Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 163/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 51, ze dne 15. 5. 2008

163

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2008

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 112 odst. 4 tohoto zákona, ve znění zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 304/1997 Sb.:

§ 1
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   zemským digitálním televizním vysíláním televizní vysílání ve standardu DVB-T, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno digitální modulační schéma,
b)   zemským analogovým televizním vysíláním televizní vysílání, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využívána analogová modulace s jedním částečně potlačeným postranním pásmem (AM-VSB),
c)   rádiovým kanálem část rádiového spektra vymezená následujícím způsobem:
1.  v I. televizním pásmu 48,5 - 66 MHz pro rádiový kanál označený R1 vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od 48,5 - 56,5 MHz, pro rádiový kanál označený R2 vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů 58 - 66 MHz,
2.  ve III. televizním pásmu 174 - 230 MHz pro rádiový kanál označený Rn a vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od (174 + (n - 6) . 8) do (174 + (n - 5) . 8) v MHz, kde n je rovno 6 až 12,
3.  ve IV. a V. televizním pásmu 470 - 862 MHz pro rádiový kanál označený n a vymezený k zemskému analogovému i digitálnímu vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od (470 + (n - 21) . 8) do (470 + (n - 20) . 8) v MHz, kde n je rovno 21 až 69, přičemž hranici mezi IV. a V. televizním pásmem tvoří horní kmitočet rádiového kanálu 34,
d)   pevnou přijímací anténou směrová anténa se ziskem minimálně 3,5 dB v I. televizním pásmu, 7 dB ve III. televizním pásmu, 10 dB ve IV. televizním pásmu a 12 dB v V. televizním pásmu, umístěná vně budovy v úrovni střechy nebo mimo zástavbu ve výšce 10 m nad úrovní terénu,
e)   televizním přijímačem zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního signálu bez ohledu na způsob příjmu1),
f)   standardním přijímacím zařízením:
1.  pro zemské analogové televizní vysílání televizní přijímač o minimální citlivosti - 61 dBm v I. a III. televizním pásmu a - 58 dBm ve IV. a V. televizním pásmu připojený koaxiálním kabelem s impedancí 75 ? k pevné přijímací anténě,
2.  pro zemské digitální televizní vysílání televizní přijímač o minimální citlivosti - 77 dBm připojený koaxiálním kabelem s impedancí 75 ? k pevné přijímací anténě.
Za standardní přijímací zařízení pro zemské analogové nebo digitální televizní vysílání se považuje i televizní přijímač připojený ke kabelovému systému2) zajišťujícímu společný příjem televizního vysílání,
g)   vysílačem vysílací rádiové zařízení určené pro šíření zemského analogového televizního vysílání (dále jen "analogový vysílač") nebo zemského digitálního televizního vysílání (dále jen "digitální vysílač"),
h)   měřicím bodem místo, kde je měřena intenzita elektromagnetického pole a případné další parametry televizních signálů a subjektivně hodnocena kvalita televizního signálu; měřicí bod je určen zeměpisnými souřadnicemi v soustavě Světového geodetického referenčního systému 1984 (WGS84) podle zvláštního právního předpisu3), podrobnějším popisem místa a adresou, pokud je pro toto místo stanovena,
i)   měřicí soupravou pro měření intenzity elektromagnetického pole souprava tvořená anténou se známým anténním faktorem (dále jen "měřicí anténa"), měřicím přijímačem nebo analyzátorem spektra (dále jen "měřicí přístroj") a koaxiálním kabelem s impedancí přizpůsobenou měřicí anténě a měřicímu přístroji,
j)   anténním faktorem konstanta udávaná v dB, sloužící k přepočítání hodnoty napětí naměřené měřicím přístrojem na svorkách měřicí antény, udávané v dBµV, na intenzitu elektromagnetického pole, udávanou v dBµV/m.

Intenzita elektromagnetického pole
§ 2

(1) Pokrytí území televizním vysíláním se posuzuje na základě zjištěných hodnot intenzity elektromagnetického pole (dále jen "intenzita") signálu zemského televizního vysílání.

(2) Intenzita signálu zemského televizního vysílání se stanovuje v případě

a)   analogového vysílání na základě výpočtu za podmínek podle § 4 a v případě ověření výsledku výpočtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 11,
b)   digitálního vysílání na základě výpočtu za podmínek podle § 5 a v případě ověření výsledku výpočtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 12.

§ 3

(1) Pro účely výpočtu intenzity se používá digitální model terénu v rastru 100 x 100 m s trojúhelníkovou interpolací bez uvažování morfologie zejména zástavby a porostů.

(2) Výpočet intenzity respektuje signály vysílačů, které jsou uvedeny v databázi Českého telekomunikačního úřadu a jejichž provoz zvyšuje úroveň rušení přijímaného signálu v posuzovaném území (dále jen "známé rušící signály"). Známé rušící signály pro výpočet jsou dány technickými parametry vysílačů provozovaných na území České republiky a zahraničních mezinárodně zkoordinovaných analogových nebo digitálních vysílačů. Při výpočtu se uvažuje pouze troposférické rušení.

§ 4
Metoda stanovení intenzity na území pokrytém signálem zemského analogového
televizního vysílání výpočtem

Výpočet intenzity se provádí s následujícími parametry

a)   minimální hodnoty intenzity užitečného signálu zemského analogového televizního vysílání jsou:
b)   křivky šíření elektromagnetických vln jsou vztažené pro 50 % míst, 50 % času pro užitečný signál a pro 50 % míst, 10 % času pro rušící signál,
c)   příjem na pevnou přijímací anténu,
d)   s korekčním faktorem na charakteristiku terénu v místě příjmu (clearance angle) (dále jen "korekční faktor na CA"); korekční faktor na CA musí být obsažen v metodě výpočtu,
e)   ochranné poměry pro výpočet rušení analogového televizního signálu způsobeného digitálním televizním signálem jsou:
f)   ochranné poměry pro výpočet rušení analogového televizního signálu způsobeného analogovým televizním signálem jsou:
1.  pro shodný rádiový kanál:
2.  pro sousední rádiové kanály:

§ 5
Metoda stanovení intenzity na území pokrytém signálem zemského digitálního
televizního vysílání výpočtem

Výpočet intenzity se provádí s následujícími parametry

a)   minimální hodnoty intenzity užitečného signálu zemského digitálního televizního vysílání jsou:
b)   křivky šíření elektromagnetických vln jsou vztažené pro 50 % míst, 50 % času pro užitečný signál a pro 50 % míst, 1 % času pro rušící signál,
c)   příjem na pevnou přijímací anténu,
d)   s korekčním faktorem na CA; korekční faktor na CA musí být obsažen v metodě výpočtu,
e)   systémová varianta zemského digitálního televizního vysílání je s modulačním schématem šedesátičtyřstavové kvadraturní amplitudové modulace (64-QAM), provozním režimem s počtem 6 817 nosných kmitočtů (8K), kódovým poměrem udávajícím míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě 2/3 a ochranným intervalem pro zajištění příjmu nerušeného vícecestným šířením (nežádoucími odrazy) a umožňujícího použití jednofrekvenčních sítí v hodnotě 1/4,
f)   ochranné poměry pro výpočet rušení jsou:

§ 6
Stanovení pokrytí území signálem zemského televizního vysílání

(1) Pokrytí území se stanoví na základě výpočtu intenzity v oblasti, jejíž hranice odpovídají územnímu členění České republiky4) nebo hranicím územní oblasti5) (dále jen "zájmové území").

(2) Zájmové území je pokryto zemským televizním vysíláním, pokud signál z jednoho nebo více vysílačů dosahuje

a)   pro signál zemského analogového televizního vysílání intenzity větší nebo rovné minimální intenzitě pro příjem na pevnou přijímací anténu podle § 4 písm. a) a je dodržena hodnota ochranného poměru podle § 4 písm. e) a f),
b)   pro signál zemského digitálního televizního vysílání intenzity větší nebo rovné minimální intenzitě pro příjem na pevnou přijímací anténu podle § 5 písm. a) a je dodržena hodnota ochranného poměru podle § 5 písm. f).

(3) Pokrytí území signálem zemského televizního vysílání se udává pro jednotlivá zájmová území jako poměr plochy zájmového území pokryté zemským televizním vysíláním a celkové plochy tohoto zájmového území vyjádřený v procentech.

§ 7
Odvozené pokrytí obyvatel
signálem zemského televizního vysílání

(1) Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání se provádí pro jednotlivé obce České republiky, přičemž se vychází z počtu obyvatel jednotlivých obcí podle údajů Českého statistického úřadu vyplývajících z posledního provedeného sčítání lidu6). V případě dostupnosti aktuálních statistických údajů Českého statistického úřadu se při vyhodnocení může vycházet i z těchto aktuálních údajů.

(2) Vyhodnocení pokrytí počtu obyvatel signálem zemského televizního vysílání v obci se provádí pro jednotlivé základní sídelní jednotky7) přiřazené příslušné obci. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v základní sídelní jednotce se stanoví jako součin podílu území základní sídelní jednotky pokrytého signálem zemského televizního vysílání k celkové ploše území základní sídelní jednotky a celkového počtu obyvatel základní sídelní jednotky. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v obci se stanoví jako součet počtu obyvatel pokrytých zemským televizním vysíláním v jednotlivých základních sídelních jednotkách v obci. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v obci se zpravidla uvádí jako poměr zjištěného počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v obci k celkovému počtu obyvatel obce vyjádřený v procentech.

(3) Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání pro celou Českou republiku, případně vybranou část území větší než obec, je dán součtem obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v jednotlivých obcích vybrané části území. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání se zpravidla uvádí jako podíl zjištěného počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání k celkovému počtu obyvatel České republiky nebo vybrané části území vyjádřený v procentech.

§ 8
Ověření výsledků výpočtu měřením

(1) Měření k ověření výsledku výpočtu se provádí zejména v případě

a)   posuzování signálu z jednoho vysílače zejména v okrajových oblastech území pokrytého signálem tohoto vysílače,
b)   posuzování signálu z více vysílačů zejména v členitém horském terénu, na částech území zastíněných terénními překážkami, vysokými budovami a podobně.

(2) V případech, kdy bylo provedeno měření, jsou pro posouzení pokrytí území televizním signálem směrodatné výsledky měření intenzity signálu zemského televizního vysílání a subjektivního hodnocení jeho kvality.

§ 9
Měření intenzity a subjektivní hodnocení
kvality signálu

(1) Měření intenzity se provádí měřicí soupravou s měřicí anténou a subjektivní hodnocení kvality signálu se posuzuje na televizním přijímači připojeném na anténu pro hodnocení kvality signálu.

(2) Minimální požadavky na technické vlastnosti měřicí soupravy a nastavení měřicích přístrojů pro měření intenzity signálu zemského televizního vysílání jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Minimální požadavky na technické vlastnosti televizních přijímačů pro subjektivní hodnocení kvality signálu zemského televizního vysílání jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Postup při provádění subjektivního hodnocení kvality signálu zemského televizního vysílání je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(5) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kvality přijímaných signálů zemského televizního vysílání se provádí na měřicích bodech.

(6) Měřicí body pro měření intenzity a subjektivní hodnocení kvality signálu se volí s ohledem na členitost terénu a zástavby v obci na místech, která nejsou v těsné blízkosti překážek nebo objektů, zastiňujících směr k vysílači, jehož signál je měřen, a nejsou ovlivněna nadzemním metalickým vedením a dalšími vlivy.

(7) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kvality signálu se provádí

a)   ve výšce 10 m nad terénem, pokud touto vyhláškou není stanoveno jinak,
b)   na střechách budov v případech, kdy výškové ohraničení staveb přesahuje výšku 10 m nad terénem.

(8) V případech, kdy je změřená hodnota intenzity:

a)   pro zemské analogové televizní vysílání nižší než hodnota intenzity uvedená v § 4 písm. a), nebo
b)   pro zemské digitální televizní vysílání nižší než hodnota intenzity uvedená v § 5 písm. a),
je pro vyloučení možnosti měření v lokálním minimu, vzniklém vlivem vícecestného šíření televizních signálů, třeba zjistit maximální hodnotu intenzity při horizontální změně umístění měřicí antény o nejméně 1 m. Nasměrováním měřicí antény na měřený vysílač analogové televize nebo na signál s nejlepším subjektivním hodnocením kvality signálu DVB-T se zjistí závislost intenzity na změně výšky měřicí antény v rozmezí 5 m až 10 m. Ze zjištěných hodnot se vybere maximální hodnota intenzity.

(9) Pro každý měřicí bod se stanoví váhový koeficient, který představuje odhad počtu obyvatel dané obce vyjádřený v procentech, které daný měřicí bod reprezentuje. Váhový koeficient pro každý měřicí bod stanovuje měřicí technik v průběhu měření v obci; při stanovení váhového koeficientu se berou v úvahu údaje o počtu obyvatel v příslušné základní sídelní jednotce přiřazené příslušné obci. Součet váhových koeficientů všech měřicích bodů v obci musí být roven 100 %.

(10) Údaje o měřicím bodě, datu, době a dalších podmínkách měření se spolu s naměřenými hodnotami intenzity a údaji o subjektivním hodnocení kvality přijímaných signálů zemského televizního vysílání zaznamenávají do tabulky záznamu měření. Vzor tabulky, způsob jejího vyplnění a formát údajů je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 10
Postup stanovení počtu měřicích bodů

(1) Vybere se nejméně 5 měřicích bodů tak, aby tyto zvolené měřicí body představovaly předpokládaná nejhorší a nejlepší přijímací stanoviště pro příslušný měřený signál. Na měřicích bodech se provede měření intenzity a z naměřených hodnot se stanoví rozdíl intenzit podle vzorce:

(není k dispozici v textové podobě)

(2) Pokud je postupem podle odstavce 1 zjištěna hodnota

(není k dispozici v textové podobě)

§ 11
Měření a vyhodnocení pokrytí území pokrytého signálem zemského analogového televizního vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpravidla území jedné obce, její části nebo území základní sídelní jednotky.

(2) Měřicí anténa se nastavuje ve směru maximální intenzity měřeného signálu a anténa pro subjektivní hodnocení kvality se nastavuje ve směru nejlepšího obrazu.

(3) Subjektivní hodnocení kvality signálu se provádí postupem a podle stupnice uvedené v příloze č. 3 bodu A.2.

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle přílohy č. 3 bodu A.1. a subjektivní hodnocení kvality signálu je v rozmezí stupňů Q3 až Q5 podle přílohy č. 3 bodu A.2. této vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách budov podle § 9 odst. 7 písm. b), je oblast v okolí měřicího bodu považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle přílohy č. 3 bodu A.1. a subjektivní hodnocení kvality signálu je

a)   pro účely skupinového příjmu hodnoceno nejméně stupněm Q4,
b)   pro účely individuálního příjmu hodnoceno nejméně stupněm Q3
podle přílohy č. 3 bodu A.2. této vyhlášky.

(6) Výsledné pokrytí zájmového území je dáno jako procento jednotlivých pokrytých měřicích bodů z celkového počtu měřicích bodů.

§ 12
Měření a vyhodnocení pokrytí území pokrytého signálem zemského digitálního televizního vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpravidla území jedné obce, její části nebo území základní sídelní jednotky.

(2) Měřicí anténa se nastavuje ve směru, ze kterého je přijímán signál zemského digitálního televizního vysílání s nejlepším subjektivním hodnocením kvality.

(3) Na měřicím bodě se kontroluje na analyzátoru spektra tvar spektra přijímaného signálu. V případě, že se provádí měření měřicím přijímačem, provede se měření modulační chybovosti (MER), případně též bitové chybovosti (BER).

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle § 5 písm. a) a subjektivní hodnocení kvality signálu je v rozmezí stupňů Q3 až Q5 podle přílohy č. 3 bodu B.1. této vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách budov podle § 9 odst. 7 písm. b), je oblast v okolí měřicího bodu považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle § 5 písm. a) a subjektivní hodnocení kvality signálu je

a)   pro účely skupinového příjmu hodnoceno stupněm Q5,
b)   pro účely individuálního příjmu hodnoceno nejméně stupněm Q3
podle přílohy č. 3 bodu B.1. této vyhlášky.

(6) Výsledné pokrytí zájmového území je dáno jako procento jednotlivých pokrytých měřicích bodů z celkového počtu měřicích bodů.

§ 13
Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání

(1) Počet obyvatel zájmového území pokrytých signálem zemského televizního vysílání se z naměřených hodnot intenzity a subjektivního hodnocení kvality signálu určuje podle vzorce:
(není k dispozici v textové podobě)

(2) Výsledný počet obyvatel pokrytých zemským televizním vysíláním v území větším, než je zájmové území, je dán součtem počtu obyvatel pokrytých v jednotlivých zájmových územích.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu:
PhDr. Dvořák, CSc. v. r.


1)   § 2 odst. 2 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.
2)   § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
4)   Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).
6)   § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kolektiv - C. H. Beck

O novém vydání stále platí, že jde o zcela ojedinělý počin nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Kniha mapuje nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.