Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 161/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 51, ze dne 15. 5. 2008

161

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008

o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)

Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, k provedení čl. II bodu 1 tohoto zákona:

§ 1
Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na zemské analogové televizní vysílání1)"> 1)*§ 1 písm. b) vyhlášky č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání. a zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   vysílačem velkého výkonu vysílač3) zajišťující zemské analogové televizní vysílání1) na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERP?max) rovným nebo větším než 30 dBW,
b)   vysílačem malého výkonu vysílač3) nebo televizní převaděč zajišťující zemské analogové televizní vysílání1) na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERP?max) menším než 30 dBW,
c)   vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená digitálními vysílači3),
d)   digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný přenos a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,
e)   souběžným vysíláním současné šíření zemského analogového televizního vysílání a zemského digitálního televizního vysílání téhož televizního programu v územní oblasti,
f)   základním souběžným vysíláním souběžné vysílání odpovídající nejméně územnímu rozsahu vysílání z analogového vysílače velkého výkonu.

§ 3
Vymezení územních oblastí

V procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „proces přechodu“) se postupuje po územních oblastech, které jsou vymezeny spojnicemi vrcholových bodů příslušného mnohoúhelníku nebo státní hranicí České republiky. Členění území České republiky na jednotlivé územní oblasti, vymezení vrcholových bodů a grafické znázornění územních oblastí je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4
Základní podmínky přechodu

(1) Rozsah územní oblasti pokryté zemským digitálním televizním vysíláním se posuzuje podle těchto plánovacích parametrů:

a)   modulační schéma šedesátičtyřstavové kvadraturní amplitudové modulace (64-QAM),
b)   provozní režim s počtem 6817 nosných kmitočtů (8K),
c)   kódový poměr udávající míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě 2/3,
d)   ochranný interval pro zajištění příjmu nerušeného nežádoucími odrazy v hodnotě 1/4.

(2) Základní souběžné vysílání je zajišťováno po dobu uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení pro územní rozsah vysílání z vysílačů velkého výkonu uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) K vypnutí vysílače velkého výkonu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení může dojít pouze za podmínky, že je zajištěno základní souběžné vysílání po dobu nejméně 6 měsíců, nestanoví-li toto nařízení jinak, a informační kampaň trvala alespoň po dobu 3 měsíců předcházejících vypnutí tohoto vysílače.

(4) K vypnutí zemského analogového televizního vysílání může dojít pouze za podmínky, že je zajištěno pokrytí příslušné územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním alespoň v rozsahu pokrytí stávajícím zemským analogovým televizním vysíláním a informační kampaň trvala alespoň po dobu 3 měsíců před termínem vypnutí zemského analogového televizního vysílání stanoveným v přílohách č. 3 až 5 k tomuto nařízení.

(5) Rozsah pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním zjišťuje operátor4) vysílací sítě výpočtem nebo ověřuje měřením podle jiného právního předpisu, který stanoví způsob stanovení pokrytí signálem televizního vysílání5).

(6) Pokud toto nařízení stanoví doby pro zajištění základního souběžného vysílání před vypnutím vysílače velkého výkonu nebo souběžného vysílání před vypnutím zemského analogového televizního vysílání delší než doby uvedené v odstavcích 3 a 4, je možné vypnout vysílač nebo vypnout zemské analogové televizní vysílání před uplynutím dob uvedených v přílohách č. 2 až 5 k tomuto nařízení. V takovém případě informační kampaň zajišťuje provozovatel zemského analogového televizního vysílání na území, které je tímto vysíláním pokryto, na vlastní náklady. Podmínky a doby stanovené v odstavcích 3 a 4 nejsou tímto ustanovením dotčeny.

(7) V případech, kdy v příloze č. 2 k tomuto nařízení není stanovena doba základního souběžného vysílání, může provozovatel televizního vysílání ze zákona nebo provozovatel televizního vysílání s licencí vypnout vysílač velkého výkonu, pokud uvolněný rádiový kanál bude bezodkladně po vypnutí tohoto vysílače využit pro účely zemského digitálního televizního vysílání. Doba trvání informační kampaně podle odstavce 3 tím není dotčena.

(8) Maximální použitelné hodnoty technických parametrů rádiových kanálů pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílací síti pro šíření multiplexu veřejné služby (dále jen „vysílací síť 1“) a ve vysílacích sítích 2 a 3 v územních oblastech jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5
Vysílací síť 1

(1) Vysílací síť 16) je tvořena následujícími rádiovými kanály: 29, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 49, 53 a 54.

(2) Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doba základního souběhu a termíny vypnutí vysílače velkého výkonu a termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územních oblastech jsou pro vysílací síť 1 uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Provozovatel vysílání ze zákona ukončí zemské digitální vysílání, které není šířeno ve vysílací síti 1, v územních oblastech Praha, Ústí nad Labem, Plzeň a v části Brno město územní oblasti Brno nejpozději ke dni 30. září 2008 a v územní oblasti Ostrava nejpozději ke dni 30. dubna 2011.

§ 6
Další vysílací sítě
pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání

Rádiové kanály vysílacích sítí 2, 3 a 4, termíny vypnutí vysílačů velkého výkonu a termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územních oblastech pro vysílací sítě 2 a 3 a termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání pro vysílací sítě 2, 3 a 4 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7
Zajištění regionálního zemského
digitálního televizního vysílání

(1) Vysílací sítě 2, 3 a 4 lze využít rovněž za účelem šíření regionálního zemského digitálního televizního vysílání7). V případě využití vysílací sítě 2, 3 nebo 4 pro šíření programu provozovatele vysílání s licencí udělenou podle jiného právního předpisu8) se tato vysílací síť považuje za vysílací síť umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání.

(2) Provozovatelé regionálního zemského analogového televizního vysílání s licencí rozšířenou podle jiného právního předpisu9), jejichž regionální zemské analogové televizní vysílání je šířeno na sdílených rádiových kanálech s provozovatelem celoplošného zem-ského analogového televizního vysílání s licencí, převedou regionální zemské analogové televizní vysílání na regionální zemské digitální televizní vysílání v souladu s postupem tohoto provozovatele celoplošného zem-ského analogového televizního vysílání s licencí, nejpozději však do termínu vypnutí zemského analogového televizního vysílání v příslušné územní oblasti.

§ 8
Vypínání zemského analogového televizního vysílání

(1) Zemské analogové televizní vysílání se vypne v rámci příslušné územní oblasti, v níž bylo zahájeno zemské digitální televizní vysílání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, takto:

a)   vysílače velkého výkonu se vypnou nebo převedou na zemské digitální televizní vysílání podle odstavce 3 v termínech a za podmínek stanovených v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení,
b)   vysílače malého výkonu se vypnou nebo převedou na zemské digitální televizní vysílání podle odstavce 3 nejpozději v termínu podle § 9 a za podmínek stanovených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

Ustanovení § 4 odst. 4 není tímto ustanovením dotčeno.

(2) Při vzniku škodlivé interference10) přiděleného rádiového kanálu pro zemské analogové televizní vysílání způsobené zemským digitálním televizním vysíláním se provedou nezbytná technická opatření k odstranění nebo ke snížení této interference, zejména vypnutí, změna technických parametrů nebo změna rádiového kanálu vysílače malého nebo velkého výkonu, popřípadě snížení výkonu vysílače digitálního vysílání. K vypnutí vysílačů v tomto případě může dojít i v termínu dřívějším, než je stanoveno v přílohách č. 3 až 5 k tomuto nařízení.

(3) Pokud v období základního souběžného vysílání pokrytí územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním šířeným vysílací sítí, v níž jsou umístěny programy

a)   provozovatelů vysílání s licencí, nedosáhne nejméně stejné hodnoty pokrytí území, jakou má pokrytí tohoto území zemským analogovým televizním vysíláním, nebo
b)   provozovatele vysílání ze zákona, nedosáhne hodnoty pokrytí alespoň 95 % obyvatel v územní oblasti,

operátor příslušné vysílací sítě využije rádiový kanál přidělený pro příslušnou územní oblast i pro vysílače na jiných stanovištích v dané územní oblasti, než jsou uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení. V případě, že nelze přidělený rádiový kanál pro takové řešení využít, postupuje operátor vysílací sítě podle odstavce 5.

(4) Pro využití rádiového kanálu na stanovištích, která nejsou uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení, požádá operátor vysílací sítě Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby termíny zahájení a ukončení základního souběžného vysílání a vypnutí zemského analogového televizního vysílání mohly být splněny, nejméně však

a)   6 měsíců pro vysílače velkého výkonu,
b)   2 měsíce pro vysílače malého výkonu

před plánovaným uvedením takového vysílače do provozu.

(5) V případě, že operátor vysílací sítě nemůže v územní oblasti z technických důvodů zajistit pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu stanoveném tímto nařízením, neprodleně o tom informuje příslušného provozovatele vysílání a navrhne Úřadu způsob řešení.

§ 9
Dokončení procesu přechodu

Termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání se stanoví na 11. listopad 2011 s výjimkou územních oblastí Jeseník a Zlín. V těchto oblastech bude zemské analogové televizní vysílání vypnuto 30. června 2012. K 11. listopadu 2011 musí být zajištěno vysílací sítí 1 pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu alespoň 95 % obyvatel, vysílacími sítěmi 2 a 3 pokrytí odpovídající pokrytí zemským analogovým televizním vysíláním a vysílací sítí 4 v rozsahu alespoň 70 % obyvatel.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Operátor vysílací sítě předloží Úřadu na jeho žádost podle § 115 zákona o elektronických komunikacích konkrétní časový harmonogram rozvoje své vysílací sítě zajišťované podle tohoto nařízení.

(2) Úřad shromažďuje informace o průběhu procesu přechodu v jednotlivých územních oblastech, plnění časového harmonogramu rozvoje vysílacích sítí a dalších podmínek stanovených tímto nařízením a vyhodnocuje průběh procesu přechodu.

(3) Úřad na základě údajů a informací podle odstavců 1 a 2 a výsledků vyhodnocení pokrytí příslušné územní oblasti zemským televizním vysíláním podle § 4 odst. 5 vyhodnocuje vždy k 15. březnu a k 15. září příslušného kalendářního roku pro každou územní oblast průběh procesu přechodu. První vyhodnocení provede Úřad k 15. září 2008. Výsledky vyhodnocení Úřad uveřejní do 14 dnů ode dne termínu vyhodnocení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 11

V případě, že provozovatel vysílání s licencí neposkytne pro rozvoj vysílacích sítí rádiové kanály, které jsou součástí souboru technických parametrů11) stanoveného v jeho licenci, zajistí Úřad, pokud to umožní přírodní nebo technické podmínky, pro územní oblasti a kraje, u nichž nebude možno tyto rádiové kanály využít, náhradní rádiové kanály tak, aby bylo možno využít vysílací sítě uvedené v § 6 v termínu stanoveném v § 9.

§ 12
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2008.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.


2)   § 1 písm. a) vyhlášky č. 163/2008 Sb.
3)   § 1 písm. g) vyhlášky č. 163/2008 Sb.
4)   § 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
5)   Vyhláška č. 163/2008 Sb.
6)   § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb.
7)   § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 235/2006 Sb.
8)   Čl. II bod 9 zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
9)   Čl. II bod 8 zákona č. 235/2006 Sb.
10)   § 2 písm. t) zákona č. 127/2005 Sb.
11)   § 2 odst. 1 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb.

E-shop

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 21. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky za rok 2020 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.