Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


156

VYHLÁŠKA

ze dne 28. dubna 2008

o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 47 odst. 6, § 48 odst. 5, § 50 odst. 3, § 51 odst. 5, § 52b odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f odst. 2, § 52g odst. 5 a § 52i odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb., (dále jen "zákon“):

ČÁST PRVNÍ
ZDOKONALOVÁNÍ
ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

Hlava I
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely
profesní způsobilosti řidičů

Díl 1
Vstupní a pravidelná školení

§ 1
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení a rozsah společné části a zvláštních částí výuky jsou stanoveny pro

a)   základní rozsah 140 hodin v příloze č. 1,
b)   rozšířený rozsah 280 hodin v příloze č. 2.

(2) Nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení je 30 osob.

§ 2
Výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Společná část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro všechny skupiny řidičských oprávnění je zaměřena na

a)   charakteristiky převodového systému pro optimální využívání křivky točivého momentu a výkonu motoru, měrné spotřeby paliva, optimální jízdu podle otáčkoměru, oblasti optimálního využití počtu otáček při řazení jednotlivých převodových stupňů,
b)   technické charakteristiky a obsluhu bezpečnostních ovládacích prvků pro řízení vozidla, minimalizaci opotřebení a předcházení poruch jeho funkcí,
c)   specifické vlastnosti dvouokruhových pneumatických servobrzd, meze použití brzd a retardéru, kombinované použití brzd a retardéru, využití vztahu mezi rychlostí vozidla a zařazeným převodovým stupněm, využití setrvačnosti vozidla, užití způsobů
zpomalení a brzdění při jízdě na svazích, zásahy v případě poruchy, elektronické podvozkové systémy, primární a sekundární brzdové systémy, chování při selhání systémů,
d)   optimalizaci spotřeby pohonných hmot,
e)   defenzivní techniku jízdy, zásady bezpečné jízdy, řešení krizových situací.

(2) Zvláštní část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku naložení vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla se zaměřením na síly působící na vozidlo v pohybu, užití převodového poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilitu vozidla a jeho těžiště, typy obalů a palet, hlavní skupiny věcí vyžadující zabezpečení, upínací a zajišťovací techniku, užití zajišťovacích popruhů, kontrolu zajišťovacích zařízení, užití manipulačního vybavení, umístění a přikrytí plachtovinou a její odstranění.

(3) Zvláštní část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku

a)   schopnosti zajistit cestujícím pohodlí a bezpečnost se zaměřením na přizpůsobení jízdy podélným a bočním výkyvům vozidla, ohled na ostatní uživatele silnice, výhodnou pozici vozidla na silnici, vymezené jízdní pruhy, plynulé brzdění, ohled na přečnívání vozidla, užívání specifických dopravních cest, jako jsou dopravní cesty vyhrazené pro určité uživatele, zvládnutí možných rozporů mezi požadavkem na bezpečné řízení a ostatními úlohami, které musí řidič plnit, jednání s cestujícími, zvláštnosti určitých skupin cestujících, jako jsou osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace a děti,
b)   naložení vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla se zaměřením na síly působící na vozidlo v pohybu, síly působící na cestující, užití vhodného převodového poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilitu vozidla a jeho těžiště, klidné brzdění.

§ 3
Výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Společná část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na

a)   režim řidiče, dobu řízení, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávky,
b)   působnost Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě,
c)   vztah předpisů uvedených v písmenu b) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
d)   sankce za porušení ustanovení předpisů uvedených v písmenech b) a c),
e)   přepravy spadající mimo působnost nařízení (ES) č. 561/2006,
f)   výjimky spadající mimo působnost Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR),
g)   režim řidiče při přepravách dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
h)   specifika pracovní doby řidičů podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,
i)   práva a povinnosti řidičů ve vztahu ke kvalifikaci a pravidelným školením řidičů,
j)   technickou způsobilost vozidel,
k)   pravidla silničního provozu,
l)   celní předpisy,
m)   odlišnosti právní úpravy v některých okolních státech,
n)   základy odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla2).

(2) Zvláštní část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   oprávnění k provozování dopravy,
b)   nařízení Rady (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu,
c)   povinnosti podle vzorových smluv pro nákladní dopravu,
d)   význam a obsah dokladů tvořících smlouvu o přepravě,
e)   povolení mezinárodní dopravy,
f)   povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)3),
g)   význam a obsah mezinárodních nákladních listů,
h)   přejíždění hranice,
i)   zástupce zasilatelských společností,
j)   zvláštní doklady doprovázející přepravované věci,
k)   Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)4),
l)   Dohodu o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)5).

(3) Zvláštní část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   přepravu zvláštních skupin osob,
b)   bezpečnostní vybavení autobusů,
c)   zádržný bezpečnostní systém,
d)    zatížení vozidla,
e)   nařízení Rady (EHS) č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy,
f)   nařízení Rady (ES) č. 12/98, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu,
g)   nařízení Komise (ES) č. 2121/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy,
h)   Dohodu o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS) včetně příloh6),
i)   Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)7),
j)   jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy8),
k)   přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu9).

§ 4
Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Společná část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na

a)   ekonomiku a ekologii jízdy,
b)   údržbu a kontroly,
c)   startování a přípravu vozidla před jízdou,
d)   zásady bezpečnosti práce a možná rizika.

(2) Zvláštní část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   jízdu s nákladem,
b)   naložení a složení nákladu s ohledem na různé typy nákladu, jako jsou sypké nebo tekuté materiály, kontejnery,
c)   upevnění břemen a nákladu,

a na praktickou část zaměřenou na přípravu vozidla, údržbu, kontrolu, výměnu pneumatik a použití zimních řetězů.

(3) Zvláštní část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na bezpečnou přepravu osob a praktickou část zaměřenou na přípravu vozidla, údržbu, kontrolu, výměnu pneumatik a použití zimních řetězů a naložení a vyložení zavazadel.

§ 5
Výuka poskytování služeb a logistiky
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Společná část výuky poskytování služeb a logistiky pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na

a)   úvod do logistiky,
b)   základní pojmy,
c)   úlohu logistiky a trendy dopravy,
d)   rozhodování v logistice,
e)   řidiče a podnik,
f)   řidiče a zákazníka,
g)   organizaci práce,
h)   reklamy na voze,
i)   logistiku a životní prostředí.

(2) Zvláštní část výuky poskytování služeb a logistiky pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   řidiče a spedici,
b)   struktury distribučních a obchodních řetězců,
c)   skladové dodávky do maloobchodu, přímé dodávky z výroby do prodejen, přímý prodej a zásilkový obchod.

(3) Zvláštní část výuky pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   řidiče a cestující, chování řidiče,
b)   řešení problémových situací s nepřizpůsobivými cestujícími.

§ 6
Výuka hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Společná část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na

a)   nároky na přepravu,
b)    zvláštnosti a principy podnikání v dopravě,
c)   přepravu a přepravní výkony,
d)   dopravní proces,
e)   pracovní podmínky a sociální péči.

(2) Zvláštní část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   hospodářské prostředí silniční nákladní dopravy a organizaci trhu,
b)    vztah silniční dopravy k ostatním druhům dopravy (obchodní soutěž, zasilatelé),
c)   různé dopravní činnosti, jako jsou doprava na zakázku a vnitropodniková doprava,
d)   pomocné dopravní činnosti,
e)   organizaci hlavních dopravních podniků a pomocných dopravních činností,
f)   dopravní specializace, jako jsou přeprava cisternovými vozidly a přeprava s řízenou teplotou,
g)   změny v průmyslu, jako jsou diverzifikace poskytovaných služeb, kombinovaná doprava s železnicí nebo subdodávky.

(3) Zvláštní část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   hospodářské prostředí osobní dopravy a organizaci trhu,
b)   vztah silniční osobní dopravy k ostatním druhům osobní dopravy, jako jsou železniční doprava a individuální osobní doprava,
c)   různé činnosti související se silniční dopravou,
d)   přejíždění hranic při mezinárodní dopravě,
e)   organizaci hlavních druhů podniků pro silniční osobní dopravu.

§ 7
Výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Společná část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na

a)   chování podporující příznivý obraz o podniku,
b)   vztah chování řidiče a obrazu o podniku,
c)   kvalitu služby poskytované řidičem, důležitost pro podnik,
d)   různé úlohy řidiče, lidi, se kterými má řidič jednat,
e)   organizaci práce,
f)   obchodní a finanční následky právního sporu,
g)   práva a povinnosti řidičů při školení.

(2) Zvláštní část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   živnosti,
b)   přepravní doklady,
c)   mezinárodní smlouvy o silniční dopravě,
d)   spedici.

(3) Zvláštní část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na

a)   přepravu zvláštních skupin cestujících,
b)   zádržné bezpečnostní systémy,
c)   zatížení vozidla.

§ 8
Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
(K § 47 odst. 6 zákona)

Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu je zaměřena na

a)   nebezpečí silničního provozu a pracovní úrazy,
b)   druhy pracovních úrazů v odvětví dopravy,
c)   statistiky nehod v silničním provozu,
d)   vliv nákladních automobilů a autobusů na rizika pracovních úrazů,
e)   zdravotní, materiální a finanční důsledky pracovních úrazů,
f)   schopnost zabránit ohrožení zdraví,
g)   ergonomické zásady,
h)   pohyby a polohy představující nebezpečí,
i)   tělesnou zdatnost,
j)   bezpečnost při manipulaci s nákladem,
k)   ochranné pomůcky,
l)   tělesnou a duševní způsobilost a péči o ni,
m)   zásady zdravé a vyvážené výživy,
n)   účinky alkoholu, drog nebo jiných návykových látek a léků, které mohou ovlivnit chování nebo psychický nebo zdravotní stav,
o)   symptomy, příčiny a účinky únavy a stresu,
p)   podstatnou úlohu základního pracovního a odpočinkového cyklu.

§ 9
Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích
(K § 47 odst. 6 zákona)

Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích je zaměřena na

a)   schopnost posoudit nouzové situace,
b)   chování při mimořádných událostech,
c)   hodnocení situace, označení místa nehody, vyhnutí se komplikacím při nehodě,
d)   přivolání pomoci, pomoc obětem a poskytnutí první pomoci,
e)   reakci na výskyt požáru, evakuaci spolucestujících nákladního automobilu nebo cestujících autobusu,
f)   zajištění bezpečnosti pro všechny cestující,
g)   reakci v případě agresivního chování ostatních účastníků provozu,
h)   základní zásady sestavení zprávy o nehodě, zápisy, foto, tlumočníka,
i)   preventivní opatření k zabránění kriminalitě a ilegální imigraci, obecné informace, důsledky pro řidiče, právní předpisy o odpovědnosti dopravce,
j)   rozbor dopravních nehod,
k)   dopravní psychologii.

§ 10
Obsah výcviku v rámci vstupního školení
(K § 47 odst. 6 zákona)

(1) Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky. Procvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vozovky, za různých povětrnostních podmínek a řízení za snížené viditelnosti. Procvičuje se správná reakce řidiče při neobvyklých a krizových situacích, které mohou nastat v provozu na pozemních komunikacích, brzdění cílené a krizové, rozjezdy a řazení rychlostních stupňů v extrémních podmínkách.

(2) Pro skupiny řidičského oprávnění C+E a D+E a podskupiny řidičského oprávnění C1+E a D1+E je povinnou součástí výcviku procvičování spojování soupravy, kontroly propojení, zajištění odstavených přívěsů a návěsů a jízdy vpřed a vzad v zúženém profilu vozovky.

(3) Při výcviku v rámci vstupního školení musí být vlastnímu řízení vozidla věnováno 10 hodin v základním rozsahu a 20 hodin v rozšířeném rozsahu.

(4) Doba řízení pro skupinu řidičského oprávnění C+E a podskupinu řidičského oprávnění C1+E musí být minimálně 60 % s návěsem nebo přívěsem a pro skupiny řidičského oprávnění D+E a podskupinu řidičského oprávnění D1+E minimálně 20 % s přívěsem.

(5) Výcvik řidičů skupin řidičského oprávnění C a C+E a podskupin řidičského oprávnění C1 a C1+E je zaměřen na

a)   jízdu v běžném provozu,
b)   jízdu po dálnici nebo pozemní komunikaci o více jízdních pruzích v jednom směru jízdy,
c)   zajíždění k nakládací rampě,
d)   jízdu s nákladem,
e)   jízdu na velkém klesání a stoupání,
f)   nácvik správného jednání v jednotlivých rizikových situacích, jako jsou intenzivní brzdění, objíždění překážky nebo náhlá změna směru jízdy.

Výcvik musí být prováděn tak, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

(6) Výcvik řidičů skupiny řidičských oprávnění D, D+E a podskupiny řidičských oprávnění D1, D1+E je zaměřen na

a)   jízdu v běžném provozu,
b)    jízdu po dálnici nebo pozemní komunikaci o více jízdních pruzích v jednom směru jízdy,
c)   jízdu s cestujícími,
d)   jízdu na velkém klesání a stoupání,
e)   nácvik správného jednání v jednotlivých rizikových situacích, jako jsou intenzivní brzdění, objíždění překážky nebo náhlá změna směru jízdy.

Výcvik musí být prováděn tak, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

(7) Výcvikem na řidičském trenažéru lze nahradit 4 hodiny výcviku v základním rozsahu a 8 hodin výcviku v rozšířeném rozsahu. Řidičský trenažér musí splňovat podmínky pro čtvrtou skupinu řidičských trenažérů podle přílohy č. 4 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11
Pravidelné školení
(K § 48 odst. 5 zákona)

(1) Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata.

(2) Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí:

a)   pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
b)   dopravní předpisy jiných států,
c)   teorie zásad bezpečné jízdy,
d)   defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
e)   technika současných motorových vozidel,
f)   vliv pneumatik na bezpečnost,
g)   převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
h)   základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
i)   mezinárodní doprava,
j)   ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f).

(3) Nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení je 30 osob.

Díl 2
Zkouška, průkaz profesní způsobilosti řidiče a související ustanovení

§ 12
Obory související se silniční dopravou
(K § 50 odst. 3 zákona)

Obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 13
(K § 51 odst. 5 zákona)

(1) Vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku v rámci vstupního školení stanoví příloha č. 4. Součástí tohoto potvrzení je i výpis s uvedením rozsahu absolvované výuky podle jednotlivých předmětů a výcviku.

(2) Vzor potvrzení o absolvování pravidelného školení stanoví příloha č. 5.

§ 14
Zkouška z profesní způsobilosti řidičů
(K § 52b odst. 8 zákona)

(1) Zkouška z profesní způsobilosti řidičů se provádí písemným testem za pomoci výpočetní techniky. Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek.

(2) Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v rámci vstupního školení uvedených v § 47 odst. 1 zákona. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny možné 3 odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

(3) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Vzor protokolu o zkoušce je uveden v příloze č. 6.

(4) Vzor potvrzení o vykonání zkoušky je uveden v příloze č. 7.

(5) Pokud řidič neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může zkoušku složit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona10). Tlumočníka si zajistí žadatel na vlastní náklady.

(6) Na vykonání zkoušky se stanoví doba 90 minut.

§ 15
(K § 52c odst. 9 zákona)

(1) Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče je uveden v příloze č. 8.

(2) Průkaz profesní způsobilosti řidiče má dvě strany.

(3) Přední strana průkazu profesní způsobilosti řidiče obsahuje:

a)   nápis „průkaz profesní způsobilosti řidiče“ vytištěný velkými písmeny v úředním jazyce členského státu vydávajícího průkaz,
b)   název členského státu vydávajícího průkaz,
c)   poznávací značku členského státu vydávajícího průkaz,
d)   jednotlivé položky s číselnými kódy, pod nimiž jsou uvedeny následující informace:  
1.   příjmení držitele,
2.   jméno(a) držitele,
3.   datum a místo narození držitele,
4a.  datum vydání dokladu,
4b.   datum platnosti dokladu,
4c.   název vydávajícího úřadu,
5.   série a číslo řidičského průkazu,
6.   fotografie držitele,
7.   podpis držitele,
8.   nevyplňuje se,
9.   skupiny a podskupiny vozidel, pro která řidič plní požadavky na výchozí kvalifikaci a pravidelné školení.

(4) Na zadní straně průkazu profesní způsobilosti řidiče jsou pod číselnými kódy uvedeny následující údaje

9.

skupiny a podskupiny vozidel, pro které řidič splňuje požadavky na výchozí kvalifikaci a pravidelné školení,

10. 

kód Společenství11) ve tvaru 95.dd.mm.rrrr, ve kterém se za úvodní číslo doplní datum, do kdy řidič splňuje povinnost mít odbornou způsobilost podle části páté hlavy první zákona,

11.

jiné záznamy.

(5) Vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče je uveden v příloze č. 9.

Hlava II
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body
za jednání zařazené do bodového hodnocení

§ 16
Základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení nezbytné pro poskytování školení bezpečné jízdy
(K § 52f odst. 2 zákona)

(1) Nebytové prostory musí svými parametry splňovat prostorové podmínky pro učebny podle zvláštního právního předpisu12).

(2) Učebna musí být vybavena pro možnost audio a video projekce.

§ 17
Základní technické požadavky na výcvikovou plochu, její vybavení a technické zajištění výcviku
(K § 52f odst. 2 zákona)

(1) Výcviková plocha je stavbou13) účelové komunikace14).

(2) Výcviková plocha slouží k provádění výcviku předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížená možnost ovládat vozidlo, a je technicky vybavena pro výcvik

a)   brzdění vozidla při rychlosti minimálně 50 km.h-1 na počátku brzdné dráhy stálou přímou kluznou plochou dlouhou 50 m a širokou 6 m, přímou nájezdovou asfaltovou plochou na kluznou plochu dlouhou 70 m a ochranným pásmem s asfaltovým povrchem po obou stranách kluzné plochy širokým 8 m k bezpečnému zastavení vozidla při opuštění kluzné plochy,
b)   brzdění v zatáčkách při rychlostech minimálně 30 km.h-1 na počátku kluzné plochy při nájezdu do zatáčky stálou kluznou plochou kruhového tvaru v sektoru minimálně 90° s vnějším poloměrem minimálně 25 m a šířkou minimálně 4 m, nájezdovou asfaltovou plochou na kluznou plochu dlouhou 50 m a ochranným pásmem s asfaltovým povrchem po obou stranách kluzné plochy širokým 8 m k bezpečnému zastavení vozidla při opuštění kluzné plochy,
c)    nouzového brzdění na rovině a techniky vyhýbání na rovině zpevněnou plochou s povrchem odpovídajícím stavebně technickým požadavkům na silnice I. třídy14) dlouhou 150 m a širokou 30 m,
d)   průjezdu souvislou vodní vrstvou zpevněnou asfaltovou plochou konstrukčně uzpůsobenou pro zaplavování části plochy se dnem širokým 5 m s délkou 50 m s technickou možností vytvoření vodního sloupce nad celým dnem zaplavované části o výšce 30 mm s maximálním sklonem bočních stěn zaplavované části plochy 10 % a s maximálním sklonem nájezdové a výjezdové stěny 2,5 %, nájezdovou asfaltovou plochou na zaplavovanou část plochy dlouhou 100 m, ochranným pásmem s asfaltovým povrchem po obou stranách zaplavované části plochy širokým 4 m a dojezdovou asfaltovou plochou na zaplavovanou část plochy dlouhou 20 m a širokou 15 m osově souměrnou se zaplavovanou částí plochy,
e)   smyku zařízením pro vyvolání smyku zadní nápravy vozidla při nízké rychlosti umístěným na počátku kluzné plochy o délce 40 m a šířce 10 m, přímou nájezdovou asfaltovou plochou před kluznou plochou v délce 50 m a ochranným pásmem s asfaltovým povrchem po obou stranách kluzné plochy širokým 7 m k bezpečnému zastavení vozidla při opuštění kluzné plochy.

(3) Výcviková plocha je rovněž technicky vybavena zavlažovacím zařízením pro stálé udržování vlhkosti povrchu kluzné plochy a zařízením pro měření rychlosti vozidel na počátku kluzných ploch, které umožňují účastníkovi a lektorovi přečíst po výcviku rychlost vozidla, která byla dosažena při nájezdu na výcvikovou plochu.

(4) Účastník kurzu a lektor jsou po dobu výcviku vybaveni komunikačním zařízením, které lektorovi umožní po celou dobu výcviku dávat účastníkovi kurzu pokyny a účastníkovi kurzu tyto pokyny přijímat tak, aniž by ho komunikační zařízení omezovalo v řízení vozidla.

§ 18
(K § 52g odst. 5 zákona)

Vzor potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy je uveden v příloze č. 10.

§ 19
Školení bezpečné jízdy, obsah a rozsah výuky a výcviku a nejvyšší počet účastníků školení bezpečné jízdy
(K § 52f odst. 2 a § 52i odst. 3 zákona)

(1) Školení bezpečné jízdy se skládá z výuky a výcviku v celkové době trvání 7 hodin. Doba výuky trvá 3 hodiny, doba výcviku trvá 3,5 hodiny. Závěrečné vyhodnocení školení trvá 30 minut.

(2) Při kurzu bezpečné jízdy pro řidičská oprávnění AM, A1 a A musí být řidič vybaven pevnou bundou a dlouhými kalhotami, popř. kombinézou, pevnými botami, ochrannou přilbou se štítem nebo s brýlemi a rukavicemi.

(3) Pro výcvik v kurzu školení bezpečné jízdy lze užít pouze vozidlo schválené k provozu na pozemních komunikacích nebo takové vozidlo, které plní technické podmínky podle zvláštního právního předpisu15).

(4) Účastník kurzu školení bezpečné jízdy může absolvovat výcvik ve vozidle, k jehož řízení jej opravňuje řidičské oprávnění, jehož je držitelem.

§ 20
Obsah a rozsah výuky v rámci školení bezpečné jízdy
(K § 52i odst. 3 zákona)

(1) Výuka teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy v rozsahu 30 minut je zaměřena na

a)   hygienu práce řidiče,
b)    zdravotní způsobilost a momentální zdravotní a psychický stav řidiče a jejich vliv na řízení vozidla,
c)   chování řidiče na různých druzích povrchu pozemních komunikací, při různých povětrnostních a klimatických podmínkách, problematiku jízdy na mokré vozovce, aquaplaning, chování řidiče v zimě, za snížené viditelnosti, chování řidiče v krizových situacích – brzdění, vyhýbání, zvládnutí smyku,
d)   prvky aktivní bezpečnosti, podmínky pro jejich správné fungování a jejich vliv na jízdu a chování řidiče, na možné rozdíly v konstrukci vozidla, především s ohledem na hnací nápravu a konstrukci převodovky, a zvláštnosti při řízení jízdních souprav,
e)   zásady defenzivní jízdy, chování řidiče při jízdě v obci, na silnicích I., II. a III. třídy, při jízdě na dálnici a silnici pro motorová vozidla, chování řidiče při jízdě ke křižovatce a od křižovatky, chování řidiče při odbočování, jízdu na komunikaci o více jízdních pruzích,
f)   podmínky správného fungování prvků pasivní bezpečnosti vozidla, jako jsou bezpečnostní pásy, airbagy a dětské sedačky.

(2) Výuka nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich předcházení v rozsahu 60 minut je zaměřena na

a)   charakteristiku účastníků dopravních nehod – viník a poškozený,
b)   základní příčiny vzniku dopravních nehod, nepřiměřenou rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nedostatečnou bezpečnostní vzdálenost mezi vozidly, nesprávný způsob jízdy, osobnost řidiče a aktuální stav řidiče - alkohol, drogy, únava, stres, technický stav vozidla a stav pozemní komunikace,
c)   defenzivní, kooperativní způsob jízdy,
d)   rizika spojená s účastí zvlášť zranitelných účastníků provozu, jako dětí, chodců, cyklistů, motocyklistů a zdravotně postižených osob, a předcházení těmto rizikům.

(3) Výuka důsledků protiprávního jednání řidičů motorových vozidel v rozsahu 30 minut je zaměřena na

a)   postih za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích,
b)   informace o možných trestech za trestné činy a sankcích za přestupky v provozu na pozemních komunikacích,
c)   informace o skutkových podstatách trestných činů a nejzávažnějších přestupků v provozu na pozemních komunikacích,
d)   bodové hodnocení řidičů se zaměřením na právní důsledky dosažení celkového počtu 12 bodů,
e)   informace o soukromoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou při dopravní nehodě, zejména o povinnosti nahradit takto způsobenou škodu, povinném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a výši limitů pojistného plnění, a regresních nárocích pojistitele vůči škůdci.

(4) Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích v rozsahu 60 minut je zaměřena na

a)   uvědomění si nebezpečí v dopravě, nezbytnost změnit své chování,
b)   skupinový pohovor k rozpoznání a odstranění vlastních nedostatků,
c)   rozbor podmínek a příčin, které vedly k jednotlivým přestupkům a zápisům bodů do registru řidičů,
d)   vypracování vzorců chování, které zabrání recidivě,
e)   rozpoznání vlastních nedostatků chování a postojů vzhledem k bezpečnosti silničního provozu,
f)   význam prvků aktivní bezpečnosti vozidla na řešení popsaných situací.

(5) Nejvyšší počet účastníků kurzu školení bezpečné jízdy při výuce je 24 osob.

§ 21
Obsah a rozsah výcviku v rámci školení bezpečné jízdy
(K § 52i odst. 3 zákona)

(1) Obsahem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy pro skupiny řidičského oprávnění AM a A a podskupinu A1 jsou

a)   chování v provozu, zaměřené na
1.  jízdu v jízdních pruzích, přejíždění v rámci jízdních pruhů,
2.  míjení protijedoucích vozidel v omezeném prostoru,  
3.  předjíždění,
4.  objíždění a vyhýbání,
5.  zpomalení před zatáčkou,
6.  jízdu zatáčkou,
7.  změny směru jízdy;
b)  zvláštní jízdní úkony:
1.  minimálně 2 jízdní úkony, včetně slalomu, zaměřené na současné ovládání spojky a přední brzdy prováděné při nízké rychlosti,
2.  minimálně 2 jízdní úkony zaměřené na udržení rovnováhy a směru pohledu prováděné při nízké rychlosti,
3.  minimálně 2 jízdní úkony zaměřené na trénink správné polohy rukou, hlavy a chodidel na opěrkách pro nohy a správné ovládání přední brzdy a spojky,
4.  minimálně 2 úkony zaměřené na cílené a nouzové brzdění při rychlosti jízdy nejméně 50 km.h-1, se zapojením přední i zadní brzdy a s důrazem na zachování směru pohledu a polohy na motocyklu,
5.  krizové brzdění v zatáčce,
6.  technika vyhnutí se při rychlosti nejméně 30 km.h-1,
7.  technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 50 km.h-1.

(2) Obsahem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy pro skupiny řidičského oprávnění B, C a D a podskupiny B1, C1 a D1 jsou

a)   chování v provozu, zaměřené na
1.  namátkovou, optickou kontrolu vozidla,
2.  přípravu pracoviště řidiče,
3.  jízdu v jízdních pruzích, změnu jízdního pruhu,
4.  předjíždění,
5.  příjezd a výjezd na vozovku s více jízdními pruhy,
6.  průjezd zatáčkou;
b)  zvláštní jízdní úkony:
1.  statický trénink správného sezení, správná poloha rukou, hlavy, správné použití bezpečnostního pásu,
2.  minimálně 2 jízdní úkony na trénink správného řízení a směru pohledu,
3.  technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1 na málo adhezní ploše,
4.  technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 50 km.h-1 na mokré ploše;
c)  zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění na rovině
1.  na suchém povrchu při rychlosti jízdy nejméně 70 km.h-1,
2.  na mokrém povrchu při rychlosti jízdy nejméně 50 km.h-1,
3.  na kluzné ploše povrchu při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1,
4.  na ploše s rozdílnou adhezí povrchu při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1;
d) zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění v zatáčce
1.  na suchém povrchu,
2.  na mokrém povrchu,
3.  na kluzné ploše,
4.  na ploše s rozdílnou adhezí.

(3) Obsahem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy pro skupinu řidičského oprávnění T jsou

a)   chování v provozu, zaměřené na
1.  namátkovou, optickou kontrolu vozidla,
2.  přípravu pracoviště řidiče,
3.  odbočování, zřetelnou signalizaci změny směru jízdy, zejména na křižovatkách,
4.  vjezd a výjezd na místa ležící mimo vozovku, zřetelnou signalizaci,
5.  předjíždění;
b) zvláštní jízdní úkony:
1.  technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1 na málo adhezní ploše,
2.  technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1 na mokré ploše;
c)  zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění na rovině
1.  na suchém povrchu,
2.  na mokrém povrchu,
3.  na kluzné ploše,
4.  na ploše s rozdílnou adhezí;
d)  zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění v zatáčce
1.  na suchém povrchu,
2.  na mokrém povrchu,
3.  na kluzné ploše,
4.  na ploše s rozdílnou adhezí.

(4) Rozsah výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je 3,5 hodiny.

(5) Nejvyšší počet účastníků kurzu školení bezpečné jízdy při výcviku je maximálně 12 účastníků na jednoho lektora.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb. a vyhlášky č. 298/2006 Sb., se mění takto:

1. Část čtvrtá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou zrušuje.

2. Přílohy č. 7 a 8 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou

a)   ustanovení § 15 odst. 2 až 4 a části I přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2008, a
b)   části první hlavy II, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

(2) Část II přílohy č. 8 pozbývá platnosti dnem 30. června 2008.


Ministr:
Ing. Řebíček v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu).


1)   Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).
2)   Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).
4)   Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
5)   Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).
6)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2003 Sb. m. s.
7)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2006 Sb. m. s.
8)   Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy.
9)   Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
10)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Čl. 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.
12)   § 4 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
13)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
14)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 36 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb.

E-shop

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.