Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


106

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2008

o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 23 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   pravidla správné praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků,
b)   obsah, počet vyučovacích hodin a způsob vedení odborného kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků.

§ 2
Pravidla správné praxe prodejců vyhrazených léčivých přípravků

Prodejci vyhrazených léčivých přípravků1) jsou povinni, aby

a)   při manipulaci s vyhrazenými léčivými přípravky nedošlo k poškození jejich obalů a ke změnám jejich fyzikálních a chemických vlastností, zejména v důsledku mechanických nebo tepelných vlivů,
b)   vyhrazené léčivé přípravky2) byly skladovány odděleně, v suchých dobře větratelných místnostech tak, aby byly chráněny před světlem, před kontaminací jinými skladovanými látkami a vniknutím živočichů; teplota v místě skladování nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o registraci léčivých přípravků3), které prodejce vyhrazených léčivých přípravků skladuje,
c)   skladované vyhrazené léčivé přípravky byly skladovány z hlediska doby jejich použitelnosti,
d)   nepoužitelné vyhrazené léčivé přípravky4) byly od použitelných vyhrazených léčivých přípravků odděleny až do jejich předání ke zneškodnění5).

Obsah, počet vyučovacích hodin a způsob vedení odborného kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
§ 3

Odborný kurz pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků provádějí školitelé akreditovaní podle jiných právních předpisů6) (dále jen „školitel“).

§ 4

(1) Obsahem odborného kurzu pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků jsou základní znalosti o

a)   ustanoveních zákona o léčivech a o k němu vydaných prováděcích právních předpisech ve vztahu k jejich činnosti,
b)   vyhrazených léčivých přípravcích2), zejména o jejich
1.  účelu (indikaci a kontraindikaci) a způsobu použití,
2.  nežádoucích účincích,
3.  fyzikálně chemických vlastnostech,
4.  aplikačních formách, dávkách a dávkování,
5.  obalech a obalové technice,
6.  mikrobiální čistotě,
7.  přejímání, přepravě, skladování a prodeji,
8.  zneškodňování.

(2) Odborný kurz trvá alespoň 35 vyučovacích hodin.

§ 5

(1) Součástí odborného kurzu je zkouška prodejců vyhrazených léčivých přípravků před tříčlennou komisí školitele.

(2) Při zkoušce se ověřují znalosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků z oblastí uvedených v § 4 odst. 1.

§ 6

(1) Zkouška se provádí formou písemného testu s volbou odpovědí.

(2) Písemný test se losuje; po převzetí testu musí komise poskytnout zkoušenému 45 minut na vypracování odpovědí.

(3) Zkouška je hodnocena stupněm "vyhověl“ nebo stupněm "nevyhověl“. K dosažení stupně "vyhověl“ je třeba nejméně 75 % správných odpovědí.

(4) Výsledek zkoušky oznámí komise prodejci vyhrazených léčivých přípravků týž den, ve kterém byla zkouška konána.

§ 7

(1) Zkoušku lze opakovat nejdříve za tři měsíce po neúspěšně vykonané zkoušce.

(2) Po vykonané zkoušce vydá školitel osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků; vzor osvědčení je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 8
Přechodné ustanovení

Osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 52/1998 Sb., kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv.
2.  Vyhláška č. 43/2004 Sb., kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.

Ministr zdravotnictví:
MUDr. Julínek, MBA v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 82 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
2)   § 2 odst. 2 písm. o) zákona č. 378/2007 Sb.
3)   § 32 zákona č. 378/2007 Sb.
4)   § 88 zákona č. 378/2007 Sb.
5)   § 89 zákona č. 378/2007 Sb.
6)   Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 111/2007 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, ...

Cena: 1 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.