Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


349

VYHLÁŠKA

ze dne  17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a č. 397/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

"§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje:

a)   rozsah a způsob sestavování účetní závěrky; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce; uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce; uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky; metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku;
b)   uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu; směrnou účtovou osnovu; účetní metody; metody přechodu z daňové evidence podle zvláštního zákona1b) na účetnictví.

1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1a)   Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES, 2003/38/ /ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/43/ES a 2006/46/ES.
Sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (83/349/EHS), ve znění směrnic Rady 89/666/ /EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, 2003/51/ES, 2006/43/ES a 2006/46/ES.
1b)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1c se označují jako poznámky pod čarou č. 1c až 1e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 4 odst. 7 větě první se slova " , na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurz," nahrazují slovy "v úpadku" a slova "prohlášení konkursu" se nahrazují slovy "rozhodnutí o úpadku".

3. V § 4 odst. 10 se slova "až 8" nahrazují slovy "až 10".

4. V § 4 odst. 11 se za větu první vkládá věta "Účetní jednotky s výší aktiv celkem (netto) deset miliard Kč a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč; tato skutečnost musí být uvedena ve všech částech účetní závěrky.".

5. V § 6 odst. 2 se slova "technické zhodnocení3)" nahrazují slovy "technické zhodnocení2a)".Poznámka pod čarou č. 2a zní:


"2a)   § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 6 odst. 3 písm. e) se za slovo "plynů5a)" vkládají slova "a jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností5a)".Poznámka pod čarou č. 5a zní:


"5a)   § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.  212/2006 Sb.".

7. V § 6 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 5c až 5g zní:

"(9) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti5c) a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity5d) a energetické audity5e), lesní hospodářské plány5f) a plány povodí5g).


5c)   Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5d)   Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
5e)   Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
5f)   Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
5g)   Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 7 odstavec 5 zní:

"(5) Položka "B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny" obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných v položce "B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny" se účtuje jako o zásobách.".

9. V § 7 odst. 10 větě první se slova "prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky" nahrazují slovy "účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením".

10. V § 9 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), které včetně poznámky pod čarou č. 12c znějí:

"g)  samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce "B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí", považované za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách,
h)   pokusná zvířata12c).

12c)   Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova "výrobkem, nedokončené výkony jiných činností" nahrazují slovy "výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti".

12. V § 9 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12d zní:

"(4) Položka "C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny" obsahuje zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat12d), která nejsou vykazována v položkách "B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny", "C.I.1. Materiál" a "C.I.5. Zboží".


12d)   Například § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 9 odstavec 5 zní:

"(5) Položka "C.I.5. Zboží" obsahuje movité věci včetně zvířat, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat12d). Položka obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.".

14. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) O zásobách se účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B. U způsobu A se v průběhu účetního období účtuje s využitím účtů v účtové třídě 1 Zásoby. U způsobu B se v účtové třídě 1 Zásoby účtuje ke konci rozvahového dne na základě stavu zásob podle evidence o zásobách. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona.".

15. V § 10 odst. 7 a § 17 odst. 7 se za slovo "stanovené" vkládá slovo "například".

16. V § 13 odst. 1 a § 19 odst. 1 větě druhé se za slova "že jsou" vkládají slova "v okamžiku jejich účtování".

17. V § 16 odst. 4, § 48 a 50 se slovo "přímé" zrušuje.

18. V § 21 písm. b) se slovo "zvířat" nahrazuje slovy "mladých a ostatních zvířat a jejich skupin".

19.  V § 27 se slovo "přijaté" zrušuje a za slovo "nákladů" se vkládají slova "nebo k úhradě jiné ekonomické újmy13a)".Poznámka pod čarou č. 13a zní:


"13a)   Například nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nařízení vlády č. 44/2007 Sb.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 13a se označuje jako poznámka pod čarou č. 13b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

20. V § 28 se na konci textu věty třetí doplňují slova "a jejich číselné označení v rejstříku obchodování s povolenkami13c)".Poznámka pod čarou č. 13c zní:


"13c)   § 9 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006  Sb.".

21. V § 39 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Účetní jednotka dále uvede informace o druzích zvířat, která jsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby.".

22. V § 39 odst. 7 větě první se slova " , s ohledem na princip významnosti drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze (bilanci)" a slova "celkovou výši závazků, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci)," zrušují.

23. V § 39 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 až 11, které včetně poznámek pod čarou č. 13d až 13g znějí:

"(9) V další části přílohy uvede účetní jednotka informace, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci):

a)   celkovou výši závazků, je-li tato informace významná k posouzení finanční situace účetní jednotky,
b)   s ohledem na princip významnosti drobný nehmotný a hmotný majetek,
c)   charakter a obchodní účel operací účetní jednotky, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky. Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, uvedou i informaci o finančním dopadu těchto operací na účetní jednotku.

(10) V další části přílohy uvede:

a)   účetní jednotka, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, informace o transakcích13d) provedených přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými společníky12a) anebo účetní jednotkou a členy správních, řídících a dozorčích orgánů, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek,
b)   účetní jednotka, která vede účetnictví v plném rozsahu, informace o transakcích13d), které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek; výraz "spřízněná strana" má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropských společenství13e).

Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí na finanční situaci účetní jednotky. Informace podle písmen a) a b) není účetní jednotka povinna uvést, pokud byly transakce provedeny mezi účetní jednotkou a společníkem, kterým jsou plně vlastněny.

(11) V další části přílohy uvede účetní jednotka odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi13f) nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:

a)   povinný audit13g) účetní závěrky,
b)   jiné ověřovací služby,
c)   daňové poradenství,
d)   jiné neauditorské služby.

Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět v případě, že je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky sestavené podle části páté, pokud jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce této konsolidující účetní jednotky nebo osoby.


13d)   Čl. 43 odst. 1 bod 7b směrnice 78/660/EHS ve znění směrnice 2006/46/ES.
13e)   Čl. 43 odst. 1 bod 7b směrnice 78/660/EHS ve znění směrnice 2006/46/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
13f)   Čl. 2 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.
13g)   Čl. 2 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.".Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 12 až 14.

24. V § 47 nadpis zní: "Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících".

25.  V § 47 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slovo "jsou" nahrazuje slovy "je cena, za kterou byl majetek pořízen a".

26.  V § 47 odst. 1 písmeno i) včetně poznámek pod čarou č. 14a až 14c zní:

"i)  úhrady nákladů za přeložky14a), překládky14b) a náhradní pozemní komunikaci14c) účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,

14a)   Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
14b)   Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
14c)   Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.".

27. V § 47 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14d zní:

"(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou:

a)   opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,
b)   náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předcházejícího stavu,
c)   kursové rozdíly,
d)   smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
e)   nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba14d),
f)   náklady na zaškolení pracovníků,
g)   náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
h)   náklady na biologickou rekultivaci,
i)   náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání.

14d)   § 6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.".

28. V § 47 odst. 3 se slova "technické zhodnocení3)" nahrazují slovy "technické zhodnocení2a),3)".

29. V § 47 odst. 4 větě první se slovo "poskytnutou" zrušuje.

30. V § 47 odst. 4 větě druhé se slova "přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá" nahrazují slovy " , která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně".

31. V § 47 odst. 4 větě třetí se slova "poskytnutá účetním jednotkám" zrušují.

32. V § 48, 50 až 53a, 55, 57 až 60 a části páté v nadpisech se slova "(K § 4 odst. 8 zákona)" zrušují.

33. § 49 zní:

"§ 49
Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů
s jejich pořízením souvisejících

(1) Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

(2) Náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.

(3) Pokud jsou u stejného druhu zásob využity způsoby ocenění cenou, která vychází z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona, pak v rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění; pokud je využit vážený aritmetický průměr, počítá se nejméně jednou za měsíc.

(4) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

(5) Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle způsobu kalkulace výroby stanoveného účetní jednotkou. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky

a)   ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem nedokončenou výrobu pouze přímými materiálovými náklady a výrobky nebo polotovary přímými materiálovými a mzdovými náklady,
b)   v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady, jimiž jsou náklady na přímý materiál, polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady,
c)   v malosériové a kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem přímými náklady, výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje dvanáct měsíců výjimečně i správní režií.".

34. V § 52 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(7) Pokud je derivát součástí finančního nástroje, účetní jednotka stanoví, zda bude účtovat o vloženém derivátu samostatně15a) nebo zda využije možnost o vložených derivátech neúčtovat.


15a)   Například § 6 vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

35. V § 53 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud je derivát součástí finančního nástroje, účetní jednotka stanoví, zda bude účtovat o vloženém derivátu samostatně15a) nebo zda využije možnost o vložených derivátech neúčtovat.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

36. § 54 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

"§ 54
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně účetní jednotky

Vyžaduje-li obchodní zákoník ocenění obchodního jmění16), pak se rozdíly mezi oceněním podle § 25 zákona, popřípadě § 27 zákona, a oceněním reálnými hodnotami u účetních jednotek zanikajících nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením vyúčtují na příslušné majetkové účty a účty závazků souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 41 vykazovaných v položce "A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách" s výjimkou příslušných složek majetku a závazků, u kterých se změny reálných hodnot účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos, nebo příslušných složek majetku a závazků, u kterých se změny reálné hodnoty nebo změny ocenění ekvivalencí účtují prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 41 vykazovaných v položce "A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků".


16)   Například § 69 odst. 8 a § 69a odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

37. V § 55 odst. 3 se slova "v následujícím období" zrušují.

38. V § 56 v nadpisu se slova "(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)" zrušují.

39. V § 56 odst. 1 větě první se za slovo "stanoveného" vkládají slova "v § 47, 61, 61a a" a za slova "§ 25" vkládají slova "a 27".

40. V § 61 v nadpisu se slova "(K § 4 odst. 8 a § 24 odst. 4 a 5 zákona)" zrušují.

41. V § 61a v nadpisu se slova "(K § 24 odst. 4 a 5 zákona)" zrušují.

42. V § 61b odst. 2 věta druhá se nahrazuje větami "U dlouhodobého odpisovaného nehmotného a hmotného majetku účetní jednotky sestaví odpisové plány podle § 28 odst. 6 zákona. Stav oprávek je dán součtem odpisů, které by byly účtovány podle odpisového plánu za dobu používání do okamžiku přechodu z daňové evidence na účetnictví.".

43. V § 62 odst. 6 písm. c) se slova " ; vyžaduje se úředně ověřený překlad" zrušují.

44. V § 67 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena e) až j).

45. V § 67 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b znějí:

"k) charakter a obchodní účel operací, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto operací, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace konsolidačního celku,
l)   transakce18a), s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo jiné konsolidované účetní jednotky uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku; výraz "spřízněná strana" má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropských společenství18b),
m)   odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi13f) nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:
1.  povinný audit13g) roční účetní závěrky,
2.  jiné ověřovací služby,
3.  daňové poradenství,
4.  jiné neauditorské služby.

18a)   Čl. 34 bod 7b směrnice 83/349/EHS ve znění směrnice 2006/46/ES.
18b)   Čl. 34 bod 7b směrnice 83/349/EHS ve znění směrnice 2006/46/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.".

46. V příloze č. 1 se v "AKTIVECH" v položce B.II.5. slova "Základní stádo a tažná zvířata" nahrazují slovy "Dospělá zvířata a jejich skupiny".

47. V příloze č. 1 se v "AKTIVECH" v položce C.I.4. slovo "Zvířata" nahrazuje slovy "Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny".

48. V příloze č. 4 se v "Účtové třídě 5 - Náklady" v účtové skupině 55 slova "Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů" nahrazují slovy "Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti".

49. V příloze č. 4 se v "Účtové třídě 5 - Náklady" v účtové skupině 57 slova "Rezervy a opravné položky finančních nákladů" nahrazují slovy "Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti".

Čl. II
Ustanovení přechodná

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 3 stanoveno jinak.

2. Položka "B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny" obsahuje též zvířata zařazená do doby nabytí účinnosti této vyhlášky v položce "B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata" a položka "C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny" obsahuje též zvířata vykazovaná do doby nabytí účinnosti této vyhlášky v položce "C.I.4. Zvířata", a to až do doby jejich vyřazení.

3. Ustanovení čl. I bodů 22, 23 a 45 použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22, 23 a 45, která nabývají účinnosti dnem 29. června 2008.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Nabídka k tématu

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.