Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


184

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

Čl. I

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 554/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1b)“.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:


1b)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.“.

2. V poznámce pod čarou č. 6 se číslo „22“ nahrazuje číslem „32“.

3. § 11 zní:

㤠11

Ústav zapíše žádost do seznamu žádostí v pořadí, v jakém mu byla doručena.“.

4. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠12a

Žádost o udělení odrůdového práva Společenství7) lze podat prostřednictvím Ústavu. Ústav na žádosti vyznačí den, v němž mu byla žádost podána.


7)  Čl. 49 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.“.

5. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „podle § 11 odst. 2 nebo § 16“ zrušují.

6. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Námitky se mohou podat pouze z důvodu, že

a)   nejsou splněny podmínky uvedené v § 4 až 6 nebo v § 8,
b)   se vyskytuje překážka přípustnosti návrhu názvu podle § 7 odst. 2.

(4) Námitky musí být podány písemně a musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky a označení právní formy právnické osoby, které námitky podávají,
b)   identifikaci předmětu námitky,
c)   odůvodnění uplatněné námitky, včetně doložení důkazů osvědčujících opodstatněnost uplatněné námitky.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 13 odst. 5 se slova „do vydání“ nahrazují slovy „do dne vydání“, slova „podle § 11 odst. 2 nebo § 16“ a část věty druhé za středníkem se zrušují.

8. V § 14 odst. 1 se slova „Jestliže jsou splněny náležitosti a požadavky podle § 11 odst. 1,“ zrušují.

9. V § 16 odst. 1 se slova „ , jinak řízení zastaví“ zrušují.

10. V § 21 odst. 5 a 6 se slova „majitel patentu“ nahrazují slovy „vlastník patentu“.

11. V § 23e odst. 2 se slova „První udržovací“ nahrazují slovem „Udržovací“, za slovo „splatný“ se vkládá slovo „každoročně“ a za slova „po kalendářním měsíci“ se vkládají slova „který se svým názvem shoduje s názvem kalendářního měsíce“.

12. V § 23e se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 23i odst. 1 se slova „Nestanoví-li tento zákon jinak, nelze u udržovacího poplatku“ nahrazují slovy „U udržovacího poplatku nelze“.

14. V § 28 odst. 3 se slovo „rozhodne“ nahrazuje slovy „vydá rozhodnutí“.

15. V § 28 se odstavce 1, 2 a 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

16. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 408/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. III

V § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., a zákona č. 221/2006 Sb., se za slovo „vlastnictví1a)“ vkládají slova „a ochrany práv k odrůdám1b)“.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:


1b) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č.  92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.  444/2005 Sb. a zákona č. 554/2005 Sb.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Kristina Blažková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.