Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 105/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 33, ze dne 1. 4. 2008

105

VYHLÁŠKA

ze dne 25. března 2008

o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje rozsah, výši a způsob poskytování naturálních a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání.

(2) Naturální náležitosti se poskytují ve formě proviantních, výstrojních a přepravních náležitostí a ubytování.

§ 2
Poskytování proviantních náležitostí

(1) Proviantními náležitostmi se rozumí naturální stravování a materiální prostředky.

(2) Naturálním stravováním se rozumí výdej jídla, kterým je snídaně, oběd a večeře. Jídlo se vydává formou:

a)   teplého jídla,
b)   studeného jídla, nebo
c)   potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

(3) Nelze-li poskytnout jídlo nebo potraviny podle odstavce 2, vyplácí se za ně náhrada v penězích.

(4) Materiálními prostředky se rozumí jídelní příbor s obalem a otvírač konzerv, které se žákovi vojenské střední školy vydávají do vlastnictví dnem nástupu do vojenské střední školy.

§ 3
Naturální stravování

Naturální stravování se poskytuje žákovi ode dne nástupu do školy do dne ukončení vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Naturální stravování se neposkytuje v době nepřítomnosti žáka ve vyučování, s výjimkou účasti žáka na sportovních, kulturních, společenských nebo odborně zájmových akcích za účelem reprezentace školy, akcích organizovaných Ministerstvem obrany nebo akcích souvisejících se vzděláváním nadaných žáků.

§ 4
Stravní dávka pro žáka a přídavek potravin

(1) Jídlo a potraviny musí odpovídat stravní dávce pro žáka a přídavku potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pokud žák koná praktické vyučování u vojenského útvaru, vojenského zařízení nebo vojenského záchranného útvaru (dále jen „vojenský útvar“), poskytuje se mu jídlo a potraviny v hodnotě odpovídající stravní dávce, která se u vojenského útvaru připravuje.

(3) Ke stravní dávce pro žáka se poskytuje přídavek potravin A. Přídavek potravin A se vydává žákovi při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny, nebo vyžaduje-li to zdravotní situace ve škole nebo ve vojenském útvaru, zejména při ohrožení epidemiemi nebo závadnou pitnou vodou.

§ 5
Náhrada v penězích a příplatek k náhradě v penězích

(1) Náhrada v penězích za jídlo nebo potraviny je finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce pro žáka stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Náhrada v penězích se vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši finanční hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 7 odst. 1.

(2) Příplatek k náhradě v penězích se vyplácí žákovi spolu s náhradou v penězích, jestliže se účastní sportovní, kulturní, společenské nebo odborně zájmové akce za účelem reprezentace školy, akce organizované Ministerstvem obrany nebo akce související se vzděláváním nadaných žáků a nemá-li možnost stravovat se ve škole nebo ve vojenském útvaru.

(3) Výše příplatku k náhradě v penězích se rovná nejnižší výši stravného pro vojáka z povolání na služební cestě1). Z této částky se vyplácí k náhradě v penězích za snídani 20 %, za oběd 40 % a za večeři 40 %.

§ 6
Energetická, výživová a finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin

(1) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování žáků za poslední 3 kalendářní měsíce.

(2) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Úprava se provede, je-li celkový rozdíl průměrných obchodních cen všech druhů nakupovaných potravin za kilogram za období posledních 3 kalendářních měsíců vyšší nebo nižší o více než 5 % oproti obchodním cenám v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po zjištění rozdílu podle odstavce 2.

(4) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka se žákovi vzdělávajícímu se v oboru vzdělání zaměřeném na proviantní zabezpečení zvyšuje o 10 % ve dnech přípravy stravy ve skupinách do 25 osob. Finanční hodnotu stravní dávky pro žáka vzdělávajícího se ve vojenské škole postižené pohromami nebo jinými závažnými situacemi ohrožujícími životy, zdraví nebo životní prostředí lze zvýšit až o 20 %.

(5) Energetická a výživová hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin i jejich finanční hodnota v jednotlivých dnech měsíce nemusí být vyčerpána. Měsíční průměr čerpání však musí odpovídat hodnotám stanoveným pro stravní dávku pro žáka v rozmezí 5 % nad až 5 % pod stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání nesmí překročit rozmezí 10 % nad až 3 % pod stanovené hodnoty.

§ 7
Poskytování výstrojních náležitostí a bezplatných služeb

(1) Výstrojní náležitosti se zabezpečují výdejem vojenské výstroje nebo náhradou v penězích. Bezplatnými službami se rozumí praní, chemické čištění, úpravy, opravy a údržba vojenské výstroje a úprava vlasů.

(2) Žákovi se poskytne vojenská výstroj:

a)   vydaná do vlastnictví dnem nástupu do vojenské střední školy,
b)   svěřená k používání, která po zániku nároku na výstrojní náležitost přechází do vlastnictví žáka,
c)   svěřená k používání, která po zániku nároku na výstrojní náležitost nepřechází do vlastnictví žáka,
d)   spotřebního charakteru.

(3) Náhrada v penězích se poskytuje za pořizování a doplňování vojenské výstroje, kterou nelze vydat.

(4) Výstrojní náležitosti se žákovi poskytují ode dne nástupu do školy do dne ukončení vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání.

§ 8
Poskytování vojenské výstroje

(1) Žákovi se poskytuje základní vojenská výstroj. K plnění studijních úkolů se žákovi poskytují osobní ochranné pracovní prostředky a další výstroj. Žákovi se vydává do vlastnictví i vojenská výstroj osobního charakteru.

(2) Při přeložení žáka ke vzdělávání do jiné školy se mu ponechává ze základní vojenské výstroje pro žáky jen vojenská výstroj podle § 9 odst. 2 písm. a) a b).

§ 9
Vojenská výstroj při pohřbu

Zemře-li žák, vydá se k jeho pohřbení osobě, která vypravuje pohřeb, služební stejnokroj bez bot a jedna souprava prádla.

§ 10
Ortopedická obuv a nadměrné velikosti vojenské výstroje

(1) Ortopedická obuv se poskytuje na základě poukazu, který předepsal lékař žákovi místo obuvi, která by mu jinak náležela. Po ukončení vzdělávání nebo po uplynutí doby životnosti obuvi se ortopedická obuv ponechává žákovi ve vlastnictví.

(2) Nadměrné velikosti vojenské výstroje zajišťuje škola pro žáka zvláštní zakázkou.

§ 11
Obměna a údržba vojenské výstroje

Vojenská výstroj podle § 9 odst. 2 písm. c) se obměňuje podle potřeby. Obměna ortopedické obuvi se provádí stejně jako u obuvi, která by jinak žákovi náležela. Údržba se provádí pouze u výstrojního materiálu podle § 9 odst. 2 písm. b) a c).

§ 12
Poskytování bezplatné přepravy a náhrada jízdních výdajů v penězích

(1) Bezplatnou přepravu (dále jen „přeprava“) zabezpečuje služební orgán2).

(2) Není-li přeprava zabezpečena podle odstavce 1, poskytne se náhrada prokázaných jízdních výdajů v penězích (dále jen „náhrada jízdních výdajů“).

§ 13
Přeprava na hlavní prázdniny

(1) Náhrada jízdních výdajů za cestu na hlavní prázdniny3) se žákovi poskytuje za cestu z místa školy do místa trvalého pobytu na území České republiky nebo do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(2) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku nebo náhrada jízdních výdajů za autobus.

§ 14
Přeprava do zdravotnických zařízení

(1) Náhrada jízdních výdajů za cestu do zdravotnického zařízení určeného ošetřujícím lékařem k ošetření, vyšetření nebo hospitalizaci, které přímo souvisejí s přípravou na budoucí povolání, se žákovi poskytuje za cestu z místa školy do místa zdravotnického zařízení a zpět.

(2) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku, při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem za první vozovou třídu nebo náhrada jízdních výdajů za autobus.

§ 15
Přeprava v jiných případech

Přeprava nebo náhrada prokázaných jízdních výdajů se poskytuje žákům při přepravě na sportovní, kulturní, společenské a odborně zájmové akce za účelem reprezentace školy, na akce organizované Ministerstvem obrany nebo na akce související se vzděláváním nadaných žáků.

§ 16
Způsob ubytování žáka

(1) Žákovi se poskytuje ubytování ve vojenských internátech. Ubytování se poskytuje bezplatně. Nelze-li poskytnout ubytování ve vojenském internátu, zabezpečí se v jiném vojenském objektu nebo v ubytovacím zařízení jiného provozovatele.

(2) Ubytování podle odstavce 1 se poskytuje ode dne nástupu do školy po celou dobu vzdělávání, včetně pobytu na praxi u vojenského útvaru, s výjimkou doby:

a)   pobytů a cest mimo místo školy, nebo
b)   hlavních prázdnin.

(3) Ubytování podle odstavce 1 lze bezplatně poskytnout i žákovi, který má trvalý pobyt v místě, které je sídlem školy, nebo v místě, které umožňuje denní dojíždění.

§ 17
Kapesné

(1) Žákovi se poskytuje měsíčně kapesné ve výši 60 % služného vojína v záloze povolaného na vojenské cvičení stanoveného jiným právním předpisem4) ode dne nástupu do školy po celou dobu vzdělávání s výjimkou doby:

a)   vazby,
b)   trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo
c)   neomluvené nepřítomnosti ve vyučování.

(2) Ředitel školy zvýší na základě studijních výsledků kapesné žákovi do výše:

a)   80 % služného vojína v záloze, jestliže dosáhl celkové hodnocení „prospěl velmi dobře“,
b)   100 % služného vojína v záloze, jestliže dosáhl celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“.

(3) Zvýšené kapesné podle odstavce 2 se přiznává k 1. únoru a k 1. září kalendářního roku.

(4) Kapesné se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 18
Náhrady při akcích v zahraničí

Při účasti žáka na sportovních, kulturních, společenských nebo odborně zájmových akcích za účelem reprezentace školy, akcích organizovaných Ministerstvem obrany nebo akcích souvisejících se vzděláváním nadaných žáků, které se konají v zahraničí, se žákovi poskytují náhrady jako vojákovi z povolání při zahraniční služební cestě5).

§ 19
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 269/1999 Sb., o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání, se zrušuje.

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.

Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 písm. a) vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
3)   § 10 vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona.
4)   Nařízení vlády č. 39/2008 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení.
5)   § 79 až 84 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

E-shop

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D. Komentář zachycuje ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.