchodník s cennými papíry

a)   zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby, založeným na kvalifikovaném certifikátu5), nebo
b)   elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu6).

(3) Obchodník s cennými papíry může namísto postupu podle odstavce 1 předávat výkazy České národní bance způsobem pro předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů podle zvláštního právního předpisu upravujícího předkládání výkazů bankami7).

(4) Obchodník s cennými papíry může namísto postupu podle odstavců 1 a 3 poskytnout informaci podle § 4 písm. f) České národní bance prostřednictvím regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému tak, že zabezpečí, aby byla součástí informace o obchodech uzavřených na regulovaném trhu podle jiného právního předpisu o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému8).

§ 8
Oprava nesprávných a neúplných výkazů

Pokud obchodník s cennými papíry zjistí, že údaje výkazu předaného České národní bance jsou nesprávné nebo neúplné, opravený výkaz a v případě potřeby i výkazy související předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti a uvědomí Českou národní banku o obsahu a důvodu opravy.

§ 9
Kontaktní osoby

(1) Obchodník s cennými papíry sdělí České národní bance

a)   jméno a příjmení kontaktní osoby,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,
c)   údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby nebo údaj o kvalifikovaném systémovém certifikátu.

(2) Obchodník s cennými papíry sdělí České národní bance každou změnu údajů podle odstavce 1.


5) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
6) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
7) Opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších změn.
8) Vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.“.

16. Za přílohu č. 15 se doplňují přílohy č. 16 a 17, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9 znějí:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Obchodník s cennými papíry poskytne České národní bance informace podle § 4 písm. f) vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé ve vztahu k obchodům uzavřeným 1. listopadu 2008.

2. Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, že jeho externí auditor nebo auditorská společnost předloží zprávu podle § 6a odst. 1 písm. a) způsobem podle § 6 odst. 1 nebo 2 vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé za rok 2008.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 266/2004 Sb., o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu, se zrušuje.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Ján Matejka, Jan Bárta, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, přímo z dílny Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Kniha přináší podrobný komentář všech ustanovení zákona o veřejných výzkumných institucích a shrnuje nejdůležitější judikaturu k tomuto ...

Cena: 1 375 KčKOUPIT

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.