Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


190

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):

Čl. I

Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb., vyhlášky č. 386/2003 Sb. a vyhlášky č. 88/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.“.

Dosavadní odstavce 1 až 11 se označují jako odstavce 2 až 12.

2. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Tento prostor se uzavře zakrytím odpovídajícím příslušné technické normě1).“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 1 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1b zní:

㤠1a
Technické požadavky na zařízení pro kontinuální denaturaci
[k § 21 odst. 1 písm. a) a c) zákona o lihu ]

(1) Přívodní potrubí, kterým je veden denaturační prostředek při kontinuální denaturaci, musí být před ústím do potrubí vedoucího líh opatřeno měřidlem.

(2) Množství denaturačního prostředku užitého při kontinuální denaturaci lihu je měřeno měřidly splňujícími požadavky zákona o metrologii1b).


1b) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 odst. 1 se slova „zvláštním zákonem1a),“ nahrazují slovy „zákonem o metrologii1b),“.

6. V § 2 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6.

7. V § 2 odst. 3 se slova „a označením množství lihu zbývajícího pod nulovým bodem“ zrušují.

8. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠3
Metody stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu a způsob výpočtu množství lihu
[k § 21 odst. 1 písm. b) zákona o lihu ]

(1) Pro stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu, s výjimkou lihu denaturovaného, jsou rozhodné výsledky měření

a)   hustoty stanovené pyknometrickou metodou,
b)   hustoty stanovené areometrem, který splňuje podmínky stanovené zákonem o metrologii1b) pro měření při teplotě 20 stupňů C,
c)   metodou plynové chromatografie,
d)   hustoty stanovené pomocí elektronického frekvenčního oscilátoru, nebo
e)   hustoty stanovené pomocí hydrostatických vah.

V případě lihu denaturovaného se postupuje podle odstavce 8.

(2) Objemová koncentrace lihu v přiboudlině se stanovuje pyknometrickou metodou v destilátu z vodního roztoku získaného extrakcí přiboudliny petroléterem za přídavku nasyceného roztoku chloridu sodného nebo metodou plynové chromatografie.

(3) Hustota lihu se vypočítá podle vzorce uvedeného včetně hodnot koeficientů v příloze č. 1 části A.

(4) Při stanovení objemového množství lihu, kdy objem lihu je měřen ve skladovacích nádržích z oceli nebo v měřidlech z oceli nebo z britania stanovených zvláštním právním předpisem2), se provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost těchto materiálů vynásobením zjištěného objemu lihu korekčním faktorem uvedeným v příloze č. 1 části B.

(5) Při stanovení objemové koncentrace lihu pyknometrickou metodou se provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost pyknometrů z různých druhů skla vynásobením zjištěné hustoty korekčním faktorem uvedeným v příloze č. 1 části C.

(6) Výpočet objemového množství etanolu se provádí způsobem uvedeným v příloze č. 1 části D.

(7) Při použití více metod měření uvedených v odstavci 1 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou stanovení hustoty pyknometricky.

(8) Pro stanovení objemové koncentrace denaturovaného lihu jsou rozhodné výsledky měření

a)   metodou plynové chromatografie, nebo
b)   metodou kapalinové chromatografie.

(9) Při použití více metod měření uvedených v odstavci 8 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou plynové chromatografie.


2) Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.“.

9. V § 5 odst. 2 se za slova „Zvláštně denaturovaný“ vkládají slova „a obecně denaturovaný“ a za slova „druh lihu“ se doplňují slova „a musí odpovídat platným technickým normám“.

10. V § 6 odst. 5 se slovo „kysličníku“ nahrazuje slovem „oxidu“.

11. V příloze č. 2 u položky č. 22 se ve sloupci Účel použití denaturovaného lihu slovo „alternativního“ zrušuje.

12. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze č. 4 položka č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 4 u položky č. 6 ve sloupci Specifikace činnosti ve větě „výroba lihovin s výjimkou emulzních likérů a výroba jiných výrobků obsahujících líh včetně výroby alternativních motorových paliv“ se slovo „alternativních“ zrušuje.

15. V příloze č. 4 Poznámka * zní:

„* Za ztráty do normy se pokládají ztráty, ke kterým došlo při dopravě lihu po železnici v drážních cisternách, a to nejvýše 2 %, pokud k těmto ztrátám došlo za okolností specifikovaných v čl. 31 Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM – Přípojek B k Úmluvě), ve znění sdělení č. 49/2006 Sb. m. s., vyhlášky č.  8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů, a pod podmínkou, že železniční cisterna, u které byla ztráta zjištěna, byla na všech vpustních a výpustních otvorech zabezpečena závěrami.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

E-shop

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Mezinárodní výměna informací

Mezinárodní výměna informací

Jaroslav Dombrowski, Gabriela Buchtová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je společným dílem pracovníků finanční správy, kteří se již mnoho let zabývají problematikou mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodního zdaňování. Jejím cílem je čtenáři poutavou a zajímavou formou přiblížit základní zásady mezinárodní výměny informací a mezinárodního ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.