Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


350

VYHLÁŠKA

ze dne  17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb. a vyhlášky č. 398/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví pro účetní jednotky uvedené v § 2

a)   uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,
b)   účetní metody a jejich použití,
c)   směrnou účtovou osnovu.

1)   Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/ /EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/ /EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/ /660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.".

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 až 6a zní:

"§ 2

(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou:

a)   bankou2),
b)   pobočkou zahraniční banky,
c)   spořitelním a úvěrním družstvem3), (dále jen "družstevní záložna"),
d)   obchodníkem s cennými papíry4),
e)   organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry,
f)   investiční společností5),
g)   investičním fondem5),
h)   smíšenou holdingovou osobou2),
i)   finanční holdingovou osobou2),
j)   penzijním fondem6), nebo
k)   institucí elektronických peněz6a).

2)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
6a)   Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Položka "3. Pohledávka za bankami a družstevními záložnami" obsahuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, včetně naběhlého příslušenství, zejména běžné účty u bank nebo družstevních záložen, termínové vklady u centrálních bank, u bank nebo družstevních záložen, poskytnuté úvěry centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám, včetně poskytnutých úvěrů centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám v rámci repo obchodů, ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované bankami, které jsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou, opravné položky k těmto pohledávkám.".

Odstavce 2 a 3 se zrušují.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V § 8 odst. 3, § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 3, § 44 odst. 1 a 2 se slova " , Českou konsolidační agenturou" zrušují.

5. V § 8 odst. 1, § 18 odst. 1 se slova " , Českou konsolidační agenturou a" nahrazují slovem "nebo".

6. V § 9 odst. 2 se slova "dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování" nahrazují slovy "neobchodovatelné dluhové cenné papíry, které nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou".".

7. V § 10 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Vlastní akcie a vlastní zatímní listy se vykazují v položce "8. Základní kapitál".".

8. V § 12 se v odstavec 1 slova "zřizovací výdaje," zrušují.

9. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

10. V § 15 poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   § 4a zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

11. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24
Základní kapitál

Položka "8. Základní kapitál" obsahuje upsaný základní kapitál, u družstevní záložny zapisovaný i nezapisovaný základní kapitál do obchodního rejstříku. V samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál. Tato položka dále obsahuje vlastní akcie a vlastní zatímní listy bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka akciovou společností, nebo vlastní obchodní podíly bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka jinou než akciovou společností, které snižují hodnotu kapitálu.".

12. V § 25 odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 11 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

13. V § 29 odst. 2 se za slovo "majetku" vkládají slova "a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem".

14. V § 47 odst. 2 se za slovo "majetku" vkládají slova "a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem oceňovaných reálnou hodnotou až v okamžiku jejich úbytku a dále v případech, kdy je prokázáno, že došlo k trvalému snížení jejich hodnoty".

15.  § 52 včetně nadpisu zní:

"§ 52
Mimořádné výnosy a Mimořádné náklady

Položky "20. Mimořádné výnosy" a "21. Mimořádné náklady" obsahují výnosy a náklady z účetních případů zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy a náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. Tyto položky neobsahují manka a škody, náhrady mank a škod, které se vykazují v položce "7. Ostatní provozní výnosy" nebo "8. Ostatní provozní náklady".".

16. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova "zřizovacích výdajích," nahrazují slovy "vlastních akciích a vlastních zatímních listech,".

17. V § 60 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p)   časovém rozlišení, je-li tato částka významná.".

18.  V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "dále se uvede rozsah, ve kterém daně z příjmů ovlivňují zisk nebo ztrátu z běžných a mimořádných činností,".

19. V § 60 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)  mimořádných nákladech a výnosech, je-li jejich výše významná, s uvedením jejich povahy a výše. Stejná informace se uvede i pro náklady a výnosy vztahující se k jinému účetnímu období.".

20. V § 60 odst. 3 písm. f) se dosavadní poznámka pod čarou č. 12 označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

21. V § 62 písm. a) se dosavadní poznámka pod čarou č. 13 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

22. V části třetí se slova "(K § 14 odst. 1 zákona)" zrušují.

23. V § 67 se slova "(K § 4 odst. 8, § 25 odst. 4 zákona)" zrušují.

24. V § 68 se pod nadpisem slova "(K § 27 odst. 6 zákona)" zrušují.

25. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy a investiční fondy oceňují účasti reálnou hodnotou podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Změny ocenění tohoto majetku se vykáží v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) této účasti, musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Výše této ztráty odpovídá rozdílu mezi oceněním při nabytí účasti a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích vykázaných ztrát ze znehodnocení.".

26.  V § 69 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)"zrušují.

27. V § 69 odst. 1 poznámka pod čarou č. 16 zní:


"16)   § 27 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

28. V § 70 a 72a se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)" zrušují.

29. V § 71 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)" zrušují.

30. V částích druhé a čtvrté, v § 74, 76, 78 a 80 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 zákona)" zrušují.

31. V § 75 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)"zrušují.

32. V § 76 odst. 1 se za slovo "pravděpodobné" vkládají slova "nebo jisté".

33. V § 77 se pod nadpisem slova "(K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)" zrušují.

34. V § 79 se pod nadpisem slova "(K § 8 odst. 2 zákona)" zrušují.

35. V části páté se pod nadpisem slova "(K § 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 5 zákona)" zrušují.

36. V § 86 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi18b) nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:

1.  povinný audit18c) roční účetní závěrky,
2.  jiné ověřovací služby,
3.  daňové poradenství,
4.  jiné neauditorské služby,".Poznámky pod čarou č. 18b a 18c znějí:

18b)   Čl. 2 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.
18c)   Čl. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.

37. V § 86 odst. 1 písmeno j) zní:

"j)   charakteru a obchodním účelu transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky těchto transakcí významné a pokud je uvedení těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace konsolidačního celku,".

38. V § 86 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 18d a 18e zní:

"m)   transakcích, s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo jiné konsolidované účetní jednotky uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace18d) konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu18e). Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku. Pro účely této vyhlášky má výraz "spřízněná strana" stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 23a odst. 1 zákona.

18d)   § 21 odst. 3 zákona o účetnictví.
18e)   § 27 odst. 5 zákona o účetnictví.".

39. V příloze č. 1 se v části Pasiva v položce č. 8 písmeno b) zrušuje.

40. V příloze č. 1 části Pasiva v podpoložce 10a poznámka pod čarou č. 20 zní:


"20)   § 67 odst. 1 a 2, § 217 obchodního zákoníku.
§ 10 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení čl. I bodu 36 v rozsahu § 86 odst. 1 písm. a) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

E-shop

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace. Co v této publikaci naleznete? Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen ...

Cena: 649 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.